Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A Mon Amour De Toujours…

Poème Amour
Publié le 09/10/2005 18:11

L'écrit contient 459 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Tit_Pingouin

A Mon Amour De Toujours…

Voila ca y es tu m a quitter
Tu m a quitter un apres midi d eté
Tu m a demander de t effacer de ma vie
Et que toi tu ferai pareil
Comme si rien ne c etais passer entre nous
Comme si je t avais jamais rencontrer
Pourkoi tu me demande ca ? ?
Comment peut on faire pour aimer
Et d un seul de ne plus aimer ? ?
Cela pour moi est impossible

Comme dis bien la chanson
On oublie jamais rien mais on vit avec
Enfin on essaie de vivre avec.

Tu m a demander de changé
Donc j ai mis en oeuvre pour changé
Mais tu estime que cela n avance pas assez vite

J etais prete a tout
Meme a faire d enorme sacrifice
Pour sauvegarder notre couple

Tu parle d ettoufement et de harcelement
Je suis dsl mais je ne penser pas faire cela
Dur de te comprendre

J estime que c est ca l amour
J ai tomber mon masque
Je t es ouvert mon cœur
Tu m a fais redecouvrir ce que ct l amour
Moi qui avais oublier ce mot depis longtemps
Mais me revoila aujourd hui
Replonger dans ce trou noir
Qui etais loin derriere moi
Je ne peux qu accepter ta decision
Meme si ce soir
Seulle chez moi je me morfond
La douleur s empare de mon corps
Un vide s installe en moi
Plus aucune motivation de vivre
Cette douleur que tu sais si bien decrire
Et bien elle est bien presente et ancré en moi
Meme si tu dis que j en ai pas le droit
Bah ce soir ce lien avec la vie
Sera coupé a jamais.
La vie pour moi n est que souffrance eternelle
Je te dis adieux mon amour
J etais persuader que tu etais le bon
Mais je me suis tromper
Ou alors j ai pas agi comme il le fodrai.
J en suis terriblement désolé
Moi qui ne voullais faire que ton bonheur
Et bien j ai effectivement echouer
L amour fais faire plein de movaise chose
Et moi jai plus de movais que de bien
En finalité je crois que je ne merite pas l amour
Je ne merite pas d etre aimer
Puisque je ne cesse pas de coser du mal
Et de la souffrance autour de moi
Alors ce soir je te rends cette liberté
Meme si c est a contre cœur
Je ne veux plus me battre
Mais je veux que tu sache
Que je t aime et que je t aimerai pour tjrs
Toi mon amour de tjrs
Tu aura tjrs ta place
Et mon cœur sera tjrs a toi
Je me promet de ne plus jamais aimer

Mon tit cœur d amour je t aime
 • Pieds Hyphénique: A Mon Amour De Toujours…

  voi=la=ca=y=es=tu=m=a=quit=ter 10
  tu=m=a=quit=ter=un=apres=mi=di=d=e=té 12
  tu=m=a=de=man=der=de=t=ef=fa=cer=de=ma=vie 14
  et=que=toi=tu=fe=rai=pa=reil 8
  comme=si=rien=ne=c=e=tais=pas=ser=en=tre=nous 12
  com=me=si=je=t=a=vais=ja=mais=ren=con=trer 12
  pour=koi=tu=me=de=man=de=ca 8
  com=ment=peut=on=fai=re=pour=ai=mer 9
  et=d=un=seul=de=ne=plus=ai=mer 9
  ce=la=pour=moi=est=im=pos=si=ble 9

  com=me=dis=bien=la=chan=son 7
  on=ou=blie=ja=mais=rien=mais=on=vit=a=vec 11
  en=fin=on=es=saie=de=vi=vre=a=vec 10

  tu=m=a=de=man=der=de=chan=gé 9
  donc=j=ai=mis=en=oeu=vre=pour=chan=gé 10
  mais=tu=es=time=que=ce=la=n=a=van=ce=pas=as=sez=vite 15

  j=e=tais=pre=te=a=tout 7
  me=me=a=fai=re=d=e=nor=me=sa=cri=fice 12
  pour=sau=ve=gar=der=no=tre=cou=ple 9

  tu=par=le=d=et=toufe=ment=et=de=har=ce=le=ment 13
  je=suis=d=s=l=mais=je=ne=pen=ser=pas=faire=ce=la 14
  dur=de=te=com=pren=dre 6

