Poeme-France : Lecture Écrit Divers

Poeme : Laléidoscope De La Vie

Poème Divers
Publié le 03/12/2018 14:09

L'écrit contient 176 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Laléidoscope De La Vie

Kaléidoscope de la vie
O sentiment affable ! Enrichi à la nature juste
Tu t’enfermes dans le précieux d’un bon carré
Au fond de tes fortunes d’égales bontés
¤
O perception angulaire ! D’une trop triste affaire
Qui traîne malsaine en longueur désapprobatrice
Sur la largeur de ma vaine humeur accusatrice
¤
O émotion captive ! Tourne en rond sur le front
D’une révolution de mon grand état d’âme
Qui orbite malaisé sur des sensations infâmes
¤
O intuition devineresse ! Squatte les sains sommets
D’un triangle abandonné à la vue d’yeux perçants
Qui veillent sur les songes du bel oracle servant
¤
O sensibilité ! Sur l’irrégulier parallélépipède
Excites- toi en tout point sur les espaces conjoints
En caresses suaves s’entremettant au bon coin
¤
O impressions ! En petits éclats purs déversez-vous
En surréalistes beautés par trop indéfinissables
Pour que de doux yeux s’associent à l’insaisissable
¤
Devant tant de folies je secoue mon kaléidoscope
Toutes ces formes utopiques de ma dévorante vie
Se troquent dans la lorgnette de mes réelles envies
ƑC
 • Pieds Hyphénique: Laléidoscope De La Vie

  ka=léi=do=sco=pe=de=la=vie 8
  o=sen=timent=af=fable=en=ri=chi=à=la=na=tu=re=juste 14
  tu=ten=fer=mes=dans=le=pré=cieux=dun=bon=car=ré 12
  au=fond=de=tes=for=tu=nes=dé=ga=les=bon=tés 12
  ¤ 1
  o=per=cep=tion=an=gu=laire=du=ne=trop=tris=te=af=faire 14
  qui=traî=ne=mal=sai=ne=en=lon=gueur=dé=sap=pro=ba=trice 14
  sur=la=lar=geur=de=ma=vai=ne=hu=meur=ac=cu=sa=trice 14
  ¤ 1
  o=é=mo=ti=on=cap=tive=tour=ne=en=rond=sur=le=front 14
  du=ne=ré=vo=lu=ti=on=de=mon=grand=é=tat=dâme 13
  qui=or=bi=te=ma=lai=sé=sur=des=sen=sa=tions=in=fâmes 14
  ¤ 1
  o=in=tui=tion=de=vine=res=se=s=quat=te=les=sains=sommets 14
  dun=trian=gle=a=ban=don=né=à=la=vue=dy=eux=per=çants 14
  qui=veil=lent=sur=les=son=ges=du=bel=o=ra=cle=ser=vant 14
  ¤ 1
  o=sen=si=bi=li=té=sur=lir=ré=gu=lier=pa=ral=lé=lé=pi=pède 17
  ex=ci=tes=toi=en=tout=point=sur=les=es=pa=ces=con=joints 14
  en=ca=res=ses=sua=ves=sen=tre=met=tant=au=bon=coin 13
  ¤ 1
  o=im=pres=sions=en=pe=tits=é=clats=purs=dé=ver=sez=vous 14
  en=sur=ré=a=listes=beau=tés=par=trop=in=dé=fi=nis=sables 14
  pour=que=de=doux=y=eux=sas=so=cient=à=lin=sai=sis=sable 14
  ¤ 1
  de=vant=tant=de=fo=lies=je=se=coue=mon=ka=léi=do=scope 14
  toutes=ces=formes=u=to=pi=ques=de=ma=dé=vo=ran=te=vie 14
  se=tro=quent=dans=la=lor=gnet=te=de=mes=réel=les=en=vies 14
  ƒc 1
 • Phonétique : Laléidoscope De La Vie

  kaleidɔskɔpə də la vi
  o sɑ̃timɑ̃ afablə ! ɑ̃ʁiʃi a la natyʁə ʒystə
  ty tɑ̃fεʁmə- dɑ̃ lə pʁesjø dœ̃ bɔ̃ kaʁe
  o fɔ̃ də tε fɔʁtynə deɡalə bɔ̃te

  o pεʁsεpsjɔ̃ ɑ̃ɡylεʁə ! dynə tʁo tʁistə afεʁə
  ki tʁεnə malsεnə ɑ̃ lɔ̃ɡœʁ dezapʁɔbatʁisə
  syʁ la laʁʒœʁ də ma vεnə ymœʁ akyzatʁisə

  o emɔsjɔ̃ kaptivə ! tuʁnə ɑ̃ ʁɔ̃ syʁ lə fʁɔ̃
  dynə ʁevɔlysjɔ̃ də mɔ̃ ɡʁɑ̃t- eta damə
  ki ɔʁbitə malεze syʁ dε sɑ̃sasjɔ̃z- ɛ̃famə

