Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Langage Blob-Blob

Le Poème

Le langage blob-blob

J’étais parti prudent sur une autre belle contrée
Je me suis présenté seul et nu à l’unique entrée
On m’a demandé preste de vouloir me présenter
Je n’étais pas le blob-blob et là on m’a refoulé

Mais comme j’étais un new pirate trop rebelle
Je me suis fais passer incognito pour l’une
La Blob, cette fantasque qui n’était sur la dune
Aussi ai-je retenté de m’y faufiler à tire d’ailes

Les cheveux à la garçonne coiffés bien lisses
Le pantalon jeans délavé, de pas trop serré
Une nouvelle poésie de ma précieuse identité
Je pensais le tour joué comme une belle malice

A l’entrée au passage d’un filtre on m’a demandé
Le langage blob-blob sauriez-vous l’entretenir
Je me suis soudainement mis à les rafraichir
« Oui le blob-blob on me l’avait sagace enseigné »

Alors je suis parti de ce pas chez une affection
Tout le langage blob-blob qu’elle voulait me citer
Je l’avais conquis au temps pour lui dire : je le sais
Je l’ai lu et relu toujours affublé d’une riche attention

Fier de moi la coudée franche je suis certes reparti
Sans que l’on eut à me l’imposer par trop cultivé
D’un mot de passe oublié par ce fantasque lettré
J’ai clamé tout simplement le blob-blob c’est un génie ?

Vous qui êtes loin du tracas vous ne pouvez savoir
On m’a accueillit bras ouvert sans trop bien me saisir
Et chacun s’est extasié devant l’ombre de mon avenir
Rêveur on se parlait blob-blob devant un narquois miroir

J’en ai vu qui blobblotait impatient de n’être à s’étourdir
J’ai demandé que l’on m’en fasse altruiste un petit accès
On m’a dit " impossible vous n’êtes pas encore prêt
D’être l’original blob-blob, car il est langage à faire frémir

Alors je sais peut-être un jour quand l’ouvrage sera pur, si pur
Comme une eau claire qui ne se tarit jamais dans mon esprit
Celle qui nourrit ma terre pour donner vie à ma belle poésie
Alors viendront y fleurir vers intenses sur l’indigne censure
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Langage Blob-Bloble=lan=ga=ge=blob=blob 6

jé=tais=par=ti=prudent=sur=u=ne=au=tre=bel=le=con=trée 14
je=me=suis=présen=té=seul=et=nu=à=lu=ni=que=en=trée 14
on=ma=de=man=dé=pres=te=de=vou=loir=me=pré=sen=ter 14
je=né=tais=pas=le=blob=blob=et=là=on=ma=re=fou=lé 14

mais=com=me=jé=tais=un=new=pi=ra=te=trop=re=belle 13
je=me=suis=fais=pas=ser=in=co=gni=to=pour=lu=ne 13
la=blob=cet=te=fan=tas=que=qui=né=tait=sur=la=du=ne 14
aus=si=ai=je=re=ten=té=de=my=fau=fi=ler=à=tire=dailes 15

les=che=veux=à=la=gar=çon=ne=coif=fés=bien=lis=ses 13
le=pan=ta=lon=jeans=dé=la=vé=de=pas=trop=ser=ré 13
une=nou=vel=le=poé=sie=de=ma=pré=cieu=se=i=den=ti=té 15
je=pen=sais=le=tour=joué=com=me=u=ne=bel=le=ma=lice 14

a=len=trée=au=pas=sage=dun=fil=tre=on=ma=de=man=dé 14
le=lan=ga=ge=blob=blob=sau=riez=vous=len=tre=te=nir 13
je=me=suis=sou=dai=ne=ment=mis=à=les=ra=frai=chir 13
oui=le=blob=blob=on=me=la=vait=sa=gace=en=sei=gné 14

