Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Une Fille Comme Toi

Poème Amour
Publié le 27/01/2012 05:29

L'écrit contient 412 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Titegrenouille

Une Fille Comme Toi

J’ai rêver un jour d’une fille comme toi
Mais le jour où je t’ai vu
Je suis tomber sur le cul¸
Ça ce peut pas être si belle
Osti que j’aime te regarder
Tu es le sourire sur mes lèvres
En dedans je sais pas trop ce qui ce passe
Mais t’éveille des choses qui s’expliquent pas
J’ai les mains moites, le cœur qui palpite
Ce que je feel en dedans, c’est tout un trip
Je comprend pas encore toute mais je me sens bien
J’ai pas besoin de grand chose
Quand tu es là près de moi
J’oublie toute, rien existe
Tout ce que je vois, c’est toi
Je ris tout le temps, j’aime ce que tu es
Tu es belle en esti
Quand tu es là j’aime la vie, tu me fais capoter
Avec toi tout est simple pi j’aime ça comme ça
Tu es une fille spéciale
Et j’aiime tout de toi
Je veux être ton sunshine
Je ferais vraiment tout pour que tu te sente bien
Je veux m’investir à fond pi pas détruire ça
J’ai rêvé chaque jour que tes bras soient les miens
Tu es trop sexy, c’est fou comme tu me plais
Même prêt du gouffre, tu me fais sentir comme une reine
Je suis toujours accro de toi, sans toi je reste dans le froid
Tu es ma petite femme, je ne peux plus me passer de toi
Tu es la magie qui m’envoûte
Le bonheur je le retrouve dans ce qu’on est toi et moi
Vivre ou pas avec toi, pour moi c’est pas un choix
Rien de plus beau dans la vie que les moments avec toi
Un si grand cauchemar de te savoir loin de moi
Quand tu pars, je m’ennuie
Je ne veux pas me réveiller
Et apprendre que j’ai rêver
Me mettre à déprimer pi juste parler de toi
S’il te plait, pince-moi
Prouve moi si c’est vrai
Ça fait longtemps que je te vois… si tu me souriais
Même si mon monde à moi est un peu bizarre
Je sais que tu es là
Sentir sur moi ta peau douce, être ensemble encore une fois
On va peut-être bien se planter mais on sera pas les derniers
Même s’il y a un champ de mine, je traverse pour te retrouver.
 • Pieds Hyphénique: Une Fille Comme Toi

  jai=rê=ver=un=jour=dune=fille=comme=toi 9
  mais=le=jour=où=je=tai=vu 7
  je=suis=tom=ber=sur=le=cul¸ 7
  ça=ce=peut=pas=être=si=belle 7
  os=ti=que=jaime=te=re=gar=der 8
  tu=es=le=sou=rire=sur=mes=lèvres 8
  en=de=dans=je=sais=pas=trop=ce=qui=ce=passe 11
  mais=té=veille=des=cho=ses=qui=sex=pli=quent=pas 11
  jai=les=mains=moites=le=cœur=qui=pal=pite 9
  ce=que=je=feel=en=de=dans=cest=tout=un=trip 11
  je=com=prend=pas=en=core=tou=te=mais=je=me=sens=bien 13
  jai=pas=be=soin=de=grand=cho=se 8
  quand=tu=es=là=près=de=moi 7
  jou=blie=tou=te=rien=exis=te 7
  tout=ce=que=je=vois=cest=toi 7
  je=ris=tout=le=temps=jaime=ce=que=tu=es 10
  tu=es=bel=le=en=es=ti 7
  quand=tu=es=là=jaime=la=vie=tu=me=fais=ca=po=ter 13
  a=vec=toi=tout=est=simple=pi=jai=me=ça=com=me=ça 13
  tu=es=u=ne=fille=s=pé=ciale 8
  et=jaii=me=tout=de=toi 6
  je=veux=ê=tre=ton=sun=shi=ne 8
  je=fe=rais=vraiment=tout=pour=que=tu=te=sen=te=bien 12
  je=veux=minves=tir=à=fond=pi=pas=dé=trui=re=ça 12
  jai=rê=vé=cha=que=jour=que=tes=bras=soient=les=miens 12
  tu=es=trop=sexy=cest=fou=comme=tu=me=plais 10
  même=prêt=du=gouf=fre=tu=me=fais=sen=tir=com=meu=ne=reine 14
  je=suis=tou=jours=ac=cro=de=toi=sans=toi=je=res=te=dans=le=froid 16
  tu=es=ma=pe=tite=fem=me=je=ne=peux=plus=me=pas=ser=de=toi 16
  tu=es=la=ma=gie=qui=men=voûte 8
  le=bon=heur=je=le=re=trouve=dans=ce=quon=est=toi=et=moi 14
  vivreou=pas=a=vec=toi=pour=moi=cest=pas=un=choix 11
  rien=de=plus=beau=dans=la=vie=que=les=moments=a=vec=toi 13
  un=si=grand=cauche=mar=de=te=sa=voir=loin=de=moi 12
  quand=tu=pars=je=men=nuie 6
  je=ne=veux=pas=me=ré=vei=ller 8
  et=ap=pren=dre=que=jai=rê=ver 8
  me=mettreà=dé=pri=mer=pi=jus=te=par=ler=de=toi 12
  sil=te=plait=pin=ce=moi 6
  prou=ve=moi=si=cest=vrai 6
  ça=fait=long=temps=que=je=te=vois=si=tu=me=sou=riais 13
  même=si=mon=mon=deà=moi=est=un=peu=bi=zarre 11
  je=sais=que=tu=es=là 6
  sen=tir=sur=moi=ta=peau=douce=ê=treen=sem=ble=en=co=re=u=ne=fois 17
  on=va=peut=têtre=bien=se=plan=ter=mais=on=se=ra=pas=les=der=niers 16
  même=sil=y=a=un=champ=de=mi=ne=je=tra=ver=se=pour=te=re=trou=ver 18
 • Phonétique : Une Fille Comme Toi

