Poeme : Mes Très Chers Parents

Mes Très Chers Parents

Mes très chers parents
Je vous écris cette lettre
Je ne pense pas à ma dette
J’ai toujours été bon enfant

Mais voilà, j’ai décidé
De faire une nouvelle escale
Au voyage de ma vie opale
Je suis parti, je pleure rassuré

J’ai voulu me responsabiliser
Souffrir la vie pour l’apprendre
Me soustraire aux pièges du tendre
Construire mon nid d’intimité

J’ai de l’émotion au ventre
De vos querelles incessantes
Vivre sans moi, deviendra vie indépendante
Maintenant je ne serai plus votre centre

Mes chers parents ne craignez pas
De mon cœur qui saigne
Ne redoutez rien que je ne vous renseigne
Je vous aime au plus profond de mon là

Je vous donne mon adresse
Rue du grand bonheur
À l’Amour des jours ravageurs
C’est un bel endroit pour ma jeunesse

Je laisse au grenier de vos âmes
Celle où vous offrez vos vérités
Que vous ne pourrez jamais me donner
Mes images d’enfance qui vous déclament

Je sais, vous me dites, comment vas tu faire
Je n’ai pas d’inquiétude, l- expérience venant
Je marcherai droit, car cela est important
Pour traverser cette nouvelle frontière

Un dernier baiser sur vos photos
Attachantes mais je ne les emporterai pas
Ma mémoire retiendra et cela suffira
Je conserve, dans mes yeux, les vôtres si beaux.
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes Très Chers Parents

  mes=très=chers=pa=rents 5
  je=vous=é=cris=cet=te=let=tre 8
  je=ne=pen=se=pas=à=ma=dette 8
  jai=tou=jours=é=té=bon=en=fant 8

  mais=voi=là=jai=dé=ci=dé 7
  de=faireu=ne=nou=vel=le=es=cale 8
  au=voy=age=de=ma=vie=o=pale 8
  je=suis=par=ti=je=pleure=ras=su=ré 9

  jai=vou=lu=me=res=pon=sa=bi=li=ser 10
  souf=frir=la=vie=pour=lap=pren=dre 8
  me=sous=traire=aux=piè=ges=du=tendre 8
  construi=re=mon=nid=din=ti=mi=té 8

  jai=de=lé=mo=ti=on=au=ventre 8
  de=vos=que=rel=les=in=ces=santes 8
  vivre=sans=moi=de=vien=dra=viein=dé=pen=dante 10
  mainte=nant=je=ne=se=rai=plus=vo=tre=centre 10

  mes=chers=pa=rents=ne=crai=gnez=pas 8
  de=mon=cœur=qui=sai=gne 6
  ne=re=dou=tez=rien=que=je=ne=vous=ren=seigne 11
  je=vous=aimeau=plus=pro=fond=de=mon=là 9

  je=vous=don=ne=mon=a=dresse 7
  rue=du=grand=bon=heur 5
  à=la=mour=des=jours=ra=va=geurs 8
  cest=un=bel=en=droit=pour=ma=jeu=nesse 9

  je=laisse=au=gre=nier=de=vos=âmes 8
  cel=leoù=vous=of=frez=vos=vé=ri=tés 9
  que=vous=ne=pour=rez=ja=mais=me=don=ner 10
  mes=i=mages=den=fance=qui=vous=dé=clament 9

  je=sais=vous=me=dites=comment=vas=tu=faire 9
  je=nai=pas=din=quié=tude=l=ex=pé=rience=ve=nant 12
  je=mar=che=rai=droit=car=ce=la=est=im=por=tant 12
  pour=tra=ver=ser=cette=nou=vel=le=fron=tière 10

  un=der=nier=bai=ser=sur=vos=pho=to=s 10
  at=ta=chantes=mais=je=ne=les=em=por=te=rai=pas 12
  ma=mé=moire=re=tien=dra=et=ce=la=suf=fi=ra 12
  je=con=serve=dans=mes=yeux=les=vô=tres=si=beaux 11
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Mes Très Chers Parents

  mε tʁε ʃεʁ paʁɑ̃
  ʒə vuz- ekʁi sεtə lεtʁə
  ʒə nə pɑ̃sə pa a ma dεtə
  ʒε tuʒuʁz- ete bɔ̃ ɑ̃fɑ̃

  mε vwala, ʒε deside
  də fεʁə ynə nuvεllə εskalə
  o vwajaʒə də ma vi ɔpalə
  ʒə sɥi paʁti, ʒə plœʁə ʁasyʁe

  ʒε vuly mə ʁεspɔ̃sabilize
  sufʁiʁ la vi puʁ lapʁɑ̃dʁə
  mə sustʁεʁə o pjεʒə dy tɑ̃dʁə
  kɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ nid dɛ̃timite

  ʒε də lemɔsjɔ̃ o vɑ̃tʁə
  də vo kəʁεlləz- ɛ̃sesɑ̃tə
  vivʁə sɑ̃ mwa, dəvjɛ̃dʁa vi ɛ̃depɑ̃dɑ̃tə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə səʁε plys vɔtʁə sɑ̃tʁə

  mε ʃεʁ paʁɑ̃ nə kʁεɲe pa
  də mɔ̃ kœʁ ki sεɲə
  nə ʁədute ʁjɛ̃ kə ʒə nə vu ʁɑ̃sεɲə
  ʒə vuz- εmə o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ la