a=lors=je=suis=par=ti=de=ce=pas=chez=une=af=fec=tion 14
tout=le=lan=ga=ge=blob=blob=quel=le=vou=lait=me=ci=ter 14
je=la=vais=con=quis=au=temps=pour=lui=di=re=je=le=sais 14
je=lai=lu=et=re=lu=tou=jours=af=fu=blé=dune=ri=cheat=ten=tion 16

fier=de=moi=la=cou=dée=franche=je=suis=cer=tes=re=par=ti 14
sans=que=lon=eut=à=me=lim=po=ser=par=trop=cul=ti=vé 14
dun=mot=de=passe=ou=bli=é=par=ce=fan=tas=que=let=tré 14
jai=cla=mé=tout=sim=ple=ment=le=blob=blob=cest=un=gé=nie 14

vous=qui=ê=tes=loin=du=tra=cas=vous=ne=pou=vez=sa=voir 14
on=ma=ac=cueil=lit=bras=ou=vert=sans=trop=bien=me=sai=sir 14
et=cha=cun=sest=ex=ta=sié=de=vant=lombre=de=mon=a=ve=nir 15
rê=veur=on=se=par=lait=blob=blob=de=vant=un=nar=quois=mi=roir 15

jen=ai=vu=qui=blob=blo=tait=im=pa=ti=ent=de=nêtreà=sé=tour=dir 16
jai=de=man=dé=que=lon=men=fasseal=truis=te=un=pe=tit=ac=cès 15
on=ma=dit=guille=met=im=pos=sible=vous=nê=tes=pas=en=co=re=prêt 16
dêtre=lo=ri=gi=nal=blob=blob=car=il=est=lan=ga=geà=fai=re=fré=mir 17

a=lors=je=sais=peut=têtreun=jour=quand=lou=vra=ge=se=ra=pur=si=pur 16
commeu=ne=eau=clai=re=qui=ne=se=ta=rit=ja=mais=dans=mon=es=prit 16
cel=le=qui=nour=rit=ma=terre=pour=don=ner=vieà=ma=bel=le=poé=sie 16
a=lors=vien=dront=y=fleu=rir=vers=inten=ses=sur=lin=di=gne=cen=sure 16
ðc₣ 1
Phonétique : Le Langage Blob-Bloblə lɑ̃ɡaʒə blɔb blɔb

ʒetε paʁti pʁyde syʁ ynə otʁə bεllə kɔ̃tʁe
ʒə mə sɥi pʁezɑ̃te səl e ny a lynikə ɑ̃tʁe
ɔ̃ ma dəmɑ̃de pʁεstə də vulwaʁ mə pʁezɑ̃te
ʒə netε pa lə blɔb blɔb e la ɔ̃ ma ʁəfule

mε kɔmə ʒetεz- œ̃ nεw piʁatə tʁo ʁəbεllə
ʒə mə sɥi fε pase ɛ̃kɔɲito puʁ lynə
la blɔb, sεtə fɑ̃taskə ki netε syʁ la dynə
osi ε ʒə ʁətɑ̃te də mi fofile a tiʁə dεlə

lε ʃəvøz- a la ɡaʁsɔnə kwafe bjɛ̃ lisə
lə pɑ̃talɔ̃ ʒɑ̃ delave, də pa tʁo seʁe
ynə nuvεllə pɔezi də ma pʁesjøzə idɑ̃tite
ʒə pɑ̃sε lə tuʁ ʒue kɔmə ynə bεllə malisə

a lɑ̃tʁe o pasaʒə dœ̃ filtʁə ɔ̃ ma dəmɑ̃de
lə lɑ̃ɡaʒə blɔb blɔb soʁje vu lɑ̃tʁətəniʁ
ʒə mə sɥi sudεnəmɑ̃ miz- a lε ʁafʁεʃiʁ
« ui lə blɔb blɔb ɔ̃ mə lavε saɡasə ɑ̃sεɲe »

alɔʁ ʒə sɥi paʁti də sə pa ʃez- ynə afεksjɔ̃
tu lə lɑ̃ɡaʒə blɔb blɔb kεllə vulε mə site
ʒə lavε kɔ̃kiz- o tɑ̃ puʁ lɥi diʁə : ʒə lə sε
ʒə lε ly e ʁəly tuʒuʁz- afyble dynə ʁiʃə atɑ̃sjɔ̃

