Poeme-France : Lecture Écrit Éternel

Slam : À Dieux Mon Best

Slam Éternel
Publié le 18/01/2010 19:56

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 46 strophes.

Poete : Tity972

À Dieux Mon Best

couplet :

toi mon frère mon ami

mes pensées vols vers toi

des cieux tu me vois

tout les deux jours pleuré

sur ta tombe et

mes nuits sont à toi

refran :

tout le monde doit partir un jour

ne t’inquiète pas je serais dans

quelques années près de toi

c’est la vie Dieu la écrite ainsi

on y peu rien sa sert à rien de

lutté on doit l’accepter tel quel est

couplet :

quand je t’ai vue

renversé par cette voiture

et tu ne respirais plus

sa ma fait mal

j’ai pas voulu croire que

sa pouvais t’arrivé à toi

refrain : …

couplet :

mon désarois se lisait en moi

mon reste bloquer sur ton visage

et dans mes pensées je me repasse

le film de ta mort en boucle

mon regard ne regarde que toi

entrain de se faire heurté

par cette voiture

refrain : …

couplet :

si seulement on pouvais revenir

revenir en arrière

tes années ont été courtes

je voulais qu’on soit soudés

comme des frères mais le destin

en a décidé autrement

j’essais de retenir mes larmes pour

ne pas pleurer devant toi

car je dois être forte mais

faut que tu saches que je ne t’oublirais pas

et que tu saches que ton visage

resteras à jamais gravé dans ma mémoire

couplet :
j’aimerais savoir comment
c’est la haut si tu te sent bien
toi mon frère, mon ami
repose en paix dans ton
royaume éternel

pour toi, mon best
 • Pieds Hyphénique: À Dieux Mon Best

  cou=plet 2

  toi=mon=frère=mon=a=mi 6

  mes=pen=sées=vols=vers=toi 6

  des=cieux=tu=me=vois 5

  tout=les=deux=jours=pleu=ré 6

  sur=ta=tombeet 3

  mes=nuits=sont=à=toi 5

  re=fran 2

  tout=le=monde=doit=par=tir=un=jour 8

  ne=tin=quiète=pas=je=se=rais=dans 8

  quel=ques=an=nées=près=de=toi 7

  cest=la=vie=dieu=la=é=criteain=si 8

  on=y=peu=rien=sa=sert=à=rien=de 9

  lut=té=on=doit=lac=cep=ter=tel=quel=est 10

  cou=plet 2

  quand=je=tai=vue 4

  ren=ver=sé=par=cet=te=voi=ture 8

  et=tu=ne=res=pi=rais=plus 7

  sa=ma=fait=mal 4

  jai=pas=vou=lu=croi=re=que 7

  sa=pou=vais=tar=ri=vé=à=toi 8

  re=frain 2

  cou=plet 2

  mon=dé=sa=rois=se=li=sait=en=moi 9

  mon=res=te=blo=quer=sur=ton=vi=sage 9

  et=dans=mes=pen=sées=je=me=re=passe 9

  le=film=de=ta=mort=en=bou=cle 8

  mon=re=gard=ne=re=gar=de=que=toi 9

  en=train=de=se=fai=re=heur=té 8

  par=cet=te=voi=tu=re 6

  re=frain 2

  cou=plet 2

  si=seule=ment=on=pou=vais=re=ve=nir 9

  re=ve=nir=en=ar=ri=è=re 8

  tes=an=nées=ont=é=té=cour=tes 8

  je=vou=lais=quon=soit=sou=dés 7

  com=me=des=frères=mais=le=des=tin 8

  en=a=dé=ci=dé=au=tre=ment 8

  jes=sais=de=re=te=nir=mes=lar=mes=pour 10

  ne=pas=pleu=rer=de=vant=toi 7

  car=je=dois=ê=tre=for=te=mais 8

  faut=que=tu=saches=que=je=ne=tou=bli=rais=pas 11

  et=que=tu=saches=que=ton=vi=sage 8

  res=te=ras=à=ja=mais=gra=vé=dans=ma=mé=moire 12

  cou=plet 2
  jai=me=rais=sa=voir=comment 6
  cest=la=haut=si=tu=te=sent=bien 8
  toi=mon=frè=re=mon=a=mi 7
  re=po=se=en=paix=dans=ton 7
  ro=yau=me=é=ter=nel 6

  pour=toi=mon=best 4
 • Phonétique : À Dieux Mon Best

  kuplε :

  twa mɔ̃ fʁεʁə mɔ̃n- ami

  mε pɑ̃se vɔl vεʁ twa

  dε sjø ty mə vwa

  tu lε dø ʒuʁ pləʁe

  syʁ ta tɔ̃bə e

  mε nɥi sɔ̃t- a twa

  ʁəfʁɑ̃ :

  tu lə mɔ̃də dwa paʁtiʁ œ̃ ʒuʁ

  nə tɛ̃kjεtə pa ʒə səʁε dɑ̃

  kεlkz- ane pʁε də twa

  sε la vi djø la ekʁitə ɛ̃si

  ɔ̃n- i pø ʁjɛ̃ sa sεʁ a ʁjɛ̃ də

  lyte ɔ̃ dwa laksεpte tεl kεl ε

  kuplε :

  kɑ̃ ʒə tε vɥ

  ʁɑ̃vεʁse paʁ sεtə vwatyʁə

  e ty nə ʁεspiʁε plys

  sa ma fε mal

  ʒε pa vuly kʁwaʁə kə

  sa puvε taʁive a twa

  ʁəfʁɛ̃ : …

  kuplε :

