Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Rêverie Du Poète

Le Poème

Rêverie du poète

Le poète est un ludique rêveur
Rêverie incessante de l’imaginaire
Quand la métaphore sans effort
Comme un salvateur réconfort
Est substance bénéfique qui gère
Le plus beau dans son ample douceur

Il se laisse sagace là transporter
Vers l’étendue d’horizons inconnus
Que le visible n’ose pas apercevoir
Tant il se croit être dans nuit noire
Mais son âme le conduit au terroir
De ses images pures qui se muent
Dans un tourbillon blanc de visions rêvées

Le poète aimerait écrire le plus beau
De ces vers délicats comme vif ruisseau
Mais il est quand eau vous parle de son mal
De ces égratignures sur sa surface amicale
Pour le salir injuste jusqu’à cette fleur de peau
Alors il se part résigné loin de tous les défauts

Le poète s’assoit imperturbable là dans son ciel
Les nuages empotent le placide de ses désirs
Le temps cosmologique n’est que trop dérisoire
Il aime penser l’éternel penché près de l’abreuvoir
Là où son miel de mots il butine sans proscrire
De chaque jour sculpte alvéoles de sa belle dentelle

Le monde est-il rond, il vous le dit tout carré
Car la chance se joue aux dés de la destinée
Et ce carré heureux abrite vos aimables louanges
Non le poète n’a pas la vertu d’un saint ange
Mais son humilité n’’a pour image que sa bonté
Au vu de votre bonheur jouant avec sa générosité

Le poète aurait-il en son âme sensible grand profit
Oui ! Vous laisser voir ces images mystérieuses
Quand là dans ses yeux endormis elles surgissent
Serez-vous ce curieux avant qu’elles ne jaunissent
Sage Il vous invite à son festin de phrases audacieuses
Où ses mots vous disent comme probité délicieuse
Venez ! Sustentez votre moral à l’usufruit de son fruit
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Rêverie Du Poèterê=ve=rie=du=po=è=te 7

le=po=ète=est=un=lu=di=que=rê=veur 10
rêve=riein=ces=san=te=de=li=ma=gi=naire 10
quand=la=mé=ta=pho=re=sans=ef=fort 9
com=me=un=sal=va=teur=ré=con=fort 9
est=sub=stan=ce=bé=né=fi=que=qui=gère 10
le=plus=beau=dans=son=am=ple=dou=ceur 9

il=se=lais=se=sa=gace=là=trans=por=ter 10
vers=léten=due=d=ho=ri=zons=in=con=nus 10
que=le=vi=sible=no=se=pas=a=per=ce=voir 11
tant=il=se=croit=ê=tre=dans=nuit=noi=re 10
mais=son=â=me=le=con=duit=au=ter=roir 10
de=ses=i=ma=ges=pu=res=qui=se=muent 10
dans=un=tour=billon=blanc=de=vi=sions=rê=vées 10

le=po=èteai=me=rait=é=cri=re=le=plus=beau 11
de=ces=vers=dé=li=cats=comme=vif=ruis=seau 10
mais=il=est=quand=eau=vous=par=le=de=son=mal 11
de=ces=é=gra=ti=gnures=sur=sa=sur=fa=cea=mi=cale 13
pour=le=sa=lir=in=jus=te=jus=quà=cette=fleur=de=peau 13
a=lors=il=se=part=ré=si=gné=loin=de=tous=les=dé=fauts 14

le=po=ète=sas=soit=im=per=tur=ba=ble=là=dans=son=ciel 14
les=nu=ages=em=po=tent=le=pla=ci=de=de=ses=dé=sirs 14
le=temps=cos=mo=lo=gi=que=nest=que=trop=dé=ri=soire 13
il=aime=pen=ser=lé=ter=nel=pen=ché=près=de=la=breu=voir 14
là=où=son=miel=de=mots=il=bu=tine=sans=pros=crire 12
de=cha=que=jour=s=culp=teal=véoles=de=sa=bel=le=den=telle 14

le=mondeest=il=rond=il=vous=le=dit=tout=car=ré 11
car=la=chance=se=joueaux=dés=de=la=des=ti=née 11
et=ce=car=ré=heu=reux=a=brite=vos=ai=ma=bles=lou=anges 14
non=le=po=ète=na=pas=la=ver=tu=dun=saint=ange 12
mais=son=hu=mi=li=té=na=pour=i=mage=que=sa=bon=té 14
au=vu=de=votre=bon=heur=jou=ant=a=vec=sa=gé=né=ro=si=té 16

