Poeme : Les Yeux Rivés Au Noir

Les Yeux Rivés Au Noir

Allée des immortels je suis allé
Pour rencontrer un instant de mort
Je voulais retrouver cette liberté
A ma naissance restée là à son port

Mes yeux se rivent au noir des ténèbres
Puissance de l’ombre qui attire vers le vide
Pour vous mener libre dans l’au delà d’une fenêtre
Espace de ces entrailles du néant qui vous rapine

Votre pensée s’étiole dans les bras de ce monde
Quand votre droit
Quand votre devoir
N’est de ne vivre que l’immonde

Mais ma vie saine se rebiffe de cette conspiration
Elle préfère impassible cet esclavage humain
Au libre arbitre d’une mort suggérée au profit d’une machination
Faire honneur à la vie n’est-ce pas plus malin.
ð₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Yeux Rivés Au Noir

  al=lée=des=im=mor=tels=je=suis=al=lé 10
  pour=ren=con=trer=un=ins=tant=de=mort 9
  je=vou=lais=re=trou=ver=cette=li=ber=té 10
  a=ma=nais=sance=res=tée=là=à=son=port 10

  mes=y=eux=se=rivent=au=noir=des=té=nèbres 10
  puis=sance=de=lom=bre=qui=at=ti=re=vers=le=vide 12
  pour=vous=me=ner=libre=dans=lau=de=là=du=ne=fe=nêtre 13
  es=pace=de=ces=en=trailles=du=né=ant=qui=vous=ra=pine 13

  votre=pen=sée=sé=tiole=dans=les=bras=de=ce=monde 11
  quand=vo=tre=droit 4
  quand=vo=tre=de=voir 5
  nest=de=ne=vi=vre=que=lim=mon=de 9

  mais=ma=vie=saine=se=re=bif=fe=de=cet=te=cons=pi=ra=tion 15
  elle=pré=fèreim=pas=si=ble=cet=es=cla=va=ge=hu=main 13
  au=librear=bi=tre=du=ne=mort=sug=gé=rée=au=pro=fit=du=ne=ma=chi=na=tion 19
  faire=hon=neur=à=la=vie=nest=ce=pas=plus=ma=lin 12
  ð₣€ 1
 • Phonétique : Les Yeux Rivés Au Noir

  ale dεz- imɔʁtεl ʒə sɥiz- ale
  puʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃n- ɛ̃stɑ̃ də mɔʁ
  ʒə vulε ʁətʁuve sεtə libεʁte
  a ma nεsɑ̃sə ʁεste la a sɔ̃ pɔʁ

  mεz- iø sə ʁive o nwaʁ dε tenεbʁə
  pɥisɑ̃sə də lɔ̃bʁə ki atiʁə vεʁ lə vidə
  puʁ vu məne libʁə dɑ̃ lo dəla dynə fənεtʁə
  εspasə də sεz- ɑ̃tʁajə dy neɑ̃ ki vu ʁapinə

  vɔtʁə pɑ̃se sesjɔlə dɑ̃ lε bʁa də sə mɔ̃də
  kɑ̃ vɔtʁə dʁwa
  kɑ̃ vɔtʁə dəvwaʁ
  nε də nə vivʁə kə limɔ̃də

  mε ma vi sεnə sə ʁəbifə də sεtə kɔ̃spiʁasjɔ̃
  εllə pʁefεʁə ɛ̃pasiblə sεt εsklavaʒə ymɛ̃
  o libʁə aʁbitʁə dynə mɔʁ syɡʒeʁe o pʁɔfi dynə maʃinasjɔ̃
  fεʁə ɔnœʁ a la vi nε sə pa plys malɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Les Yeux Rivés Au Noir

  a=le=dε=zi=mɔʁ=tεl=ʒə=sɥi=za=le 10
  puʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=də=mɔʁ 9
  ʒə=vu=lε=ʁə=tʁu=ve=sε=tə=li=bεʁ=te 11
  a=ma=nε=sɑ̃sə=ʁεs=te=la=a=sɔ̃=pɔʁ 10

  mε=zi=øsə=ʁi=ve=o=nwaʁ=dε=te=nεbʁə 10
  pɥi=sɑ̃sə=də=lɔ̃=bʁə=ki=a=ti=ʁə=vεʁ=lə=vidə 12
  puʁ=vumə=ne=li=bʁə=dɑ̃=lo=də=la=dy=nə=fə=nεtʁə 13
  εs=pasə=də=sε=zɑ̃=tʁajə=dy=ne=ɑ̃=ki=vu=ʁapinə 12

  vɔtʁə=pɑ̃=se=se=sjɔlə=dɑ̃=lε=bʁa=də=sə=mɔ̃də 11
  kɑ̃=vɔ=tʁə=dʁwa 4
  kɑ̃=vɔ=tʁə=də=vwaʁ 5
  nε=də=nə=vi=vʁə=kə=li=mɔ̃=də 9

  mε=ma=vi=sεnə=sə=ʁə=bi=fə=də=sε=tə=kɔ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 15
  εllə=pʁe=fεʁəɛ̃=pa=si=blə=sεt=εs=kla=va=ʒə=y=mɛ̃ 13
  o=libʁəaʁ=bi=tʁə=dy=nə=mɔʁ=syɡ=ʒe=ʁe=o=pʁɔ=fi=dy=nə=ma=ʃi=na=sjɔ̃ 19
  fεʁəɔ=nœʁ=a=la=vi=nε=sə=pa=plys=ma=lɛ̃ 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/05/2012 11:23Daniel

Poème sombre,la vie est un cadeau et un beau cadeau!!!!!!
Bien écrit
Amicalement......Daniel.....