Poeme : La Rupture

La Rupture

Nous étions heureux, pour tous les mieux
Nous avions des enfants si attachants
On se choyait dans ce nid d’aimant
La vie coulait sur nos corps généreux

Puis se vint le matin des désillusions
De crachats de pluie en cyclones tropicaux
Venus démolir la bâtisse de nos amours en défaut
Là où nos sens se sont révoltés en désunions

J’ai réhabilité mon âme à ta vile tentation
Mais les matériaux n’avaient pas la qualité
Pour reconstruire ce beau patrimoine aimé
Et mon cœur n’était pas assuré pour la belle union

Tu m’as comblé pendant tant d’années
Ma pensée restera fidèle à ton souvenir
Mais ce cœur, ce tendre cœur ne peut refleurir
Tu n’aurais pas du le persécuter et le tuer cet été

Je prends mes valises, j’amène les enfants
Tu gardes le chien, ton bon toutou à toi
Moi ! Me voilà maintenant à moi, sans toit
Ce n’est pas grave, nous irons chez les parents

Je tourne la page de nos amours déçus
Par ta bêtise de croire en tes mensonges
-Je te suis fidèle tu restes dans mes songes
Rejetant mon intuition de me savoir être l’imprévue

Voilà ! Je laisse mes amours abandonnés
Sur le chemin de ma vie en cette galère
-Je vous l’assure ! Il n’y a plus rien à faire
C’est comme çà, je n’aimerai plus, plus jamais,
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Rupture

  nous=é=ti=ons=heu=reux=pour=tous=les=mieux 10
  nous=a=vi=ons=des=en=fants=si=at=ta=chants 11
  on=se=cho=yait=dans=ce=nid=dai=mant 9
  la=vie=cou=lait=sur=nos=corps=gé=né=reux 10

  puis=se=vint=le=ma=tin=des=dé=sil=lu=si=ons 12
  de=cra=chats=de=pluie=en=cy=clo=nes=tro=pi=caux 12
  ve=nus=dé=mo=lir=la=bâ=tisse=de=nos=a=mours=en=dé=faut 15
  là=où=nos=sens=se=sont=ré=vol=tés=en=dé=su=nions 13

  jai=ré=ha=bi=li=té=mon=â=meà=ta=vile=ten=ta=tion 14
  mais=les=ma=té=riaux=na=vaient=pas=la=qua=li=té 12
  pour=re=cons=truire=ce=beau=pa=tri=moi=ne=ai=mé 12
  et=mon=cœur=né=tait=pas=as=su=ré=pour=la=bel=leu=nion 14

  tu=mas=com=blé=pen=dant=tant=dan=nées 9
  ma=pen=sée=res=te=ra=fi=dèleà=ton=sou=ve=nir 12
  mais=ce=cœur=ce=ten=dre=cœur=ne=peut=re=fleu=rir 12
  tu=nau=rais=pas=du=le=per=sé=cu=ter=et=le=tuer=cet=é=té 16

  je=prends=mes=va=li=ses=ja=mè=ne=les=en=fants 12
  tu=gar=des=le=chien=ton=bon=tou=tou=à=toi 11
  moi=me=voi=là=main=te=nant=à=moi=sans=toit 11
  ce=nest=pas=gra=ve=nous=i=rons=chez=les=pa=rents 12

  je=tour=ne=la=pa=ge=de=nos=a=mours=dé=çus 12
  par=ta=bê=ti=se=de=croi=re=en=tes=men=songes 12
  je=te=suis=fi=dè=le=tu=res=tes=dans=mes=songes 12
  re=je=tant=mon=in=tui=tion=de=me=sa=voir=être=lim=pré=vue 15

  voi=là=je=lais=se=mes=a=mours=a=ban=don=nés 12
  sur=le=che=min=de=ma=vie=en=cet=te=ga=lère 12
  je=vous=las=su=re=il=ny=a=plus=rien=à=faire 12
  cest=com=me=çà=je=nai=me=rai=plus=plus=ja=mais 12
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : La Rupture

  nuz- esjɔ̃z- œʁø, puʁ tus lε mjø
  nuz- avjɔ̃ dεz- ɑ̃fɑ̃ si ataʃɑ̃
  ɔ̃ sə ʃwajε dɑ̃ sə nid dεmɑ̃
  la vi kulε syʁ no kɔʁ ʒeneʁø

  pɥi sə vɛ̃ lə matɛ̃ dε dezijyzjɔ̃
  də kʁaʃa də plɥi ɑ̃ siklɔnə tʁɔpiko
  vənys demɔliʁ la batisə də noz- amuʁz- ɑ̃ defo
  la u no sɑ̃s sə sɔ̃ ʁevɔltez- ɑ̃ dezynjɔ̃

  ʒε ʁeabilite mɔ̃n- amə a ta vilə tɑ̃tasjɔ̃
  mε lε mateʁjo navε pa la kalite
  puʁ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə sə bo patʁimwanə εme
  e mɔ̃ kœʁ netε pa asyʁe puʁ la bεllə ynjɔ̃

  ty ma kɔ̃ble pɑ̃dɑ̃ tɑ̃ dane
  ma pɑ̃se ʁεstəʁa fidεlə a tɔ̃ suvəniʁ
  mε sə kœʁ, sə tɑ̃dʁə kœʁ nə pø ʁəfləʁiʁ
  ty noʁε pa dy lə pεʁsekyte e lə tɥe sεt ete