  ʒε ʁεve œ̃ ʒuʁ dynə fijə kɔmə twa
  mε lə ʒuʁ u ʒə tε vy
  ʒə sɥi tɔ̃be syʁ lə kyl
  sa sə pø pa εtʁə si bεllə
  ɔsti kə ʒεmə tə ʁəɡaʁde
  ty ε lə suʁiʁə syʁ mε lεvʁə
  ɑ̃ dədɑ̃ ʒə sε pa tʁo sə ki sə pasə
  mε tevεjə dε ʃozə ki sεksplike pa
  ʒε lε mɛ̃ mwatə, lə kœʁ ki palpitə
  sə kə ʒə fil ɑ̃ dədɑ̃, sε tut- œ̃ tʁip
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa ɑ̃kɔʁə tutə mε ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃
  ʒε pa bəzwɛ̃ də ɡʁɑ̃ ʃozə
  kɑ̃ ty ε la pʁε də mwa
  ʒubli tutə, ʁjɛ̃ εɡzistə
  tu sə kə ʒə vwa, sε twa
  ʒə ʁis tu lə tɑ̃, ʒεmə sə kə ty ε
  ty ε bεllə ɑ̃n- εsti
  kɑ̃ ty ε la ʒεmə la vi, ty mə fε kapɔte
  avεk twa tut- ε sɛ̃plə pi ʒεmə sa kɔmə sa
  ty ε ynə fijə spesjalə
  e ʒεimə tu də twa
  ʒə vøz- εtʁə tɔ̃ sœ̃ʃinə
  ʒə fəʁε vʁεmɑ̃ tu puʁ kə ty tə sɑ̃tə bjɛ̃
  ʒə vø mɛ̃vεstiʁ a fɔ̃ pi pa detʁɥiʁə sa
  ʒε ʁεve ʃakə ʒuʁ kə tε bʁa swae lε mjɛ̃
  ty ε tʁo sεksi, sε fu kɔmə ty mə plε
  mεmə pʁε dy ɡufʁə, ty mə fε sɑ̃tiʁ kɔmə ynə ʁεnə
  ʒə sɥi tuʒuʁz- akʁo də twa, sɑ̃ twa ʒə ʁεstə dɑ̃ lə fʁwa
  ty ε ma pətitə famə, ʒə nə pø plys mə pase də twa
  ty ε la maʒi ki mɑ̃vutə
  lə bɔnœʁ ʒə lə ʁətʁuvə dɑ̃ sə kɔ̃n- ε twa e mwa
  vivʁə u pa avεk twa, puʁ mwa sε pa œ̃ ʃwa
  ʁjɛ̃ də plys bo dɑ̃ la vi kə lε mɔmɑ̃z- avεk twa
  œ̃ si ɡʁɑ̃ koʃəmaʁ də tə savwaʁ lwɛ̃ də mwa
  kɑ̃ ty paʁ, ʒə mɑ̃nɥi
  ʒə nə vø pa mə ʁevεje
  e apʁɑ̃dʁə kə ʒε ʁεve
  mə mεtʁə a depʁime pi ʒystə paʁle də twa
  sil tə plε, pɛ̃sə mwa
  pʁuvə mwa si sε vʁε
  sa fε lɔ̃tɑ̃ kə ʒə tə vwa… si ty mə suʁjε
  mεmə si mɔ̃ mɔ̃də a mwa εt- œ̃ pø bizaʁə
  ʒə sε kə ty ε la
  sɑ̃tiʁ syʁ mwa ta po dusə, εtʁə ɑ̃sɑ̃blə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  ɔ̃ va pø tεtʁə bjɛ̃ sə plɑ̃te mεz- ɔ̃ səʁa pa lε dεʁnje
  mεmə sil i a œ̃ ʃɑ̃ də minə, ʒə tʁavεʁsə puʁ tə ʁətʁuve.
 • Pieds Phonétique : Une Fille Comme Toi

