Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Amourne Suffit Pas

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/11/2009 00:54

L'écrit contient 324 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite_Rose

L’Amourne Suffit Pas

Est-ce que vous vous etes deja demander
Si vous perdiez quelqu’un que vous aimer vraiment
Comment serait la vie sans lui ou elle par apres ?
Bien sur moi je n’y avait pas penser
Car ca ne m’était jamais arriver
L’humain a ces droles d’habitudes de ne pas penser
A ce qui ne le touche pas.
Pourtant quand je t’ai rencontrer
J’ai compris que si tu partais
Ca ne serait plus jamais pareil.
Je ne voulais pas
Mais mes sentiments étaient deja la.
Je ne voulais pas continuer apres ce baiser
Pourtant, quand tu m’as attirer vers toi
Et que tu ma regardé
J’ai sentie le monde s’arreté
Ca ne se pouvait pas
Qu’un parfait inconnu
M’attire autant
Mais je ne voulais pas
Je ne pouvais pas.
Et ca a continuer
Le destin a tout fait pour que nos chemins puisse se croiser
Pourquoi ?
Pour moi laisser la
Au bout de 9 mois avec mes larmes et mes regrets
De ne pas m’etre battue de ne pas avoir continuer ?
Tu le savais des le debut
On le savais tout les deux
Pourtant je ne pouvais vivre sans toi
Tu était toujours dans mes pensée
Et c’était plus fort que moi.
C’est étrange comme dans la vie on ne peut se battre contre nos sentiments
Ces quelques moi passé avec toi
Étaient remplies d’amour
Plus que certains n’en connaitront dans une vie entiere
Je pouvais sentire ton cœur battre
Chaque fois que l’on se raprochait.
Mais nous n’avions pas été assez fort
Moi je ne serais jamais partie
Ce qui me fait le plus mal c’est que je croyait que l’amour était plus fort que tout,
Du moin le notre.
C’est drole comme tant de chose peuvent séparer l’amour et le bonheur
Tout ca…
Parce qu’il était noir
Et moi Blanche…
 • Pieds Hyphénique: L’Amourne Suffit Pas

  est=ce=que=vous=vous=e=tes=de=ja=de=man=der 12
  si=vous=per=diez=quel=quun=que=vous=ai=mer=vraiment 11
  comment=se=rait=la=vie=sans=lui=ou=elle=par=apres 11
  bien=sur=moi=je=ny=a=vait=pas=pen=ser 10
  car=ca=ne=mé=tait=ja=mais=ar=ri=ver 10
  lhu=main=a=ces=droles=dha=bi=tu=des=de=ne=pas=pen=ser 14
  a=ce=qui=ne=le=tou=che=pas 8
  pour=tant=quand=je=tai=ren=con=trer 8
  jai=com=pris=que=si=tu=par=tais 8
  ca=ne=se=rait=plus=ja=mais=pa=reil 9
  je=ne=vou=lais=pas 5
  mais=mes=sen=ti=ments=é=taient=de=ja=la 10
  je=ne=vou=lais=pas=con=ti=nuer=apres=ce=bai=ser 12
  pour=tant=quand=tu=mas=at=ti=rer=vers=toi 10
  et=que=tu=ma=re=gar=dé 7
  jai=sen=tie=le=mon=de=sar=re=té 9
  ca=ne=se=pou=vait=pas 6
  quun=par=fait=in=con=nu 6
  mat=ti=re=au=tant 5
  mais=je=ne=vou=lais=pas 6
  je=ne=pou=vais=pas 5
  et=ca=a=con=ti=nuer 6
  le=des=tin=a=tout=fait=pour=que=nos=che=mins=puisse=se=croi=ser 15
  pour=quoi 2
  pour=moi=lais=ser=la 5
  au=bout=de=neuf=mois=a=vec=mes=lar=mes=et=mes=re=grets 14
  de=ne=pas=me=tre=bat=tue=de=ne=pas=a=voir=con=ti=nuer 15
  tu=le=sa=vais=des=le=de=but 8
  on=le=sa=vais=tout=les=deux 7
  pour=tant=je=ne=pou=vais=vi=vre=sans=toi 10
  tu=é=tait=tou=jours=dans=mes=pen=sée 9
  et=cé=tait=plus=fort=que=moi 7
  cest=é=trange=com=me=dans=la=vieon=ne=peut=se=bat=tre=con=tre=nos=sen=timents 18
  ces=quel=ques=moi=pas=sé=a=vec=toi 9
  étaient=rem=plies=da=mour 5
  plus=que=cer=tains=nen=con=nai=tront=dans=une=vieen=tiere 12
  je=pou=vais=sen=ti=re=ton=cœur=ba=ttre 10
  cha=que=fois=que=lon=se=ra=pro=chait 9
  mais=nous=na=vions=pas=é=té=as=sez=fort 10
  moi=je=ne=se=rais=ja=mais=par=tie 9
  ce=qui=me=fait=le=plus=mal=cest=que=je=cro=yait=que=la=mour=é=tait=plus=fort=que=tout 21
  du=moin=le=no=tre 5
  cest=drole=com=me=tant=de=cho=se=peu=vent=sé=pa=rer=la=mour=et=le=bon=heur 19
  tout=ca 2
  par=ce=quil=é=tait=noir 6
  et=moi=blan=che 4
 • Phonétique : L’Amourne Suffit Pas

