Poeme : Ceux Que J’aimais

Ceux Que J’aimais

Ceux que j’aimais plus que jamais

Mon inconscient est venu promener mon souvenir
Les tristes nuages voulaient de leurs ombres le soutenir
Prés de ce lac dormant comme placide mort sur l’avenir
O que saine harmonie cette paix

Mon rêve dansait avec les fantômes venus au bal
Les arbres glissaient, patinaient légers sans égal
Comme joyaux d’or et d’argent au parfum sentimental
Ô que douce affection cette tendresse

Les nénuphars en duo racontaient le bonheur
En écho Le vent sur les roseaux cantonnait saveurs
A ce monde d’hier pour charmer toute sa candeur
Ô que vierge innocence cette bonté

Des profondeurs remontaient les reflets d’idéaux
Que l’éternité jamais ne pourrait garder en faux
Quand un conscient se prend à voir leurs mille mots
Ô que sages paroles cette réalité

La grande vallée à récupérer les eaux du décor
Elles ont dévalé limpides les monts encor et encor
Pour laisser trace afin de retrouver leurs trésors
Ô que gaie piste cette découverte

Il est temps qui n’efface invisible le temps
Quant une âme cherche le vu comme mendiant
De ces visages perdus dans le repos éblouissant
Ô que merveilleux paysage cette vision

Soudain les fantômes se sont levés pour lui dire
Merci de te pencher sur notre tranquille avenir
Nous n’aurons de cesse toujours de t’appartenir
Ô que précieuse volonté cette illusion

On se souvient d’hier, au départ on jetait l’aussière
Vous leviez l’ancre, voyage vers l’éternelle rivière
Et la corne du vent se signait d’un dernier adieu solidaire
Ô que longue odyssée cette espérance

Un conscient alors est venu se souvenir : Ils étaient
Oui ils étaient ceux que j’aimais plus que jamais
Ils sont là sur mes yeux pour les venir ici fréquenter
On s’offre à notre moral pour ne jamais avoir à nous quitter
Ô que douce admiration cette dévotion
Ô mes aïeux, mes amis perdus je vous aime, vous aimerai
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ceux Que J’aimais

  ceux=que=jai=mais=plus=que=ja=mais 8

  mon=in=cons=cient=est=ve=nu=pro=me=ner=mon=sou=ve=nir 14
  les=tristes=nu=a=ges=vou=laient=de=leurs=om=bres=le=sou=te=nir 15
  prés=de=ce=lac=dor=mant=comme=pla=ci=de=mort=sur=la=ve=nir 15
  o=que=sai=ne=har=mo=nie=cet=te=paix 10

  mon=rêve=dan=sait=a=vec=les=fan=tô=mes=ve=nus=au=bal 14
  les=ar=bres=glis=saient=pa=ti=naient=lé=gers=sans=é=gal 13
  com=me=joyaux=dor=et=dar=gent=au=par=fum=sen=ti=men=tal 14
  ô=que=dou=ce=af=fec=ti=on=cet=te=ten=dresse 12

  les=né=nu=phars=en=duo=ra=con=taient=le=bon=heur 12
  en=é=cho=le=vent=sur=les=ro=seaux=can=ton=nait=sa=veurs 14
  a=ce=mon=de=d=hier=pour=char=mer=tou=te=sa=can=deur 14
  ô=que=vi=er=ge=in=no=cen=ce=cet=te=bon=té 13

  des=pro=fon=deurs=re=mon=taient=les=re=flets=di=dé=aux 13
  que=lé=ter=ni=té=ja=mais=ne=pour=rait=gar=der=en=faux 14
  quand=un=cons=cient=se=prend=à=voir=leurs=mil=le=mots 12
  ô=que=sa=ges=pa=ro=les=cet=te=ré=a=li=té 13

