Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Prince Charmant

Poème Amour
Publié le 07/06/2004 00:00

L'écrit contient 51 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite Moia

Mon Prince Charmant

Comme une prisonnière
Condanné a respirer
L’air d’une vie brisée
Je restse loin dans mon donjon
Asser proche du fond
En attendant ma délivrance
Qui me soulagerait de mes souffrances
J’attend en silence
Avec impatience
Que mon prince charmant
Viendra me chercher
À dos de son chaval blanc…
 • Pieds Hyphénique: Mon Prince Charmant

  comme=u=ne=pri=son=nière 6
  condan=né=a=res=pi=rer 6
  lair=du=ne=vie=bri=sée 6
  je=rest=se=loin=dans=mon=don=jon 8
  as=ser=pro=che=du=fond 6
  en=at=ten=dant=ma=dé=li=vrance 8
  qui=me=sou=lage=rait=de=mes=souf=frances 9
  jat=tend=en=si=len=ce 6
  a=vec=im=pa=tien=ce 6
  que=mon=prin=ce=char=mant 6
  vien=dra=me=cher=cher 5
  à=dos=de=son=cha=val=blanc 7
 • Phonétique : Mon Prince Charmant

  kɔmə ynə pʁizɔnjεʁə
  kɔ̃dane a ʁεspiʁe
  lεʁ dynə vi bʁize
  ʒə ʁεstsə lwɛ̃ dɑ̃ mɔ̃ dɔ̃ʒɔ̃
  ase pʁoʃə dy fɔ̃
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ma delivʁɑ̃sə
  ki mə sulaʒəʁε də mε sufʁɑ̃sə
  ʒatɑ̃t- ɑ̃ silɑ̃sə
  avεk ɛ̃pasjɑ̃sə
  kə mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  vjɛ̃dʁa mə ʃεʁʃe
  a do də sɔ̃ ʃaval blɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Mon Prince Charmant

  kɔmə=y=nə=pʁi=zɔ=njεʁə 6
  kɔ̃=da=ne=a=ʁεs=pi=ʁe 7
  lεʁ=dy=nə=vi=bʁi=ze 6
  ʒə=ʁεstsə=lwɛ̃=dɑ̃=mɔ̃=dɔ̃=ʒɔ̃ 7
  a=se=pʁo=ʃə=dy=fɔ̃ 6
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=ma=de=livʁɑ̃sə 7
  kimə=su=la=ʒə=ʁε=də=mε=sufʁɑ̃sə 8
  ʒa=tɑ̃=tɑ̃=si=lɑ̃=sə 6
  a=vεk=ɛ̃=pa=sjɑ̃=sə 6
  kə=mɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 6
  vj=ɛ̃=dʁa=mə=ʃεʁ=ʃe 6
  a=dodə=sɔ̃=ʃa=val=blɑ̃ 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/06/2004 00:00Xander

superbe poème histoire magnifiquement raconté tes mots nous berce bravo