  ʒə pʁɑ̃ mε valizə, ʒamεnə lεz- ɑ̃fɑ̃
  ty ɡaʁdə- lə ʃjɛ̃, tɔ̃ bɔ̃ tutu a twa
  mwa ! mə vwala mɛ̃tənɑ̃ a mwa, sɑ̃ twa
  sə nε pa ɡʁavə, nuz- iʁɔ̃ ʃe lε paʁɑ̃

  ʒə tuʁnə la paʒə də noz- amuʁ desys
  paʁ ta bεtizə də kʁwaʁə ɑ̃ tε mɑ̃sɔ̃ʒə
  ʒə tə sɥi fidεlə ty ʁεstə dɑ̃ mε sɔ̃ʒə
  ʁəʒətɑ̃ mɔ̃n- ɛ̃tɥisjɔ̃ də mə savwaʁ εtʁə lɛ̃pʁevɥ

  vwala ! ʒə lεsə mεz- amuʁz- abɑ̃dɔne
  syʁ lə ʃəmɛ̃ də ma vi ɑ̃ sεtə ɡalεʁə
  ʒə vu lasyʁə ! il ni a plys ʁjɛ̃ a fεʁə
  sε kɔmə sa, ʒə nεməʁε plys, plys ʒamε,
 • Syllabes Phonétique : La Rupture

  nu=ze=sj=ɔ̃=zœ=ʁø=puʁ=tus=lε=mj=ø 11
  nu=za=vj=ɔ̃=dε=zɑ̃=fɑ̃=si=a=ta=ʃɑ̃ 11
  ɔ̃=sə=ʃwa=j=ε=dɑ̃=sə=nid=dε=mɑ̃ 10
  la=vi=ku=lε=syʁ=no=kɔʁ=ʒe=ne=ʁø 10

  pɥi=sə=vɛ̃=lə=ma=tɛ̃=dε=de=zi=jy=zj=ɔ̃ 12
  də=kʁa=ʃa=də=plɥi=ɑ̃=si=klɔ=nə=tʁɔ=pi=ko 12
  və=nys=de=mɔ=liʁ=la=ba=tisə=də=no=za=muʁ=zɑ̃=de=fo 15
  la=u=no=sɑ̃s=sə=sɔ̃=ʁe=vɔl=te=zɑ̃=de=zy=njɔ̃ 13

  ʒε=ʁe=a=bi=li=te=mɔ̃=naməa=ta=vi=lə=tɑ̃=ta=sjɔ̃ 14
  mε=lε=ma=te=ʁjo=na=vε=pa=la=ka=li=te 12
  puʁʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=sə=bo=pa=tʁi=mwa=nə=ε=me 12
  e=mɔ̃=kœʁ=ne=tε=pa=a=sy=ʁe=puʁ=la=bεlləy=njɔ̃ 13

  ty=ma=kɔ̃=ble=pɑ̃=dɑ̃=tɑ̃=da=ne 9
  ma=pɑ̃se=ʁεs=tə=ʁa=fi=dε=ləa=tɔ̃=su=və=niʁ 12
  mε=sə=kœʁ=sə=tɑ̃=dʁə=kœʁ=nə=pø=ʁə=flə=ʁiʁ 12
  ty=no=ʁε=pa=dylə=pεʁ=se=ky=te=e=lə=tɥe=sεt=e=te 15

  ʒə=pʁɑ̃=mε=va=li=zə=ʒa=mε=nə=lε=zɑ̃=fɑ̃ 12
  ty=ɡaʁ=də=lə=ʃj=ɛ̃=tɔ̃=bɔ̃=tu=tu=a=twa 12
  mwa=mə=vwa=la=mɛ̃=tə=nɑ̃=a=mwa=sɑ̃=twa 11
  sə=nε=pa=ɡʁa=və=nu=zi=ʁɔ̃=ʃe=lε=pa=ʁɑ̃ 12

  ʒə=tuʁ=nə=la=pa=ʒə=də=no=za=muʁ=de=sys 12
  paʁ=ta=bε=ti=zə=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=tε=mɑ̃=sɔ̃ʒə 12
  ʒə=tə=sɥi=fi=dε=lə=ty=ʁεs=tə=dɑ̃=mε=sɔ̃ʒə 12
  ʁə=ʒə=tɑ̃=mɔ̃=nɛ̃t=ɥi=sjɔ̃də=mə=sa=vwaʁ=εtʁə=lɛ̃=pʁevɥ 13

  vwa=la=ʒə=lε=sə=mε=za=muʁ=za=bɑ̃=dɔ=ne 12
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=də=ma=vi=ɑ̃=sε=tə=ɡa=lεʁə 12
  ʒə=vu=la=sy=ʁə=il=ni=a=plys=ʁjɛ̃=a=fεʁə 12
  sε=kɔ=mə=sa=ʒə=nε=mə=ʁε=plys=plys=ʒa=mε 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.