Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Maman

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/04/2007 11:41

L'écrit contient 396 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Titelaeti

Maman

Je ne peux retenir ma colere,
Je ne peux pas croire que t’es ma mere,
Ton comportement ne l’ai pas,
Pourquoi est tu comme ca ?

Je ne peux retenir ma haine,
Qui na pas cesser de couler dans mes veines
Mais tu ne cherche qu’a m’en offrir,
Que cherche tu, j’en ai assez de souffrir !

Il est bientôt minuit, est tu n’est pas rentré.
Quand je suis rentré je t’es vu t’en allé.
Tu ne profite plus de moi, tu t’eloigne.
Maman a tu Le remede, pour qu’il te soigne.

Je souffre d’etre tant éloigner,
C’est tres dur d’accepeter le foyer,
J’ai donner corp et ame pour te proteger
J’ai sans cesse été a tes coté pour te preserver.

Le revers de médaille est de me laisser,
Seule, sans une affcetion accorder,
Sans aucune parole échanger,
Seule face a quelqu’un qui ma abandonné.

Le passé, ma tant de fois tourmenté,
Au foyer, je ne cesse de regretter,
D’avoir revellé cette histoire a laquel j’ai sucomber,
Celle qui aujourd’hui ma complement brisé.

Maman, dis moi que tu m’aime,
Di moi, j’ai besoin de savoir
J’ai tant de douleur et de peine
Redonne moi, cette derniere lueur d’espoir.

Dans la nuit, tu va doucement rentré,
Demin matin, tu va essayer de nous embobiner,
Tu va t’enfermer derniere ma porte de chambre
Et je devrais a nouveau avec patience t’atendre.

Maman, comprends tu ma douleur,
Reagis tu a mes tourrent de pleur,
Ressens tu la detresse de mon cœur
Pense tu a toute ma vie passé avec la rancœur.

Je me refuse de t’en vouloir,
Je me refuse de croire a se soir,
Je me refuse au desespoir,
Mais je me force a croire a l’espoir.

On ma placé d’urgence en foyer
On me donne une chance de recommencer,
On est prêt a tous faire pour m’aider
Mais moi j’ai juste besoin de toi, a mes coté.

Je vis tres mal mon placement
Mais je ne peux faire autrement
Je me suis promise de resister
Et surtout de ne pas cesser de perserveré.

Je suis la bas, pour toi,
Je fais un combat pour toi,
Je souffre juste pour toi
Aide moi a tenir juste pour toi et moi
 • Pieds Hyphénique: Maman

  je=ne=peux=re=te=nir=ma=co=le=re 10
  je=ne=peux=pas=croire=que=tes=ma=me=re 10
  ton=com=por=te=ment=ne=lai=pas 8
  pour=quoi=est=tu=com=me=ca 7

  je=ne=peux=re=te=nir=ma=hai=ne 9
  qui=na=pas=ces=ser=de=cou=ler=dans=mes=veines 11
  mais=tu=ne=cher=che=qua=men=of=frir 9
  que=cherche=tu=jen=ai=as=sez=de=souf=frir 10

  il=est=bien=tôt=mi=nuit=est=tu=nest=pas=ren=tré 12
  quand=je=suis=ren=tré=je=tes=vu=ten=al=lé 11
  tu=ne=pro=fite=plus=de=moi=tu=te=loigne 10
  ma=man=a=tu=le=re=me=de=pour=quil=te=soigne 12

  je=souf=fre=de=tre=tant=é=loi=gner 9
  cest=tres=dur=dac=ce=pe=ter=le=foy=er 10
  jai=don=ner=corp=et=ame=pour=te=pro=te=ger 11
  jai=sans=ces=seé=té=a=tes=co=té=pour=te=pre=ser=ver 14

  le=re=vers=de=mé=dailleest=de=me=lais=ser 10
  seule=sans=u=ne=aff=ce=tion=ac=cor=der 10
  sans=au=cu=ne=pa=ro=le=é=chan=ger 10
  seule=fa=cea=quel=quun=qui=ma=a=ban=don=né 11

  le=pas=sé=ma=tant=de=fois=tour=men=té 10
  au=foyer=je=ne=ces=se=de=re=gret=ter 10
  da=voir=re=vel=lé=cette=his=toi=rea=la=quel=jai=su=com=ber 15
  cel=le=qui=au=jourdhui=ma=comple=ment=bri=sé 10