  ʒə vu dɔnə mɔ̃n- adʁεsə
  ʁy dy ɡʁɑ̃ bɔnœʁ
  a lamuʁ dε ʒuʁ ʁavaʒœʁ
  sεt- œ̃ bεl ɑ̃dʁwa puʁ ma ʒənεsə

  ʒə lεsə o ɡʁənje də voz- amə
  sεllə u vuz- ɔfʁe vo veʁite
  kə vu nə puʁʁe ʒamε mə dɔne
  mεz- imaʒə dɑ̃fɑ̃sə ki vu deklame

  ʒə sε, vu mə ditə, kɔmɑ̃ va ty fεʁə
  ʒə nε pa dɛ̃kjetydə, εl εkspeʁjɑ̃sə vənɑ̃
  ʒə maʁʃəʁε dʁwa, kaʁ səla εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃
  puʁ tʁavεʁse sεtə nuvεllə fʁɔ̃tjεʁə

  œ̃ dεʁnje bεze syʁ vo fɔto
  ataʃɑ̃tə mε ʒə nə lεz- ɑ̃pɔʁtəʁε pa
  ma memwaʁə ʁətjɛ̃dʁa e səla syfiʁa
  ʒə kɔ̃sεʁvə, dɑ̃ mεz- iø, lε votʁə- si bo.
 • Syllabes Phonétique : Mes Très Chers Parents

  mε=tʁε=ʃεʁ=pa=ʁɑ̃ 5
  ʒə=vu=ze=kʁi=sε=tə=lε=tʁə 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=pa=a=ma=dεtə 8
  ʒε=tu=ʒuʁ=ze=te=bɔ̃=ɑ̃=fɑ̃ 8

  mε=vwa=la=ʒε=de=si=de 7
  də=fε=ʁə=y=nə=nu=vεl=lə=εs=kalə 10
  o=vwa=ja=ʒə=də=ma=vi=ɔ=pa=lə 10
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=ʒə=plœ=ʁə=ʁa=sy=ʁe 10

  ʒε=vu=ly=mə=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=ze 10
  su=fʁiʁ=la=vi=puʁ=la=pʁɑ̃=dʁə 8
  mə=sus=tʁε=ʁə=o=pjε=ʒə=dy=tɑ̃=dʁə 10
  kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mɔ̃=nid=dɛ̃=ti=mi=te 9

  ʒε=də=le=mɔ=sj=ɔ̃=o=vɑ̃=tʁə 9
  də=vo=kə=ʁεl=lə=zɛ̃=se=sɑ̃tə 8
  vivʁə=sɑ̃=mwa=də=vjɛ̃=dʁa=vi=ɛ̃=de=pɑ̃dɑ̃tə 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=vɔ=tʁə=sɑ̃tʁə 10

  mε=ʃεʁ=pa=ʁɑ̃=nə=kʁε=ɲe=pa 8
  də=mɔ̃=kœ=ʁə=ki=sε=ɲə 7
  nə=ʁə=du=te=ʁjɛ̃kə=ʒə=nə=vu=ʁɑ̃=sεɲə 10
  ʒə=vu=zεmə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=la 10

  ʒə=vu=dɔ=nə=mɔ̃=na=dʁε=sə 8
  ʁy=dy=ɡʁɑ̃=bɔ=nœ=ʁə 6
  a=la=muʁ=dε=ʒuʁ=ʁa=va=ʒœ=ʁə 9
  sε=tœ̃=bεl=ɑ̃=dʁwa=puʁ=ma=ʒə=nε=sə 10

  ʒə=lε=sə=o=ɡʁə=nje=də=vo=za=mə 10
  sεl=lə=u=vu=zɔ=fʁe=vo=ve=ʁi=te 10
  kə=vu=nə=puʁ=ʁe=ʒa=mε=mə=dɔ=ne 10
  mε=zi=maʒə=dɑ̃=fɑ̃=sə=ki=vu=de=kla=me 11

  ʒə=sε=vu=mə=ditə=kɔ=mɑ̃=va=ty=fεʁə 10
  ʒə=nε=pa=dɛ̃=kje=tydə=εl=εk=spe=ʁjɑ̃=sə=və=nɑ̃ 13
  ʒə=maʁʃə=ʁε=dʁwa=kaʁ=sə=la=ε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 11
  puʁ=tʁa=vεʁ=se=sεtə=nu=vεl=lə=fʁɔ̃=tjεʁə 10

  œ̃=dεʁ=nj=e=bε=ze=syʁ=vo=fɔ=to 10
  a=ta=ʃɑ̃tə=mε=ʒə=nə=lε=zɑ̃=pɔʁ=tə=ʁε=pa 12
  ma=me=mwaʁə=ʁə=tjɛ̃=dʁa=e=sə=la=sy=fi=ʁa 12
  ʒə=kɔ̃=sεʁvə=dɑ̃=mε=ziø=lε=vo=tʁə=si=bo 11

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2012 09:53Eden33

frissons pour moi, énorme ressenti !!
Très bel écrit et un coup de coeur, un seul malheureusement, nous sommes limités 🙂
bravo et merci pour ce partage

Auteur de Poésie
16/10/2012 10:48Daniel

Tout va crescendo......Bravo......
Amicalement......Coup de coeur......Daniel......

Auteur de Poésie
16/10/2012 11:17Jandot Poésie

quel bel envol et superbe hommage à ceux qui t’ont fait cadeau de la vie......
quelle belle adresse que celle de rue du bonheur.

bravo

Auteur de Poésie
16/10/2012 13:16Roseblanche

une lettre que j’ai moi aussi un certain moment de ma vie écrite à mes parents...merci pour ce riche partage de coeur