Univers de poésie d'un auteur

Poème:A Être Volcan

Le Poème

A être volcan

A l’heure où le soleil d’or épanche
Sur mon île ses bienfaits nourriciers
Dans le bleu de l’azur l’oiseau d’acier
Surveille l’hydre de feu ce dimanche

A l’aurore d’une vision féerique
Sur le bec des ondes messagères
Se répand cette nouvelle somptuaire
Là haut se propage le beau satanique

A l’aube d’une flambée d’artifice
En procession se sont avancés
A dix, cent, mille, tous déjà alertés
Viennent vénérer terre brûlée du sacrifice

La terre parée de sa rougeoyante coiffure
S’abandonne dénudée en bandes crêpelées
D’ondulations bouclées des rigides cordées
Saignant en reflets d’or ; oh douces éraflures !

A ce prestigieux tourbillon soyeux, majestueux
La nature conquise de folies étoilées s’embrase
Et le malin empourpré de tant de beauté écrase
L’orgueil vaniteux de l’humain, nain cauteleux

A s’étirer jusqu’au battant mendiant des lames
Le sang repoussé de ses entrailles a crissé
Du chant spirituel de sa belle mort annoncée
Il cisèle la mer éprouvée par ses torrides larmes

Du haut de ces invincibles pentes désormais
Le serpent de la mort offre son luisant noirci
Une trainée de vie disparue comme pleurs infinis
Transperce la beauté de la nature défigurée

A être ainsi volcan, éternel mystère il règnera
Sur la terre, réitérant vivace son rituel murmure
Qu’à être dieu de l’homme, à son profond il vous susurre
Priez la nature d’humilité quand demain elle reverdira !
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: A Être Volcana=ê=tre=vol=can 5

a=l=heure=où=le=so=leil=dor=é=panche 10
sur=mon=î=le=ses=bien=faits=nour=ri=ciers 10
dans=le=bleu=de=la=zur=loi=seau=da=cier 10
sur=veille=l=hy=dre=de=feu=ce=di=manche 10

a=lau=ro=re=du=ne=vi=sion=fée=rique 10
sur=le=bec=des=on=des=mes=sa=gè=res 10
se=ré=pand=cet=te=nou=vel=le=somp=tuaire 10
là=haut=se=pro=page=le=beau=sa=ta=nique 10

a=lau=be=du=ne=flam=bée=dar=ti=fice 10
en=pro=ces=si=on=se=sont=a=van=cés 10
a=dix=cent=mille=tous=dé=jà=a=ler=tés 10
viennent=vé=né=rer=terre=brû=lée=du=sa=cri=fice 11

la=terre=pa=rée=de=sa=rou=geoyan=te=coif=fure 11
sa=ban=donne=dé=nu=dée=en=ban=des=crê=pe=lées 12
don=du=la=tions=bou=clées=des=ri=gides=cor=dées 11
sai=gnant=en=re=flets=dor=oh=douces=é=ra=flures 11

a=ce=pres=ti=gieux=tour=billon=soy=eux=majes=tueux 11
la=na=ture=con=qui=se=de=fo=lies=é=toi=lées=sem=brase 14
et=le=ma=lin=em=pour=pré=de=tant=de=beau=té=é=crase 14
lor=gueil=va=ni=teux=de=lhu=main=nain=caute=leux 11

a=sé=ti=rer=jus=quau=bat=tant=men=diant=des=lames 12
le=sang=re=pous=sé=de=ses=en=trailles=a=cris=sé 12
du=chant=s=pi=ri=tuel=de=sa=bel=le=mort=an=non=cée 14
il=ci=sèle=la=mer=é=prou=vée=par=ses=tor=ri=des=larmes 14

du=haut=de=ces=in=vin=cibles=pen=tes=dé=sor=mais 12
le=serpent=de=la=mort=of=fre=son=lui=sant=noir=ci 12
une=trai=née=de=vie=dis=pa=rue=com=me=pleurs=in=fi=nis 14
trans=perce=la=beau=té=de=la=na=tu=re=dé=fi=gu=rée 14