fje də mwa la kude fʁɑ̃ʃə ʒə sɥi sεʁtə- ʁəpaʁti
sɑ̃ kə lɔ̃n- y a mə lɛ̃poze paʁ tʁo kyltive
dœ̃ mo də pasə ublje paʁ sə fɑ̃taskə lεtʁe
ʒε klame tu sɛ̃pləmɑ̃ lə blɔb blɔb sεt- œ̃ ʒeni ?

vu ki εtə lwɛ̃ dy tʁaka vu nə puve savwaʁ
ɔ̃ ma akœji bʁaz- uvεʁ sɑ̃ tʁo bjɛ̃ mə sεziʁ
e ʃakœ̃ sεt- εkstazje dəvɑ̃ lɔ̃bʁə də mɔ̃n- avəniʁ
ʁεvœʁ ɔ̃ sə paʁlε blɔb blɔb dəvɑ̃ œ̃ naʁkwa miʁwaʁ

ʒɑ̃n- ε vy ki blɔblɔtε ɛ̃pasjɑ̃ də nεtʁə a setuʁdiʁ
ʒε dəmɑ̃de kə lɔ̃ mɑ̃ fasə altʁɥistə œ̃ pəti aksε
ɔ̃ ma di ɡjmε ɛ̃pɔsiblə vu nεtə pa ɑ̃kɔʁə pʁε
dεtʁə lɔʁiʒinal blɔb blɔb, kaʁ il ε lɑ̃ɡaʒə a fεʁə fʁemiʁ

alɔʁ ʒə sε pø tεtʁə œ̃ ʒuʁ kɑ̃ luvʁaʒə səʁa pyʁ, si pyʁ
kɔmə ynə o klεʁə ki nə sə taʁi ʒamε dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi
sεllə ki nuʁʁi ma teʁə puʁ dɔne vi a ma bεllə pɔezi
alɔʁ vjɛ̃dʁɔ̃ i fləʁiʁ vεʁz- ɛ̃tɑ̃sə syʁ lɛ̃diɲə sɑ̃syʁə
k
Syllabes Phonétique : Le Langage Blob-Bloblə=lɑ̃=ɡa=ʒə=blɔb=blɔb 6

ʒe=tε=paʁ=ti=pʁy=de=syʁ=ynə=o=tʁə=bεl=lə=kɔ̃=tʁe 14
ʒə=mə=sɥi=pʁe=zɑ̃=te=səl=e=ny=a=ly=nikə=ɑ̃=tʁe 14
ɔ̃=ma=də=mɑ̃=de=pʁεs=tə=də=vu=lwaʁ=mə=pʁe=zɑ̃=te 14
ʒə=ne=tε=pa=lə=blɔb=blɔb=e=la=ɔ̃=ma=ʁə=fu=le 14

mε=kɔ=mə=ʒe=tε=zœ̃=nεw=pi=ʁa=tə=tʁo=ʁə=bεl=lə 14
ʒə=mə=sɥi=fε=pa=se=ɛ̃=kɔ=ɲi=to=puʁ=ly=nə 13
la=blɔb=sε=tə=fɑ̃=tas=kə=ki=ne=tε=syʁ=la=dy=nə 14
o=si=εʒəʁə=tɑ̃=te=də=mi=fo=fi=le=a=ti=ʁə=dεlə 14

lε=ʃə=vø=za=la=ɡaʁ=sɔ=nə=kwa=fe=bj=ɛ̃=lis=ə 14
lə=pɑ̃=ta=lɔ̃=ʒɑ̃=de=la=ve=də=pa=tʁo=se=ʁe 13
ynə=nu=vεllə=pɔ=e=zi=də=ma=pʁe=sjø=zə=i=dɑ̃=ti=te 15
ʒə=pɑ̃=sεlə=tuʁ=ʒu=e=kɔ=mə=y=nə=bεl=lə=ma=lisə 14

