Poeme : La Rêverie Du Poète

La Rêverie Du Poète

Rêverie du poète

Le poète est un ludique rêveur
Rêverie incessante de l’imaginaire
Quand la métaphore sans effort
Comme un salvateur réconfort
Est substance bénéfique qui gère
Le plus beau dans son ample douceur

Il se laisse sagace là transporter
Vers l’étendue d’horizons inconnus
Que le visible n’ose pas apercevoir
Tant il se croit être dans nuit noire
Mais son âme le conduit au terroir
De ses images pures qui se muent
Dans un tourbillon blanc de visions rêvées

Le poète aimerait écrire le plus beau
De ces vers délicats comme vif ruisseau
Mais il est quand eau vous parle de son mal
De ces égratignures sur sa surface amicale
Pour le salir injuste jusqu’à cette fleur de peau
Alors il se part résigné loin de tous les défauts

Le poète s’assoit imperturbable là dans son ciel
Les nuages empotent le placide de ses désirs
Le temps cosmologique n’est que trop dérisoire
Il aime penser l’éternel penché près de l’abreuvoir
Là où son miel de mots il butine sans proscrire
De chaque jour sculpte alvéoles de sa belle dentelle

Le monde est-il rond, il vous le dit tout carré
Car la chance se joue aux dés de la destinée
Et ce carré heureux abrite vos aimables louanges
Non le poète n’a pas la vertu d’un saint ange
Mais son humilité n’’a pour image que sa bonté
Au vu de votre bonheur jouant avec sa générosité

Le poète aurait-il en son âme sensible grand profit
Oui ! Vous laisser voir ces images mystérieuses
Quand là dans ses yeux endormis elles surgissent
Serez-vous ce curieux avant qu’elles ne jaunissent
Sage Il vous invite à son festin de phrases audacieuses
Où ses mots vous disent comme probité délicieuse
Venez ! Sustentez votre moral à l’usufruit de son fruit
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Rêverie Du Poète

  rê=ve=rie=du=po=è=te 7

  le=po=ète=est=un=lu=di=que=rê=veur 10
  rêve=riein=ces=san=te=de=li=ma=gi=naire 10
  quand=la=mé=ta=pho=re=sans=ef=fort 9
  com=me=un=sal=va=teur=ré=con=fort 9
  est=sub=stan=ce=bé=né=fi=que=qui=gère 10
  le=plus=beau=dans=son=am=ple=dou=ceur 9

  il=se=lais=se=sa=gace=là=trans=por=ter 10
  vers=léten=due=d=ho=ri=zons=in=con=nus 10
  que=le=vi=sible=no=se=pas=a=per=ce=voir 11
  tant=il=se=croit=ê=tre=dans=nuit=noi=re 10
  mais=son=â=me=le=con=duit=au=ter=roir 10
  de=ses=i=ma=ges=pu=res=qui=se=muent 10
  dans=un=tour=billon=blanc=de=vi=sions=rê=vées 10

  le=po=èteai=me=rait=é=cri=re=le=plus=beau 11
  de=ces=vers=dé=li=cats=comme=vif=ruis=seau 10
  mais=il=est=quand=eau=vous=par=le=de=son=mal 11
  de=ces=é=gra=ti=gnures=sur=sa=sur=fa=cea=mi=cale 13
  pour=le=sa=lir=in=jus=te=jus=quà=cette=fleur=de=peau 13
  a=lors=il=se=part=ré=si=gné=loin=de=tous=les=dé=fauts 14

  le=po=ète=sas=soit=im=per=tur=ba=ble=là=dans=son=ciel 14
  les=nu=ages=em=po=tent=le=pla=ci=de=de=ses=dé=sirs 14
  le=temps=cos=mo=lo=gi=que=nest=que=trop=dé=ri=soire 13
  il=aime=pen=ser=lé=ter=nel=pen=ché=près=de=la=breu=voir 14
  là=où=son=miel=de=mots=il=bu=tine=sans=pros=crire 12
  de=cha=que=jour=s=culp=teal=véoles=de=sa=bel=le=den=telle 14

  le=mondeest=il=rond=il=vous=le=dit=tout=car=ré 11
  car=la=chance=se=joueaux=dés=de=la=des=ti=née 11
  et=ce=car=ré=heu=reux=a=brite=vos=ai=ma=bles=lou=anges 14
  non=le=po=ète=na=pas=la=ver=tu=dun=saint=ange 12
  mais=son=hu=mi=li=té=na=pour=i=mage=que=sa=bon=té 14
  au=vu=de=votre=bon=heur=jou=ant=a=vec=sa=gé=né=ro=si=té 16

  le=po=èteau=rait=til=en=son=â=me=sen=si=ble=grand=pro=fit 15
  oui=vous=lais=ser=voir=ces=i=mages=mys=té=rieuses 11
  quand=là=dans=ses=yeux=en=dor=mis=elles=sur=gissent 11
  se=rez=vous=ce=cu=rieux=a=vant=quel=les=ne=jau=nissent 13
  sage=il=vous=in=vi=teà=son=fes=tin=de=phra=ses=au=da=cieuses 15
  où=ses=mots=vous=disent=com=me=pro=bi=té=dé=li=cieuse 13
  ve=nez=sus=ten=tez=votre=mo=ral=à=lu=su=fruit=de=son=fruit 15
  ðc₣ 1
 • Phonétique : La Rêverie Du Poète

