Univers de poésie d'un auteur

Poème:Omer ! Veille Son Image

Le Poème

O mer ! veille son image

Que la vie est tranquille au grand large
Se disait une brave femme amoureuse
Mon amour navigue servile dans la barge
De mon homme aux sentiments habiles

Seule tâche voilée sur notre belle histoire
Ce départ à la nuit sous la lune pleine
Vers une maîtresse à la douce peau d’ivoire
Qui dans son lit d’us vous aime sereine

D’aucun jour nouveau passé dans l’oubli
De celle qui vous ballote fidèle au grand vent
De corne vous lui clamez en écho vos soucis
De comment, le en quoi la combler souvent

Le plaisir il n’avait que dans coquille noyée
A fond de cœur dans tempête des passions
Où la vague ruisselait comme tenaces pulsions
Quand ses yeux au bastingage vers terre brillaient

Puis s’en vint nuage d’un plus terrible ravage
Là bas Ils se pleurèrent ; il ne reviendra plus
Elle l’a gardé en son mystérieux ventre le marin
O Mer ! Veille son image, embryon noir du naufrage
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Omer ! Veille Son Imageo=mer=vei=lle=son=i=ma=ge 8

que=la=vie=est=tran=quille=au=grand=la=rge 10
se=di=sait=une=bra=ve=fem=mea=mou=reuse 10
mon=a=mour=na=vi=gue=ser=vile=dans=la=barge 11
de=mon=hom=me=aux=sen=ti=ments=ha=biles 10

seule=tâ=che=voi=lée=sur=no=tre=bel=le=his=toire 12
ce=dé=part=à=la=nuit=sous=la=lune=pleine 10
vers=une=maî=tres=seà=la=dou=ce=peau=di=voire 11
qui=dans=son=lit=dus=vous=ai=me=se=reine 10

dau=cun=jour=nou=veau=pas=sé=dans=lou=bli 10
de=cel=le=qui=vous=bal=lote=fi=dè=leau=grand=vent 12
de=corne=vous=lui=cla=mez=en=é=cho=vos=sou=cis 12
de=com=ment=le=en=quoi=la=com=bler=souvent 10

le=plai=sir=il=na=vait=que=dans=co=quille=noyée 11
a=fond=de=cœur=dans=tem=pête=des=pas=sions 10
où=la=va=gue=ruisse=lait=com=me=te=na=ces=pul=sions 13
quand=ses=yeux=au=bas=tin=gage=vers=ter=re=brillaient 11

puis=sen=vint=nu=age=dun=plus=ter=ri=ble=ra=vage 12
là=bas=ils=se=pleu=rèrent=il=ne=re=vien=dra=plus 12
elle=la=gar=dé=en=son=mys=té=rieux=ventre=le=ma=rin 13
o=mer=veille=son=i=ma=ge=em=bryon=noir=du=nau=frage 13
ðc₣ 1
Phonétique : Omer ! Veille Son Imageo mεʁ ! vεjə sɔ̃n- imaʒə

kə la vi ε tʁɑ̃kjə o ɡʁɑ̃ laʁʒə
sə dizε ynə bʁavə famə amuʁøzə
mɔ̃n- amuʁ naviɡ sεʁvilə dɑ̃ la baʁʒə
də mɔ̃n- ɔmə o sɑ̃timɑ̃-abilə

sələ taʃə vwale syʁ nɔtʁə bεllə istwaʁə
sə depaʁ a la nɥi su la lynə plεnə
vεʁz- ynə mεtʁεsə a la dusə po divwaʁə
ki dɑ̃ sɔ̃ li dys vuz- εmə səʁεnə

dokœ̃ ʒuʁ nuvo pase dɑ̃ lubli
də sεllə ki vu balɔtə fidεlə o ɡʁɑ̃ vɑ̃
də kɔʁnə vu lɥi klamez- ɑ̃n- eʃo vo susi
də kɔmɑ̃, lə ɑ̃ kwa la kɔ̃ble suvɑ̃

