Poeme : Faîtes-Lui Un Stop-Là

Faîtes-Lui Un Stop-Là

La vieille dame souffre, elle est triste
Abusive la blesse l’abrasive corruption
Et sa panse montre la nidification
D’un trou béant qui là se persiste

Sa vie se saigne dans le sanctuaire
De ces humains trop inconscients
Qui dilapident les économies
De sa couche d’ozone salutaire

Le rémunérateur pèlerinage de Kyôto
De ces faussaires de l’humanité
Laisse s’envoler les gaz viciés
Pervers ils rongent aux innocents la santé

Ô vieille dame tout ton corps transpire
Tu ne porteras plus de glace sur tes pôles
A quel courant, humains votre vie folle
Quand le Golf Stream disparaîtra ; o délire

Et là haut ta bonne pelisse protectrice
Laissera passer les rayons de la mort
Quand de leur viol d’humains ils volent tes ors
Engrangeur d’un fric à la tendance dévastatrice

Amis de la pure nature ne vous résignez pas
Il en va de votre salut et des générations futures
La vieille dame est votre mère, elle vous veut sûr
Enfant de bonne nature, soignez là, de votre stop-là

N’attendez pas les palabres qui parlent et ne disent rien
Ils seront réunis demain à Paris pour nous laisser croire
Que l’avenir offrira vertu certaine d’ un obligé devoir
Mais la finance débitera nos désirs comme vauriens
☼ŦC

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Faîtes-Lui Un Stop-Là

  la=viei=lle=dame=souf=fre=el=le=est=triste 10
  abu=sive=la=bles=se=la=bra=si=ve=cor=rup=tion 12
  et=sa=panse=mon=tre=la=ni=di=fi=ca=tion 11
  dun=trou=bé=ant=qui=là=se=per=sis=te 10

  sa=vie=se=sai=gne=dans=le=sanc=tuai=re 10
  de=ces=hu=mains=trop=in=cons=cients 8
  qui=di=la=pi=dent=les=é=co=no=mies 10
  de=sa=cou=che=do=zo=ne=sa=lu=taire 10

  le=ré=mu=né=ra=teur=pèle=ri=na=ge=de=kyô=to 13
  de=ces=faus=saires=de=l=hu=ma=ni=té 10
  lais=se=sen=vo=ler=les=gaz=vi=ci=és 10
  per=vers=ils=rongent=aux=in=no=cents=la=san=té 11

  ô=viei=lle=da=me=tout=ton=corps=trans=pire 10
  tu=ne=porte=ras=plus=de=gla=ce=sur=tes=pôles 11
  a=quel=cou=rant=hu=mains=vo=tre=vie=folle 10
  quand=le=golf=stream=dis=pa=raî=tra=o=dé=lire 11

  et=là=haut=ta=bonne=pe=lis=se=pro=tec=trice 11
  lais=se=ra=pas=ser=les=rayons=de=la=mort 10
  quand=de=leur=viol=dhu=mains=ils=volent=tes=ors 10
  en=gran=geur=dun=fric=à=la=ten=dance=dé=vas=ta=trice 13

  a=mis=de=la=pure=na=tu=re=ne=vous=ré=si=gnez=pas 14
  il=en=va=de=votre=sa=lut=et=des=gé=né=ra=tions=fu=tures 15
  la=vieille=da=meest=votre=mè=re=el=le=vous=veut=sûr 12
  en=fant=de=bonne=na=tu=re=soi=gnez=là=de=vo=tre=stop=là 15

  nat=ten=dez=pas=les=pa=labres=qui=par=lent=et=ne=di=sent=rien 15
  ils=se=ront=ré=u=nis=de=main=à=pa=ris=pour=nous=lais=ser=croire 16
  que=lave=nir=of=fri=ra=ver=tu=cer=tai=ne=dun=o=bli=gé=de=voir 17
  mais=la=fi=nance=dé=bi=te=ra=nos=dé=sirs=com=me=vau=riens 15
  ☼ŧc 1
 • Phonétique : Faîtes-Lui Un Stop-Là

  la vjεjə damə sufʁə, εllə ε tʁistə
  abyzivə la blεsə labʁazivə kɔʁypsjɔ̃
  e sa pɑ̃sə mɔ̃tʁə la nidifikasjɔ̃
  dœ̃ tʁu beɑ̃ ki la sə pεʁsistə

  sa vi sə sεɲə dɑ̃ lə sɑ̃ktɥεʁə
  də sεz- ymɛ̃ tʁo ɛ̃kɔ̃sjɑ̃
  ki dilapide lεz- ekɔnɔmi
  də sa kuʃə dɔzonə salytεʁə

  lə ʁemyneʁatœʁ pεləʁinaʒə də kioto
  də sε fosεʁə də lymanite
  lεsə sɑ̃vɔle lε ɡaz visje
  pεʁvez- il ʁɔ̃ʒe oz- inɔsɑ̃ la sɑ̃te

