Poeme : Je Vous Vole

Je Vous Vole

Je vous vole
Je vous vole, fut-il que cela ne vous désole
Braves amis demain je vous rendrai votre trésor
Merci pour vos histoires sublimes, riches lucioles
Transcendant l’amour lumineux dans tous ses ors
Je suis pris au piége de l’insolent, ne jugez pas !
Je plaide coupable de tous mes honteuses défaites
Vous rendant la clef magique de l’énigme du potentat
Elle est simple, belle comme un beau vol de poète
Le remède de la vengeance je le connais, il est pur
Quand votre rapace fend l’air d’une strophe géniale
De vers, de vers que je ferai chaque jour pour sûr
Pou vous rendre bonnes gens, votre fortune sentimentale
En perles d’or sertis de mots ciselés et précieux
Qui conteront le temps aisé des vies remarquables
De phrases claires, corolles de chants harmonieux
Quand l’amour pur fleurit sur vos corps admirables
Ce temps me dites vous, celui inquiet qui autorise poli
Sans répit, de penser à l’instant de tous les instants
Il sera fin de votre peine, au bout du chemin de notre vie
Quand mon esprit oubliera à jamais de compter le temps
N’ayez crainte bonnes gens, je ne ferai pas ripaille
Seul de vos souvenirs radieux je m’en gaverai pauvre
Je vous inviterai chaque jour à la table du festin des entrailles
Celle de la belle amitié qui nous unis les uns aux autres.
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Vous Vole

  je=vous=vo=le 4
  je=vous=vo=le=fut=til=que=ce=la=ne=vous=dé=so=le 14
  bra=ves=a=mis=de=main=je=vous=ren=drai=vo=tre=tré=sor 14
  mer=ci=pour=vos=his=toi=res=su=bli=mes=ri=ches=lu=cioles 14
  trans=cen=dant=la=mour=lu=mi=neux=dans=tous=ses=ors 12
  je=suis=pris=au=pi=ége=de=lin=so=lent=ne=ju=gez=pas 14
  je=plai=de=cou=pa=ble=de=tous=mes=hon=teu=ses=dé=faites 14
  vous=ren=dant=la=clef=ma=gi=que=de=lé=nig=me=du=poten=tat 15
  el=le=est=simple=bel=le=com=me=un=beau=vol=de=po=ète 14
  le=re=mède=de=la=ven=gean=ce=je=le=con=nais=il=est=pur 15
  quand=vo=tre=ra=pa=ce=fend=lair=du=ne=stro=phe=gé=niale 14
  de=vers=de=vers=que=je=fe=rai=cha=que=jour=pour=sûr 13
  pou=vous=rendre=bon=nes=gens=vo=tre=for=tu=ne=sen=ti=men=tale 15
  en=per=les=dor=ser=tis=de=mots=ci=se=lés=et=pré=cieux 14
  qui=con=te=ront=le=temps=ai=sé=des=vies=re=mar=qua=bles 14
  de=phra=ses=clai=res=co=rol=les=de=chants=har=mo=nieux 13
  quand=la=mour=pur=fleu=rit=sur=vos=corps=ad=mi=ra=bles 13
  ce=temps=me=dites=vous=ce=lui=in=quiet=qui=au=to=ri=se=po=li 16
  sans=ré=pit=de=pen=ser=à=lins=tant=de=tous=les=ins=tants 14
  il=se=ra=fin=de=votre=pei=ne=au=bout=du=che=min=de=no=tre=vie 17
  quand=mon=es=prit=ou=blie=ra=à=ja=mais=de=comp=ter=le=temps 15
  nayez=crain=te=bon=nes=gens=je=ne=fe=rai=pas=ri=pail=le 14
  seul=de=vos=sou=ve=nirs=ra=dieux=je=men=ga=ve=rai=pauvre 14
  je=vous=in=vite=rai=cha=que=jour=à=la=ta=ble=du=fes=tin=des=en=trailles 18
  cel=le=de=la=bel=lea=mi=tié=qui=nous=u=nis=les=uns=aux=autres 16
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Je Vous Vole

