Poeme-France : Lecture Écrit Pensée

Poeme : Ce Soir Ma Pensée

Poème Pensée
Publié le 13/03/2019 15:17

L'écrit contient 297 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

Ce Soir Ma Pensée

Au soir ma pensée
Au soir ma pensée se vole haut vers les cieux
S’exilant joyeuse vers les fraîcheurs commodes
D’un sage œil captieux que rien ne démode
Sur sa bordée s’y assoie ; un perdu regard caïeu

Elle se va austère couplée à la houleuse bordée
De ces vents vifs qui froissent têtus la cordée
De l’inimaginable bousculant les dures réalités
Qui se défigurent à son inexpugnable férocité

Toi ma pensée tu as quitté la béante frayeur
Couchée sur cet azur qu’un calme repose d’aise
Tu regardes tranquille ce bas des côtes obèses
Trop repue des richesses de ces cyniques laideurs

Au fond de ce gouffre ruiné des grands intérêts
Le riche se pleure la perte de son âme insolvable
L’avare s’agenouille sur des prières lamentables
L’orgueilleux se toise debout sur sa vile fatuité

Le pauvre s’exhausse d’humilité pour sa nature
La pauvresse s’engendre des excuses prodigues
L’enfant triste se joue au qui perd gagne pudique
Et les choses de verdures changent humble de parure

Là bas enfouis sous le grand feuilleté d’inventions
Le savant se prend les mains dans son ignorance
Quelle force a la nature de poser son incompétence
Quand le silence se rage inaudible sans évolution

Dans une chapelle ardente, on brûle de vaines idées
Celles de ceux qui veulent nous expliquer cet irréel
Sous les murs disloqués qui ébranlent leur fade tutelle
Tu les vois mortels, geignant de n’être ce dieu recherché

Ô pensée ! Rien ne comprends-tu, rien ne veux-tu, il est
Que tu adores le calme de la fraîcheur du haut, loin du loin
Quand le cyclone ravage ces mondes besogneux conjoint
A ta riche lucidité de n’être qu’un manteau humain désolé.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Ce Soir Ma Pensée

  au=soir=ma=pen=sée 5
  au=soir=ma=pen=sée=se=vo=le=haut=vers=les=cieux 12
  sexi=lant=joyeu=se=vers=les=fraî=cheurs=com=mo=des 11
  dun=sa=ge=œil=cap=tieux=que=rien=ne=dé=mo=de 12
  sur=sa=bor=dée=sy=as=soie=un=per=du=re=gard=caïeu 13
  1
  el=le=se=va=aus=tè=re=cou=plée=à=la=hou=leu=se=bor=dée 16
  de=ces=vents=vifs=qui=frois=sent=tê=tus=la=cor=dée 12
  de=li=ni=ma=gi=nable=bous=cu=lant=les=du=res=ré=a=li=tés 16
  qui=se=dé=fi=gurent=à=son=i=nex=pug=na=ble=fé=ro=ci=té 16
  1
  toi=ma=pen=sée=tu=as=quit=té=la=bé=an=te=fray=eur 14
  cou=chée=sur=cet=a=zur=quun=cal=me=re=po=se=dai=se 14
  tu=re=gar=des=tran=qui=lle=ce=bas=des=cô=tes=o=bè=ses 15
  trop=re=pue=des=ri=ches=ses=de=ces=cy=ni=ques=lai=deurs 14
  1
  au=fond=de=ce=gouf=fre=rui=né=des=grands=in=té=rêts 13
  le=ri=che=se=pleu=re=la=per=te=de=son=â=me=in=sol=vable 16
  la=va=re=sa=ge=noui=lle=sur=des=pri=è=res=la=men=ta=bles 16
  lor=gueil=leux=se=toi=se=de=bout=sur=sa=vi=le=fa=tui=té 15
  1
  le=pau=vre=sex=haus=se=d=hu=mi=li=té=pour=sa=na=tu=re 16
  la=pau=vres=se=sen=gen=dre=des=ex=cu=ses=pro=digues 13
  len=fant=tris=te=se=joue=au=qui=perd=ga=gne=pu=dique 13
  et=les=cho=ses=de=ver=du=res=chan=gent=hum=ble=de=pa=ru=re 16
  1
  là=bas=en=fouis=sous=le=grand=feu=i=lle=té=din=ven=ti=ons 15
  le=sa=vant=se=prend=les=mains=dans=son=i=gno=ran=ce 13
  quel=le=force=a=la=na=tu=re=de=po=ser=son=in=com=pé=tence 16
  quand=le=silen=ce=se=ra=ge=i=nau=di=ble=sans=é=vo=lu=tion 16
  1
  dans=une=cha=pel=le=ar=den=te=on=brû=le=de=vai=nes=i=dées 16
  cel=les=de=ceux=qui=veu=lent=nous=ex=pli=quer=cet=ir=réel 14
  sous=les=murs=dis=lo=qués=qui=é=bran=lent=leur=fa=de=tu=telle 15
  tu=les=vois=mor=tels=gei=gnant=de=nê=tre=ce=dieu=re=cher=ché 15
  1
  ô=pen=sée=rien=ne=com=prends=tu=rien=ne=veux=tu=il=est 14
  que=tu=a=dores=le=cal=me=de=la=fraî=cheur=du=haut=loin=du=loin 16
  quand=le=cy=clo=ne=ra=va=ge=ces=mon=des=be=so=gneux=con=joint 16
  a=ta=riche=lu=ci=di=té=de=nêtre=quun=man=teau=hu=main=dé=so=lé 17
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Ce Soir Ma Pensée