  j=es=ti=me=que=c=est=ca=l=a=mour 11
  j=ai=tom=ber=mon=masque 6
  je=t=es=ou=vert=mon=cœur 7
  tu=m=a=fais=re=de=cou=vrir=ce=que=c=t=l=a=mour 15
  moi=qui=a=vais=ou=blier=ce=mot=de=pis=long=temps 12
  mais=me=re=voi=la=au=jourd=hui 8
  re=plon=ger=dans=ce=trou=noir 7
  qui=e=tais=loin=der=rie=re=moi 8
  je=ne=peux=qu=ac=cep=ter=ta=de=ci=si=on 12
  me=me=si=ce=soir 5
  seul=le=chez=moi=je=me=mor=fond 8
  la=dou=leur=s=em=pa=re=de=mon=corps 10
  un=vi=de=s=ins=tal=le=en=moi 9
  plus=au=cu=ne=mo=ti=va=ti=on=de=vi=vre 12
  cet=te=dou=leur=que=tu=sais=si=bien=de=cri=re 12
  et=bien=elle=est=bien=pre=sente=et=an=cré=en=moi 12
  me=me=si=tu=dis=que=j=en=ai=pas=le=droit 12
  bah=ce=soir=ce=lien=a=vec=la=vie 9
  se=ra=cou=pé=a=ja=mais 7
  la=vie=pour=moi=n=est=que=souf=france=e=ter=nelle 12
  je=te=dis=a=dieux=mon=a=mour 8
  j=e=tais=per=sua=der=que=tu=e=tais=le=bon 12
  mais=je=me=suis=trom=per 6
  ou=a=lors=j=ai=pas=a=gi=comme=il=le=fo=drai 13
  j=en=suis=ter=ri=ble=ment=dé=so=lé 10
  moi=qui=ne=voul=lais=fai=re=que=ton=bon=heur 11
  et=bien=j=ai=ef=fec=ti=ve=ment=e=chou=er 12
  l=a=mour=fais=fai=re=plein=de=mo=vai=se=chose 12
  et=moi=jai=plus=de=mo=vais=que=de=bien 10
  en=fi=na=li=té=je=crois=que=je=ne=me=rite=pas=l=a=mour 16
  je=ne=me=ri=te=pas=d=e=tre=ai=mer 11
  puis=que=je=ne=ces=se=pas=de=co=ser=du=mal 12
  et=de=la=souf=fran=ce=au=tour=de=moi 10
  a=lors=ce=soir=je=te=rends=cet=te=li=ber=té 12
  me=me=si=c=est=a=con=tre=cœur 9
  je=ne=veux=plus=me=ba=ttre 7
  mais=je=veux=que=tu=sa=che 7
  que=je=t=aimeet=que=je=t=ai=me=rai=pour=t=j=r=s 15
  toi=mon=a=mour=de=t=j=r=s 9
  tu=au=ra=t=j=r=s=ta=pla=ce 10
  et=mon=cœur=se=ra=t=j=r=s=a=toi 11
  je=me=pro=met=de=ne=plus=ja=mais=ai=mer 11

  mon=tit=cœur=d=a=mour=je=t=ai=me 10
 • Phonétique : A Mon Amour De Toujours…

  vwala ka i ε ty εm a kite
  ty εm a kite œ̃n- apʁə- midi de əte
  ty εm a dəmɑ̃de də te efase də ma vi
  e kə twa ty fəʁε paʁεj
  kɔmə si ʁjɛ̃ nə se ətε pase ɑ̃tʁə nu
  kɔmə si ʒə te avε ʒamε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  puʁkwa ty mə dəmɑ̃də ka ? ?
  kɔmɑ̃ pø ɔ̃ fεʁə puʁ εme
  e de œ̃ səl də nə plysz- εme ? ?
  səla puʁ mwa εt- ɛ̃pɔsiblə

  kɔmə di bjɛ̃ la ʃɑ̃sɔ̃
  ɔ̃n- ubli ʒamε ʁjɛ̃ mεz- ɔ̃ vit avεk
  ɑ̃fɛ̃ ɔ̃n- esε də vivʁə avεk.

  ty εm a dəmɑ̃de də ʃɑ̃ʒe
  dɔ̃k ʒi ε miz- ɑ̃n- œvʁə puʁ ʃɑ̃ʒe
  mε ty εstimə kə səla εn avɑ̃sə pa ase vitə

  ʒi ətε pʁətə a tu
  məmə a fεʁə de ɑ̃nɔʁmə sakʁifisə
  puʁ sovɡaʁde nɔtʁə kuplə

  ty paʁlə de εtufəmɑ̃ e də-aʁsələmɑ̃
  ʒə sɥi de εs εl mε ʒə nə pɑ̃se pa fεʁə səla
  dyʁ də tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə

  ʒi εstimə kə se ε ka εl amuʁ
  ʒi ε tɔ̃be mɔ̃ maskə
  ʒə te ε uvεʁ mɔ̃ kœʁ
  ty εm a fε ʁədəkuvʁiʁ sə kə se te εl amuʁ
  mwa ki avεz- ublje sə mo dəpi lɔ̃tɑ̃
  mε mə ʁəvwala oʒuʁ ɥi
  ʁəplɔ̃ʒe dɑ̃ sə tʁu nwaʁ
  ki ətε lwɛ̃ dəʁjəʁə mwa
  ʒə nə pø k aksεpte ta dəsizjɔ̃
  məmə si sə swaʁ
  sələ ʃe mwa ʒə mə mɔʁfɔ̃
  la dulœʁ εs ɑ̃paʁə də mɔ̃ kɔʁ
  œ̃ vidə εs ɛ̃stalə ɑ̃ mwa
  plysz- okynə mɔtivasjɔ̃ də vivʁə
  sεtə dulœʁ kə ty sε si bjɛ̃ dəkʁiʁə
  e bjɛ̃ εllə ε bjɛ̃ pʁəzɑ̃tə e ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa
  məmə si ty di kə ʒi ɑ̃n- ε pa lə dʁwa
  ba sə swaʁ sə ljɛ̃ avεk la vi
  səʁa kupe a ʒamε.
  la vi puʁ mwa εn ε kə sufʁɑ̃sə ətεʁnεllə
  ʒə tə di adjø mɔ̃n- amuʁ
  ʒi ətε pεʁsɥade kə ty ətε lə bɔ̃
  mε ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
  u alɔʁ ʒi ε pa aʒi kɔmə il lə fɔdʁε.
  ʒi ɑ̃ sɥi teʁibləmɑ̃ dezɔle
  mwa ki nə vulε fεʁə kə tɔ̃ bɔnœʁ
  e bjɛ̃ ʒi ε efεktivəmɑ̃ εʃue
  εl amuʁ fε fεʁə plɛ̃ də mɔvεzə ʃozə
  e mwa ʒε plys də mɔvε kə də bjɛ̃
  ɑ̃ finalite ʒə kʁwa kə ʒə nə məʁitə pa εl amuʁ
  ʒə nə məʁitə pa de εtʁə εme
  pɥiskə ʒə nə sεsə pa də koze dy mal
  e də la sufʁɑ̃sə otuʁ də mwa
  alɔʁ sə swaʁ ʒə tə ʁɑ̃ sεtə libεʁte
  məmə si se εt- a kɔ̃tʁə kœʁ
  ʒə nə vø plys mə batʁə
  mε ʒə vø kə ty saʃə
  kə ʒə te εmə e kə ʒə te εməʁε puʁ te ʒi εʁ εs
  twa mɔ̃n- amuʁ də te ʒi εʁ εs
  ty oʁa te ʒi εʁ εs ta plasə
  e mɔ̃ kœʁ səʁa te ʒi εʁ εs a twa
  ʒə mə pʁɔmε də nə plys ʒamεz- εme

  mɔ̃ tit kœʁ de amuʁ ʒə te εmə
 • Pieds Phonétique : A Mon Amour De Toujours…

  vwa=la=ka=i=ε=ty=εm=a=ki=te 10
  ty=εm=a=ki=te=œ̃=napʁə=mi=di=de=ə=te 12
  ty=εm=adə=mɑ̃=de=də=te=e=fa=se=də=ma=vi 13
  e=kə=twa=ty=fə=ʁε=pa=ʁεj 8
  kɔmə=si=ʁjɛ̃=nə=se=ə=tε=pa=se=ɑ̃=tʁə=nu 12
  kɔ=mə=si=ʒə=te=a=vε=ʒa=mε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  puʁ=kwa=ty=mə=də=mɑ̃=də=ka 8
  kɔ=mɑ̃=pø=ɔ̃=fε=ʁə=puʁ=ε=me 9
  e=de=œ̃=səl=də=nə=plys=zε=me 9
  sə=la=puʁ=mwa=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə 9

  kɔ=mə=di=bj=ɛ̃=la=ʃɑ̃=sɔ̃ 8
  ɔ̃=nu=bli=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=mε=zɔ̃=vit=a=vεk 12
  ɑ̃=fɛ̃=ɔ̃=ne=sε=də=vi=vʁə=a=vεk 10

  ty=εm=a=də=mɑ̃=de=də=ʃɑ̃=ʒe 9
  dɔ̃k=ʒi=ε=mi=zɑ̃=nœ=vʁə=puʁ=ʃɑ̃=ʒe 10
  mε=ty=εs=timə=kə=sə=la=εn=a=vɑ̃=sə=pa=a=se=vitə 15