le=po=èteau=rait=til=en=son=â=me=sen=si=ble=grand=pro=fit 15
oui=vous=lais=ser=voir=ces=i=mages=mys=té=rieuses 11
quand=là=dans=ses=yeux=en=dor=mis=elles=sur=gissent 11
se=rez=vous=ce=cu=rieux=a=vant=quel=les=ne=jau=nissent 13
sage=il=vous=in=vi=teà=son=fes=tin=de=phra=ses=au=da=cieuses 15
où=ses=mots=vous=disent=com=me=pro=bi=té=dé=li=cieuse 13
ve=nez=sus=ten=tez=votre=mo=ral=à=lu=su=fruit=de=son=fruit 15
ðc₣ 1
Phonétique : La Rêverie Du Poèteʁεvəʁi dy pɔεtə

lə pɔεtə εt- œ̃ lydikə ʁεvœʁ
ʁεvəʁi ɛ̃sesɑ̃tə də limaʒinεʁə
kɑ̃ la metafɔʁə sɑ̃z- efɔʁ
kɔmə œ̃ salvatœʁ ʁekɔ̃fɔʁ
ε sybstɑ̃sə benefikə ki ʒεʁə
lə plys bo dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃plə dusœʁ

il sə lεsə saɡasə la tʁɑ̃spɔʁte
vεʁ letɑ̃dɥ dɔʁizɔ̃z- ɛ̃kɔnys
kə lə viziblə nozə pa apεʁsəvwaʁ
tɑ̃ il sə kʁwa εtʁə dɑ̃ nɥi nwaʁə
mε sɔ̃n- amə lə kɔ̃dɥi o teʁwaʁ
də sεz- imaʒə pyʁə ki sə mɥe
dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ blɑ̃ də vizjɔ̃ ʁεve

lə pɔεtə εməʁε ekʁiʁə lə plys bo
də sε vεʁ delika kɔmə vif ʁɥiso
mεz- il ε kɑ̃t- o vu paʁlə də sɔ̃ mal
də sεz- eɡʁatiɲyʁə syʁ sa syʁfasə amikalə
puʁ lə saliʁ ɛ̃ʒystə ʒyska sεtə flœʁ də po
alɔʁz- il sə paʁ ʁeziɲe lwɛ̃ də tus lε defo

lə pɔεtə saswa ɛ̃pεʁtyʁbablə la dɑ̃ sɔ̃ sjεl
lε nɥaʒəz- ɑ̃pɔte lə plasidə də sε deziʁ
lə tɑ̃ kɔsmɔlɔʒikə nε kə tʁo deʁizwaʁə
il εmə pɑ̃se letεʁnεl pɑ̃ʃe pʁε də labʁəvwaʁ
la u sɔ̃ mjεl də moz- il bytinə sɑ̃ pʁɔskʁiʁə
də ʃakə ʒuʁ skylptə alveɔlə də sa bεllə dɑ̃tεllə

lə mɔ̃də εt- il ʁɔ̃, il vu lə di tu kaʁe
kaʁ la ʃɑ̃sə sə ʒu o des də la dεstine
e sə kaʁe œʁøz- abʁitə voz- εmablə lwɑ̃ʒə
nɔ̃ lə pɔεtə na pa la vεʁty dœ̃ sɛ̃ ɑ̃ʒə
mε sɔ̃n- ymilite na puʁ imaʒə kə sa bɔ̃te
o vy də vɔtʁə bɔnœʁ ʒuɑ̃ avεk sa ʒeneʁozite

lə pɔεtə oʁε til ɑ̃ sɔ̃n- amə sɑ̃siblə ɡʁɑ̃ pʁɔfi
ui ! vu lεse vwaʁ sεz- imaʒə misteʁjøzə
kɑ̃ la dɑ̃ sεz- iøz- ɑ̃dɔʁmiz- εllə syʁʒise
səʁe vu sə kyʁjøz- avɑ̃ kεllə nə ʒonise
saʒə il vuz- ɛ̃vitə a sɔ̃ fεstɛ̃ də fʁazəz- odasjøzə
u sε mo vu dize kɔmə pʁɔbite delisjøzə
vəne ! systɑ̃te vɔtʁə mɔʁal a lyzyfʁɥi də sɔ̃ fʁɥi
k
Syllabes Phonétique : La Rêverie Du Poèteʁε=və=ʁi=dy=pɔ=ε=tə 7

lə=pɔ=ε=tə=ε=tœ̃=ly=di=kə=ʁε=vœ=ʁə 12
ʁε=və=ʁi=ɛ̃=se=sɑ̃=tə=də=li=ma=ʒi=nεʁ=ə 13
kɑ̃=la=me=ta=fɔ=ʁə=sɑ̃=ze=fɔʁ 9
kɔ=mə=œ̃=sal=va=tœ=ʁə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 10
ε=syb=stɑ̃=sə=be=ne=fi=kə=ki=ʒεʁ=ə 11
lə=plys=bo=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=plə=du=sœ=ʁə 10

