Poeme-France : Lecture Écrit Ephémère

Poeme : O Toi L’Accent

Poème Ephémère
Publié le 06/11/2018 13:58

L'écrit contient 210 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

O Toi L’Accent

Ô Toi l’accent
¤
Accent quand attentif je t’entends
Tu gambades sur toutes les nuances
Des gracieuses voix de Provence
Qui chantent un gai langage rutilant
¤
Tu chapeautes heureux le bel E rassuré
Qui se pare fier d’une inflexion en flèche
Quand sèche ne sera jamais seiche
Pour me donner la raison du son sensé
¤
Circonflexe tu n’es pas cet artificiel
Chapeau oriental sage qui parade
Sur le chemin d’une saine ballade
Car tu allonges le pas de ta voyelle
On mettra l’apprêt après

Aigu tu voudrais te montrer excessif
Pour piquer d’un son strident la pointe
De ce minaudé E en crise de vile peine
A ne pouvoir seul, assuré d’être intensif
A rennes je n’ai vu d’arène

Toi, le grave privilégié qui tutoies haut les voix
Ils ne peuvent se passer de ta présence
Et les noms propres s’affolent à résidence
De ton absence en leur toute bonne foi
Je suis prêt pour l’à-peu-près

O bel accent ! Tu n’as point d’inquiétude
Comment te faire disparaître dans l’inconnu
Quand tu procures le sourire dans les avenues
D’un monde joyeux jouant avec ta mansuétude.
Accent éphémère tu ne peux ne pas être
ƑC
 • Pieds Hyphénique: O Toi L’Accent

  ô=toi=lac=cent 4
  ¤ 1
  ac=cent=quand=at=ten=tif=je=ten=tends 9
  tu=gam=ba=des=sur=tou=tes=les=nuan=ces 10
  des=gra=cieu=ses=voix=de=pro=ven=ce 9
  qui=chantent=un=gai=lan=ga=ge=ru=ti=lant 10
  ¤ 1
  tu=cha=peautes=heu=reux=le=bel=e=ras=su=ré 11
  qui=se=pa=re=fier=dune=in=flexion=en=flèche 10
  quand=sè=che=ne=se=ra=ja=mais=sei=che 10
  pour=me=don=ner=la=rai=son=du=son=sen=sé 11
  ¤ 1
  cir=con=flexe=tu=nes=pas=cet=ar=ti=fi=ciel 11
  cha=peau=o=rien=tal=sa=ge=qui=pa=rade 10
  sur=le=che=min=du=ne=sai=ne=bal=lade 10
  car=tu=al=lon=ges=le=pas=de=ta=voyelle 10
  on=met=tra=lap=prêt=a=près 7

  ai=gu=tu=vou=drais=te=mon=trer=ex=ces=sif 11
  pour=pi=quer=dun=son=stri=dent=la=poin=te 10
  de=ce=mi=nau=dé=een=crise=de=vile=peine 10
  a=ne=pou=voir=seul=as=su=ré=dêtreinten=sif 10
  a=ren=nes=je=nai=vu=da=rè=ne 9

  toi=le=grave=pri=vi=lé=gié=qui=tu=toies=haut=les=voix 13
  ils=ne=peuvent=se=pas=ser=de=ta=pré=sence 10
  et=les=noms=propres=saf=folent=à=ré=si=dence 10
  de=ton=ab=senceen=leur=tou=te=bon=ne=foi 10
  je=suis=prêt=pour=là=peu=près 7

  o=bel=ac=cent=tu=nas=point=din=quié=tude 10
  comment=te=faire=dis=pa=raître=dans=lin=con=nu 10
  quand=tu=pro=cures=le=sou=rire=dans=les=ave=nues 11
  dun=monde=joy=eux=jou=ant=a=vec=ta=man=sué=tude 12
  ac=cent=é=phé=mère=tu=ne=peux=ne=pas=être 11
  ƒc 1
 • Phonétique : O Toi L’Accent

  o twa laksɑ̃

  aksɑ̃ kɑ̃t- atɑ̃tif ʒə tɑ̃tɑ̃
  ty ɡɑ̃badə syʁ tutə lε nɥɑ̃sə
  dε ɡʁasjøzə vwa də pʁɔvɑ̃sə
  ki ʃɑ̃te œ̃ ɡε lɑ̃ɡaʒə ʁytilɑ̃

  ty ʃapotəz- œʁø lə bεl ə ʁasyʁe
  ki sə paʁə fje dynə ɛ̃flεksjɔ̃ ɑ̃ flεʃə
  kɑ̃ sεʃə nə səʁa ʒamε sεʃə
  puʁ mə dɔne la ʁεzɔ̃ dy sɔ̃ sɑ̃se

  siʁkɔ̃flεksə ty nε pa sεt aʁtifisjεl
  ʃapo ɔʁjɛ̃tal saʒə ki paʁadə
  syʁ lə ʃəmɛ̃ dynə sεnə baladə
  kaʁ ty alɔ̃ʒə lə pa də ta vwajεllə
  ɔ̃ mεtʁa lapʁε apʁε

