Poeme : Mademoiselle Vibelle

Mademoiselle Vibelle

Qui es-tu toi Mademoiselle Vibelle
Es-tu cette autre ? O vie d’où viens-tu ?
Je me promène adossé à ta présence
Tu me tires le long des jours advenus
Pourrai-je cesser de te suivre en tous sens

J’aurai voulu être absent de ta volonté
De me déposer là, fils du rien absolu
Ton choix, pourquoi ton choix assuré
De me donner un esprit à jamais perdu

Là ne suis-je un fantôme qui hante le réel
Je traverse ton monde, où le temps est roi
Pourquoi ne l’arrêtes-tu pas, ce long curieux
Il lèche mon corps pour le déporter à l’effroi
De ne e plus être là à tel instant, est-ce très sérieux

Pourquoi ne veux-tu pas, laisse-moi savoir
Me donner tant d’audace, d’un tant de force
Que mon esprit malin multiplie chaque soir
A quoi cela sert-il, pour frauder quelle entorse

Insupportable tu fais affaire en mon repaire
Qu’aurai-je à gagner de ne pas te perdre
Mon bilan d’esprit rebelle et imparfait
Sonnera du reflet silencieux des tendres
Ceux à qui ta vie n’a servi qu’à te faire excuser…

J’aurai voulu être savant, de ta grande vérité
Eliminer toute les zones d’ombres de l’inviolé
Dire à tous ces esprits pédants s’ils doivent se fatiguer
De me faire croire que ta présence est une primauté

On me dit esprit jeune dans un corps dévitalisé
Nous laisseras- tu, nous les esprits petits choir au passé
Pour nous retirer l’envie de te poursuivre sans succès
Nous éliminer débris de ton monde comme un vieux jouet
Et te gloser de nous avoir fait croire à l’éternalité.
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mademoiselle Vibelle

  qui=es=tu=toi=ma=de=moi=sel=le=vi=belle 11
  es=tu=cet=te=au=tre=o=vie=doù=viens=tu 11
  je=me=pro=mè=ne=a=dos=sé=à=ta=pré=sence 12
  tu=me=ti=res=le=long=des=jours=ad=ve=nus 11
  pour=rai=je=ces=ser=de=te=sui=vre=en=tous=sens 12

  jau=rai=vou=lu=être=ab=sent=de=ta=vo=lon=té 12
  de=me=dé=po=ser=là=fils=du=rien=ab=so=lu 12
  ton=choix=pour=quoi=ton=choix=as=su=ré 9
  de=me=don=ner=un=es=prit=à=ja=mais=per=du 12

  là=ne=suis=je=un=fan=tôme=qui=han=te=le=réel 12
  je=tra=ver=se=ton=mon=de=où=le=temps=est=roi 12
  pour=quoi=ne=lar=rê=tes=tu=pas=ce=long=cu=rieux 12
  il=lèche=mon=corps=pour=le=dé=por=ter=à=lef=froi 12
  de=ne=e=plus=être=là=à=tel=ins=tant=est=ce=très=sé=rieux 15

  pour=quoi=ne=veux=tu=pas=lais=se=moi=sa=voir 11
  me=don=ner=tant=dau=da=ce=dun=tant=de=for=ce 12
  que=mon=es=prit=ma=lin=mul=ti=plie=cha=que=soir 12
  a=quoi=ce=la=sert=il=pour=frau=der=quel=leen=torse 12

  in=sup=por=table=tu=fais=af=fai=reen=mon=re=paire 12
  quau=rai=je=à=ga=gner=de=ne=pas=te=per=dre 12
  mon=bi=lan=des=prit=re=bel=le=et=im=par=fait 12
  son=ne=ra=du=re=flet=si=len=cieux=des=ten=dres 12
  ceux=à=qui=ta=vie=na=ser=vi=quà=te=faire=ex=cu=ser 14

  jau=rai=vou=lu=être=sa=vant=de=ta=gran=de=vé=ri=té 14
  eli=mi=ner=toute=les=zo=nes=dom=bres=de=lin=vio=lé 13
  direà=tous=ces=es=prits=pé=dants=sils=doi=vent=se=fa=ti=guer 14
  de=me=faire=croi=re=que=ta=pré=sen=ceest=u=ne=pri=mau=té 15

