Poème-France.com

Poeme : Comment Te Dire ?Comment Te Dire ?

Comment te dire ? . .
Comment te dire ce que je ressens
Comment te dire qu’une vie sans toi n’est pas une vie
Comment te dire que sans ton amour je ne suis plus rien
Comment te dire que dans mes pensées il n’y a que toi
Comment te dire à quel point j’ai besoin de toi
Comment te dire que mon plus grand rêve est de finir ma vie auprès de toi
Comment te dire que je vis un cauchemard depuis que tu m’as quittée
Vais-je me réveiller un jour ? . . et te trouver blottis contre moi. .
Comment te dire qu’on m’a arraché le cœur depuis que tu es partie
Comment te dire que j’ai l’impression de mourir à chaque seconde
Comment te dire ? . . Comment te dire tout ça ? . .
Est ce qu’avec un simple Je t’aime on comprend tout ? . .
Trois mots si simple et pourtant si dure à la fois. .
Je t’aime ça veut dire quoi ? . .
Est ce que ça veut dire tu me manques ? . .
Est ce que ça veut dire je ne peux vivre sans toi ? . .
Est ce que ça veut dire que sans toi je ne suis plus rien ? . .
Si Je t’aime veut dire tout ça. . alors je peux te dire « Je t’aime ». .
Titeange

PostScriptum

Pour la personne que j’aime. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ tə diʁə ? .
kɔmɑ̃ tə diʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃
kɔmɑ̃ tə diʁə kynə vi sɑ̃ twa nε pa ynə vi
kɔmɑ̃ tə diʁə kə sɑ̃ tɔ̃n- amuʁ ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃
kɔmɑ̃ tə diʁə kə dɑ̃ mε pɑ̃sez- il ni a kə twa
kɔmɑ̃ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa
kɔmɑ̃ tə diʁə kə mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ ʁεvə ε də finiʁ ma vi opʁε də twa
kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒə vis œ̃ koʃəmaʁ dəpɥi kə ty ma kite
vε ʒə mə ʁevεje œ̃ ʒuʁ ? . e tə tʁuve blɔti kɔ̃tʁə mwa.
kɔmɑ̃ tə diʁə kɔ̃ ma aʁaʃe lə kœʁ dəpɥi kə ty ε paʁti
kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də muʁiʁ a ʃakə səɡɔ̃də
kɔmɑ̃ tə diʁə ? . kɔmɑ̃ tə diʁə tu sa ? .
ε sə kavεk œ̃ sɛ̃plə ʒə tεmə ɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃ tu ? .
tʁwa mo si sɛ̃plə e puʁtɑ̃ si dyʁə a la fwa.
ʒə tεmə sa vø diʁə kwa ? .
ε sə kə sa vø diʁə ty mə mɑ̃k ? .
ε sə kə sa vø diʁə ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa ? .
ε sə kə sa vø diʁə kə sɑ̃ twa ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃ ? .
si ʒə tεmə vø diʁə tu sa. alɔʁ ʒə pø tə diʁə « ʒə tεmə ».