Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi ?

Poème Amour
Publié le 25/09/2005 18:58

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Titebad62570

Pourquoi ?

Pourquoi as-tu changé ?
Je n’en ai pas la moindre idée
Pourquoi m’as-tu aimé ?
Alors que je en suis qu’un boulet
Pourquoi me rejettes-tu comme ça ?
Moi, je pense que tu ne m’aimes pas
Pourquoi continus-tu à m’aimer ?
Car je sais que ce n’est pas vrai
Pourquoi me mentir ?
Je sais que tu veux t’enfuir
Pourquoi me gerder ?
Tu n’as qu’à me laisser tomber
Pourquoi as-tu peur de la réalité ?
Car tu vas encore te défiler
Lorsque tu liras ce poème
Sache que je ne l’ai fait rien que pour toi
Rien qu’en pensant à toi
Alors s’il te plait, reviens-moi
Car tu es dans ma tête à chaque instant
Et dans mes conversations tout le temps
Alors sache que je t’aime
Même si ce n’est pas réciproque
Je t’aurais avoué mes sentiments
En espérant que tu les garderas éternellement
Graver dans ton cœur
Pour ne plus que je pleure
La vie est trop injuste
Ou trop dure
Il n’y a pas vraiment de mots pour définir
Ce que je peux ressentir
Tout se que je sais, c’est que « je t’aime »
Comme jamais je n’ai aimé quelqu’un
JE T’AIME.
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi ?

  pour=quoi=as=tu=chan=gé 6
  je=nen=ai=pas=la=moin=dre=i=dée 9
  pour=quoi=mas=tu=ai=mé 6
  a=lors=que=je=en=suis=quun=bou=let 9
  pour=quoi=me=re=jet=tes=tu=com=me=ça 10
  moi=je=pen=se=que=tu=ne=mai=mes=pas 10
  pour=quoi=con=ti=nus=tu=à=mai=mer 9
  car=je=sais=que=ce=nest=pas=vrai 8
  pour=quoi=me=men=tir 5
  je=sais=que=tu=veux=ten=fu=ir 8
  pour=quoi=me=ger=der 5
  tu=nas=quà=me=lais=ser=tom=ber 8
  pour=quoi=as=tu=peur=de=la=ré=a=li=té 11
  car=tu=vas=en=co=re=te=dé=fi=ler 10
  lors=que=tu=li=ras=ce=po=è=me 9
  sache=que=je=ne=lai=fait=rien=que=pour=toi 10
  rien=quen=pen=sant=à=toi 6
  a=lors=sil=te=plait=re=viens=moi 8
  car=tu=es=dans=ma=têteà=cha=que=ins=tant 10
  et=dans=mes=con=ver=sa=tions=tout=le=temps 10
  a=lors=sa=che=que=je=tai=me 8
  mê=me=si=ce=nest=pas=ré=ci=proque 9
  je=tau=rais=a=vou=é=mes=sen=ti=ments 10
  en=es=pé=rant=que=tu=les=gar=de=ras=é=ter=nel=le=ment 15
  gra=ver=dans=ton=cœur 5
  pour=ne=plus=que=je=pleu=re 7
  la=vie=est=trop=in=ju=ste 7
  ou=trop=du=re 4
  il=ny=a=pas=vraiment=de=mots=pour=dé=fi=nir 11
  ce=que=je=peux=res=sen=tir 7
  tout=se=que=je=sais=cest=que=je=tai=me 10
  com=me=ja=mais=je=nai=ai=mé=quel=quun 10
  je=tai=me 3
 • Phonétique : Pourquoi ?

