Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Les Canons Tonnent

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/10/2011 11:48

L'écrit contient 127 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Modepoete

Les Canons Tonnent

Les canons tonnent

Les canons tonnent
Les innocents entonnent
Des prières aux hommes
Pour qu’ils abandonnent
La soif du pouvoir qui ballonne
Leur liberté aphone
Qu’à la paix ils s’adonnent
Sur des terres qui garantissent
Un avenir où vrombisse
La joie, le bonheur qui détonne
Homme avide de polynômes
Que cesse votre axiome
Du bien pris sur l’aune
Des malheurs monotones
Les religions ne doivent être aumône
Pour faire valoir la mort des hommes

Braves gens, crier le fort de votre voix
Pour que demain enfin l’on entrevoit
La fin des blessures de toutes vos demeures
Où se nichent les innocents dans cette gageure
Arche de pleurs étouffant d’ignorance leur joie
Que la solidarité soit que la guère plus ne soit
☼₣€
 • Pieds Hyphénique: Les Canons Tonnent

  les=ca=nons=tonnent 4

  les=ca=nons=tonnent 4
  les=in=no=cents=en=tonnent 6
  des=priè=res=aux=hom=mes 6
  pour=quils=a=ban=donnent 5
  la=soif=du=pou=voir=qui=bal=lonne 8
  leur=li=ber=té=a=phone 6
  quà=la=paix=ils=sa=donnent 6
  sur=des=terres=qui=ga=ran=tissent 7
  un=ave=nir=où=vrom=bisse 6
  la=joie=le=bon=heur=qui=dé=tonne 8
  hommea=vide=de=po=ly=nômes 6
  que=ces=se=vo=tre=axiome 6
  du=bien=pris=sur=lau=ne 6
  des=mal=heurs=mo=no=tones 6
  les=re=li=gions=ne=doivent=ê=treau=mône 9
  pour=faire=va=loir=la=mort=des=hommes 8

  braves=gens=crier=le=fort=de=vo=tre=voix 9
  pour=que=de=main=en=fin=lon=entre=voit 9
  la=fin=des=bles=sures=de=tou=tes=vos=de=meures 11
  où=se=nichent=les=in=no=cents=dans=cet=te=ga=geure 12
  ar=che=de=pleurs=é=touf=fant=di=gno=rance=leur=joie 12
  que=la=so=li=da=ri=té=soit=que=la=guère=plus=ne=soit 14
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Les Canons Tonnent

  lε kanɔ̃ tɔne

  lε kanɔ̃ tɔne
  lεz- inɔsɑ̃z- ɑ̃tɔne
  dε pʁjεʁəz- o ɔmə
  puʁ kilz- abɑ̃dɔne
  la swaf dy puvwaʁ ki balɔnə
  lœʁ libεʁte afɔnə
  ka la pε il sadɔne
  syʁ dε teʁə- ki ɡaʁɑ̃tise
  œ̃n- avəniʁ u vʁɔ̃bisə
  la ʒwa, lə bɔnœʁ ki detɔnə
  ɔmə avidə də pɔlɛ̃omə
  kə sεsə vɔtʁə aksjɔmə
  dy bjɛ̃ pʁi syʁ lonə
  dε malœʁ monotɔnə
  lε ʁəliʒjɔ̃ nə dwave εtʁə omonə
  puʁ fεʁə valwaʁ la mɔʁ dεz- ɔmə

  bʁavə ʒɑ̃, kʁje lə fɔʁ də vɔtʁə vwa
  puʁ kə dəmɛ̃ ɑ̃fɛ̃ lɔ̃n- ɑ̃tʁəvwa
  la fɛ̃ dε blesyʁə də tutə vo dəməʁə
  u sə niʃe lεz- inɔsɑ̃ dɑ̃ sεtə ɡaʒəʁə
  aʁʃə də plœʁz- etufɑ̃ diɲɔʁɑ̃sə lœʁ ʒwa
  kə la sɔlidaʁite swa kə la ɡεʁə plys nə swa
 • Pieds Phonétique : Les Canons Tonnent

  lε=ka=nɔ̃=tɔ=ne 5

  lε=ka=nɔ̃=tɔ=ne 5
  lε=zi=nɔ=sɑ̃=zɑ̃=tɔ=ne 7
  dε=pʁi=jεʁ=zo=ɔ=mə 6
  puʁ=kil=za=bɑ̃=dɔ=ne 6
  la=swaf=dy=pu=vwaʁ=ki=ba=lɔnə 8
  lœ=ʁə=li=bεʁ=te=a=fɔ=nə 8
  ka=la=pε=il=sa=dɔ=ne 7
  syʁ=dε=te=ʁə=ki=ɡa=ʁɑ̃=tisə 8
  œ̃=na=və=niʁ=u=vʁɔ̃=bi=sə 8
  la=ʒwa=lə=bɔ=nœʁ=ki=de=tɔnə 8
  ɔ=mə=a=vidə=də=pɔ=lɛ̃=omə 8
  kə=sε=sə=vɔ=tʁə=ak=sjɔ=mə 8
  dy=bj=ɛ̃=pʁi=syʁ=lo=nə 7
  dε=ma=lœ=ʁə=mo=no=tɔ=nə 8
  lεʁə=li=ʒjɔ̃=nə=dwa=ve=ε=tʁəo=monə 9
  puʁ=fεʁə=va=lwaʁ=la=mɔʁ=dε=zɔmə 8

  bʁavə=ʒɑ̃=kʁje=lə=fɔʁ=də=vɔ=tʁə=vwa 9
  puʁkə=də=mɛ̃=ɑ̃=fɛ̃=lɔ̃=nɑ̃=tʁə=vwa 9
  la=fɛ̃=dε=ble=syʁə=də=tu=tə=vo=də=mə=ʁə 12
  usə=ni=ʃe=lε=zi=nɔ=sɑ̃=dɑ̃=sε=tə=ɡa=ʒə=ʁə 13
  aʁʃə=də=plœʁ=ze=tu=fɑ̃=di=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=lœʁ=ʒwa 12
  kə=la=sɔ=li=da=ʁi=te=swakə=la=ɡε=ʁə=plys=nə=swa 14

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2011 20:52Moz

C’est une lecture qui raisonne!!!
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
22/10/2011 16:39Marcel42

"Braves gens, criez le fort de votre choix"
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
23/10/2011 17:01Mikie95

SUPERBE TEXTE

Auteur de Poésie
24/10/2011 01:59Modepoete

Merci mes amis de votre lecture et de vos commentaires
quand sera t-il ce jour où chaque humain , quel qu’il soit pourra vivre son étape d’éternité dans le meiux de cette vie humaine, en prifitant que de la paix.
amitié poétique

tikalo