il=sə=lε=sə=sa=ɡa=sə=la=tʁɑ̃s=pɔʁ=te 11
vεʁ=le=tɑ̃dɥ=dɔ=ʁi=zɔ̃=zɛ̃=kɔ=nys 9
kə=lə=vi=zi=blə=no=zə=pa=a=pεʁ=sə=vwaʁ 12
tɑ̃=il=sə=kʁwa=ε=tʁə=dɑ̃=nɥi=nwa=ʁə 10
mε=sɔ̃=na=mə=lə=kɔ̃d=ɥi=o=te=ʁwaʁ 10
də=sε=zi=ma=ʒə=py=ʁə=ki=sə=mɥe 10
dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃=blɑ̃=də=vi=zj=ɔ̃=ʁε=ve 13

lə=pɔ=ε=tə=ε=mə=ʁε=e=kʁi=ʁə=lə=plys=bo 13
də=sε=vεʁ=de=li=ka=kɔ=mə=vif=ʁɥi=so 11
mε=zil=ε=kɑ̃=to=vu=paʁ=lə=də=sɔ̃=mal 11
də=sε=ze=ɡʁa=ti=ɲyʁə=syʁ=sa=syʁ=fa=sə=a=mi=kalə 14
puʁ=lə=sa=liʁ=ɛ̃=ʒys=tə=ʒys=ka=sε=tə=flœʁ=də=po 14
a=lɔʁ=zil=sə=paʁ=ʁe=zi=ɲe=lwɛ̃=də=tus=lε=de=fo 14

lə=pɔ=εtə=sa=swa=ɛ̃=pεʁ=tyʁ=ba=blə=la=dɑ̃=sɔ̃=sjεl 14
lε=nɥ=aʒə=zɑ̃=pɔ=te=lə=pla=si=də=də=sε=de=ziʁ 14
lə=tɑ̃=kɔs=mɔ=lɔ=ʒi=kə=nε=kə=tʁo=de=ʁi=zwa=ʁə 14
il=εmə=pɑ̃=se=le=tεʁ=nεl=pɑ̃=ʃe=pʁε=də=la=bʁə=vwaʁ 14
la=u=sɔ̃=mjεl=də=mo=zil=by=ti=nə=sɑ̃=pʁɔs=kʁi=ʁə 14
də=ʃakə=ʒuʁ=skyl=ptə=al=ve=ɔ=lə=də=sa=bεllə=dɑ̃=tεllə 14

lə=mɔ̃=də=ε=til=ʁɔ̃=il=vu=lə=di=tu=ka=ʁe 13
kaʁ=la=ʃɑ̃=sə=sə=ʒu=o=des=də=la=dεs=ti=ne 13
e=sə=ka=ʁe=œ=ʁø=za=bʁi=tə=vo=zε=ma=blə=lwɑ̃ʒə 14
nɔ̃=lə=pɔ=ε=tə=na=pa=la=vεʁ=ty=dœ̃=sɛ̃=ɑ̃=ʒə 14
mε=sɔ̃=ny=mi=li=te=na=puʁ=i=maʒə=kə=sa=bɔ̃=te 14
o=vydə=vɔ=tʁə=bɔ=nœʁ=ʒu=ɑ̃=a=vεk=sa=ʒe=ne=ʁo=zi=te 16

lə=pɔ=εtəo=ʁε=til=ɑ̃=sɔ̃=na=mə=sɑ̃=si=blə=ɡʁɑ̃=pʁɔ=fi 15
u=i=vu=lε=se=vwaʁ=sε=zi=ma=ʒə=mis=te=ʁjø=zə 14
kɑ̃=la=dɑ̃=sε=zi=ø=zɑ̃=dɔʁ=mi=zεl=lə=syʁ=ʒi=se 14
sə=ʁe=vu=sə=ky=ʁjø=za=vɑ̃=kεl=lə=nə=ʒo=ni=se 14
saʒə=il=vu=zɛ̃=vi=təa=sɔ̃=fεs=tɛ̃=də=fʁa=zə=zo=da=sjøzə 15
u=sε=mo=vu=di=ze=kɔ=mə=pʁɔ=bi=te=de=li=sjøzə 14
və=ne=sys=tɑ̃=te=vɔtʁə=mɔ=ʁal=a=ly=zyf=ʁɥi=də=sɔ̃=fʁɥi 15
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
07/10/2011 16:35Marcel42

agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Du 06/10/2011 10:30

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 7 strophes.