  la=grande=val=lée=à=ré=cu=pé=rer=les=eaux=du=dé=cor 14
  elles=ont=dé=va=lé=lim=pides=les=monts=en=cor=et=en=cor 14
  pour=lais=ser=tra=ce=a=fin=de=re=trou=ver=leurs=tré=sors 14
  ô=que=gaie=pis=te=cet=te=dé=cou=ver=te 11

  il=est=temps=qui=nef=fa=ce=in=vi=si=ble=le=temps 13
  quant=u=ne=â=me=cher=che=le=vu=com=me=men=di=ant 14
  de=ces=vi=sages=per=dus=dans=le=re=pos=é=blou=is=sant 14
  ô=que=mer=veil=leux=pa=y=sa=ge=cet=te=vi=si=on 14

  sou=dain=les=fan=tô=mes=se=sont=le=vés=pour=lui=di=re 14
  mer=ci=de=te=pen=cher=sur=no=tre=tran=quille=a=ve=nir 14
  nous=nau=rons=de=ces=se=tou=jours=de=tap=par=te=nir 13
  ô=que=pré=cieu=se=vo=lon=té=cet=te=il=lu=si=on 14

  on=se=sou=vient=d=hier=au=dé=part=on=je=tait=laus=sière 14
  vous=le=viez=lan=cre=voya=ge=vers=lé=ter=nel=le=ri=vière 14
  et=la=corne=du=vent=se=si=gnait=dun=der=nier=a=dieu=so=li=daire 16
  ô=que=lon=gue=o=dys=sée=cet=te=es=pé=ran=ce 13

  un=cons=cient=a=lors=est=ve=nu=se=souve=nir=ils=é=taient 14
  oui=ils=é=taient=ceux=que=jai=mais=plus=que=ja=mais 12
  ils=sont=là=sur=mes=yeux=pour=les=ve=nir=i=ci=fré=quen=ter 15
  on=sof=freà=notre=mo=ral=pour=ne=ja=mais=a=voir=à=nous=quit=ter 16
  ô=que=dou=ce=ad=mi=ra=ti=on=cet=te=dé=vo=tion 14
  ô=mes=aïeux=mes=a=mis=per=dus=je=vous=aime=vous=ai=me=rai 15
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Ceux Que J’aimais

  sø kə ʒεmε plys kə ʒamε

  mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ ε vəny pʁɔməne mɔ̃ suvəniʁ
  lε tʁistə nɥaʒə vulε də lœʁz- ɔ̃bʁə- lə sutəniʁ
  pʁe də sə lak dɔʁmɑ̃ kɔmə plasidə mɔʁ syʁ lavəniʁ
  o kə sεnə-aʁmɔni sεtə pε

  mɔ̃ ʁεvə dɑ̃sε avεk lε fɑ̃tomə vənysz- o bal
  lεz- aʁbʁə- ɡlisε, patinε leʒe sɑ̃z- eɡal
  kɔmə ʒwajo dɔʁ e daʁʒe o paʁfœ̃ sɑ̃timɑ̃al
  o kə dusə afεksjɔ̃ sεtə tɑ̃dʁεsə

  lε nenyfaʁz- ɑ̃ dyo ʁakɔ̃tε lə bɔnœʁ
  ɑ̃n- eʃo lə vɑ̃ syʁ lε ʁozo kɑ̃tɔnε savœʁ
  a sə mɔ̃də djεʁ puʁ ʃaʁme tutə sa kɑ̃dœʁ
  o kə vjεʁʒə inɔsɑ̃sə sεtə bɔ̃te

  dε pʁɔfɔ̃dœʁ ʁəmɔ̃tε lε ʁəflε dideo
  kə letεʁnite ʒamε nə puʁʁε ɡaʁde ɑ̃ fo
  kɑ̃t- œ̃ kɔ̃sjɑ̃ sə pʁɑ̃t- a vwaʁ lœʁ milə mo
  o kə saʒə paʁɔlə sεtə ʁealite