  o swaʁ ma pɑ̃se
  o swaʁ ma pɑ̃se sə vɔlə-o vεʁ lε sjø
  sεɡzilɑ̃ ʒwajøzə vεʁ lε fʁεʃœʁ kɔmɔdə
  dœ̃ saʒə œj kaptjø kə ʁjɛ̃ nə demɔdə
  syʁ sa bɔʁde si aswa, œ̃ pεʁdy ʁəɡaʁ kajø

  εllə sə va ostεʁə kuple a la uløzə bɔʁde
  də sε vɑ̃ vif ki fʁwase tεtys la kɔʁde
  də linimaʒinablə buskylɑ̃ lε dyʁə ʁealite
  ki sə defiɡyʁe a sɔ̃n- inεkspyɲablə feʁɔsite

  twa ma pɑ̃se ty a kite la beɑ̃tə fʁεjœʁ
  kuʃe syʁ sεt azyʁ kœ̃ kalmə ʁəpozə dεzə
  ty ʁəɡaʁdə- tʁɑ̃kjə sə ba dε kotəz- ɔbεzə
  tʁo ʁəpɥ dε ʁiʃesə də sε sɛ̃ik lεdœʁ

  o fɔ̃ də sə ɡufʁə ʁɥine dε ɡʁɑ̃z- ɛ̃teʁε
  lə ʁiʃə sə plœʁə la pεʁtə də sɔ̃n- amə ɛ̃sɔlvablə
  lavaʁə saʒənujə syʁ dε pʁjεʁə lamɑ̃tablə
  lɔʁɡœjø sə twazə dəbu syʁ sa vilə fatɥite

  lə povʁə sεɡzosə dymilite puʁ sa natyʁə
  la povʁεsə sɑ̃ʒɑ̃dʁə dεz- εkskyzə pʁɔdiɡ
  lɑ̃fɑ̃ tʁistə sə ʒu o ki pεʁ ɡaɲə pydikə
  e lε ʃozə də vεʁdyʁə ʃɑ̃ʒe œ̃blə də paʁyʁə

  la ba ɑ̃fui su lə ɡʁɑ̃ fœjte dɛ̃vɑ̃sjɔ̃
  lə savɑ̃ sə pʁɑ̃ lε mɛ̃ dɑ̃ sɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə
  kεllə fɔʁsə a la natyʁə də poze sɔ̃n- ɛ̃kɔ̃petɑ̃sə
  kɑ̃ lə silɑ̃sə sə ʁaʒə inodiblə sɑ̃z- evɔlysjɔ̃

  dɑ̃z- ynə ʃapεllə aʁdɑ̃tə, ɔ̃ bʁylə də vεnəz- ide
  sεllə də sø ki vəle nuz- εksplike sεt iʁeεl
  su lε myʁ dislɔke ki ebʁɑ̃le lœʁ fadə tytεllə
  ty lε vwa mɔʁtεl, ʒεɲɑ̃ də nεtʁə sə djø ʁəʃεʁʃe

  o pɑ̃se ! ʁjɛ̃ nə kɔ̃pʁɑ̃ ty, ʁjɛ̃ nə vø ty, il ε
  kə ty adɔʁə lə kalmə də la fʁεʃœʁ dy-o, lwɛ̃ dy lwɛ̃
  kɑ̃ lə siklɔnə ʁavaʒə sε mɔ̃də bəzɔɲø kɔ̃ʒwɛ̃
  a ta ʁiʃə lysidite də nεtʁə kœ̃ mɑ̃to ymɛ̃ dezɔle.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Ce Soir Ma Pensée

  o=swaʁ=ma=pɑ̃=se 5
  o=swaʁ=ma=pɑ̃=se=sə=vɔ=lə-o=vεʁ=lε=sj=ø 13
  sεɡ=zi=lɑ̃=ʒwa=jø=zə=vεʁ=lε=fʁε=ʃœ=ʁə=kɔ=mɔ=də 14
  dœ̃=sa=ʒə=œj=kap=tj=ø=kə=ʁj=ɛ̃=nə=de=mɔ=də 14
  syʁ=sa=bɔʁ=de=si=a=swa=œ̃=pεʁ=dy=ʁə=ɡaʁ=ka=jø 14