  o ɛ̃tɥisjɔ̃ dəvinəʁεsə ! skatə lε sɛ̃ sɔmε
  dœ̃ tʁjɑ̃ɡlə abɑ̃dɔne a la vɥ diø pεʁsɑ̃
  ki vεje syʁ lε sɔ̃ʒə dy bεl ɔʁaklə sεʁvɑ̃

  o sɑ̃sibilite ! syʁ liʁeɡylje paʁalelepipεdə
  εksitə twa ɑ̃ tu pwɛ̃ syʁ lεz- εspasə kɔ̃ʒwɛ̃
  ɑ̃ kaʁesə sɥavə sɑ̃tʁəmεtɑ̃ o bɔ̃ kwɛ̃

  o ɛ̃pʁesjɔ̃ ! ɑ̃ pətiz- ekla pyʁ devεʁse vu
  ɑ̃ syʁealistə bote paʁ tʁo ɛ̃definisablə
  puʁ kə də duz- iø sasɔsje a lɛ̃sεzisablə

  dəvɑ̃ tɑ̃ də fɔli ʒə səku mɔ̃ kaleidɔskɔpə
  tutə sε fɔʁməz- ytɔpik də ma devɔʁɑ̃tə vi
  sə tʁɔke dɑ̃ la lɔʁɲεtə də mε ʁeεlləz- ɑ̃vi
  k
 • Pieds Phonétique : Laléidoscope De La Vie

  ka=le=i=dɔs=kɔ=pə=də=la=vi 9
  o=sɑ̃=ti=mɑ̃afablə=ɑ̃=ʁi=ʃi=a=la=na=ty=ʁə=ʒys=tə 14
  ty=tɑ̃=fεʁ=mə=dɑ̃=lə=pʁe=sj=ø=dœ̃=bɔ̃=ka=ʁe 13
  o=fɔ̃=də=tε=fɔʁ=ty=nə=de=ɡa=lə=bɔ̃=te 12

  o=pεʁ=sεp=sjɔ̃=ɑ̃=ɡy=lεʁə=dy=nə=tʁo=tʁis=tə=a=fεʁə 14
  ki=tʁε=nə=mal=sε=nə=ɑ̃=lɔ̃=ɡœʁ=de=za=pʁɔ=ba=tʁisə 14
  syʁ=la=laʁ=ʒœʁ=də=ma=vε=nə=y=mœʁ=a=ky=za=tʁisə 14

  o=e=mɔ=sjɔ̃=kap=ti=və=tuʁ=nə=ɑ̃=ʁɔ̃=syʁ=lə=fʁɔ̃ 14
  dy=nə=ʁe=vɔ=ly=sj=ɔ̃=də=mɔ̃=ɡʁɑ̃=te=ta=da=mə 14
  ki=ɔʁ=bi=tə=ma=lε=ze=syʁ=dε=sɑ̃=sa=sjɔ̃=zɛ̃=famə 14

  o=ɛ̃t=ɥi=sjɔ̃də=vi=nə=ʁε=sə=ska=tə=lε=sɛ̃=sɔ=mε 14
  dœ̃=tʁjɑ̃=ɡlə=a=bɑ̃=dɔ=ne=a=la=vɥ=di=ø=pεʁ=sɑ̃ 14
  ki=vε=je=syʁ=lε=sɔ̃=ʒə=dy=bεl=ɔ=ʁa=klə=sεʁ=vɑ̃ 14

  o=sɑ̃=si=bi=li=te=syʁ=li=ʁe=ɡy=lje=pa=ʁa=le=le=pipεdə 16
  εk=si=tə=twa=ɑ̃=tu=pwɛ̃=syʁ=lε=zεs=pa=sə=kɔ̃=ʒwɛ̃ 14
  ɑ̃=ka=ʁe=sə=sɥa=və=sɑ̃=tʁə=mε=tɑ̃=o=bɔ̃=kwɛ̃ 13

  o=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=ɑ̃=pə=ti=ze=kla=pyʁ=de=vεʁ=se=vu 14
  ɑ̃=sy=ʁe=a=listə=bo=te=paʁ=tʁo=ɛ̃=de=fi=ni=sablə 14
  puʁ=kə=də=du=zi=ø=sa=sɔ=sje=a=lɛ̃=sε=zi=sablə 14

  də=vɑ̃=tɑ̃də=fɔ=li=ʒə=sə=ku=mɔ̃=ka=le=i=dɔs=kɔpə 14
  tutə=sε=fɔʁ=mə=zy=tɔ=pik=də=ma=de=vɔ=ʁɑ̃=tə=vi 14
  sə=tʁɔ=ke=dɑ̃=la=lɔ=ʁɲεtə=də=mε=ʁe=εl=lə=zɑ̃=vi 14
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.