  ʒε=ʁε=ve=œ̃=ʒuʁ=dy=nə=fi=jə=kɔ=mə=twa 12
  mε=lə=ʒuʁ=u=ʒə=tε=vy 7
  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=syʁ=lə=kyl 7
  sa=sə=pø=pa=ε=tʁə=si=bεl=lə 9
  ɔs=ti=kə=ʒεmə=tə=ʁə=ɡaʁ=de 8
  ty=εlə=su=ʁi=ʁə=syʁ=mε=lεvʁə 8
  ɑ̃də=dɑ̃=ʒə=sε=pa=tʁo=sə=ki=sə=pasə 10
  mε=te=vεjə=dε=ʃozə=ki=sεk=spli=ke=pa 10
  ʒε=lε=mɛ̃=mwatə=lə=kœʁ=ki=pal=pitə 9
  sə=kə=ʒə=fil=ɑ̃də=dɑ̃=sε=tu=tœ̃=tʁip 10
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=ɑ̃=kɔʁə=tu=tə=mε=ʒə=mə=sɑ̃s=bjɛ̃ 13
  ʒε=pa=bə=zwɛ̃=də=ɡʁɑ̃=ʃo=zə 8
  kɑ̃=ty=ε=la=pʁε=də=mwa 7
  ʒu=bli=tu=tə=ʁjɛ̃=εɡ=zis=tə 8
  tu=sə=kə=ʒə=vwa=sε=twa 7
  ʒə=ʁis=tulə=tɑ̃=ʒεmə=sə=kə=ty=ε 9
  ty=ε=bεl=lə=ɑ̃=nεs=ti 7
  kɑ̃=ty=ε=la=ʒεmə=la=vi=ty=mə=fε=ka=pɔ=te 13
  a=vεk=twa=tu=tε=sɛ̃plə=pi=ʒε=mə=sa=kɔ=mə=sa 13
  ty=ε=y=nə=fi=jə=spe=sjalə 8
  e=ʒε=i=mə=tu=də=twa 7
  ʒə=vø=zε=tʁə=tɔ̃=sœ̃=ʃi=nə 8
  ʒə=fə=ʁε=vʁε=mɑ̃=tu=puʁkə=ty=tə=sɑ̃=tə=bjɛ̃ 12
  ʒə=vø=mɛ̃=vεs=tiʁ=a=fɔ̃=pi=pa=det=ʁɥiʁə=sa 12
  ʒε=ʁε=ve=ʃakə=ʒuʁ=kə=tε=bʁa=swa=lε=mjɛ̃ 11
  ty=ε=tʁo=sεk=si=sε=fu=kɔmə=ty=mə=plε 11
  mεmə=pʁε=dy=ɡu=fʁə=ty=mə=fε=sɑ̃=tiʁ=kɔ=məy=nə=ʁεnə 14
  ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=za=kʁodə=twa=sɑ̃=twa=ʒə=ʁεs=tə=dɑ̃=lə=fʁwa 15
  ty=ε=mapə=ti=tə=fa=mə=ʒə=nə=pø=plys=mə=pa=se=də=twa 16
  ty=ε=la=ma=ʒi=ki=mɑ̃=vutə 8
  lə=bɔ=nœʁ=ʒə=lə=ʁə=tʁuvə=dɑ̃sə=kɔ̃=nε=twa=e=mwa 13
  vivʁəu=pa=a=vεk=twa=puʁ=mwa=sε=pa=œ̃=ʃwa 11
  ʁjɛ̃də=plys=bo=dɑ̃=la=vi=kə=lε=mɔ=mɑ̃=za=vεk=twa 13
  œ̃=si=ɡʁɑ̃=koʃə=maʁdə=tə=sa=vwaʁ=lwɛ̃=də=mwa 11
  kɑ̃=ty=paʁ=ʒə=mɑ̃n=ɥi 6
  ʒə=nə=vø=pa=mə=ʁe=vε=je 8
  e=a=pʁɑ̃=dʁə=kə=ʒε=ʁε=ve 8
  mə=mεtʁəa=de=pʁi=me=pi=ʒys=tə=paʁ=le=də=twa 12
  sil=tə=plε=pɛ̃=sə=mwa 6
  pʁu=və=mwa=si=sε=vʁε 6
  sa=fε=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=tə=vwa=si=ty=mə=su=ʁjε 12
  mεmə=si=mɔ̃=mɔ̃=dəa=mwa=ε=tœ̃=pø=bi=zaʁə 11
  ʒə=sε=kə=ty=ε=la 6
  sɑ̃=tiʁ=syʁ=mwa=ta=po=dusə=ε=tʁəɑ̃=sɑ̃=blə=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 17
  ɔ̃=va=pø=tεtʁə=bjɛ̃=sə=plɑ̃=te=mε=zɔ̃=sə=ʁa=pa=lε=dεʁ=nje 16
  mεmə=sil=i=a=œ̃=ʃɑ̃=də=mi=nə=ʒə=tʁa=vεʁ=sə=puʁ=tə=ʁə=tʁu=ve 18

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/01/2012 14:46Marcel42

Boum ! Plus de tit’grenouille.
Cordialement,
Marcel.