a=lɑ̃=tʁe=o=pa=saʒə=dœ̃=fil=tʁə=ɔ̃=ma=də=mɑ̃=de 14
lə=lɑ̃=ɡa=ʒə=blɔb=blɔb=so=ʁj=e=vu=lɑ̃=tʁə=tə=niʁ 14
ʒə=mə=sɥi=su=dε=nə=mɑ̃=mi=za=lε=ʁa=fʁε=ʃiʁ 13
u=ilə=blɔb=blɔb=ɔ̃=mə=la=vε=sa=ɡa=səɑ̃=sε=ɲe 14

a=lɔʁʒə=sɥi=paʁ=ti=də=sə=pa=ʃe=zy=nə=a=fεk=sjɔ̃ 14
tu=lə=lɑ̃=ɡa=ʒə=blɔb=blɔb=kεl=lə=vu=lε=mə=si=te 14
ʒə=la=vε=kɔ̃=ki=zo=tɑ̃=puʁ=lɥi=di=ʁə=ʒə=lə=sε 14
ʒə=lε=ly=e=ʁə=ly=tu=ʒuʁ=za=fy=ble=dynə=ʁi=ʃəa=tɑ̃=sjɔ̃ 16

fje=də=mwa=la=ku=de=fʁɑ̃ʃə=ʒə=sɥi=sεʁ=tə=ʁə=paʁ=ti 14
sɑ̃=kə=lɔ̃=ny=a=mə=lɛ̃=po=ze=paʁ=tʁo=kyl=ti=ve 14
dœ̃=mo=də=pa=sə=u=blje=paʁ=sə=fɑ̃=tas=kə=lε=tʁe 14
ʒε=kla=me=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=lə=blɔb=blɔb=sε=tœ̃=ʒe=ni 14

vu=ki=ε=tə=lwɛ̃=dy=tʁa=ka=vu=nə=pu=ve=sa=vwaʁ 14
ɔ̃=ma=a=kœj=i=bʁa=zu=vεʁ=sɑ̃=tʁo=bjɛ̃=mə=sε=ziʁ 14
e=ʃa=kœ̃=sε=tεk=sta=zje=də=vɑ̃=lɔ̃bʁə=də=mɔ̃=na=və=niʁ 15
ʁε=vœʁ=ɔ̃sə=paʁ=lε=blɔb=blɔb=də=vɑ̃=œ̃=naʁ=kwa=mi=ʁwaʁ 14

ʒɑ̃=nε=vy=ki=blɔ=blɔ=tε=ɛ̃=pa=sjɑ̃də=nε=tʁəa=se=tuʁ=diʁ 15
ʒεdə=mɑ̃=de=kə=lɔ̃=mɑ̃=fa=səal=tʁɥis=tə=œ̃=pə=ti=ak=sε 15
ɔ̃=ma=di=ɡjmε=ɛ̃=pɔ=siblə=vu=nε=tə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=pʁε 15
dεtʁə=lɔ=ʁi=ʒi=nal=blɔb=blɔb=kaʁ=il=ε=lɑ̃=ɡa=ʒəa=fε=ʁə=fʁe=miʁ 17

a=lɔʁʒə=sε=pø=tε=tʁəœ̃=ʒuʁ=kɑ̃=lu=vʁa=ʒə=sə=ʁa=pyʁ=si=pyʁ 16
kɔməy=nə=o=klε=ʁə=ki=nə=sə=ta=ʁi=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 16
sεllə=ki=nuʁ=ʁi=ma=te=ʁə=puʁ=dɔ=ne=vi=a=ma=bεl=lə=pɔ=e=zi 18
a=lɔʁ=vjɛ̃=dʁɔ̃=iflə=ʁiʁ=vεʁ=zɛ̃=tɑ̃=sə=syʁ=lɛ̃=di=ɲə=sɑ̃=syʁə 16
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
30/11/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 03/10/2011 15:01

L'écrit contient 385 mots qui sont répartis dans 10 strophes.