  ma=man=dis=moi=que=tu=mai=me 8
  di=moi=jai=be=soin=de=sa=voir 8
  jai=tant=de=dou=leur=et=de=pei=ne 9
  re=donne=moi=cet=te=der=nie=re=lueur=des=poir 11

  dans=la=nuit=tu=va=dou=ce=ment=ren=tré 10
  de=min=ma=tin=tu=va=es=sayer=de=nous=em=bo=bi=ner 14
  tu=va=ten=fer=mer=der=nie=re=ma=porte=de=chambre 12
  et=je=de=vrais=a=nou=veau=a=vec=pa=tience=ta=tendre 13

  ma=man=com=prends=tu=ma=dou=leur 8
  rea=gis=tu=a=mes=tour=rent=de=pleur 9
  res=sens=tu=la=de=tres=se=de=mon=cœur 10
  pense=tu=a=tou=te=ma=vie=pas=sé=a=vec=la=ran=cœur 14

  je=me=re=fu=se=de=ten=vou=loir 9
  je=me=re=fu=se=de=croire=a=se=soir 10
  je=me=re=fu=se=au=de=ses=poir 9
  mais=je=me=for=ce=a=croire=a=les=poir 10

  on=ma=pla=cé=dur=gen=ce=en=foy=er 10
  on=me=donneu=ne=chance=de=re=com=men=cer 10
  on=est=prêt=a=tous=fai=re=pour=mai=der 10
  mais=moi=jai=jus=te=be=soin=de=toi=a=mes=co=té 13

  je=vis=tres=mal=mon=pla=ce=ment 8
  mais=je=ne=peux=fai=re=au=tre=ment 9
  je=me=suis=pro=mi=se=de=re=sis=ter 10
  et=sur=tout=de=ne=pas=ces=ser=de=per=serve=ré 12

  je=suis=la=bas=pour=toi 6
  je=fais=un=com=bat=pour=toi 7
  je=souf=fre=jus=te=pour=toi 7
  aide=moi=a=te=nir=jus=te=pour=toi=et=moi 11
 • Phonétique : Maman

  ʒə nə pø ʁətəniʁ ma kɔləʁə,
  ʒə nə pø pa kʁwaʁə kə tε ma məʁə,
  tɔ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ nə lε pa,
  puʁkwa ε ty kɔmə ka ?

  ʒə nə pø ʁətəniʁ ma-εnə,
  ki na pa sese də kule dɑ̃ mε vεnə
  mε ty nə ʃεʁʃə ka mɑ̃n- ɔfʁiʁ,
  kə ʃεʁʃə ty, ʒɑ̃n- ε ase də sufʁiʁ !

  il ε bjɛ̃to minɥi, ε ty nε pa ʁɑ̃tʁe.
  kɑ̃ ʒə sɥi ʁɑ̃tʁe ʒə tε vy tɑ̃n- ale.
  ty nə pʁɔfitə plys də mwa, ty təlwaɲə.
  mamɑ̃ a ty lə ʁəmədə, puʁ kil tə swaɲə.

  ʒə sufʁə dεtʁə tɑ̃ elwaɲe,
  sε tʁə- dyʁ daksəpəte lə fwaje,
  ʒε dɔne kɔʁp e amə puʁ tə pʁɔtəʒe
  ʒε sɑ̃ sεsə ete a tε kɔte puʁ tə pʁəzεʁve.

  lə ʁəve də medajə ε də mə lεse,
  sələ, sɑ̃z- ynə afsəsjɔ̃ akɔʁde,
  sɑ̃z- okynə paʁɔlə eʃɑ̃ʒe,
  sələ fasə a kεlkœ̃ ki ma abɑ̃dɔne.

  lə pase, ma tɑ̃ də fwa tuʁmɑ̃te,
  o fwaje, ʒə nə sεsə də ʁəɡʁεte,
  davwaʁ ʁəvεlle sεtə istwaʁə a lakεl ʒε sykɔ̃be,
  sεllə ki oʒuʁdɥi ma kɔ̃pləmɑ̃ bʁize.

