Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Titre

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/01/2005 19:34

L'écrit contient 111 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite Biche

Titre

Toi qui ma porter 9mois
Tu a tout fais pour moi
Tu ma voulu
Et tu a fait comme tu a put
Pour mélever me rendre heureuse
Tu est si merveilleuse
Maman jespere que tu sera toujours au prét de moi
Par le suite je pourais prendre soin de toi
Tu ma toujour conseiller
Et guider
Pour pas que je fasse des érreur
Qui part la suite pourai m’apporter le malheur
Aujourdui chui plus une tite fille, j’ai murie
Je comprend mieu se que c’est que la vie
Tou sa, je te le doit
Et pourtant c’est souvent a toi
Que joubli de dire
JE T’AIME
 • Pieds Hyphénique: Titre

  toi=qui=ma=por=ter=neuf=mois 7
  tu=a=tout=fais=pour=moi 6
  tu=ma=vou=lu 4
  et=tu=a=fait=comme=tu=a=put 8
  pour=méle=ver=me=ren=dre=heu=reuse 8
  tu=est=si=mer=veil=leuse 6
  ma=man=jes=pe=re=que=tu=se=ra=tou=jours=au=prét=de=moi 15
  par=le=suite=je=pou=rais=pren=dre=soin=de=toi 11
  tu=ma=tou=jour=con=seiller 6
  et=gui=der 3
  pour=pas=que=je=fasse=des=ér=reur 8
  qui=part=la=suite=pou=rai=map=por=ter=le=malheur 11
  au=jour=dui=chui=plus=une=tite=fille=jai=mu=rie 11
  je=com=prend=mieu=se=que=cest=que=la=vie 10
  tou=sa=je=te=le=doit 6
  et=pour=tant=cest=souvent=a=toi 7
  que=jou=bli=de=di=re 6
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Titre

  twa ki ma pɔʁte nəf mwa
  ty a tu fε puʁ mwa
  ty ma vuly
  e ty a fε kɔmə ty a pyt
  puʁ meləve mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
  ty ε si mεʁvεjøzə
  mamɑ̃ ʒεspəʁə kə ty səʁa tuʒuʁz- o pʁe də mwa
  paʁ lə sɥitə ʒə puʁε pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də twa
  ty ma tuʒuʁ kɔ̃sεje
  e ɡide
  puʁ pa kə ʒə fasə dεz- eʁœʁ
  ki paʁ la sɥitə puʁε mapɔʁte lə malœʁ
  oʒuʁdɥi ʃɥi plysz- ynə titə fijə, ʒε myʁi
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃ mjø sə kə sε kə la vi
  tu sa, ʒə tə lə dwa
  e puʁtɑ̃ sε suvɑ̃ a twa
  kə ʒubli də diʁə
  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Titre

  twa=ki=ma=pɔʁ=te=nəf=mwa 7
  ty=a=tu=fε=puʁ=mwa 6
  ty=ma=vu=ly 4
  e=ty=a=fε=kɔmə=ty=a=pyt 8
  puʁ=me=lə=ve=mə=ʁɑ̃dʁə=œ=ʁøzə 8
  ty=ε=si=mεʁ=vε=jøzə 6
  ma=mɑ̃=ʒεspə=ʁə=kə=tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=zo=pʁe=də=mwa 13
  paʁlə=sɥi=tə=ʒə=pu=ʁε=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃=də=twa 11
  ty=ma=tu=ʒuʁ=kɔ̃=sε=je 7
  e=ɡi=de 3
  puʁ=pakə=ʒə=fa=sə=dε=ze=ʁœʁ 8
  ki=paʁ=la=sɥitə=pu=ʁε=ma=pɔʁ=te=lə=ma=lœʁ 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ʃɥi=plys=zynə=ti=tə=fi=jə=ʒε=my=ʁi 13
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=mjøsə=kə=sε=kə=la=vi 9
  tu=sa=ʒə=tə=lə=dwa 6
  e=puʁ=tɑ̃=sε=su=vɑ̃=a=twa 8
  kə=ʒu=bli=də=di=ʁə 6
  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

pour ma tite maman que jaime bc

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/01/2005 00:00Misht

franchement je serai ta mere et serai ma fille. . .
Je comprends pourquoi ta mere t’aime!!

Bonne continuation

Misht!!

Auteur de Poésie
18/01/2005 00:00José Azevedo

Très beau poème pour un bel hommage!. .
Merci de dire merci. Bravo et amitiés.
josé