  on=me=dit=es=prit=jeune=dans=un=corps=dé=vi=ta=li=sé 14
  nous=laisse=ras=tu=nous=les=es=prits=pe=tits=choir=au=pas=sé 14
  pour=nous=re=ti=rer=len=vie=de=te=pour=suivre=sans=suc=cès 14
  nous=é=li=mi=ner=dé=bris=de=ton=monde=com=meun=vieux=jouet 14
  et=te=glo=ser=de=nous=a=voir=fait=croireà=lé=ter=na=li=té 15
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Mademoiselle Vibelle

  ki ε ty twa madəmwazεllə vibεllə
  ε ty sεtə otʁə ? o vi du vjɛ̃ ty ?
  ʒə mə pʁɔmεnə adɔse a ta pʁezɑ̃sə
  ty mə tiʁə lə lɔ̃ dε ʒuʁz- advənys
  puʁʁε ʒə sese də tə sɥivʁə ɑ̃ tus sɑ̃s

  ʒoʁε vuly εtʁə absɑ̃ də ta vɔlɔ̃te
  də mə depoze la, fis dy ʁjɛ̃ absɔly
  tɔ̃ ʃwa, puʁkwa tɔ̃ ʃwa asyʁe
  də mə dɔne œ̃n- εspʁi a ʒamε pεʁdy

  la nə sɥi ʒə œ̃ fɑ̃tomə ki-ɑ̃tə lə ʁeεl
  ʒə tʁavεʁsə tɔ̃ mɔ̃də, u lə tɑ̃z- ε ʁwa
  puʁkwa nə laʁεtə ty pa, sə lɔ̃ kyʁjø
  il lεʃə mɔ̃ kɔʁ puʁ lə depɔʁte a lefʁwa
  də nə ə plysz- εtʁə la a tεl ɛ̃stɑ̃, ε sə tʁε seʁjø

  puʁkwa nə vø ty pa, lεsə mwa savwaʁ
  mə dɔne tɑ̃ dodasə, dœ̃ tɑ̃ də fɔʁsə
  kə mɔ̃n- εspʁi malɛ̃ myltipli ʃakə swaʁ
  a kwa səla sεʁ il, puʁ fʁode kεllə ɑ̃tɔʁsə

  ɛ̃sypɔʁtablə ty fεz- afεʁə ɑ̃ mɔ̃ ʁəpεʁə
  koʁε ʒə a ɡaɲe də nə pa tə pεʁdʁə
  mɔ̃ bilɑ̃ dεspʁi ʁəbεllə e ɛ̃paʁfε
  sɔnəʁa dy ʁəflε silɑ̃sjø dε tɑ̃dʁə
  søz- a ki ta vi na sεʁvi ka tə fεʁə εkskyze…

  ʒoʁε vuly εtʁə savɑ̃, də ta ɡʁɑ̃də veʁite
  əlimine tutə lε zonə dɔ̃bʁə- də lɛ̃vjɔle
  diʁə a tus sεz- εspʁi pedɑ̃ sil dwave sə fatiɡe
  də mə fεʁə kʁwaʁə kə ta pʁezɑ̃sə εt- ynə pʁimote

  ɔ̃ mə di εspʁi ʒənə dɑ̃z- œ̃ kɔʁ devitalize
  nu lεsəʁa ty, nu lεz- εspʁi pəti ʃwaʁ o pase
  puʁ nu ʁətiʁe lɑ̃vi də tə puʁsɥivʁə sɑ̃ syksε
  nuz- elimine debʁi də tɔ̃ mɔ̃də kɔmə œ̃ vjø ʒuε
  e tə ɡloze də nuz- avwaʁ fε kʁwaʁə a letεʁnalite.
 • Syllabes Phonétique : Mademoiselle Vibelle

  ki=ε=ty=twa=ma=də=mwa=zεl=lə=vi=bεl=lə 12
  ε=ty=sε=tə=o=tʁə=o=vi=du=vj=ɛ̃=ty 12
  ʒə=mə=pʁɔ=mε=nə=a=dɔ=se=a=ta=pʁe=zɑ̃sə 12
  ty=mə=ti=ʁə=lə=lɔ̃=dε=ʒuʁ=zad=və=nys 11
  puʁ=ʁε=ʒə=se=se=də=tə=sɥi=vʁə=ɑ̃=tus=sɑ̃s 12