  ε sə kə vu vuz- ətə dəʒa dəmɑ̃de
  si vu pεʁdje kεlkœ̃ kə vuz- εme vʁεmɑ̃
  kɔmɑ̃ səʁε la vi sɑ̃ lɥi u εllə paʁ apʁə ?
  bjɛ̃ syʁ mwa ʒə ni avε pa pɑ̃se
  kaʁ ka nə metε ʒamεz- aʁive
  lymɛ̃ a sε dʁɔlə dabitydə də nə pa pɑ̃se
  a sə ki nə lə tuʃə pa.
  puʁtɑ̃ kɑ̃ ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  ʒε kɔ̃pʁi kə si ty paʁtε
  ka nə səʁε plys ʒamε paʁεj.
  ʒə nə vulε pa
  mε mε sɑ̃timɑ̃z- etε dəʒa la.
  ʒə nə vulε pa kɔ̃tinɥe apʁə- sə bεze
  puʁtɑ̃, kɑ̃ ty ma atiʁe vεʁ twa
  e kə ty ma ʁəɡaʁde
  ʒε sɑ̃ti lə mɔ̃də saʁəte
  ka nə sə puvε pa
  kœ̃ paʁfε ɛ̃kɔny
  matiʁə otɑ̃
  mε ʒə nə vulε pa
  ʒə nə puvε pa.
  e ka a kɔ̃tinɥe
  lə dεstɛ̃ a tu fε puʁ kə no ʃəmɛ̃ pɥisə sə kʁwaze
  puʁkwa ?
  puʁ mwa lεse la
  o bu də nəf mwaz- avεk mε laʁməz- e mε ʁəɡʁε
  də nə pa mεtʁə batɥ də nə pa avwaʁ kɔ̃tinɥe ?
  ty lə savε dε lə dəby
  ɔ̃ lə savε tu lε dø
  puʁtɑ̃ ʒə nə puvε vivʁə sɑ̃ twa
  ty etε tuʒuʁ dɑ̃ mε pɑ̃se
  e setε plys fɔʁ kə mwa.
  sεt- etʁɑ̃ʒə kɔmə dɑ̃ la vi ɔ̃ nə pø sə batʁə kɔ̃tʁə no sɑ̃timɑ̃
  sε kεlk mwa pase avεk twa
  etε ʁɑ̃pli damuʁ
  plys kə sεʁtɛ̃ nɑ̃ kɔnεtʁɔ̃ dɑ̃z- ynə vi ɑ̃tjəʁə
  ʒə puvε sɑ̃tiʁə tɔ̃ kœʁ batʁə
  ʃakə fwa kə lɔ̃ sə ʁapʁoʃε.
  mε nu navjɔ̃ pa ete ase fɔʁ
  mwa ʒə nə səʁε ʒamε paʁti
  sə ki mə fε lə plys mal sε kə ʒə kʁwajε kə lamuʁ etε plys fɔʁ kə tu,
  dy mwɛ̃ lə nɔtʁə.
  sε dʁɔlə kɔmə tɑ̃ də ʃozə pəve sepaʁe lamuʁ e lə bɔnœʁ
  tu ka…
  paʁsə kil etε nwaʁ
  e mwa blɑ̃ʃə…
 • Pieds Phonétique : L’Amourne Suffit Pas