  mɔ̃ dezaʁwa sə lizε ɑ̃ mwa

  mɔ̃ ʁεstə blɔke syʁ tɔ̃ vizaʒə

  e dɑ̃ mε pɑ̃se ʒə mə ʁəpasə

  lə film də ta mɔʁ ɑ̃ buklə

  mɔ̃ ʁəɡaʁ nə ʁəɡaʁdə kə twa

  ɑ̃tʁɛ̃ də sə fεʁə œʁte

  paʁ sεtə vwatyʁə

  ʁəfʁɛ̃ : …

  kuplε :

  si sələmɑ̃ ɔ̃ puvε ʁəvəniʁ

  ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə

  tεz- anez- ɔ̃ ete kuʁtə

  ʒə vulε kɔ̃ swa sude

  kɔmə dε fʁεʁə mε lə dεstɛ̃

  ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃

  ʒesε də ʁətəniʁ mε laʁmə- puʁ

  nə pa pləʁe dəvɑ̃ twa

  kaʁ ʒə dwaz- εtʁə fɔʁtə mε

  fo kə ty saʃə kə ʒə nə tubliʁε pa

  e kə ty saʃə kə tɔ̃ vizaʒə

  ʁεstəʁaz- a ʒamε ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə

  kuplε :
  ʒεməʁε savwaʁ kɔmɑ̃
  sε la-o si ty tə sɑ̃ bjɛ̃
  twa mɔ̃ fʁεʁə, mɔ̃n- ami
  ʁəpozə ɑ̃ pε dɑ̃ tɔ̃
  ʁwajomə etεʁnεl

  puʁ twa, mɔ̃ bεst
 • Pieds Phonétique : À Dieux Mon Best

  ku=plε 2

  twa=mɔ̃=fʁεʁə=mɔ̃=na=mi 6

  mε=pɑ̃se=vɔl=vεʁ=twa 5

  dε=sjø=tymə=vwa 4

  tu=lε=dø=ʒuʁplə=ʁe 5

  syʁ=ta=tɔ̃bəe 3

  mε=nɥi=sɔ̃=ta=twa 5

  ʁə=fʁɑ̃ 2

  tulə=mɔ̃=də=dwa=paʁ=tiʁ=œ̃=ʒuʁ 8

  nə=tɛ̃=kjεtə=pa=ʒə=sə=ʁε=dɑ̃ 8

  kεl=kza=ne=pʁε=də=twa 6

  sε=la=vi=djø=la=e=kʁitəɛ̃=si 8

  ɔ̃=ni=pø=ʁjɛ̃=sa=sεʁ=a=ʁjɛ̃də 8

  ly=te=ɔ̃=dwa=lak=sεp=te=tεl=kεl=ε 10

  ku=plε 2

  kɑ̃=ʒə=tε=vɥ 4

  ʁɑ̃=vεʁ=se=paʁ=sε=tə=vwa=tyʁə 8

  e=ty=nə=ʁεs=pi=ʁε=plys 7

  sa=ma=fε=mal 4

  ʒε=pa=vu=ly=kʁwa=ʁə=kə 7

  sa=pu=vε=ta=ʁi=ve=a=twa 8

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ku=plε 2

  mɔ̃=de=za=ʁwasə=li=zε=ɑ̃=mwa 8

  mɔ̃=ʁεstə=blɔ=ke=syʁ=tɔ̃=vi=zaʒə 8

  e=dɑ̃=mε=pɑ̃se=ʒə=mə=ʁə=pasə 8

  lə=film=də=ta=mɔʁ=ɑ̃=bu=klə 8

  mɔ̃ʁə=ɡaʁ=nə=ʁə=ɡaʁ=də=kə=twa 8

  ɑ̃=tʁɛ̃=də=sə=fε=ʁə=œʁ=te 8

  paʁ=sε=tə=vwa=ty=ʁə 6

  ʁə=fʁɛ̃ 2

  ku=plε 2

  sisə=lə=mɑ̃=ɔ̃=pu=vε=ʁə=və=niʁ 9

  ʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁj=ε=ʁə 8

  tε=za=ne=zɔ̃=e=te=kuʁ=tə 8

  ʒə=vu=lε=kɔ̃=swa=su=de 7

  kɔ=mə=dε=fʁεʁə=mε=lə=dεs=tɛ̃ 8

  ɑ̃=na=de=si=de=o=tʁə=mɑ̃ 8

  ʒe=sεdəʁə=tə=niʁ=mε=laʁ=mə=puʁ 8

  nə=pa=plə=ʁe=də=vɑ̃=twa 7

  kaʁ=ʒə=dwa=zε=tʁə=fɔʁ=tə=mε 8

  fokə=ty=sa=ʃə=kə=ʒə=nə=tu=bli=ʁε=pa 11

  e=kə=ty=saʃə=kə=tɔ̃=vi=zaʒə 8

  ʁεstə=ʁa=za=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 11

  ku=plε 2
  ʒε=mə=ʁε=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃ 7
  sε=la-o=si=ty=tə=sɑ̃=bjɛ̃ 8
  twa=mɔ̃=fʁε=ʁə=mɔ̃=na=mi 7
  ʁə=po=zə=ɑ̃=pε=dɑ̃=tɔ̃ 7
  ʁwa=jo=mə=e=tεʁ=nεl 6

  puʁ=twa=mɔ̃=bεst 4

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.