Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Es Si…

Poème Amour
Publié le 21/12/2005 16:39

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : *tité-Chérie*

Tu Es Si…

Tu es si facile a aimé
Mais si difficil à oublié
Mais avant tout si difficil à pardonné

Tout le mal que tu m’as fais
Mais j’ai beaux cherché à m’en dissuader
Je trouverais jamais

Une raison valable qui est engendré
Tant de mépris de ta part
Maintenant tu es sortis de mes pensées

Mais avant tout de mon cœur
Pour tout te dire je sais que
Je peux etre heureuse sans toi

Car tu n’as jamais fais mon bonheur
Et tu ne le fera jamai
Maintenant quend je passe a coté de toi

Je ne ressens plus rien pour toi
Je suis vide d’émotion a ton egard
Désormais tes mots ne me blaissent plus

Pour tout te dire je n’y fais méme plus atenttion
Et je sais que c juste pour me faire du mal
Mais je suis dsl mais ton petit jeu ne marche plus

Pk m’etre accroché a toi alors que tu nen vo mm pa la peine
C’est une question qui restera à jamais sans réponse
Méme si je t’aimé j’ai une honce de dignité

Pour m’etre rendu compte que desormaisje te détesté
Et que j’étais conne de t’avoiraimé comme je l’ai fais
Je regrete de t’avoir donné une place tro importante
Dans ma vie
 • Pieds Hyphénique: Tu Es Si…

  tu=es=si=fa=ci=le=a=ai=mé 9
  mais=si=dif=fi=cil=à=ou=bli=é 9
  mais=a=vant=tout=si=dif=fi=cil=à=par=don=né 12

  tout=le=mal=que=tu=mas=fais 7
  mais=jai=beaux=cher=ché=à=men=dis=sua=der 10
  je=trou=ve=rais=ja=mais 6

  u=ne=rai=son=va=la=ble=qui=est=en=gen=dré 12
  tant=de=mé=pris=de=ta=part 7
  main=te=nant=tu=es=sor=tis=de=mes=pen=sées 11

  mais=a=vant=tout=de=mon=cœur 7
  pour=tout=te=di=re=je=sais=que 8
  je=peux=e=tre=heu=reu=se=sans=toi 9

  car=tu=nas=ja=mais=fais=mon=bon=heur 9
  et=tu=ne=le=fe=ra=ja=mai 8
  main=te=nant=quend=je=pas=se=a=co=té=de=toi 12

  je=ne=res=sens=plus=rien=pour=toi 8
  je=suis=vi=de=dé=mo=ti=on=a=ton=e=gard 12
  dé=sor=mais=tes=mots=ne=me=blais=sent=plus 10

  pour=tout=te=dire=je=ny=fais=mé=me=plus=a=tent=tion 13
  et=je=sais=que=c=jus=te=pour=me=faire=du=mal 12
  mais=je=suis=d=s=l=mais=ton=pe=tit=jeu=ne=mar=che=plus 15

  p=k=me=treac=cro=ché=a=toi=a=lors=que=tu=nen=vo=m=m=pa=la=peine 19
  cest=une=ques=tion=qui=res=te=ra=à=ja=mais=sans=ré=ponse 14
  méme=si=je=tai=mé=jai=u=ne=hon=ce=de=di=gni=té 14

  pour=me=tre=ren=du=comp=te=que=de=sor=maisje=te=dé=tes=té 15
  et=que=jé=tais=conne=de=ta=voi=rai=mé=com=me=je=lai=fais 15
  je=re=gre=te=de=ta=voir=don=né=une=pla=ce=tro=im=por=tante 16
  dans=ma=vie 3
 • Phonétique : Tu Es Si…

  ty ε si fasilə a εme
  mε si difisil a ublje
  mεz- avɑ̃ tu si difisil a paʁdɔne

  tu lə mal kə ty ma fε
  mε ʒε bo ʃεʁʃe a mɑ̃ disɥade
  ʒə tʁuvəʁε ʒamε

  ynə ʁεzɔ̃ valablə ki εt- ɑ̃ʒɑ̃dʁe
  tɑ̃ də mepʁi də ta paʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ty ε sɔʁti də mε pɑ̃se

  mεz- avɑ̃ tu də mɔ̃ kœʁ
  puʁ tu tə diʁə ʒə sε kə
  ʒə pøz- εtʁə œʁøzə sɑ̃ twa

  kaʁ ty na ʒamε fε mɔ̃ bɔnœʁ
  e ty nə lə fəʁa ʒamε
  mɛ̃tənɑ̃ kɑ̃ ʒə pasə a kɔte də twa