  εɡy ty vudʁε tə mɔ̃tʁe εksesif
  puʁ pike dœ̃ sɔ̃ stʁide la pwɛ̃tə
  də sə minode ə ɑ̃ kʁizə də vilə pεnə
  a nə puvwaʁ səl, asyʁe dεtʁə ɛ̃tɑ̃sif
  a ʁεnə ʒə nε vy daʁεnə

  twa, lə ɡʁavə pʁivileʒje ki tytwa-o lε vwa
  il nə pəve sə pase də ta pʁezɑ̃sə
  e lε nɔ̃ pʁɔpʁə- safɔle a ʁezidɑ̃sə
  də tɔ̃n- absɑ̃sə ɑ̃ lœʁ tutə bɔnə fwa
  ʒə sɥi pʁε puʁ la pø pʁε

  o bεl aksɑ̃ ! ty na pwɛ̃ dɛ̃kjetydə
  kɔmɑ̃ tə fεʁə dispaʁεtʁə dɑ̃ lɛ̃kɔny
  kɑ̃ ty pʁɔkyʁə lə suʁiʁə dɑ̃ lεz- avənɥ
  dœ̃ mɔ̃də ʒwajø ʒuɑ̃ avεk ta mɑ̃syetydə.
  aksɑ̃ efemεʁə ty nə pø nə pa εtʁə
  k
 • Pieds Phonétique : O Toi L’Accent

  o=twa=lak=sɑ̃ 4

  ak=sɑ̃=kɑ̃=ta=tɑ̃=tif=ʒə=tɑ̃=tɑ̃ 9
  ty=ɡɑ̃=ba=də=syʁ=tu=tə=lε=nɥɑ̃=sə 10
  dε=ɡʁa=sj=ø=zə=vwa=də=pʁɔ=vɑ̃=sə 10
  ki=ʃɑ̃=te=œ̃=ɡε=lɑ̃=ɡa=ʒə=ʁy=ti=lɑ̃ 11

  ty=ʃa=po=tə=zœ=ʁø=lə=bεl=ə=ʁa=sy=ʁe 12
  ki=sə=pa=ʁə=fje=dy=nə=ɛ̃=flεk=sjɔ̃=ɑ̃=flεʃə 12
  kɑ̃=sε=ʃə=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=sε=ʃə 10
  puʁ=mə=dɔ=ne=la=ʁε=zɔ̃=dy=sɔ̃=sɑ̃=se 11

  siʁ=kɔ̃=flεk=sə=ty=nε=pa=sεt=aʁ=ti=fi=sjεl 12
  ʃa=po=ɔ=ʁj=ɛ̃=tal=sa=ʒə=ki=pa=ʁa=də 12
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=nə=sε=nə=ba=la=də 11
  kaʁ=ty=a=lɔ̃=ʒə=lə=pa=də=ta=vwa=jεl=lə 12
  ɔ̃=mε=tʁa=la=pʁε=a=pʁε 7

  ε=ɡy=ty=vu=dʁε=tə=mɔ̃=tʁe=εk=se=sif 11
  puʁ=pi=ke=dœ̃=sɔ̃=stʁi=de=la=pwɛ̃=tə 10
  də=sə=mi=no=de=ə=ɑ̃=kʁizə=də=vi=lə=pεnə 12
  anə=pu=vwaʁ=səl=a=sy=ʁe=dε=tʁə=ɛ̃=tɑ̃=sif 12
  a=ʁε=nə=ʒə=nε=vy=da=ʁε=nə 9

  twa=lə=ɡʁavə=pʁi=vi=le=ʒje=ki=ty=twa-o=lε=vwa 13
  il=nə=pə=ve=sə=pa=se=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə 12
  e=lε=nɔ̃=pʁɔ=pʁə=sa=fɔ=le=a=ʁe=zi=dɑ̃sə 12
  də=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ɑ̃=lœʁ=tu=tə=bɔ=nə=fwa 12
  ʒə=sɥi=pʁε=puʁ=la=pø=pʁε 7

  o=bεl=ak=sɑ̃=ty=na=pwɛ̃=dɛ̃=kj=e=ty=də 12
  kɔ=mɑ̃tə=fε=ʁə=dis=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny 12
  kɑ̃=ty=pʁɔ=kyʁə=lə=su=ʁi=ʁə=dɑ̃=lε=za=vənɥ 12
  dœ̃=mɔ̃də=ʒwa=jø=ʒu=ɑ̃=a=vεk=ta=mɑ̃=sy=e=tydə 13
  ak=sɑ̃=e=fe=mε=ʁə=ty=nə=pø=nə=pa=εtʁə 12
  k 1

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/11/2018 21:21Nadette

J’adore.