  εsə=kə=vu=vu=zə=tə=də=ʒa=də=mɑ̃=de 11
  si=vu=pεʁ=dje=kεl=kœ̃=kə=vu=zε=me=vʁε=mɑ̃ 12
  kɔ=mɑ̃sə=ʁε=la=vi=sɑ̃=lɥi=u=εllə=paʁ=apʁə 11
  bjɛ̃=syʁ=mwa=ʒə=ni=a=vε=pa=pɑ̃=se 10
  kaʁ=ka=nə=me=tε=ʒa=mε=za=ʁi=ve 10
  ly=mɛ̃=a=sε=dʁɔlə=da=bi=ty=də=də=nə=pa=pɑ̃se 13
  a=sə=ki=nə=lə=tu=ʃə=pa 8
  puʁ=tɑ̃=kɑ̃=ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  ʒε=kɔ̃=pʁi=kə=si=ty=paʁ=tε 8
  ka=nə=sə=ʁε=plys=ʒa=mε=pa=ʁεj 9
  ʒə=nə=vu=lε=pa 5
  mε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=tε=də=ʒa=la 10
  ʒə=nə=vu=lε=pa=kɔ̃=tin=ɥe=apʁə=sə=bε=ze 12
  puʁ=tɑ̃=kɑ̃=ty=ma=a=ti=ʁe=vεʁ=twa 10
  e=kə=ty=ma=ʁə=ɡaʁ=de 7
  ʒε=sɑ̃=ti=lə=mɔ̃=də=sa=ʁə=te 9
  ka=nə=sə=pu=vε=pa 6
  kœ̃=paʁ=fε=ɛ̃=kɔ=ny 6
  ma=ti=ʁə=o=tɑ̃ 5
  mε=ʒə=nə=vu=lε=pa 6
  ʒə=nə=pu=vε=pa 5
  e=ka=a=kɔ̃=tin=ɥe 6
  lə=dεs=tɛ̃=a=tu=fε=puʁkə=no=ʃə=mɛ̃=pɥi=sə=sə=kʁwa=ze 15
  puʁ=kwa 2
  puʁ=mwa=lε=se=la 5
  o=budə=nəf=mwa=za=vεk=mε=laʁ=mə=ze=mε=ʁə=ɡʁε 13
  də=nə=pa=mεtʁə=batɥ=də=nə=pa=a=vwaʁ=kɔ̃=tin=ɥe 13
  ty=lə=sa=vε=dε=lə=də=by 8
  ɔ̃=lə=sa=vε=tu=lε=dø 7
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=pu=vε=vi=vʁə=sɑ̃=twa 10
  ty=e=tε=tu=ʒuʁ=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 9
  e=se=tε=plys=fɔʁ=kə=mwa 7
  sε=te=tʁɑ̃ʒə=kɔ=mə=dɑ̃=la=vi=ɔ̃=nə=pø=sə=ba=tʁə=kɔ̃=tʁə=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 20
  sε=kεl=kə=mwa=pa=se=a=vεk=twa 9
  e=tε=ʁɑ̃=pli=da=muʁ 6
  plys=kə=sεʁ=tɛ̃=nɑ̃=kɔ=nε=tʁɔ̃=dɑ̃=zynə=vi=ɑ̃=tjə=ʁə 14
  ʒə=pu=vε=sɑ̃=ti=ʁə=tɔ̃=kœʁ=ba=tʁə 10
  ʃa=kə=fwa=kə=lɔ̃=sə=ʁa=pʁo=ʃε 9
  mε=nu=na=vjɔ̃=pa=e=te=a=se=fɔʁ 10
  mwa=ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=paʁ=ti 9
  sə=kimə=fε=lə=plys=mal=sε=kə=ʒə=kʁwa=jε=kə=la=muʁ=e=tε=plys=fɔʁ=kə=tu 20
  dy=mwɛ̃=lə=nɔ=tʁə 5
  sε=dʁɔlə=kɔ=mə=tɑ̃=də=ʃo=zə=pə=ve=se=pa=ʁe=la=muʁ=e=lə=bɔ=nœʁ 19
  tu=ka 2
  paʁ=sə=kil=e=tε=nwaʁ 6
  e=mwa=blɑ̃=ʃə 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.