  ʒə nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃ puʁ twa
  ʒə sɥi vidə demɔsjɔ̃ a tɔ̃n- əɡaʁ
  dezɔʁmε tε mo nə mə blεse plys

  puʁ tu tə diʁə ʒə ni fε memə plysz- atɑ̃tjɔ̃
  e ʒə sε kə se ʒystə puʁ mə fεʁə dy mal
  mε ʒə sɥi de εs εl mε tɔ̃ pəti ʒø nə maʁʃə plys

  pe ka mεtʁə akʁoʃe a twa alɔʁ kə ty nεn vo εm εm pa la pεnə
  sεt- ynə kεstjɔ̃ ki ʁεstəʁa a ʒamε sɑ̃ ʁepɔ̃sə
  memə si ʒə tεme ʒε ynə ɔ̃sə də diɲite

  puʁ mεtʁə ʁɑ̃dy kɔ̃tə kə dəzɔʁmεzʒə tə detεste
  e kə ʒetε kɔnə də tavwaʁεme kɔmə ʒə lε fε
  ʒə ʁəɡʁətə də tavwaʁ dɔne ynə plasə tʁo ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  dɑ̃ ma vi
 • Pieds Phonétique : Tu Es Si…

  ty=ε=si=fa=silə=a=ε=me 8
  mε=si=di=fi=sil=a=u=blje 8
  mε=za=vɑ̃=tu=si=di=fi=sil=a=paʁ=dɔ=ne 12

  tu=lə=mal=kə=ty=ma=fε 7
  mε=ʒε=bo=ʃεʁ=ʃe=a=mɑ̃=dis=ɥa=de 10
  ʒə=tʁu=və=ʁε=ʒa=mε 6

  ynə=ʁε=zɔ̃=va=la=blə=ki=ε=tɑ̃=ʒɑ̃=dʁe 11
  tɑ̃=də=me=pʁi=də=ta=paʁ 7
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=ε=sɔʁ=ti=də=mε=pɑ̃se 9

  mε=za=vɑ̃=tu=də=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  puʁ=tu=tə=di=ʁə=ʒə=sε=kə 8
  ʒə=pø=zεtʁə=œ=ʁø=zə=sɑ̃=twa 8

  kaʁ=ty=na=ʒa=mε=fε=mɔ̃=bɔ=nœʁ 9
  e=ty=nə=lə=fə=ʁa=ʒa=mε 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=kɑ̃=ʒə=pa=səa=kɔ=te=də=twa 10

  ʒə=nə=ʁə=sɛ̃=plys=ʁjɛ̃=puʁ=twa 8
  ʒə=sɥi=vidə=de=mɔ=sjɔ̃=a=tɔ̃=nə=ɡaʁ 10
  de=zɔʁ=mε=tε=monə=mə=blε=se=plys 9

  puʁ=tutə=di=ʁə=ʒə=ni=fε=me=mə=plys=za=tɑ̃=tjɔ̃ 13
  e=ʒə=sεkə=se=ʒys=tə=puʁ=mə=fε=ʁə=dy=mal 12
  mεʒə=sɥi=de=ε=səεl=mε=tɔ̃=pə=ti=ʒø=nə=maʁ=ʃə=plys 14

  pe=ka=mεtʁəa=kʁo=ʃe=a=twa=a=lɔʁ=kə=ty=nεn=vo=εm=εm=pa=la=pεnə 18
  sε=tynə=kεs=tjɔ̃=ki=ʁεstə=ʁa=a=ʒa=mε=sɑ̃=ʁe=pɔ̃sə 13
  me=mə=siʒə=tε=me=ʒε=y=nəɔ̃=sə=də=di=ɲi=te 13

  puʁ=mεtʁə=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə=kə=də=zɔʁ=mεz=ʒə=tə=de=tεs=te 15
  e=kə=ʒe=tε=kɔnə=də=ta=vwa=ʁε=me=kɔ=mə=ʒə=lε=fε 15
  ʒə=ʁə=ɡʁə=tə=də=ta=vwaʁ=dɔ=ne=ynə=pla=sə=tʁo=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə 16
  dɑ̃=ma=vi 3

PostScriptum

je l’ai vecu a c pa toujours facile a oublié mai heureusement je l’ai oublié

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/12/2005 18:30Ewilan

Pas si oublié que ça, puisque tu en fais un poème...:) un joli poème d’ailleurs...bonne continuation...
amitié...ewi