  mamɑ̃, di mwa kə ty mεmə,
  di mwa, ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ
  ʒε tɑ̃ də dulœʁ e də pεnə
  ʁədɔnə mwa, sεtə dεʁnjəʁə lɥœʁ dεspwaʁ.

  dɑ̃ la nɥi, ty va dusəmɑ̃ ʁɑ̃tʁe,
  dəmɛ̃ matɛ̃, ty va esεje də nuz- ɑ̃bɔbine,
  ty va tɑ̃fεʁme dεʁnjəʁə ma pɔʁtə də ʃɑ̃bʁə
  e ʒə dəvʁεz- a nuvo avεk pasjɑ̃sə tatɑ̃dʁə.

  mamɑ̃, kɔ̃pʁɑ̃ ty ma dulœʁ,
  ʁəaʒi ty a mε tuʁʁe də plœʁ,
  ʁəsɛ̃ ty la dətʁεsə də mɔ̃ kœʁ
  pɑ̃sə ty a tutə ma vi pase avεk la ʁɑ̃kœʁ.

  ʒə mə ʁəfyzə də tɑ̃ vulwaʁ,
  ʒə mə ʁəfyzə də kʁwaʁə a sə swaʁ,
  ʒə mə ʁəfyzə o dəzεspwaʁ,
  mε ʒə mə fɔʁsə a kʁwaʁə a lεspwaʁ.

  ɔ̃ ma plase dyʁʒɑ̃sə ɑ̃ fwaje
  ɔ̃ mə dɔnə ynə ʃɑ̃sə də ʁəkɔmɑ̃se,
  ɔ̃n- ε pʁε a tus fεʁə puʁ mεde
  mε mwa ʒε ʒystə bəzwɛ̃ də twa, a mε kɔte.

  ʒə vis tʁə- mal mɔ̃ plasəmɑ̃
  mε ʒə nə pø fεʁə otʁəmɑ̃
  ʒə mə sɥi pʁɔmizə də ʁəsiste
  e syʁtu də nə pa sese də pεʁsεʁvəʁe.

  ʒə sɥi la ba, puʁ twa,
  ʒə fεz- œ̃ kɔ̃ba puʁ twa,
  ʒə sufʁə ʒystə puʁ twa
  εdə mwa a təniʁ ʒystə puʁ twa e mwa
 • Pieds Phonétique : Maman

  ʒə=nə=pø=ʁə=tə=niʁ=ma=kɔ=lə=ʁə 10
  ʒə=nə=pø=pa=kʁwaʁə=kə=tε=ma=mə=ʁə 10
  tɔ̃=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃=nə=lε=pa 8
  puʁ=kwa=ε=ty=kɔ=mə=ka 7

  ʒə=nə=pø=ʁə=tə=niʁ=ma-ε=nə 9
  ki=na=pase=se=də=ku=le=dɑ̃=mε=vεnə 10
  mε=ty=nə=ʃεʁ=ʃə=ka=mɑ̃=nɔ=fʁiʁ 9
  kə=ʃεʁʃə=ty=ʒɑ̃=nε=a=se=də=su=fʁiʁ 10

  il=ε=bjɛ̃=to=min=ɥi=ε=ty=nε=pa=ʁɑ̃=tʁe 12
  kɑ̃ʒə=sɥi=ʁɑ̃=tʁe=ʒə=tε=vy=tɑ̃=na=le 10
  tynə=pʁɔ=fi=tə=plys=də=mwa=ty=tə=lwaɲə 10
  ma=mɑ̃=a=tyləʁə=mə=də=puʁ=kil=tə=swaɲə 10

  ʒə=su=fʁə=dε=tʁə=tɑ̃=e=lwa=ɲe 9
  sε=tʁə=dyʁ=dak=sə=pə=te=lə=fwa=je 10
  ʒε=dɔ=ne=kɔʁp=e=amə=puʁ=tə=pʁɔ=tə=ʒe 11
  ʒε=sɑ̃=sεsəe=te=a=tε=kɔ=te=puʁ=tə=pʁə=zεʁ=ve 13

  lə=ʁə=ve=də=me=da=jə=εdə=mə=lεse 10
  sə=lə=sɑ̃=zynə=af=sə=sjɔ̃=a=kɔʁ=de 10
  sɑ̃=zo=ky=nə=pa=ʁɔ=lə=e=ʃɑ̃=ʒe 10
  sə=lə=fasəa=kεl=kœ̃=ki=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 11