  la ɡʁɑ̃də vale a ʁekypeʁe lεz- o dy dekɔʁ
  εlləz- ɔ̃ devale lɛ̃pidə lε mɔ̃z- ɑ̃kɔʁ e ɑ̃kɔʁ
  puʁ lεse tʁasə afɛ̃ də ʁətʁuve lœʁ tʁezɔʁ
  o kə ɡε pistə sεtə dekuvεʁtə

  il ε tɑ̃ ki nefasə ɛ̃viziblə lə tɑ̃
  kɑ̃ ynə amə ʃεʁʃə lə vy kɔmə mɑ̃djɑ̃
  də sε vizaʒə pεʁdys dɑ̃ lə ʁəpoz- ebluisɑ̃
  o kə mεʁvεjø pεizaʒə sεtə vizjɔ̃

  sudɛ̃ lε fɑ̃tomə sə sɔ̃ ləve puʁ lɥi diʁə
  mεʁsi də tə pɑ̃ʃe syʁ nɔtʁə tʁɑ̃kjə avəniʁ
  nu noʁɔ̃ də sεsə tuʒuʁ də tapaʁtəniʁ
  o kə pʁesjøzə vɔlɔ̃te sεtə ilyzjɔ̃

  ɔ̃ sə suvjɛ̃ djεʁ, o depaʁ ɔ̃ ʒətε losjεʁə
  vu ləvje lɑ̃kʁə, vwajaʒə vεʁ letεʁnεllə ʁivjεʁə
  e la kɔʁnə dy vɑ̃ sə siɲε dœ̃ dεʁnje adjø sɔlidεʁə
  o kə lɔ̃ɡ ɔdise sεtə εspeʁɑ̃sə

  œ̃ kɔ̃sjɑ̃ alɔʁz- ε vəny sə suvəniʁ : ilz- etε
  ui ilz- etε sø kə ʒεmε plys kə ʒamε
  il sɔ̃ la syʁ mεz- iø puʁ lε vəniʁ isi fʁekɑ̃te
  ɔ̃ sɔfʁə a nɔtʁə mɔʁal puʁ nə ʒamεz- avwaʁ a nu kite
  o kə dusə admiʁasjɔ̃ sεtə devɔsjɔ̃
  o mεz- ajø, mεz- ami pεʁdys ʒə vuz- εmə, vuz- εməʁε
  k
 • Syllabes Phonétique : Ceux Que J’aimais

  sø=kə=ʒε=mε=plys=kə=ʒa=mε 8

  mɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=ε=və=ny=pʁɔ=mə=ne=mɔ̃=su=və=niʁ 14
  lε=tʁistə=nɥ=a=ʒə=vu=lε=də=lœʁ=zɔ̃=bʁə=lə=su=tə=niʁ 15
  pʁe=də=sə=lak=dɔʁ=mɑ̃=kɔmə=pla=si=də=mɔʁ=syʁ=la=və=niʁ 15
  o=kə=sε=nə-aʁ=mɔ=ni=sε=tə=pε 10

  mɔ̃=ʁεvə=dɑ̃=sε=a=vεk=lε=fɑ̃=to=mə=və=nys=zo=bal 14
  lε=zaʁ=bʁə=ɡli=sε=pa=ti=nε=le=ʒe=sɑ̃=ze=ɡal 13
  kɔmə=ʒwa=jo=dɔʁ=e=daʁ=ʒe=o=paʁ=fœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=al 14
  o=kə=du=sə=a=fεk=sj=ɔ̃=sε=tə=tɑ̃=dʁε=sə 13

  lε=ne=ny=faʁ=zɑ̃=dy=o=ʁa=kɔ̃=tε=lə=bɔ=nœ=ʁə 14
  ɑ̃=ne=ʃo=lə=vɑ̃=syʁ=lε=ʁo=zo=kɑ̃=tɔ=nε=sa=vœʁ 14
  a=sə=mɔ̃=də=djεʁ=puʁ=ʃaʁ=me=tu=tə=sa=kɑ̃=dœ=ʁə 14
  o=kə=vjεʁ=ʒə=i=nɔ=sɑ̃=sə=sε=tə=bɔ̃=te 12

