Poeme : Quand Letemps Vous Est Générosité

Quand Letemps Vous Est Générosité

J’entends la source de ma pensée
Au matin m’entretenir de mes soucis
Je lui demande de les conduire à l’oubli
Dans les abysses d’un océan de générosité

Mais voilà que hurle la rage du désespoir
Donnez-lui mille beautés pour revivre
Sa colère ne s’apaise à son mal vivre
Elle égrène sans cesse ses stupidités du noir

Elle vous prend dans sa douleur par la main
Vous conduit illico faire connaissance
De tous vos malheurs qui de médisances
Vous montre la fatalité du faciès de votre destin

Sur le chemin de la vie les galets vous font chuter
Le temps vous est volé et vos pas se blessent
Vos bribes de raison deviennent des messes
Autant de messes inaudibles que de prières d’athée

Là sur un parapet votre pensée se jette dans le vide
Rien n’existe plus, mais la douleur du temps persiste
Vous voudriez la faire disparaître, mais elle insiste
Elle vous aime vous le souffre douleur de sa rapine

Puis soudain le bing bang de la création des origines
Explose et il vous tend la lumière d’un écrin de ténèbres
Le couloir se va vers l’infini à la limite de cette fenêtre
Qui vous offre le paysage de l’exquis d’où la douleur s’élimine

Et le rêve inépuisable vous berce dans la commodité
Tout est si doux, vos désirs s’invitent ineffables
Dans un concert où la joie est inégalable
Vous jouez avec le temps qui vous est générosité
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quand Letemps Vous Est Générosité

  jen=tends=la=sour=ce=de=ma=pen=sée 9
  au=ma=tin=mentre=te=nir=de=mes=sou=cis 10
  je=lui=de=mande=de=les=con=dui=reà=lou=bli 11
  dans=les=a=bys=ses=dun=o=cé=an=de=gé=né=ro=si=té 15

  mais=voi=là=que=hur=le=la=rage=du=dé=ses=poir 12
  don=nez=lui=mil=le=beau=tés=pour=re=vivre 10
  sa=co=lère=ne=sa=pai=seà=son=mal=vivre 10
  elleé=grène=sans=ces=se=ses=stu=pi=di=tés=du=noir 12

  elle=vous=prend=dans=sa=dou=leur=par=la=main 10
  vous=con=duit=illi=co=fai=re=con=nais=sance 10
  de=tous=vos=mal=heurs=qui=de=mé=di=sances 10
  vous=montre=la=fa=ta=li=té=du=fa=ciès=de=vo=tre=des=tin 15

  sur=le=che=min=de=la=vie=les=galets=vous=font=chu=ter 13
  le=temps=vous=est=vo=lé=et=vos=pas=se=blessent 11
  vos=bribes=de=rai=son=de=vien=nent=des=messes 10
  au=tant=de=mes=ses=i=nau=dibles=que=de=priè=res=da=thée 14

  là=sur=un=pa=rapet=vo=tre=pen=sée=se=jet=te=dans=le=vide 15
  rien=nexiste=plus=mais=la=dou=leur=du=temps=per=siste 11
  vous=vou=driez=la=faire=dis=pa=raî=tre=mais=ellein=siste 12
  elle=vous=aime=vous=le=souf=fre=dou=leur=de=sa=ra=pine 13

  puis=sou=dain=le=bing=bang=de=la=cré=a=tion=des=o=ri=gines 15
  ex=ploseet=il=vous=tend=la=lu=miè=re=dun=é=crin=de=té=nèbres 15
  le=cou=loir=se=va=vers=lin=fi=ni=à=la=li=mite=de=cet=te=fe=nêtre 18
  qui=vous=of=fre=le=pa=y=sage=de=lex=quis=doù=la=dou=leur=sé=li=mine 18

  et=le=rêve=i=né=pui=sa=ble=vous=ber=ce=dans=la=com=mo=di=té 17
  tout=est=si=doux=vos=dé=sirs=sin=vitent=i=nef=fables 12
  dans=un=con=cert=où=la=joieest=i=né=ga=lable 11
  vous=jouez=a=vec=le=temps=qui=vous=est=gé=né=ro=si=té 14
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Quand Letemps Vous Est Générosité

  ʒɑ̃tɑ̃ la suʁsə də ma pɑ̃se
  o matɛ̃ mɑ̃tʁətəniʁ də mε susi
  ʒə lɥi dəmɑ̃də də lε kɔ̃dɥiʁə a lubli
  dɑ̃ lεz- abisə dœ̃n- ɔseɑ̃ də ʒeneʁozite

  mε vwala kə yʁlə la ʁaʒə dy dezεspwaʁ
  dɔne lɥi milə bote puʁ ʁəvivʁə
  sa kɔlεʁə nə sapεzə a sɔ̃ mal vivʁə
  εllə eɡʁεnə sɑ̃ sεsə sε stypidite dy nwaʁ