  o vjεjə damə tu tɔ̃ kɔʁ tʁɑ̃spiʁə
  ty nə pɔʁtəʁa plys də ɡlasə syʁ tε polə
  a kεl kuʁɑ̃, ymɛ̃ vɔtʁə vi fɔlə
  kɑ̃ lə ɡɔlf stʁəam dispaʁεtʁa, o deliʁə

  e la-o ta bɔnə pəlisə pʁɔtεktʁisə
  lεsəʁa pase lε ʁεjɔ̃ də la mɔʁ
  kɑ̃ də lœʁ vjɔl dymɛ̃z- il vɔle tεz- ɔʁs
  ɑ̃ɡʁɑ̃ʒœʁ dœ̃ fʁik a la tɑ̃dɑ̃sə devastatʁisə

  ami də la pyʁə natyʁə nə vu ʁeziɲe pa
  il ɑ̃ va də vɔtʁə saly e dε ʒeneʁasjɔ̃ fytyʁə
  la vjεjə damə ε vɔtʁə mεʁə, εllə vu vø syʁ
  ɑ̃fɑ̃ də bɔnə natyʁə, swaɲe la, də vɔtʁə stɔp la

  natɑ̃de pa lε palabʁə- ki paʁle e nə dize ʁjɛ̃
  il səʁɔ̃ ʁeyni dəmɛ̃ a paʁi puʁ nu lεse kʁwaʁə
  kə lavəniʁ ɔfʁiʁa vεʁty sεʁtεnə dœ̃n- ɔbliʒe dəvwaʁ
  mε la finɑ̃sə debitəʁa no deziʁ kɔmə voʁjɛ̃
  k
 • Syllabes Phonétique : Faîtes-Lui Un Stop-Là

  la=vjε=jə=damə=su=fʁə=εl=lə=ε=tʁistə 10
  a=by=zivə=la=blε=sə=la=bʁa=zi=və=kɔ=ʁyp=sjɔ̃ 13
  e=sa=pɑ̃sə=mɔ̃=tʁə=la=ni=di=fi=ka=sjɔ̃ 11
  dœ̃=tʁu=be=ɑ̃=ki=la=sə=pεʁ=sis=tə 10

  sa=vi=sə=sε=ɲə=dɑ̃=lə=sɑ̃k=tɥεʁ=ə 10
  də=sε=zy=mɛ̃=tʁo=ɛ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃ 9
  ki=di=la=pi=de=lε=ze=kɔ=nɔ=mi 10
  də=sa=ku=ʃə=dɔ=zo=nə=sa=ly=tεʁə 10

  lə=ʁe=my=ne=ʁa=tœʁ=pεlə=ʁi=naʒə=də=ki=o=to 13
  də=sε=fo=sε=ʁə=də=ly=ma=ni=te 10
  lε=sə=sɑ̃=vɔ=le=lε=ɡaz=vi=sj=e 10
  pεʁ=ve=zil=ʁɔ̃=ʒe=o=zi=nɔ=sɑ̃=la=sɑ̃=te 12

  o=vjε=jə=da=mə=tu=tɔ̃=kɔʁ=tʁɑ̃s=piʁə 10
  tynə=pɔʁ=tə=ʁa=plys=də=ɡla=sə=syʁ=tεpolə 10
  a=kεl=ku=ʁɑ̃=y=mɛ̃=vɔ=tʁə=vi=fɔlə 10
  kɑ̃lə=ɡɔlf=stʁəam=dis=pa=ʁε=tʁa=o=de=liʁə 10

  e=la-o=ta=bɔnə=pə=li=sə=pʁɔ=tεk=tʁisə 11
  lεsə=ʁa=pa=se=lε=ʁε=jɔ̃=də=la=mɔʁ 10
  kɑ̃də=lœʁ=vjɔl=dy=mɛ̃=zil=vɔ=le=tε=zɔʁs 10
  ɑ̃=ɡʁɑ̃=ʒœʁ=dœ̃=fʁik=a=la=tɑ̃=dɑ̃sə=de=vas=tatʁisə 12

  a=midə=la=py=ʁə=na=ty=ʁə=nə=vu=ʁe=zi=ɲe=pa 14
  il=ɑ̃=vadə=vɔ=tʁə=sa=ly=e=dε=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=fy=tyʁə 15
  la=vjεjə=daməε=vɔtʁə=mε=ʁə=εl=lə=vu=vø=syʁ 11
  ɑ̃=fɑ̃də=bɔ=nə=na=ty=ʁə=swa=ɲe=la=də=vɔ=tʁə=stɔp=la 15

  na=tɑ̃=de=pa=lε=pa=labʁə=ki=paʁ=le=e=nə=di=ze=ʁjɛ̃ 15
  il=sə=ʁɔ̃=ʁe=y=nidə=mɛ̃=a=pa=ʁi=puʁ=nu=lε=se=kʁwaʁə 15
  kə=lavə=niʁ=ɔ=fʁi=ʁa=vεʁ=ty=sεʁ=tε=nə=dœ̃=nɔ=bli=ʒe=də=vwaʁ 17
  mε=la=fi=nɑ̃sə=de=bi=tə=ʁa=no=de=ziʁ=kɔ=mə=vo=ʁjɛ̃ 15
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.