  lə=pa=se=ma=tɑ̃=də=fwa=tuʁ=mɑ̃=te 10
  o=fwa=je=ʒə=nə=sεsə=də=ʁə=ɡʁε=te 10
  da=vwaʁʁə=vεl=le=sε=tə=is=twa=ʁəa=la=kεl=ʒε=sy=kɔ̃=be 15
  sεllə=ki=o=ʒuʁ=dɥi=ma=kɔ̃plə=mɑ̃=bʁi=ze 10

  ma=mɑ̃=di=mwa=kə=ty=mε=mə 8
  di=mwa=ʒε=bə=zwɛ̃=də=sa=vwaʁ 8
  ʒε=tɑ̃=də=du=lœ=ʁə=e=də=pε=nə 10
  ʁə=dɔnə=mwa=sε=tə=dεʁ=njəʁə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ 10

  dɑ̃=la=nɥi=ty=va=du=sə=mɑ̃=ʁɑ̃=tʁe 10
  də=mɛ̃=ma=tɛ̃=ty=va=e=sε=je=də=nu=zɑ̃=bɔ=bi=ne 15
  ty=va=tɑ̃=fεʁ=me=dεʁnjəʁə=ma=pɔʁtə=də=ʃɑ̃bʁə 10
  e=ʒə=də=vʁε=za=nu=vo=a=vεk=pa=sjɑ̃sə=tatɑ̃dʁə 12

  ma=mɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=ty=ma=du=lœ=ʁə 9
  ʁə=a=ʒi=ty=a=mε=tuʁ=ʁe=də=plœʁ 10
  ʁə=sɛ̃=ty=la=də=tʁε=sə=də=mɔ̃=kœʁ 10
  pɑ̃sə=ty=a=tu=tə=ma=vi=pa=se=a=vεk=la=ʁɑ̃=kœʁ 14

  ʒə=mə=ʁə=fy=zə=də=tɑ̃=vu=lwaʁ 9
  ʒə=mə=ʁə=fyzə=də=kʁwa=ʁə=a=sə=swaʁ 10
  ʒə=mə=ʁə=fy=zə=o=də=zεs=pwaʁ 9
  mε=ʒə=mə=fɔʁsə=a=kʁwa=ʁə=a=lεs=pwaʁ 10

  ɔ̃=ma=pla=se=dyʁ=ʒɑ̃=sə=ɑ̃=fwa=je 10
  ɔ̃mə=dɔ=nə=y=nə=ʃɑ̃=sə=dəʁə=kɔ=mɑ̃se 10
  ɔ̃=nε=pʁε=a=tus=fε=ʁə=puʁ=mε=de 10
  mε=mwa=ʒε=ʒys=tə=bə=zwɛ̃də=twa=a=mε=kɔ=te 12

  ʒə=vis=tʁə=mal=mɔ̃=pla=sə=mɑ̃ 8
  mε=ʒə=nə=pø=fε=ʁə=o=tʁə=mɑ̃ 9
  ʒə=mə=sɥi=pʁɔ=mi=zə=də=ʁə=sis=te 10
  e=syʁ=tudə=nə=pa=se=se=də=pεʁ=sεʁ=və=ʁe 12

  ʒə=sɥi=la=ba=puʁ=twa 6
  ʒə=fε=zœ̃=kɔ̃=ba=puʁ=twa 7
  ʒə=su=fʁə=ʒys=tə=puʁ=twa 7
  εdə=mwa=a=tə=niʁ=ʒys=tə=puʁ=twa=e=mwa 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/04/2007 15:20Parole

Très beau poème et très touchant.Parcontre, je crois qe tu écris trop vite, tu fais beaucoup d’erreurs d’orthographe.Ou d’autres erreurs comme: "Qui na pas cesser de couler dans mes veines" tu aurais du écrire :" Qui na cesser de couler dans mes veines"
Peu importe c’est tes beau!
Fais attention a tes erreurs parfois "niaiseuses"
Amicalement
Parole

Auteur de Poésie
09/04/2007 23:18Alibaba631

joli poéme,j’espére que ça s’arrangera,amicalement.