  ʒo=ʁε=vu=ly=εtʁə=ab=sɑ̃=də=ta=vɔ=lɔ̃=te 12
  də=mə=de=po=ze=la=fis=dy=ʁjɛ̃=ab=sɔ=ly 12
  tɔ̃=ʃwa=puʁ=kwa=tɔ̃=ʃwa=a=sy=ʁe 9
  də=mə=dɔ=ne=œ̃=nεs=pʁi=a=ʒa=mε=pεʁ=dy 12

  lanə=sɥi=ʒəœ̃=fɑ̃=to=mə=ki-ɑ̃=tə=lə=ʁe=εl 12
  ʒə=tʁa=vεʁ=sə=tɔ̃=mɔ̃=də=u=lə=tɑ̃=zε=ʁwa 12
  puʁ=kwa=nə=la=ʁε=tə=ty=pa=sə=lɔ̃=ky=ʁjø 12
  il=lε=ʃə=mɔ̃=kɔʁ=puʁlə=de=pɔʁ=te=a=le=fʁwa 12
  də=nə=ə=plys=zεtʁə=la=a=tεl=ɛ̃s=tɑ̃=ε=sə=tʁε=se=ʁjø 15

  puʁ=kwa=nə=vø=ty=pa=lε=sə=mwa=sa=vwaʁ 11
  mə=dɔ=ne=tɑ̃=do=da=sə=dœ̃=tɑ̃=də=fɔʁ=sə 12
  kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ma=lɛ̃=myl=ti=pli=ʃa=kə=swaʁ 12
  a=kwasə=la=sεʁ=il=puʁ=fʁo=de=kεl=lə=ɑ̃=tɔʁsə 12

  ɛ̃=sy=pɔʁ=tablə=ty=fε=za=fε=ʁəɑ̃=mɔ̃=ʁə=pεʁə 12
  ko=ʁε=ʒə=a=ɡa=ɲe=də=nə=pa=tə=pεʁ=dʁə 12
  mɔ̃=bi=lɑ̃=dεs=pʁi=ʁə=bεl=lə=e=ɛ̃=paʁ=fε 12
  sɔ=nə=ʁa=dy=ʁə=flε=si=lɑ̃=sjø=dε=tɑ̃=dʁə 12
  sø=za=ki=ta=vi=na=sεʁ=vi=katə=fε=ʁəεk=sky=ze 13

  ʒo=ʁε=vu=ly=εtʁə=sa=vɑ̃=də=ta=ɡʁɑ̃=də=ve=ʁi=te 14
  ə=li=mi=ne=tutə=lε=zo=nə=dɔ̃=bʁə=də=lɛ̃=vjɔ=le 14
  diʁəa=tus=sε=zεs=pʁi=pe=dɑ̃=sil=dwa=ve=sə=fa=ti=ɡe 14
  də=mə=fεʁə=kʁwa=ʁə=kə=ta=pʁe=zɑ̃=səε=ty=nə=pʁi=mo=te 15

  ɔ̃mə=di=εs=pʁi=ʒə=nə=dɑ̃=zœ̃=kɔʁ=de=vi=ta=li=ze 14
  nu=lεsə=ʁa=ty=nu=lε=zεs=pʁi=pə=ti=ʃwaʁ=o=pase 13
  puʁ=nuʁə=ti=ʁe=lɑ̃=vidə=tə=puʁ=sɥi=vʁə=sɑ̃=syk=sε 13
  nu=ze=li=mi=ne=de=bʁidə=tɔ̃=mɔ̃=də=kɔ=məœ̃=vjø=ʒu=ε 15
  e=tə=ɡlo=ze=də=nu=za=vwaʁ=fε=kʁwaʁəa=le=tεʁ=na=li=te 15

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/03/2012 14:48Skrame2014

Beau moment de lecture , très joli poème
Amicalement,
Skrame