  ʁεvəʁi dy pɔεtə

  lə pɔεtə εt- œ̃ lydikə ʁεvœʁ
  ʁεvəʁi ɛ̃sesɑ̃tə də limaʒinεʁə
  kɑ̃ la metafɔʁə sɑ̃z- efɔʁ
  kɔmə œ̃ salvatœʁ ʁekɔ̃fɔʁ
  ε sybstɑ̃sə benefikə ki ʒεʁə
  lə plys bo dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃plə dusœʁ

  il sə lεsə saɡasə la tʁɑ̃spɔʁte
  vεʁ letɑ̃dɥ dɔʁizɔ̃z- ɛ̃kɔnys
  kə lə viziblə nozə pa apεʁsəvwaʁ
  tɑ̃ il sə kʁwa εtʁə dɑ̃ nɥi nwaʁə
  mε sɔ̃n- amə lə kɔ̃dɥi o teʁwaʁ
  də sεz- imaʒə pyʁə ki sə mɥe
  dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ blɑ̃ də vizjɔ̃ ʁεve

  lə pɔεtə εməʁε ekʁiʁə lə plys bo
  də sε vεʁ delika kɔmə vif ʁɥiso
  mεz- il ε kɑ̃t- o vu paʁlə də sɔ̃ mal
  də sεz- eɡʁatiɲyʁə syʁ sa syʁfasə amikalə
  puʁ lə saliʁ ɛ̃ʒystə ʒyska sεtə flœʁ də po
  alɔʁz- il sə paʁ ʁeziɲe lwɛ̃ də tus lε defo

  lə pɔεtə saswa ɛ̃pεʁtyʁbablə la dɑ̃ sɔ̃ sjεl
  lε nɥaʒəz- ɑ̃pɔte lə plasidə də sε deziʁ
  lə tɑ̃ kɔsmɔlɔʒikə nε kə tʁo deʁizwaʁə
  il εmə pɑ̃se letεʁnεl pɑ̃ʃe pʁε də labʁəvwaʁ
  la u sɔ̃ mjεl də moz- il bytinə sɑ̃ pʁɔskʁiʁə
  də ʃakə ʒuʁ skylptə alveɔlə də sa bεllə dɑ̃tεllə

  lə mɔ̃də εt- il ʁɔ̃, il vu lə di tu kaʁe
  kaʁ la ʃɑ̃sə sə ʒu o des də la dεstine
  e sə kaʁe œʁøz- abʁitə voz- εmablə lwɑ̃ʒə
  nɔ̃ lə pɔεtə na pa la vεʁty dœ̃ sɛ̃ ɑ̃ʒə
  mε sɔ̃n- ymilite na puʁ imaʒə kə sa bɔ̃te
  o vy də vɔtʁə bɔnœʁ ʒuɑ̃ avεk sa ʒeneʁozite

  lə pɔεtə oʁε til ɑ̃ sɔ̃n- amə sɑ̃siblə ɡʁɑ̃ pʁɔfi
  ui ! vu lεse vwaʁ sεz- imaʒə misteʁjøzə
  kɑ̃ la dɑ̃ sεz- iøz- ɑ̃dɔʁmiz- εllə syʁʒise
  səʁe vu sə kyʁjøz- avɑ̃ kεllə nə ʒonise
  saʒə il vuz- ɛ̃vitə a sɔ̃ fεstɛ̃ də fʁazəz- odasjøzə
  u sε mo vu dize kɔmə pʁɔbite delisjøzə
  vəne ! systɑ̃te vɔtʁə mɔʁal a lyzyfʁɥi də sɔ̃ fʁɥi
  k
 • Syllabes Phonétique : La Rêverie Du Poète

