Poeme : Ma Guinasse

Ma Guinasse

J’ai rencontrée Une petite Princesse Pleine de joie… Tes Yeux Pétillent… Ton sourire Ma Eclaircie… Et Ma Dit « Vient Je te Donnerais Tout L’amour Dont Tu Rêvera »
Sa Va etre dure Sans Ta présence
Jamais je ne t’oublirais ma princesse,
Je te promets la plus grande fidélité d’amitié,
Que tu sois comme tu es ou différente,
Tu es et resteras la petite princesse qui dans mon cœur est
Très présente…
L’amitié est pour moi le sentiment le plus sacré,
Et si tu as besoin d’une amie…
Alors ne cherche plus, je suis là,
Prête à me lever le nuit pour Te Chouchouter
Pour sécher tes larmes ou pour rigoler !
Cette Amitiée Est Née Il y A 3 Ans deja…
On etais encore des enfants
Mais mainteant
On a grandi et change
Mais notre amitier est rester
Maintenant on a toute les deux 14 ans
Les moment dur sont passés commes… les moment heureux
La vie a toujours su laisser notre amitier sans fin intacte…
Et J’en suis Heureuzzz
Alors ici maintenant je te remerciE… a l’infini et pour la vie…
… Ma guinasse michi beaucoup… pour me donner… autant d’amitier que tu m’en donne

Je t’aime enormement

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Guinasse

  jai=ren=con=trée=une=pe=ti=te=prin=ces=se=plei=ne=de=joie=tes=yeux=pé=tillent=ton=sou=ri=re=ma=e=clair=cie=et=ma=dit=vient=je=te=don=ne=rais=tout=la=mour=dont=tu=rê=ve=ra 44
  sa=va=e=tre=du=re=sans=ta=pré=sence 10
  ja=mais=je=ne=tou=bli=rais=ma=princes=se 10
  je=te=promets=la=plus=gran=de=fi=dé=li=té=da=mi=tié 14
  que=tu=sois=comme=tu=es=ou=dif=fé=rente 10
  tu=es=et=res=te=ras=la=pe=tite=prin=ces=se=qui=dans=mon=cœur=est 17
  très=pré=sen=te 4
  la=mi=tié=est=pour=moi=le=sen=timent=le=plus=sa=cré 13
  et=si=tu=as=be=soin=du=ne=a=mie 10
  a=lors=ne=cher=che=plus=je=suis=là 9
  prêteà=me=le=ver=le=nuit=pour=te=chou=chou=ter 11
  pour=sé=cher=tes=lar=mes=ou=pour=ri=go=ler 11
  cettea=mi=ti=ée=est=née=il=y=a=trois=ans=de=ja 13
  on=e=tais=en=co=re=des=en=fants 9
  mais=main=teant 3
  on=a=gran=di=et=chan=ge 7
  mais=no=tre=a=mi=ti=er=est=res=ter 10
  mainte=nant=on=a=toute=les=deux=qua=tor=zeans 10
  les=moment=dur=sont=pas=sés=com=mes=les=mo=ment=heu=reux 13
  la=viea=tou=jours=su=lais=ser=notre=a=mi=tier=sans=fin=in=tac=te 16
  et=jen=suis=heu=reu=z=z=z 8
  a=lors=i=ci=mainte=nant=je=te=re=mer=cie=a=lin=fi=ni=et=pour=la=vie 19
  ma=gui=nasse=mi=chi=beau=coup=pour=me=don=ner=au=tant=da=mi=tier=que=tu=men=donne 21

