Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Puce Partisanne

Le Poème

La puce partisane

Il était une fois, une petite puce
Trop gentillette pour venir piquer
Son grincheux ennemi étonné

Mais sa soif de sang, ô pitance
L’entraîna vers d’autres rivages
Où là elle puiserait sa substance

Elle contourna un défait grand lit
L’amour vulgaire lui devenait las
Pourquoi tous ces efforts sans folie

Continuant sage son grand chemin
Elle traversa agacée le temps
Le monde était si froid ce matin

Au coin de rue elle rencontra un ami
Où vas-tu ? Je cherche ma nourriture !
N’as tu pas épousé la grande garantie

Si, mais je ne savais pas cet inouï
On m’a tendu un vil piège débile
Cette publicité, une rapace que je fuis

Je ne pique jamais ceux qui en parlent
Mais çà me dérange, car eux ils me piquent
Ils en bouffent et de plus ils me critiquent

Je ne les ai pas invités à mon sage festin
S’ils n’ont pas faim j’ai en main leur destin
Qu’ils restent fallacieux chez les pouilleux

Mais ce soir que fais-tu pour protéger ton moral
Je ferai un tour de zap sur les chaînes de la télé
C’est là que je trouve le tout de ma bonne pitance

Et tous leurs plats de réalités me gavent de réflexions
Connaître le monde endommagé par de viles institutions
Pour savoir de mes mots qui je me dois de bien piquer.

Bonne gens il ne faut nourrir la puce de votre voisin
Elle pourrait exploser du sang de son amère sincère
Sur votre moral dont la paix se meurt dans l’adultère
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Puce Partisannela=pu=ce=par=ti=sa=ne 7

il=é=tait=une=fois=u=ne=pe=ti=te=puce 11
trop=gen=til=let=te=pour=ve=nir=pi=quer 10
son=grin=cheux=en=ne=mi=é=ton=né 9

mais=sa=soif=de=sang=ô=pi=tan=ce 9
len=traî=na=vers=dau=tres=ri=va=ges 9
où=là=el=le=pui=se=rait=sa=sub=stance 10

el=le=con=tour=na=un=dé=fait=grand=lit 10
la=mour=vul=gai=re=lui=de=ve=nait=las 10
pour=quoi=tous=ces=ef=forts=sans=fo=lie 9

conti=nuant=sa=ge=son=grand=che=min 8
el=le=tra=ver=sa=a=ga=cée=le=temps 10
le=mon=de=é=tait=si=froid=ce=ma=tin 10

au=coin=de=rueelle=ren=con=tra=un=a=mi 10
où=vas=tu=je=cher=che=ma=nour=ri=ture 10
nas=tu=pas=é=pou=sé=la=grande=ga=ran=tie 11

si=mais=je=ne=sa=vais=pas=cet=i=nouï 10
on=ma=ten=du=un=vil=piè=ge=dé=bile 10
cette=pu=bli=ci=té=u=ne=ra=pa=ce=que=je=fuis 13

je=ne=pi=que=ja=mais=ceux=qui=en=parlent 10
mais=çà=me=dé=range=car=eux=ils=me=piquent 10
ils=en=bouf=fent=et=de=plus=ils=me=cri=tiquent 11

je=ne=les=ai=pas=in=vi=tés=à=mon=sage=fes=tin 13
sils=nont=pas=faim=jai=en=main=leur=des=tin 10
quils=res=tent=fal=la=cieux=chez=les=pouil=leux 10

mais=ce=soir=que=fais=tu=pour=pro=té=ger=ton=mo=ral 13
je=fe=rai=un=tour=de=zap=sur=les=chaînes=de=la=té=lé 14
cest=là=que=je=trouve=le=tout=de=ma=bon=ne=pi=tance 13

et=tous=leurs=plats=de=ré=a=li=tés=me=gavent=de=ré=flexions 14
connaître=le=mon=deen=dom=ma=gé=par=de=vi=les=ins=ti=tu=tions 15
pour=sa=voir=de=mes=mots=qui=je=me=dois=de=bien=pi=quer 14

bonne=gens=il=ne=faut=nour=rir=la=pu=ce=de=vo=tre=voi=sin 15
elle=pour=rait=ex=plo=ser=du=sang=de=son=a=mère=sin=cère 14
sur=votre=mo=ral=dont=la=paix=se=meurt=dans=la=dul=tère 13
Phonétique : La Puce Partisannela pysə paʁtizanə

il etε ynə fwa, ynə pətitə pysə
tʁo ʒɑ̃tijεtə puʁ vəniʁ pike
sɔ̃ ɡʁɛ̃ʃøz- εnəmi etɔne

mε sa swaf də sɑ̃, o pitɑ̃sə
lɑ̃tʁεna vεʁ dotʁə- ʁivaʒə
u la εllə pɥizəʁε sa sybstɑ̃sə

εllə kɔ̃tuʁna œ̃ defε ɡʁɑ̃ li
lamuʁ vylɡεʁə lɥi dəvənε las
puʁkwa tus sεz- efɔʁ sɑ̃ fɔli

kɔ̃tinɥɑ̃ saʒə sɔ̃ ɡʁɑ̃ ʃəmɛ̃
εllə tʁavεʁsa aɡase lə tɑ̃
lə mɔ̃də etε si fʁwa sə matɛ̃

o kwɛ̃ də ʁy εllə ʁɑ̃kɔ̃tʁa œ̃n- ami
u va ty ? ʒə ʃεʁʃə ma nuʁʁityʁə !
na ty pa epuze la ɡʁɑ̃də ɡaʁɑ̃ti

si, mε ʒə nə savε pa sεt inui
ɔ̃ ma tɑ̃dy œ̃ vil pjεʒə debilə
sεtə pyblisite, ynə ʁapasə kə ʒə fɥi