  ʁε=və=ʁi=dy=pɔ=ε=tə 7

  lə=pɔ=ε=tə=ε=tœ̃=ly=di=kə=ʁε=vœ=ʁə 12
  ʁε=və=ʁi=ɛ̃=se=sɑ̃=tə=də=li=ma=ʒi=nεʁ=ə 13
  kɑ̃=la=me=ta=fɔ=ʁə=sɑ̃=ze=fɔʁ 9
  kɔ=mə=œ̃=sal=va=tœ=ʁə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 10
  ε=syb=stɑ̃=sə=be=ne=fi=kə=ki=ʒεʁ=ə 11
  lə=plys=bo=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=plə=du=sœ=ʁə 10

  il=sə=lε=sə=sa=ɡa=sə=la=tʁɑ̃s=pɔʁ=te 11
  vεʁ=le=tɑ̃dɥ=dɔ=ʁi=zɔ̃=zɛ̃=kɔ=nys 9
  kə=lə=vi=zi=blə=no=zə=pa=a=pεʁ=sə=vwaʁ 12
  tɑ̃=il=sə=kʁwa=ε=tʁə=dɑ̃=nɥi=nwa=ʁə 10
  mε=sɔ̃=na=mə=lə=kɔ̃d=ɥi=o=te=ʁwaʁ 10
  də=sε=zi=ma=ʒə=py=ʁə=ki=sə=mɥe 10
  dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃=blɑ̃=də=vi=zj=ɔ̃=ʁε=ve 13

  lə=pɔ=ε=tə=ε=mə=ʁε=e=kʁi=ʁə=lə=plys=bo 13
  də=sε=vεʁ=de=li=ka=kɔ=mə=vif=ʁɥi=so 11
  mε=zil=ε=kɑ̃=to=vu=paʁ=lə=də=sɔ̃=mal 11
  də=sε=ze=ɡʁa=ti=ɲyʁə=syʁ=sa=syʁ=fa=sə=a=mi=kalə 14
  puʁ=lə=sa=liʁ=ɛ̃=ʒys=tə=ʒys=ka=sε=tə=flœʁ=də=po 14
  a=lɔʁ=zil=sə=paʁ=ʁe=zi=ɲe=lwɛ̃=də=tus=lε=de=fo 14

  lə=pɔ=εtə=sa=swa=ɛ̃=pεʁ=tyʁ=ba=blə=la=dɑ̃=sɔ̃=sjεl 14
  lε=nɥ=aʒə=zɑ̃=pɔ=te=lə=pla=si=də=də=sε=de=ziʁ 14
  lə=tɑ̃=kɔs=mɔ=lɔ=ʒi=kə=nε=kə=tʁo=de=ʁi=zwa=ʁə 14
  il=εmə=pɑ̃=se=le=tεʁ=nεl=pɑ̃=ʃe=pʁε=də=la=bʁə=vwaʁ 14
  la=u=sɔ̃=mjεl=də=mo=zil=by=ti=nə=sɑ̃=pʁɔs=kʁi=ʁə 14
  də=ʃakə=ʒuʁ=skyl=ptə=al=ve=ɔ=lə=də=sa=bεllə=dɑ̃=tεllə 14

  lə=mɔ̃=də=ε=til=ʁɔ̃=il=vu=lə=di=tu=ka=ʁe 13
  kaʁ=la=ʃɑ̃=sə=sə=ʒu=o=des=də=la=dεs=ti=ne 13
  e=sə=ka=ʁe=œ=ʁø=za=bʁi=tə=vo=zε=ma=blə=lwɑ̃ʒə 14
  nɔ̃=lə=pɔ=ε=tə=na=pa=la=vεʁ=ty=dœ̃=sɛ̃=ɑ̃=ʒə 14
  mε=sɔ̃=ny=mi=li=te=na=puʁ=i=maʒə=kə=sa=bɔ̃=te 14
  o=vydə=vɔ=tʁə=bɔ=nœʁ=ʒu=ɑ̃=a=vεk=sa=ʒe=ne=ʁo=zi=te 16

  lə=pɔ=εtəo=ʁε=til=ɑ̃=sɔ̃=na=mə=sɑ̃=si=blə=ɡʁɑ̃=pʁɔ=fi 15
  u=i=vu=lε=se=vwaʁ=sε=zi=ma=ʒə=mis=te=ʁjø=zə 14
  kɑ̃=la=dɑ̃=sε=zi=ø=zɑ̃=dɔʁ=mi=zεl=lə=syʁ=ʒi=se 14
  sə=ʁe=vu=sə=ky=ʁjø=za=vɑ̃=kεl=lə=nə=ʒo=ni=se 14
  saʒə=il=vu=zɛ̃=vi=təa=sɔ̃=fεs=tɛ̃=də=fʁa=zə=zo=da=sjøzə 15
  u=sε=mo=vu=di=ze=kɔ=mə=pʁɔ=bi=te=de=li=sjøzə 14
  və=ne=sys=tɑ̃=te=vɔtʁə=mɔ=ʁal=a=ly=zyf=ʁɥi=də=sɔ̃=fʁɥi 15
  k 1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2011 16:35Marcel42

agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/10/2011 10:30

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0