Poeme : Ma Detresse

Ma Detresse

Papa-maman

J’ai peur que l’on me laisse
Perdu dans ma profonde detresse
Dans mes veines
Coules de la peine
Qui se transforme en haine
Devant les gens que j’aime

J’en ai marre
Dans les rue je m’egarre
Perdu chaque soir
Dans mon desespoir
Je pleur
D’une grose douleur
Qu’a transpercer mon cœur
Depuis celas il se meurt
Maintenant je vis sur la peur
De ne jamais revivre le bonheur
Connue auparavant
Avec mes parents

J’ai avouer une veriter
Ki aurait pu nous aider
A nous sortir d’un tres gros mensonge
Qui aujourd’hui me ronge

A chaque fois que j’y pense
Mes yeux devienne un immense
Ocean de larmes et de pleur
Venu tous droit du fond de mon cœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Detresse

  pa=pa=ma=man 4

  jai=peur=que=lon=me=laisse 6
  per=du=dans=ma=pro=fonde=de=tresse 8
  dans=mes=vei=nes 4
  cou=les=de=la=pei=ne 6
  qui=se=trans=forme=en=haine 6
  de=vant=les=gens=que=jaime 6

  jen=ai=ma=rre 4
  dans=les=rue=je=me=garre 6
  per=du=cha=que=soir 5
  dans=mon=de=ses=poir 5
  je=pleur 2
  du=ne=gro=se=dou=leur 6
  qua=trans=per=cer=mon=cœur 6
  de=puis=ce=las=il=se=meurt 7
  mainte=nant=je=vis=sur=la=peur 7
  de=ne=ja=mais=re=vivre=le=bon=heur 9
  connue=au=pa=ra=vant 5
  a=vec=mes=pa=rents 5

  jai=a=vouer=une=ve=ri=ter 7
  ki=au=rait=pu=nous=ai=der 7
  a=nous=sor=tir=dun=tres=gros=men=songe 9
  qui=au=jourd=hui=me=ronge 6

  a=cha=que=fois=que=jy=pense 7
  mes=yeux=de=vienneun=im=mense 6
  ocean=de=lar=mes=et=de=pleur 7
  ve=nu=tous=droit=du=fond=de=mon=cœur 9
 • Phonétique : Ma Detresse

  papa mamɑ̃

  ʒε pœʁ kə lɔ̃ mə lεsə
  pεʁdy dɑ̃ ma pʁɔfɔ̃də dətʁεsə
  dɑ̃ mε vεnə
  kulə də la pεnə
  ki sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃-εnə
  dəvɑ̃ lε ʒɑ̃ kə ʒεmə

  ʒɑ̃n- ε maʁə
  dɑ̃ lε ʁy ʒə məɡaʁə
  pεʁdy ʃakə swaʁ
  dɑ̃ mɔ̃ dəzεspwaʁ
  ʒə plœʁ
  dynə ɡʁozə dulœʁ
  ka tʁɑ̃spεʁse mɔ̃ kœʁ
  dəpɥi səlaz- il sə məʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vis syʁ la pœʁ
  də nə ʒamε ʁəvivʁə lə bɔnœʁ
  kɔnɥ opaʁavɑ̃
  avεk mε paʁɑ̃

  ʒε avue ynə vəʁite
  ki oʁε py nuz- εde
  a nu sɔʁtiʁ dœ̃ tʁə- ɡʁo mɑ̃sɔ̃ʒə
  ki oʒuʁdɥi mə ʁɔ̃ʒə

  a ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə
  mεz- iø dəvjεnə œ̃n- imɑ̃sə
  ɔsəɑ̃ də laʁməz- e də plœʁ
  vəny tus dʁwa dy fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Ma Detresse

  pa=pa=ma=mɑ̃ 4

  ʒε=pœ=ʁə=kə=lɔ̃=mə=lε=sə 8
  pεʁ=dy=dɑ̃=ma=pʁɔ=fɔ̃də=də=tʁεsə 8
  dɑ̃=mε=vε=nə 4
  ku=lə=də=la=pε=nə 6
  ki=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃-ε=nə 8
  də=vɑ̃=lε=ʒɑ̃=kə=ʒε=mə 7

  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 4
  dɑ̃=lε=ʁy=ʒə=mə=ɡa=ʁə 7
  pεʁ=dy=ʃa=kə=swaʁ 5
  dɑ̃=mɔ̃=də=zεs=pwaʁ 5
  ʒə=plœ=ʁə 3
  dy=nə=ɡʁo=zə=du=lœ=ʁə 7
  ka=tʁɑ̃s=pεʁ=se=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  dəp=ɥi=sə=la=zil=sə=məʁ 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vis=syʁ=la=pœʁ 8
  də=nə=ʒa=mεʁə=vi=vʁə=lə=bɔ=nœʁ 9
  kɔ=nəɥ=o=pa=ʁa=vɑ̃ 6
  a=vεk=mε=pa=ʁɑ̃ 5

  ʒε=a=vu=e=ynə=və=ʁi=te 8
  ki=o=ʁε=py=nu=zε=de 7
  a=nu=sɔʁ=tiʁ=dœ̃=tʁə=ɡʁo=mɑ̃=sɔ̃ʒə 9
  ki=o=ʒuʁ=dɥi=mə=ʁɔ̃=ʒə 7

  a=ʃa=kə=fwa=kə=ʒi=pɑ̃=sə 8
  mε=zi=ødə=vjε=nə=œ̃=ni=mɑ̃sə 8
  ɔsə=ɑ̃=də=laʁ=mə=ze=də=plœʁ 8
  və=ny=tus=dʁwa=dy=fɔ̃də=mɔ̃=kœʁ 8

PostScriptum

ce poeme et pour mes parents

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/11/2005 18:29Zelie

très joli poeme
merci pour ton commentaire sur mon poeme

Auteur de Poésie
01/11/2005 18:58Désespoir666

joli poème, triste surtout quand les gens qu’on aime le plus au monde sont concernés, j’en connais quelque chose...
amitié et courage.

PS : si tu veux parler je suis là !

Auteur de Poésie
31/03/2006 15:15Ayane

triste mai tres beau poeme!
Ayane