ʒə nə pikə ʒamε sø ki ɑ̃ paʁle
mε sa mə deʁɑ̃ʒə, kaʁ øz- il mə pike
ilz- ɑ̃ bufe e də plysz- il mə kʁitike

ʒə nə lεz- ε pa ɛ̃vitez- a mɔ̃ saʒə fεstɛ̃
sil nɔ̃ pa fɛ̃ ʒε ɑ̃ mɛ̃ lœʁ dεstɛ̃
kil ʁεste falasjø ʃe lε pujø

mε sə swaʁ kə fε ty puʁ pʁɔteʒe tɔ̃ mɔʁal
ʒə fəʁε œ̃ tuʁ də zap syʁ lε ʃεnə də la tele
sε la kə ʒə tʁuvə lə tu də ma bɔnə pitɑ̃sə

e tus lœʁ pla də ʁealite mə ɡave də ʁeflεksjɔ̃
kɔnεtʁə lə mɔ̃də ɑ̃dɔmaʒe paʁ də viləz- ɛ̃stitysjɔ̃
puʁ savwaʁ də mε mo ki ʒə mə dwa də bjɛ̃ pike.

bɔnə ʒɑ̃z- il nə fo nuʁʁiʁ la pysə də vɔtʁə vwazɛ̃
εllə puʁʁε εksploze dy sɑ̃ də sɔ̃n- amεʁə sɛ̃sεʁə
syʁ vɔtʁə mɔʁal dɔ̃ la pε sə məʁ dɑ̃ ladyltεʁə
Syllabes Phonétique : La Puce Partisannela=py=sə=paʁ=ti=za=nə 7

il=e=tε=ynə=fwa=y=nə=pə=ti=tə=pysə 11
tʁo=ʒɑ̃=ti=jε=tə=puʁ=və=niʁ=pi=ke 10
sɔ̃=ɡʁɛ̃=ʃø=zε=nə=mi=e=tɔ=ne 9

mε=sa=swaf=də=sɑ̃=o=pi=tɑ̃=sə 9
lɑ̃=tʁε=na=vεʁ=do=tʁə=ʁi=va=ʒə 9
u=la=εl=lə=pɥi=zə=ʁε=sa=syb=stɑ̃sə 10

εl=lə=kɔ̃=tuʁ=na=œ̃=de=fε=ɡʁɑ̃=li 10
la=muʁ=vyl=ɡε=ʁə=lɥi=də=və=nε=las 10
puʁ=kwa=tus=sε=ze=fɔʁ=sɑ̃=fɔ=li 9

kɔ̃=tin=ɥɑ̃=sa=ʒə=sɔ̃=ɡʁɑ̃=ʃə=mɛ̃ 9
εl=lə=tʁa=vεʁ=sa=a=ɡa=se=lə=tɑ̃ 10
lə=mɔ̃=də=e=tε=si=fʁwa=sə=ma=tɛ̃ 10

o=kwɛ̃də=ʁy=εllə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁa=œ̃=na=mi 10
u=va=ty=ʒə=ʃεʁ=ʃə=ma=nuʁ=ʁi=tyʁə 10
na=ty=pa=e=pu=ze=la=ɡʁɑ̃də=ɡa=ʁɑ̃=ti 11

si=mεʒə=nə=sa=vε=pa=sεt=i=nu=i 10
ɔ̃=ma=tɑ̃=dy=œ̃=vil=pjε=ʒə=de=bilə 10
sεtə=py=bli=si=te=y=nə=ʁa=pa=sə=kə=ʒə=fɥi 13

ʒə=nə=pikə=ʒa=mε=sø=ki=ɑ̃=paʁ=le 10
mε=samə=de=ʁɑ̃=ʒə=kaʁ=ø=zil=mə=pi=ke 11
il=zɑ̃=bu=fe=e=də=plys=zil=mə=kʁi=ti=ke 12

ʒə=nə=lε=zε=pa=ɛ̃=vi=te=za=mɔ̃=saʒə=fεs=tɛ̃ 13
sil=nɔ̃=pa=fɛ̃=ʒε=ɑ̃=mɛ̃=lœʁ=dεs=tɛ̃ 10
kil=ʁεs=te=fa=la=sjø=ʃe=lε=pu=jø 10

mεsə=swaʁ=kə=fε=ty=puʁ=pʁɔ=te=ʒe=tɔ̃=mɔ=ʁal 12
ʒə=fə=ʁε=œ̃=tuʁdə=zap=syʁ=lε=ʃε=nə=də=la=te=le 14
sε=lakə=ʒə=tʁu=və=lə=tu=də=ma=bɔ=nə=pitɑ̃sə 12

e=tus=lœʁ=pladə=ʁe=a=li=te=mə=ɡa=ve=də=ʁe=flεk=sjɔ̃ 15
kɔ=nεtʁə=lə=mɔ̃=dəɑ̃=dɔ=ma=ʒe=paʁ=də=vi=lə=zɛ̃s=ti=ty=sjɔ̃ 16
puʁ=sa=vwaʁdə=mε=mo=ki=ʒə=mə=dwa=də=bjɛ̃=pi=ke 13

bɔnə=ʒɑ̃=zil=nə=fo=nuʁ=ʁiʁ=la=py=sə=də=vɔ=tʁə=vwa=zɛ̃ 15
εllə=puʁ=ʁε=εk=splo=ze=dy=sɑ̃də=sɔ̃=na=mε=ʁə=sɛ̃=sεʁə 14
syʁ=vɔtʁə=mɔ=ʁal=dɔ̃=la=pε=sə=məʁ=dɑ̃=la=dyl=tεʁə 13

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 16/09/2011 10:49

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 12 strophes.