  puʁkwa a ty ʃɑ̃ʒe ?
  ʒə nɑ̃n- ε pa la mwɛ̃dʁə ide
  puʁkwa ma ty εme ?
  alɔʁ kə ʒə ɑ̃ sɥi kœ̃ bulε
  puʁkwa mə ʁəʒεtə ty kɔmə sa ?
  mwa, ʒə pɑ̃sə kə ty nə mεmə pa
  puʁkwa kɔ̃tinys ty a mεme ?
  kaʁ ʒə sε kə sə nε pa vʁε
  puʁkwa mə mɑ̃tiʁ ?
  ʒə sε kə ty vø tɑ̃fɥiʁ
  puʁkwa mə ʒεʁde ?
  ty na ka mə lεse tɔ̃be
  puʁkwa a ty pœʁ də la ʁealite ?
  kaʁ ty va ɑ̃kɔʁə tə defile
  lɔʁskə ty liʁa sə pɔεmə
  saʃə kə ʒə nə lε fε ʁjɛ̃ kə puʁ twa
  ʁjɛ̃ kɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
  alɔʁ sil tə plε, ʁəvjɛ̃ mwa
  kaʁ ty ε dɑ̃ ma tεtə a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  e dɑ̃ mε kɔ̃vεʁsasjɔ̃ tu lə tɑ̃
  alɔʁ saʃə kə ʒə tεmə
  mεmə si sə nε pa ʁesipʁɔkə
  ʒə toʁεz- avue mε sɑ̃timɑ̃
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə ty lε ɡaʁdəʁaz- etεʁnεllmɑ̃
  ɡʁave dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  puʁ nə plys kə ʒə plœʁə
  la vi ε tʁo ɛ̃ʒystə
  u tʁo dyʁə
  il ni a pa vʁεmɑ̃ də mo puʁ definiʁ
  sə kə ʒə pø ʁəsɑ̃tiʁ
  tu sə kə ʒə sε, sε kə « ʒə tεmə »
  kɔmə ʒamε ʒə nε εme kεlkœ̃
  ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Pourquoi ?

  puʁ=kwa=a=ty=ʃɑ̃=ʒe 6
  ʒə=nɑ̃=nε=pa=la=mwɛ̃=dʁə=i=de 9
  puʁ=kwa=ma=ty=ε=me 6
  a=lɔʁ=kə=ʒə=ɑ̃=sɥi=kœ̃=bu=lε 9
  puʁ=kwa=mə=ʁə=ʒε=tə=ty=kɔ=mə=sa 10
  mwa=ʒə=pɑ̃=sə=kə=ty=nə=mε=mə=pa 10
  puʁ=kwa=kɔ̃=ti=nys=ty=a=mε=me 9
  kaʁ=ʒə=sε=kə=sə=nε=pa=vʁε 8
  puʁ=kwa=mə=mɑ̃=tiʁ 5
  ʒə=sε=kə=ty=vø=tɑ̃f=ɥiʁ 7
  puʁ=kwa=mə=ʒεʁ=de 5
  ty=na=ka=mə=lε=se=tɔ̃=be 8
  puʁ=kwa=a=ty=pœʁ=də=la=ʁe=a=li=te 11
  kaʁ=ty=va=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=de=fi=le 10
  lɔʁ=skə=ty=li=ʁa=sə=pɔ=ε=mə 9
  saʃə=kə=ʒə=nə=lε=fε=ʁjɛ̃=kə=puʁ=twa 10
  ʁj=ɛ̃=kɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa 7
  a=lɔʁ=sil=tə=plε=ʁə=vj=ɛ̃=mwa 9
  kaʁ=ty=ε=dɑ̃=ma=tεtəa=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 10
  e=dɑ̃=mε=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=tu=lə=tɑ̃ 10
  a=lɔʁ=sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə 8
  mε=mə=si=sə=nε=pa=ʁe=si=pʁɔ=kə 10
  ʒə=to=ʁε=za=vu=e=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=ty=lε=ɡaʁ=də=ʁa=ze=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 13
  ɡʁa=ve=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 6
  puʁ=nə=plys=kə=ʒə=plœ=ʁə 7
  la=vi=ε=tʁo=ɛ̃=ʒys=tə 7
  u=tʁo=dy=ʁə 4
  il=ni=a=pa=vʁε=mɑ̃də=mo=puʁ=de=fi=niʁ 11
  sə=kə=ʒə=pø=ʁə=sɑ̃=tiʁ 7
  tu=sə=kə=ʒə=sε=sε=kə=ʒə=tε=mə 10
  kɔ=mə=ʒa=mε=ʒə=nε=ε=me=kεl=kœ̃ 10
  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.