Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Comment Te Dire ?

Poème Amour
Publié le 08/06/2004 00:00

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Titeange

Comment Te Dire ?

Comment te dire ? . .
Comment te dire ce que je ressens
Comment te dire qu’une vie sans toi n’est pas une vie
Comment te dire que sans ton amour je ne suis plus rien
Comment te dire que dans mes pensées il n’y a que toi
Comment te dire à quel point j’ai besoin de toi
Comment te dire que mon plus grand rêve est de finir ma vie auprès de toi
Comment te dire que je vis un cauchemard depuis que tu m’as quittée
Vais-je me réveiller un jour ? . . et te trouver blottis contre moi. .
Comment te dire qu’on m’a arraché le cœur depuis que tu es partie
Comment te dire que j’ai l’impression de mourir à chaque seconde
Comment te dire ? . . Comment te dire tout ça ? . .
Est ce qu’avec un simple Je t’aime on comprend tout ? . .
Trois mots si simple et pourtant si dure à la fois. .
Je t’aime ça veut dire quoi ? . .
Est ce que ça veut dire tu me manques ? . .
Est ce que ça veut dire je ne peux vivre sans toi ? . .
Est ce que ça veut dire que sans toi je ne suis plus rien ? . .
Si Je t’aime veut dire tout ça. . alors je peux te dire « Je t’aime ». .
 • Pieds Hyphénique: Comment Te Dire ?

  com=ment=te=di=re 5
  com=ment=te=di=re=ce=que=je=res=sens 10
  comment=te=di=re=quu=ne=vie=sans=toi=nest=pas=u=ne=vie 14
  comment=te=di=re=que=sans=ton=a=mour=je=ne=suis=plus=rien 14
  comment=te=di=re=que=dans=mes=pen=sées=il=ny=a=que=toi 14
  com=ment=te=di=re=à=quel=point=jai=be=soin=de=toi 13
  comment=te=di=re=que=mon=plus=grand=rê=veest=de=fi=nir=ma=vie=au=près=de=toi 19
  comment=te=di=re=que=je=vis=un=cau=che=mard=de=puis=que=tu=mas=quit=tée 18
  vais=je=me=ré=vei=ller=un=jour=et=te=trou=ver=blot=tis=contre=moi 16
  comment=te=di=re=quon=ma=ar=ra=ché=le=cœur=de=puis=que=tu=es=par=tie 18
  comment=te=di=re=que=jai=lim=pres=sion=de=mou=rir=à=cha=que=se=conde 17
  com=ment=te=di=re=com=ment=te=di=re=tout=ça 12
  est=ce=qua=vec=un=sim=ple=je=tai=me=on=com=prend=tout 14
  trois=mots=si=sim=ple=et=pour=tant=si=du=re=à=la=fois 14
  je=tai=me=ça=veut=di=re=quoi 8
  est=ce=que=ça=veut=di=re=tu=me=man=ques 11
  est=ce=que=ça=veut=di=re=je=ne=peux=vi=vre=sans=toi 14
  est=ce=que=ça=veut=dire=que=sans=toi=je=ne=suis=plus=rien 14
  si=je=taime=veut=di=re=tout=ça=alors=je=peux=te=di=re=je=tai=me 17
 • Phonétique : Comment Te Dire ?

  kɔmɑ̃ tə diʁə ? .
  kɔmɑ̃ tə diʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  kɔmɑ̃ tə diʁə kynə vi sɑ̃ twa nε pa ynə vi
  kɔmɑ̃ tə diʁə kə sɑ̃ tɔ̃n- amuʁ ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃
  kɔmɑ̃ tə diʁə kə dɑ̃ mε pɑ̃sez- il ni a kə twa
  kɔmɑ̃ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒε bəzwɛ̃ də twa
  kɔmɑ̃ tə diʁə kə mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ ʁεvə ε də finiʁ ma vi opʁε də twa
  kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒə vis œ̃ koʃəmaʁ dəpɥi kə ty ma kite
  vε ʒə mə ʁevεje œ̃ ʒuʁ ? . e tə tʁuve blɔti kɔ̃tʁə mwa.
  kɔmɑ̃ tə diʁə kɔ̃ ma aʁaʃe lə kœʁ dəpɥi kə ty ε paʁti
  kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də muʁiʁ a ʃakə səɡɔ̃də
  kɔmɑ̃ tə diʁə ? . kɔmɑ̃ tə diʁə tu sa ? .
  ε sə kavεk œ̃ sɛ̃plə ʒə tεmə ɔ̃ kɔ̃pʁɑ̃ tu ? .
  tʁwa mo si sɛ̃plə e puʁtɑ̃ si dyʁə a la fwa.
  ʒə tεmə sa vø diʁə kwa ? .
  ε sə kə sa vø diʁə ty mə mɑ̃k ? .
  ε sə kə sa vø diʁə ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa ? .
  ε sə kə sa vø diʁə kə sɑ̃ twa ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃ ? .
  si ʒə tεmə vø diʁə tu sa. alɔʁ ʒə pø tə diʁə « ʒə tεmə ».
 • Pieds Phonétique : Comment Te Dire ?

  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə 5
  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 10
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=ky=nə=vi=sɑ̃=twa=nε=pa=y=nə=vi 14
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=sɑ̃=tɔ̃=na=muʁ=ʒə=nə=sɥi=plys=ʁjɛ̃ 14
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se=zil=ni=a=kə=twa 14
  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə=a=kεl=pwɛ̃=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 13
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=ʁε=vəε=də=fi=niʁ=ma=vi=o=pʁε=də=twa 19
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=ʒə=vis=œ̃=ko=ʃə=maʁ=dəp=ɥi=kə=ty=ma=ki=te 18
  vεʒə=mə=ʁe=vε=je=œ̃=ʒuʁ=e=tə=tʁu=ve=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=mwa 16
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kɔ̃=ma=a=ʁa=ʃe=lə=kœʁ=dəp=ɥi=kə=ty=ε=paʁ=ti 18
  kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=mu=ʁiʁ=a=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃də 17
  kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə=kɔ=mɑ̃=tə=di=ʁə=tu=sa 12
  ε=sə=ka=vεk=œ̃=sɛ̃=plə=ʒə=tε=mə=ɔ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=tu 14
  tʁwa=mo=si=sɛ̃=plə=e=puʁ=tɑ̃=si=dy=ʁə=a=la=fwa 14
  ʒə=tε=mə=sa=vø=di=ʁə=kwa 8
  ε=sə=kə=sa=vø=di=ʁə=ty=mə=mɑ̃k 10
  ε=sə=kə=sa=vø=di=ʁə=ʒə=nə=pø=vi=vʁə=sɑ̃=twa 14
  εsə=kə=sa=vø=di=ʁə=kə=sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=plys=ʁjɛ̃ 14
  siʒə=tε=mə=vø=di=ʁə=tu=sa=a=lɔʁ=ʒə=pø=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 18

PostScriptum

Pour la personne que j’aime. . .

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/01/2005 00:00Alicezebestofzeblon2

tré bo poeme !! kiss alice !!