Poeme-France : Lecture Écrit Bonheur

Poeme : Beautés Du Futur

Poème Bonheur
Publié le 21/01/2020 15:57

L'écrit contient 83 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Modepoete

Beautés Du Futur

Beautés du futur

Met ta belle armure
Et ta sage robe de bure
Pour trouver fruit de la mesure
Caché comme fraiche bouture
Dans la forêt de ta pure raison
L’humanité redeviendra ramure
Se projettera beautés du futur.
¤
De ton expansive prière
Que la nuit de tes rêves en soit fière
S’émerveillant à ta saine lumière
Quand ta joie brisera tes misères

Que te guide ta douce joie
Au grand fond de ta foi
Pour que nuisance ne te profane
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Beautés Du Futur

  beau=tés=du=fu=tur 5

  met=ta=bel=le=ar=mu=re 7
  et=ta=sa=ge=ro=be=de=bure 8
  pour=trou=ver=fruit=de=la=me=sure 8
  ca=ché=com=me=frai=che=bou=ture 8
  dans=la=fo=rêt=de=ta=pure=rai=son 9
  lhu=ma=ni=té=re=de=vien=dra=ra=mure 10
  se=projette=ra=beau=tés=du=fu=tur 8
  ¤ 1
  de=ton=ex=pan=si=ve=pri=ère 8
  que=la=nuit=de=tes=rêves=en=soit=fière 9
  sé=mer=veillant=à=ta=saine=lu=mière 8
  quand=ta=joie=brise=ra=tes=mi=sères 8

  que=te=gui=de=ta=dou=ce=joie 8
  au=grand=fond=de=ta=foi 6
  pour=que=nui=sance=ne=te=pro=fane 8
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Beautés Du Futur

  bote dy fytyʁ

  mεt ta bεllə aʁmyʁə
  e ta saʒə ʁɔbə də byʁə
  puʁ tʁuve fʁɥi də la məzyʁə
  kaʃe kɔmə fʁεʃə butyʁə
  dɑ̃ la fɔʁε də ta pyʁə ʁεzɔ̃
  lymanite ʁədəvjɛ̃dʁa ʁamyʁə
  sə pʁɔʒεtəʁa bote dy fytyʁ.

  də tɔ̃n- εkspɑ̃zivə pʁjεʁə
  kə la nɥi də tε ʁεvəz- ɑ̃ swa fjεʁə
  semεʁvεjɑ̃ a ta sεnə lymjεʁə
  kɑ̃ ta ʒwa bʁizəʁa tε mizεʁə

  kə tə ɡidə ta dusə ʒwa
  o ɡʁɑ̃ fɔ̃ də ta fwa
  puʁ kə nɥizɑ̃sə nə tə pʁɔfanə
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Beautés Du Futur

  bo=te=dy=fy=tyʁ 5

  mεt=ta=bεl=lə=aʁ=my=ʁə 7
  e=ta=sa=ʒə=ʁɔ=bə=də=byʁə 8
  puʁ=tʁu=ve=fʁɥi=də=la=mə=zyʁə 8
  ka=ʃe=kɔ=mə=fʁε=ʃə=bu=tyʁə 8
  dɑ̃=la=fɔʁεdə=ta=py=ʁə=ʁε=zɔ̃ 8
  ly=ma=ni=teʁə=də=vjɛ̃=dʁa=ʁamyʁə 8
  sə=pʁɔʒεtə=ʁa=bo=te=dy=fy=tyʁ 8

  də=tɔ̃=nεk=spɑ̃=zi=və=pʁi=jεʁ 8
  kə=la=nɥidə=tε=ʁεvə=zɑ̃=swa=fjεʁə 8
  se=mεʁ=vε=jɑ̃=a=tasεnə=ly=mjεʁə 8
  kɑ̃=ta=ʒwa=bʁizə=ʁa=tε=mi=zεʁə 8

  kə=tə=ɡi=də=ta=du=sə=ʒwa 8
  o=ɡʁɑ̃=fɔ̃=də=ta=fwa 6
  puʁ=kə=nɥi=zɑ̃sə=nə=tə=pʁɔ=fanə 8
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
08/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.