  εllə vu pʁɑ̃ dɑ̃ sa dulœʁ paʁ la mɛ̃
  vu kɔ̃dɥi iliko fεʁə kɔnεsɑ̃sə
  də tus vo malœʁ ki də medizɑ̃sə
  vu mɔ̃tʁə la fatalite dy fasjε də vɔtʁə dεstɛ̃

  syʁ lə ʃəmɛ̃ də la vi lε ɡalε vu fɔ̃ ʃyte
  lə tɑ̃ vuz- ε vɔle e vo pa sə blese
  vo bʁibə də ʁεzɔ̃ dəvjεne dε mesə
  otɑ̃ də mesəz- inodiblə kə də pʁjεʁə date

  la syʁ œ̃ paʁapε vɔtʁə pɑ̃se sə ʒεtə dɑ̃ lə vidə
  ʁjɛ̃ nεɡzistə plys, mε la dulœʁ dy tɑ̃ pεʁsistə
  vu vudʁje la fεʁə dispaʁεtʁə, mεz- εllə ɛ̃sistə
  εllə vuz- εmə vu lə sufʁə dulœʁ də sa ʁapinə

  pɥi sudɛ̃ lə biŋ bɑ̃ɡ də la kʁeasjɔ̃ dεz- ɔʁiʒinə
  εksplozə e il vu tɑ̃ la lymjεʁə dœ̃n- ekʁɛ̃ də tenεbʁə
  lə kulwaʁ sə va vεʁ lɛ̃fini a la limitə də sεtə fənεtʁə
  ki vuz- ɔfʁə lə pεizaʒə də lεkski du la dulœʁ seliminə

  e lə ʁεvə inepɥizablə vu bεʁsə dɑ̃ la kɔmɔdite
  tut- ε si du, vo deziʁ sɛ̃vite inefablə
  dɑ̃z- œ̃ kɔ̃sεʁ u la ʒwa εt- ineɡalablə
  vu ʒuez- avεk lə tɑ̃ ki vuz- ε ʒeneʁozite
 • Syllabes Phonétique : Quand Letemps Vous Est Générosité

  ʒɑ̃=tɑ̃=la=suʁ=sə=də=ma=pɑ̃=se 9
  o=ma=tɛ̃=mɑ̃=tʁə=tə=niʁ=də=mε=su=si 11
  ʒə=lɥi=də=mɑ̃=də=də=lε=kɔ̃d=ɥi=ʁə=a=lu=bli 13
  dɑ̃=lε=za=bi=sə=dœ̃=nɔ=se=ɑ̃=də=ʒe=ne=ʁo=zi=te 15

  mε=vwa=la=kə=yʁ=lə=la=ʁa=ʒə=dy=de=zεs=pwaʁ 13
  dɔ=ne=lɥi=mi=lə=bo=te=puʁ=ʁə=vi=vʁə 11
  sa=kɔ=lε=ʁə=nə=sa=pε=zə=a=sɔ̃=mal=vivʁə 12
  εllə=e=ɡʁεnə=sɑ̃=sεsə=sε=sty=pi=di=te=dy=nwaʁ 12

  εl=lə=vu=pʁɑ̃=dɑ̃=sa=du=lœ=ʁə=paʁ=la=mɛ̃ 12
  vu=kɔ̃d=ɥi=i=li=ko=fε=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=sə 12
  də=tus=vo=ma=lœ=ʁə=ki=də=me=di=zɑ̃=sə 12
  vu=mɔ̃tʁə=la=fa=ta=li=te=dy=fa=sjε=də=vɔ=tʁə=dεs=tɛ̃ 15

  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃də=la=vi=lε=ɡa=lε=vu=fɔ̃=ʃy=te 13
  lə=tɑ̃=vu=zε=vɔ=le=e=vo=pa=sə=ble=se 12
  vo=bʁi=bə=də=ʁε=zɔ̃=də=vjε=ne=dε=me=sə 12
  o=tɑ̃də=me=sə=zi=no=di=blə=kə=də=pʁi=jεʁ=da=te 14

  la=syʁ=œ̃=pa=ʁa=pε=vɔtʁə=pɑ̃=se=sə=ʒε=tə=dɑ̃=lə=vidə 15
  ʁjɛ̃=nεɡ=zistə=plys=mε=la=du=lœʁ=dy=tɑ̃=pεʁ=sistə 12
  vu=vu=dʁje=la=fεʁə=dis=pa=ʁε=tʁə=mε=zεlləɛ̃=sistə 12
  εllə=vu=zεmə=vu=lə=su=fʁə=du=lœʁ=də=sa=ʁa=pinə 13

  pɥi=su=dɛ̃lə=biŋ=bɑ̃ɡ=də=la=kʁe=a=sjɔ̃=dε=zɔ=ʁi=ʒinə 14
  εk=splozəe=il=vu=tɑ̃=la=ly=mjε=ʁə=dœ̃=ne=kʁɛ̃=də=te=nεbʁə 15
  lə=ku=lwaʁsə=va=vεʁ=lɛ̃=fi=ni=a=la=li=mi=tə=də=sε=tə=fə=nεtʁə 18
  ki=vu=zɔfʁə=lə=pε=i=za=ʒə=də=lεk=ski=du=la=du=lœʁ=se=li=minə 18

  e=lə=ʁεvə=i=nep=ɥi=za=blə=vu=bεʁ=sə=dɑ̃=la=kɔ=mɔ=di=te 17
  tu=tε=si=du=vo=de=ziʁ=sɛ̃=vi=te=i=ne=fablə 13
  dɑ̃=zœ̃=kɔ̃=sεʁ=u=la=ʒwa=ε=ti=ne=ɡa=lablə 12
  vu=ʒu=e=za=vεk=lə=tɑ̃=ki=vu=zε=ʒe=ne=ʁo=zi=te 15

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.