a=êtreain=si=vol=can=é=ter=nel=mys=tè=re=il=rè=gne=ra 15
sur=la=terre=réi=té=rant=vi=va=ce=son=ri=tuel=mur=mure 14
quà=être=dieu=de=lhom=me=à=son=pro=fond=il=vous=su=surre 14
priez=la=na=ture=dhu=mi=li=té=quand=de=main=elle=re=ver=di=ra 16
ðc₣ 1
Phonétique : A Être Volcana εtʁə vɔlkɑ̃

a lœʁ u lə sɔlεj dɔʁ epɑ̃ʃə
syʁ mɔ̃n- ilə sε bjɛ̃fε nuʁʁisje
dɑ̃ lə blø də lazyʁ lwazo dasje
syʁvεjə lidʁə də fø sə dimɑ̃ʃə

a loʁɔʁə dynə vizjɔ̃ feəʁikə
syʁ lə bεk dεz- ɔ̃də mesaʒεʁə
sə ʁepɑ̃ sεtə nuvεllə sɔ̃ptɥεʁə
la-o sə pʁɔpaʒə lə bo satanikə

a lobə dynə flɑ̃be daʁtifisə
ɑ̃ pʁɔsesjɔ̃ sə sɔ̃t- avɑ̃se
a dis, sɑ̃, milə, tus deʒa alεʁte
vjεne veneʁe teʁə bʁyle dy sakʁifisə

la teʁə paʁe də sa ʁuʒwajɑ̃tə kwafyʁə
sabɑ̃dɔnə denyde ɑ̃ bɑ̃də kʁεpəle
dɔ̃dylasjɔ̃ bukle dε ʁiʒidə kɔʁde
sεɲɑ̃ ɑ̃ ʁəflε dɔʁ, ɔ dusəz- eʁaflyʁə !

a sə pʁεstiʒjø tuʁbijɔ̃ swajø, maʒεstɥø
la natyʁə kɔ̃kizə də fɔliz- etwale sɑ̃bʁazə
e lə malɛ̃ ɑ̃puʁpʁe də tɑ̃ də bote ekʁazə
lɔʁɡœj vanitø də lymɛ̃, nɛ̃ kotəlø

a setiʁe ʒysko batɑ̃ mɑ̃djɑ̃ dε lamə
lə sɑ̃ ʁəpuse də sεz- ɑ̃tʁajəz- a kʁise
dy ʃɑ̃ spiʁitɥεl də sa bεllə mɔʁ anɔ̃se
il sizεlə la mεʁ epʁuve paʁ sε tɔʁidə laʁmə

dy-o də sεz- ɛ̃vɛ̃siblə pɑ̃tə dezɔʁmε
lə sεʁpe də la mɔʁ ɔfʁə sɔ̃ lɥizɑ̃ nwaʁsi
ynə tʁεne də vi dispaʁy kɔmə plœʁz- ɛ̃fini
tʁɑ̃spεʁsə la bote də la natyʁə defiɡyʁe

a εtʁə ɛ̃si vɔlkɑ̃, etεʁnεl mistεʁə il ʁεɲəʁa
syʁ la teʁə, ʁeiteʁɑ̃ vivasə sɔ̃ ʁitɥεl myʁmyʁə
ka εtʁə djø də lɔmə, a sɔ̃ pʁɔfɔ̃t- il vu syzyʁə
pʁje la natyʁə dymilite kɑ̃ dəmɛ̃ εllə ʁəvεʁdiʁa !
k
Syllabes Phonétique : A Être Volcana=ε=tʁə=vɔl=kɑ̃ 5

a=lœʁ=u=lə=sɔ=lεj=dɔʁ=e=pɑ̃=ʃə 10
syʁ=mɔ̃=ni=lə=sε=bjɛ̃=fε=nuʁ=ʁi=sje 10
dɑ̃=lə=blø=də=la=zyʁ=lwa=zo=da=sje 10
syʁ=vε=jə=li=dʁə=də=fø=sə=di=mɑ̃ʃə 10