  ʒə vu vɔlə
  ʒə vu vɔlə, fy til kə səla nə vu dezɔlə
  bʁavəz- ami dəmɛ̃ ʒə vu ʁɑ̃dʁε vɔtʁə tʁezɔʁ
  mεʁsi puʁ vo istwaʁə syblimə, ʁiʃə lysjɔlə
  tʁɑ̃sɑ̃dɑ̃ lamuʁ lyminø dɑ̃ tus sεz- ɔʁs
  ʒə sɥi pʁiz- o pjeʒə də lɛ̃sɔle, nə ʒyʒe pa !
  ʒə plεdə kupablə də tus mεz- ɔ̃tøzə defεtə
  vu ʁɑ̃dɑ̃ la kle maʒikə də leniɡmə dy pɔtɑ̃ta
  εllə ε sɛ̃plə, bεllə kɔmə œ̃ bo vɔl də pɔεtə
  lə ʁəmεdə də la vɑ̃ʒɑ̃sə ʒə lə kɔnε, il ε pyʁ
  kɑ̃ vɔtʁə ʁapasə fɑ̃ lεʁ dynə stʁɔfə ʒenjalə
  də vεʁ, də vεʁ kə ʒə fəʁε ʃakə ʒuʁ puʁ syʁ
  pu vu ʁɑ̃dʁə bɔnə ʒɑ̃, vɔtʁə fɔʁtynə sɑ̃timɑ̃alə
  ɑ̃ pεʁlə- dɔʁ sεʁti də mo sizəlez- e pʁesjø
  ki kɔ̃təʁɔ̃ lə tɑ̃z- εze dε vi ʁəmaʁkablə
  də fʁazə klεʁə, kɔʁɔlə də ʃɑ̃-aʁmɔnjø
  kɑ̃ lamuʁ pyʁ fləʁi syʁ vo kɔʁz- admiʁablə
  sə tɑ̃ mə ditə vu, səlɥi ɛ̃kjε ki otɔʁizə pɔli
  sɑ̃ ʁepi, də pɑ̃se a lɛ̃stɑ̃ də tus lεz- ɛ̃stɑ̃
  il səʁa fɛ̃ də vɔtʁə pεnə, o bu dy ʃəmɛ̃ də nɔtʁə vi
  kɑ̃ mɔ̃n- εspʁi ubljəʁa a ʒamε də kɔ̃te lə tɑ̃
  nεje kʁɛ̃tə bɔnə ʒɑ̃, ʒə nə fəʁε pa ʁipajə
  səl də vo suvəniʁ ʁadjø ʒə mɑ̃ ɡavəʁε povʁə
  ʒə vuz- ɛ̃vitəʁε ʃakə ʒuʁ a la tablə dy fεstɛ̃ dεz- ɑ̃tʁajə
  sεllə də la bεllə amitje ki nuz- yni lεz- œ̃ oz- otʁə.
  k
 • Syllabes Phonétique : Je Vous Vole

  ʒə=vu=vɔ=lə 4
  ʒə=vu=vɔ=lə=fy=til=kə=sə=la=nə=vu=de=zɔ=lə 14
  bʁa=və=za=mi=də=mɛ̃=ʒə=vu=ʁɑ̃=dʁε=vɔ=tʁə=tʁe=zɔʁ 14
  mεʁ=si=puʁ=vo=is=twa=ʁə=sy=bli=mə=ʁi=ʃə=ly=sjɔlə 14
  tʁɑ̃=sɑ̃=dɑ̃=la=muʁ=ly=mi=nø=dɑ̃=tus=sε=zɔʁs 12
  ʒə=sɥi=pʁi=zo=pje=ʒə=də=lɛ̃=sɔ=le=nə=ʒy=ʒe=pa 14
  ʒə=plε=də=ku=pa=blə=də=tus=mε=zɔ̃=tø=zə=de=fεtə 14
  vu=ʁɑ̃=dɑ̃=la=kle=ma=ʒikə=də=le=niɡ=mə=dy=pɔ=tɑ̃=ta 15
  εl=lə=ε=sɛ̃plə=bεl=lə=kɔ=mə=œ̃=bo=vɔl=də=pɔ=εtə 14
  ləʁə=mεdə=də=la=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=ʒə=lə=kɔ=nε=il=ε=pyʁ 14
  kɑ̃=vɔ=tʁə=ʁa=pa=sə=fɑ̃=lεʁ=dy=nə=stʁɔ=fə=ʒe=njalə 14
  də=vεʁ=də=vεʁ=kə=ʒə=fə=ʁε=ʃa=kə=ʒuʁ=puʁ=syʁ 13
  pu=vu=ʁɑ̃dʁə=bɔ=nə=ʒɑ̃=vɔ=tʁə=fɔʁ=ty=nə=sɑ̃=ti=mɑ̃=alə 15
  ɑ̃=pεʁ=lə=dɔʁ=sεʁ=ti=də=mo=si=zə=le=ze=pʁe=sjø 14
  ki=kɔ̃=tə=ʁɔ̃=lə=tɑ̃=zε=ze=dε=vi=ʁə=maʁ=ka=blə 14
  də=fʁa=zə=klε=ʁə=kɔ=ʁɔ=lə=də=ʃɑ̃-aʁ=mɔ=nj=ø 14
  kɑ̃=la=muʁ=pyʁ=flə=ʁi=syʁ=vo=kɔʁ=zad=mi=ʁa=blə 13
  sə=tɑ̃mə=di=tə=vu=səl=ɥi=ɛ̃=kjε=ki=o=tɔ=ʁi=zə=pɔ=li 16
  sɑ̃=ʁe=pi=də=pɑ̃=se=a=lɛ̃s=tɑ̃=də=tus=lε=zɛ̃s=tɑ̃ 14
  il=sə=ʁa=fɛ̃də=vɔ=tʁə=pε=nə=o=bu=dy=ʃə=mɛ̃=də=nɔ=tʁə=vi 17
  kɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=u=bljə=ʁa=a=ʒa=mεdə=kɔ̃=te=lə=tɑ̃ 14
  nε=je=kʁɛ̃=tə=bɔ=nə=ʒɑ̃=ʒə=nə=fə=ʁε=pa=ʁi=pajə 14
  səl=də=vo=su=və=niʁ=ʁa=djø=ʒə=mɑ̃=ɡa=və=ʁε=povʁə 14
  ʒə=vu=zɛ̃=vitə=ʁε=ʃa=kə=ʒuʁ=a=la=ta=blə=dy=fεs=tɛ̃=dε=zɑ̃=tʁajə 18
  sεllə=də=la=bεl=ləa=mi=tje=ki=nu=zy=ni=lε=zœ̃=ozotʁə 14
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/09/2011 12:11

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0