  dε=pʁɔ=fɔ̃=dœ=ʁə=ʁə=mɔ̃=tε=lε=ʁə=flε=di=de=o 14
  kə=le=tεʁ=ni=te=ʒa=mε=nə=puʁ=ʁε=ɡaʁ=de=ɑ̃=fo 14
  kɑ̃=tœ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=pʁɑ̃=ta=vwaʁ=lœ=ʁə=mi=lə=mo 14
  o=kə=sa=ʒə=pa=ʁɔ=lə=sε=tə=ʁe=a=li=te 13

  la=ɡʁɑ̃də=va=le=a=ʁe=ky=pe=ʁe=lε=zo=dy=de=kɔʁ 14
  εllə=zɔ̃=de=va=le=lɛ̃=pidə=lε=mɔ̃=zɑ̃=kɔʁ=e=ɑ̃=kɔʁ 14
  puʁ=lε=se=tʁa=sə=a=fɛ̃=də=ʁə=tʁu=ve=lœʁ=tʁe=zɔʁ 14
  o=kə=ɡε=pis=tə=sε=tə=de=ku=vεʁ=tə 11

  il=ε=tɑ̃=ki=ne=fa=sə=ɛ̃=vi=zi=blə=lə=tɑ̃ 13
  kɑ̃=y=nə=a=mə=ʃεʁ=ʃə=lə=vy=kɔ=mə=mɑ̃=dj=ɑ̃ 14
  də=sε=vi=zaʒə=pεʁ=dys=dɑ̃=lə=ʁə=po=ze=blu=i=sɑ̃ 14
  o=kə=mεʁ=vε=jø=pε=i=za=ʒə=sε=tə=vi=zj=ɔ̃ 14

  su=dɛ̃=lε=fɑ̃=to=mə=sə=sɔ̃=lə=ve=puʁ=lɥi=di=ʁə 14
  mεʁ=si=də=tə=pɑ̃=ʃe=syʁ=nɔ=tʁə=tʁɑ̃=kjə=a=və=niʁ 14
  nu=no=ʁɔ̃=də=sε=sə=tu=ʒuʁ=də=ta=paʁ=tə=niʁ 13
  o=kə=pʁe=sjø=zə=vɔ=lɔ̃=te=sε=tə=i=ly=zj=ɔ̃ 14

  ɔ̃=sə=su=vjɛ̃=djεʁ=o=de=paʁ=ɔ̃=ʒə=tε=lo=sjε=ʁə 14
  vu=lə=vje=lɑ̃=kʁə=vwa=jaʒə=vεʁ=le=tεʁ=nεl=lə=ʁi=vjεʁə 14
  e=la=kɔʁnə=dy=vɑ̃=sə=si=ɲε=dœ̃=dεʁ=nje=a=djø=sɔ=li=dεʁə 16
  o=kə=lɔ̃ɡ=ɔ=di=se=sε=tə=εs=pe=ʁɑ̃=sə 12

  œ̃=kɔ̃=sjɑ̃=a=lɔʁ=zεvə=ny=sə=su=və=niʁ=il=ze=tε 14
  u=i=il=ze=tε=sø=kə=ʒε=mε=plys=kə=ʒa=mε 13
  il=sɔ̃=la=syʁ=mε=ziø=puʁ=lεvə=niʁ=i=si=fʁe=kɑ̃=te 14
  ɔ̃=sɔfʁəa=nɔ=tʁə=mɔ=ʁal=puʁ=nə=ʒa=mε=za=vwaʁ=a=nu=ki=te 16
  o=kə=du=sə=ad=mi=ʁa=sjɔ̃=sε=tə=de=vɔ=s=jɔ̃ 14
  o=mε=za=jø=mε=za=mi=pεʁ=dys=ʒə=vu=zεmə=vu=zε=mə=ʁε 16
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2011 09:16

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0