lə plεziʁ il navε kə dɑ̃ kɔkjə nwaje
a fɔ̃ də kœʁ dɑ̃ tɑ̃pεtə dε pasjɔ̃
u la vaɡ ʁɥisəlε kɔmə tənasə pylsjɔ̃
kɑ̃ sεz- iøz- o bastɛ̃ɡaʒə vεʁ teʁə bʁijε

pɥi sɑ̃ vɛ̃ nɥaʒə dœ̃ plys teʁiblə ʁavaʒə
la ba il sə pləʁεʁe, il nə ʁəvjɛ̃dʁa plys
εllə la ɡaʁde ɑ̃ sɔ̃ misteʁjø vɑ̃tʁə lə maʁɛ̃
o mεʁ ! vεjə sɔ̃n- imaʒə, ɑ̃bʁiɔ̃ nwaʁ dy nofʁaʒə
k
Syllabes Phonétique : Omer ! Veille Son Imageo=mεʁ=vε=jə=sɔ̃=ni=ma=ʒə 8

kə=la=vi=ε=tʁɑ̃=kj=ə=o=ɡʁɑ̃=laʁ=ʒə 11
sə=di=zε=y=nə=bʁa=və=fa=mə=a=mu=ʁø=zə 13
mɔ̃=na=muʁ=na=viɡ=sεʁ=vi=lə=dɑ̃=la=baʁ=ʒə 12
də=mɔ̃=nɔ=mə=o=sɑ̃=ti=mɑ̃-a=bi=lə 11

sə=lə=ta=ʃə=vwa=le=syʁ=nɔ=tʁə=bεl=lə=is=twa=ʁə 14
sə=de=paʁ=a=la=nɥi=su=la=ly=nə=plε=nə 12
vεʁ=zy=nə=mε=tʁε=sə=a=la=du=sə=po=di=vwa=ʁə 14
ki=dɑ̃=sɔ̃=li=dys=vu=zε=mə=sə=ʁε=nə 11

do=kœ̃=ʒuʁ=nu=vo=pa=se=dɑ̃=lu=bli 10
də=sεl=lə=ki=vu=ba=lɔ=tə=fi=dε=lə=o=ɡʁɑ̃=vɑ̃ 14
də=kɔʁ=nə=vu=lɥi=kla=me=zɑ̃=ne=ʃo=vo=su=si 13
də=kɔ=mɑ̃=lə=ɑ̃=kwa=la=kɔ̃=ble=su=vɑ̃ 11

lə=plε=ziʁ=il=na=vε=kə=dɑ̃=kɔ=kj=ə=nwa=j=e 14
a=fɔ̃=də=kœ=ʁə=dɑ̃=tɑ̃=pε=tə=dε=pa=s=j=ɔ̃ 14
u=la=va=ɡə=ʁɥi=sə=lε=kɔ=mə=tə=na=sə=pyl=sjɔ̃ 14
kɑ̃=sε=zi=ø=zo=bas=tɛ̃=ɡa=ʒə=vεʁ=te=ʁə=bʁi=jε 14

pɥi=sɑ̃=vɛ̃=nɥ=a=ʒə=dœ̃=plys=te=ʁi=blə=ʁa=va=ʒə 14
la=ba=il=sə=plə=ʁε=ʁe=il=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=plys 14
εl=lə=la=ɡaʁ=de=ɑ̃=sɔ̃=mis=te=ʁjø=vɑ̃tʁə=lə=ma=ʁɛ̃ 14
o=mεʁ=vε=jə=sɔ̃=ni=maʒə=ɑ̃=bʁi=ɔ̃=nwaʁ=dy=no=fʁaʒə 14
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/10/2011 22:01Moz

Belle lecture....
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
14/10/2011 07:52Solfege34

bel hommage aux marins

Poème - Sans Thème -
Du 13/10/2011 13:08

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 6 strophes.