  je=tai=me=e=nor=me=ment 7
 • Phonétique : Ma Guinasse

  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ynə pətitə pʁɛ̃sεsə plεnə də ʒwa… tεz- iø petije… tɔ̃ suʁiʁə ma εklεʁsi… e ma dit « vjɛ̃ ʒə tə dɔnəʁε tu lamuʁ dɔ̃ ty ʁεvəʁa »
  sa va εtʁə dyʁə sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə
  ʒamε ʒə nə tubliʁε ma pʁɛ̃sεsə,
  ʒə tə pʁɔmε la plys ɡʁɑ̃də fidelite damitje,
  kə ty swa kɔmə ty ε u difeʁɑ̃tə,
  ty ε e ʁεstəʁa la pətitə pʁɛ̃sεsə ki dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ε
  tʁε pʁezɑ̃tə…
  lamitje ε puʁ mwa lə sɑ̃timɑ̃ lə plys sakʁe,
  e si ty a bəzwɛ̃ dynə ami…
  alɔʁ nə ʃεʁʃə plys, ʒə sɥi la,
  pʁεtə a mə ləve lə nɥi puʁ tə ʃuʃute
  puʁ seʃe tε laʁməz- u puʁ ʁiɡɔle !
  sεtə amitje ε ne il i a tʁwaz- ɑ̃ dəʒa…
  ɔ̃n- ətεz- ɑ̃kɔʁə dεz- ɑ̃fɑ̃
  mε mɛ̃təɑ̃
  ɔ̃n- a ɡʁɑ̃di e ʃɑ̃ʒə
  mε nɔtʁə amitje ε ʁεste
  mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃n- a tutə lε dø katɔʁzə ɑ̃
  lε mɔmɑ̃ dyʁ sɔ̃ pase kɔmə… lε mɔmɑ̃ œʁø
  la vi a tuʒuʁ sy lεse nɔtʁə amitje sɑ̃ fɛ̃ ɛ̃taktə…
  e ʒɑ̃ sɥiz- œʁø zεd zεd zεd
  alɔʁz- isi mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə ʁəmεʁsi… a lɛ̃fini e puʁ la vi…
  … ma ɡinasə miʃi boku… puʁ mə dɔne… otɑ̃ damitje kə ty mɑ̃ dɔnə

  ʒə tεmə ɑ̃nɔʁməmɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Ma Guinasse

  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ynə=pə=ti=tə=pʁɛ̃=sε=sə=plε=nə=də=ʒwa=tε=ziø=pe=ti=je=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ma=ε=klεʁ=si=e=ma=dit=vjɛ̃=ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=tu=la=muʁ=dɔ̃=ty=ʁε=və=ʁa 45
  sa=va=ε=tʁə=dy=ʁə=sɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃sə 10
  ʒa=mε=ʒə=nə=tu=bli=ʁε=ma=pʁɛ̃=sεsə 10
  ʒə=tə=pʁɔ=mε=la=plys=ɡʁɑ̃də=fi=de=li=te=da=mi=tje 14
  kə=ty=swa=kɔmə=ty=ε=u=di=fe=ʁɑ̃tə 10
  ty=ε=e=ʁεstə=ʁa=la=pə=ti=tə=pʁɛ̃=sε=sə=ki=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ε 17
  tʁε=pʁe=zɑ̃=tə 4
  la=mi=tje=ε=puʁ=mwalə=sɑ̃=ti=mɑ̃=lə=plys=sa=kʁe 13
  e=si=ty=a=bə=zwɛ̃=dy=nə=a=mi 10
  a=lɔʁ=nə=ʃεʁ=ʃə=plys=ʒə=sɥi=la 9
  pʁεtəa=mə=lə=ve=lə=nɥi=puʁ=tə=ʃu=ʃu=te 11
  puʁ=se=ʃe=tε=laʁmə=zu=puʁ=ʁi=ɡɔ=le 10
  sεtəa=mi=tje=ε=ne=il=i=a=tʁwa=zɑ̃=də=ʒa 12
  ɔ̃=nə=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=dε=zɑ̃=fɑ̃ 9
  mε=mɛ̃=tə=ɑ̃ 4
  ɔ̃=na=ɡʁɑ̃=di=e=ʃɑ̃=ʒə 7
  mε=nɔ=tʁə=a=mi=tj=e=ε=ʁεs=te 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ɔ̃=na=tutə=lε=dø=ka=tɔʁ=zəɑ̃ 10
  lε=mɔ=mɑ̃=dyʁ=sɔ̃=pase=kɔ=mə=lε=mɔ=mɑ̃=œ=ʁø 13
  la=vi=a=tu=ʒuʁ=sy=lεse=nɔ=tʁəa=mi=tje=sɑ̃=fɛ̃=ɛ̃=tak=tə 16
  e=ʒɑ̃=sɥi=zœ=ʁø=zεd=zεd=zεd 8
  a=lɔʁ=zi=si=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si=a=lɛ̃=fi=ni=e=puʁ=la=vi 19
  ma=ɡi=nasə=mi=ʃi=bo=ku=puʁ=mə=dɔ=ne=o=tɑ̃=da=mi=tje=kə=ty=mɑ̃=dɔnə 21

  ʒə=tε=mə=ɑ̃=nɔʁ=mə=mɑ̃ 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2006 23:59Painoir

Jolie 🙂