a=lo=ʁɔ=ʁə=dynə=vi=zjɔ̃=fe=ə=ʁikə 10
syʁ=lə=bεk=dε=zɔ̃=də=me=sa=ʒε=ʁə 10
sə=ʁe=pɑ̃=sε=tə=nu=vεl=lə=sɔ̃p=tɥεʁə 10
la-osə=pʁɔ=pa=ʒə=lə=bo=sa=ta=nikə 10

a=lo=bə=dy=nə=flɑ̃=be=daʁ=ti=fisə 10
ɑ̃=pʁɔ=se=sj=ɔ̃=sə=sɔ̃=ta=vɑ̃=se 10
a=dis=sɑ̃=milə=tus=de=ʒa=a=lεʁ=te 10
vjε=ne=ve=ne=ʁe=te=ʁə=bʁy=le=dy=sa=kʁi=fisə 13

la=te=ʁə=pa=ʁe=də=sa=ʁu=ʒwa=jɑ̃tə=kwa=fyʁə 12
sa=bɑ̃=dɔnə=de=ny=de=ɑ̃=bɑ̃=də=kʁε=pə=le 12
dɔ̃=dy=la=sjɔ̃=bu=kle=dε=ʁi=ʒidə=kɔʁ=de 11
sε=ɲɑ̃=ɑ̃ʁə=flε=dɔʁ=ɔ=du=sə=ze=ʁaflyʁə 10

asə=pʁεs=ti=ʒjø=tuʁ=bi=jɔ̃=swa=jø=ma=ʒεs=tɥø 12
la=na=tyʁə=kɔ̃=ki=zə=də=fɔ=li=ze=twa=le=sɑ̃=bʁazə 14
e=lə=ma=lɛ̃=ɑ̃=puʁ=pʁe=də=tɑ̃də=bo=te=e=kʁazə 13
lɔʁ=ɡœj=va=ni=tødə=ly=mɛ̃=nɛ̃=ko=tə=lø 11

ase=ti=ʁe=ʒys=ko=ba=tɑ̃=mɑ̃=djɑ̃=dεlamə 10
lə=sɑ̃ʁə=pu=se=də=sε=zɑ̃=tʁajə=za=kʁise 10
dy=ʃɑ̃=spi=ʁit=ɥεl=də=sa=bεllə=mɔʁ=a=nɔ̃se 11
il=si=zεlə=la=mεʁ=e=pʁu=ve=paʁ=sε=tɔ=ʁi=də=laʁmə 14

dy-odə=sε=zɛ̃=vɛ̃=si=blə=pɑ̃=tə=de=zɔʁ=mε 12
lə=sεʁ=pe=də=la=mɔʁ=ɔfʁə=sɔ̃=lɥi=zɑ̃=nwaʁ=si 12
ynə=tʁε=ne=də=vi=dis=pa=ʁy=kɔ=mə=plœʁ=zɛ̃=fi=ni 14
tʁɑ̃s=pεʁsə=la=bo=te=də=la=na=ty=ʁə=de=fi=ɡy=ʁe 14

a=εtʁəɛ̃=si=vɔl=kɑ̃=e=tεʁ=nεl=mis=tε=ʁə=il=ʁε=ɲə=ʁa 15
syʁ=la=te=ʁə=ʁe=i=te=ʁɑ̃=vi=vasə=sɔ̃=ʁit=ɥεl=myʁ=myʁə 15
ka=εtʁə=djø=də=lɔ=mə=a=sɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=til=vu=sy=zyʁə 14
pʁje=la=na=tyʁə=dy=mi=li=te=kɑ̃=də=mɛ̃=εllə=ʁə=vεʁ=di=ʁa 16
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
08/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 21/09/2011 10:34

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 9 strophes.