  εllə=sə=va=os=tεʁə=ku=ple=a=la=u=lø=zə=bɔʁ=de 14
  də=sε=vɑ̃=vif=ki=fʁwa=se=tε=tys=la=kɔʁ=de 12
  də=li=ni=maʒinablə=bus=ky=lɑ̃=lε=dy=ʁə=ʁe=a=li=te 14
  kisə=de=fi=ɡy=ʁe=a=sɔ̃=ni=nεk=spyɲablə=fe=ʁɔ=si=te 14

  twa=ma=pɑ̃=se=ty=a=ki=te=la=be=ɑ̃=tə=fʁε=jœʁ 14
  ku=ʃe=syʁ=sεt=a=zyʁ=kœ̃=kal=mə=ʁə=po=zə=dε=zə 14
  ty=ʁə=ɡaʁ=də=tʁɑ̃=kjə=sə=ba=dε=ko=tə=zɔ=bε=zə 14
  tʁo=ʁəpɥ=dε=ʁi=ʃe=sə=də=sε=sɛ̃=ik=lε=dœ=ʁə 13

  o=fɔ̃=də=sə=ɡu=fʁə=ʁɥi=ne=dε=ɡʁɑ̃=zɛ̃=te=ʁε 13
  lə=ʁiʃə=sə=plœʁə=la=pεʁ=tə=də=sɔ̃=na=mə=ɛ̃=sɔl=vablə 14
  la=va=ʁə=sa=ʒə=nu=jə=syʁ=dε=pʁi=jεʁ=la=mɑ̃=tablə 14
  lɔʁ=ɡœjø=sə=twa=zə=də=bu=syʁ=sa=vi=lə=fat=ɥi=te 14

  lə=po=vʁə=sεɡ=zo=sə=dy=mi=li=te=puʁ=sa=na=tyʁə 14
  la=po=vʁε=sə=sɑ̃=ʒɑ̃=dʁə=dε=zεk=sky=zə=pʁɔ=diɡ 13
  lɑ̃=fɑ̃=tʁis=tə=sə=ʒu=o=ki=pεʁ=ɡa=ɲə=py=di=kə 14
  e=lε=ʃo=zə=də=vεʁ=dyʁə=ʃɑ̃=ʒe=œ̃=blə=də=pa=ʁyʁə 14

  la=ba=ɑ̃=fu=i=su=lə=ɡʁɑ̃=fœj=te=dɛ̃=vɑ̃=sj=ɔ̃ 14
  lə=sa=vɑ̃=sə=pʁɑ̃=lε=mɛ̃=dɑ̃=sɔ̃=ni=ɲɔ=ʁɑ̃=sə 13
  kεllə=fɔʁsəa=la=na=ty=ʁə=də=po=ze=sɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=pe=tɑ̃sə 14
  kɑ̃lə=silɑ̃sə=sə=ʁa=ʒə=i=no=di=blə=sɑ̃=ze=vɔ=ly=sjɔ̃ 14

  dɑ̃=zynə=ʃa=pεlləaʁ=dɑ̃=tə=ɔ̃=bʁy=lə=də=vε=nə=zi=de 14
  sεl=lə=də=sø=kivə=le=nu=zεk=spl=ke=sεt=i=ʁe=εl 14
  su=lε=myʁ=di=slɔ=ke=ki=e=bʁɑ̃=le=lœʁ=fadə=ty=tεllə 14
  ty=lε=vwa=mɔʁ=tεl=ʒε=ɲɑ̃də=nε=tʁə=sə=djø=ʁə=ʃεʁ=ʃe 14

  o=pɑ̃=se=ʁjɛ̃=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ty=ʁjɛ̃=nə=vø=ty=il=ε 14
  kə=tyadɔʁə=lə=kal=mə=də=la=fʁε=ʃœʁ=dy-o=lwɛ̃=dy=lwɛ̃ 14
  kɑ̃lə=si=klɔnə=ʁa=va=ʒə=sε=mɔ̃=də=bə=zɔ=ɲø=kɔ̃=ʒwɛ̃ 14
  ataʁiʃə=ly=si=di=te=də=nε=tʁə=kœ̃=mɑ̃=to=y=mɛ̃=de=zɔ=le 16
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.