  ʒi=ə=tε=pʁə=tə=a=tu 7
  mə=mə=a=fε=ʁə=de=ɑ̃=nɔʁ=mə=sa=kʁi=fisə 12
  puʁ=sov=ɡaʁ=de=nɔ=tʁə=ku=plə 8

  ty=paʁlə=de=ε=tu=fə=mɑ̃=e=də-aʁ=sə=lə=mɑ̃ 13
  ʒə=sɥi=de=εsəεl=mε=ʒə=nə=pɑ̃=se=pa=fε=ʁə=sə=la 14
  dyʁ=də=tə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6

  ʒi=εs=ti=mə=kə=se=ε=ka=εl=a=muʁ 11
  ʒi=ε=tɔ̃=be=mɔ̃=mas=kə 7
  ʒə=te=ε=u=vεʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  ty=εm=a=fεʁə=də=ku=vʁiʁ=sə=kə=se=te=εl=a=muʁ 14
  mwa=ki=a=vε=zu=blje=sə=mo=də=pi=lɔ̃=tɑ̃ 12
  mε=mə=ʁə=vwa=la=o=ʒuʁ=ɥi 8
  ʁə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sə=tʁu=nwaʁ 7
  ki=ə=tε=lwɛ̃=də=ʁj=ə=ʁə=mwa 9
  ʒə=nə=pø=k=ak=sεp=te=ta=də=si=zj=ɔ̃ 12
  mə=mə=si=sə=swaʁ 5
  sə=lə=ʃe=mwa=ʒə=mə=mɔʁ=fɔ̃ 8
  la=du=lœ=ʁə=εs=ə=ɑ̃=pa=ʁə=də=mɔ̃=kɔʁ 12
  œ̃=vi=də=ε=sə=ɛ̃s=ta=lə=ɑ̃=mwa 10
  plys=zo=ky=nə=mɔ=ti=va=sj=ɔ̃=də=vi=vʁə 12
  sε=tə=du=lœʁ=kə=ty=sε=si=bjɛ̃=də=kʁi=ʁə 12
  e=bjɛ̃=εllə=ε=bjɛ̃pʁə=zɑ̃=tə=e=ɑ̃=kʁe=ɑ̃=mwa 12
  mə=mə=si=ty=di=kə=ʒi=ɑ̃=nε=pa=lə=dʁwa 12
  ba=sə=swaʁ=sə=lj=ɛ̃=a=vεk=la=vi 10
  sə=ʁa=ku=pe=a=ʒa=mε 7
  la=vi=puʁ=mwa=εn=εkə=su=fʁɑ̃=sə=ə=tεʁ=nεllə 12
  ʒə=tə=di=a=dj=ø=mɔ̃=na=muʁ 9
  ʒi=ə=tε=pεʁ=sɥa=de=kə=ty=ə=tε=lə=bɔ̃ 12
  mε=ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 6
  u=a=lɔʁ=ʒi=ε=pa=a=ʒi=kɔmə=il=lə=fɔ=dʁε 13
  ʒi=ɑ̃=sɥi=te=ʁi=blə=mɑ̃=de=zɔ=le 10
  mwa=ki=nə=vu=lε=fεʁ=ə=kə=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 12
  e=bjɛ̃=ʒi=ε=e=fεk=ti=və=mɑ̃=ε=ʃu=e 12
  εl=a=muʁ=fε=fε=ʁə=plɛ̃=də=mɔ=vε=zə=ʃozə 12
  e=mwa=ʒε=plys=də=mɔ=vε=kə=də=bj=ɛ̃ 11
  ɑ̃=fi=na=li=te=ʒə=kʁwakə=ʒə=nə=mə=ʁi=tə=pa=εl=a=muʁ 16
  ʒə=nə=mə=ʁi=tə=pa=de=ε=tʁə=ε=me 11
  pɥis=kə=ʒə=nə=sε=sə=pa=də=ko=ze=dy=mal 12
  e=də=la=su=fʁɑ̃=sə=o=tuʁ=də=mwa 10
  a=lɔʁ=sə=swaʁ=ʒə=tə=ʁɑ̃=sε=tə=li=bεʁ=te 12
  mə=mə=si=se=ε=ta=kɔ̃=tʁə=kœ=ʁə 10
  ʒə=nə=vø=plys=mə=ba=tʁə 7
  mε=ʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə 7
  kə=ʒə=te=εməe=kə=ʒə=te=ε=mə=ʁε=puʁ=te=ʒi=εʁ=εsə 15
  twa=mɔ̃=na=muʁ=də=te=ʒi=εʁ=εs=ə 10
  ty=o=ʁa=te=ʒi=εʁ=ε=sə=ta=pla=sə 11
  e=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=te=ʒi=εʁ=ε=sə=a=twa 12
  ʒə=mə=pʁɔ=mε=də=nə=plys=ʒa=mε=zε=me 11

  mɔ̃=tit=kœ=ʁə=de=a=muʁ=ʒə=te=ε=mə 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.