Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Toi

Poème Coeur
Publié le 22/10/2004 19:16

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Toi Mon Seul Amour

Toi

Tu etais si merveilleux avec moi cest quel que je penser que jallait faire un jour ma
Vie avec toi toi qui ma donner espoir et aussi fait telement souffrire de puis que tu
M adresse plus la parole moi qui tes montre mon amour que javais pour toi moi qui tes dit je taime
Mais toi au contraire tu ma fait autres chose tu ma fait du mal parceke tu es partie loin de moi pourqoi
Moi meme je ne sait pas toi qui me fait souffrire en dragant les autres qui taime meme
Pas comme je taime mais en plus tu le fait pas en cachet mais tu te mes bien pres de moi
En me regardant comme si tu le fessait espres mais sache que meme si tu ne veut pas de moi
Moi je voudres toujours de toi car je taime et sa c a jammais.
 • Pieds Hyphénique: Toi

  tu=e=tais=si=mer=veil=leux=a=vec=moi=cest=quel=que=je=pen=ser=que=jal=lait=fai=re=un=jour=ma 24
  vie=a=vec=toi=toi=qui=ma=don=ner=es=poir=et=aus=si=fait=te=le=ment=souf=frire=de=puis=que=tu 24
  m=adres=se=plus=la=pa=ro=le=moi=qui=tes=mon=tre=mon=a=mour=que=ja=vais=pour=toi=moi=qui=tes=dit=je=taime 27
  mais=toi=au=con=traire=tu=ma=fait=au=tres=cho=se=tu=ma=fait=du=mal=par=ce=ke=tu=es=par=tie=loin=de=moi=pour=qoi 29
  moi=me=me=je=ne=sait=pas=toi=qui=me=fait=souf=fri=re=en=dra=gant=les=au=tres=qui=tai=me=meme 24
  pas=com=me=je=tai=me=mais=en=plus=tu=le=fait=pas=en=ca=chet=mais=tu=te=mes=bien=pres=de=moi 24
  en=me=re=gar=dant=comme=si=tu=le=fes=sait=es=pres=mais=sa=che=que=me=me=si=tu=ne=veut=pas=de=moi 26
  moi=je=vou=dres=tou=jours=de=toi=car=je=tai=me=et=sa=c=a=jam=mais 18
 • Phonétique : Toi

  ty ətε si mεʁvεjøz- avεk mwa sεst kεl kə ʒə pɑ̃se kə ʒalε fεʁə œ̃ ʒuʁ ma
  vi avεk twa twa ki ma dɔne εspwaʁ e osi fε tələmɑ̃ sufʁiʁə də pɥi kə ty
  εm adʁεsə plys la paʁɔlə mwa ki tε mɔ̃tʁə mɔ̃n- amuʁ kə ʒavε puʁ twa mwa ki tε di ʒə tεmə
  mε twa o kɔ̃tʁεʁə ty ma fε otʁə- ʃozə ty ma fε dy mal paʁsəkə ty ε paʁti lwɛ̃ də mwa puʁkwa
  mwa məmə ʒə nə sε pa twa ki mə fε sufʁiʁə ɑ̃ dʁaɡɑ̃ lεz- otʁə- ki tεmə məmə
  pa kɔmə ʒə tεmə mεz- ɑ̃ plys ty lə fε pa ɑ̃ kaʃε mε ty tə mε bjɛ̃ pʁə- də mwa
  ɑ̃ mə ʁəɡaʁdɑ̃ kɔmə si ty lə fesε εspʁə- mε saʃə kə məmə si ty nə vø pa də mwa
  mwa ʒə vudʁə- tuʒuʁ də twa kaʁ ʒə tεmə e sa se a ʒamε.
 • Pieds Phonétique : Toi

  ty=ə=tε=si=mεʁ=vε=jø=za=vεk=mwa=sεst=kεl=kə=ʒə=pɑ̃=se=kə=ʒa=lε=fε=ʁə=œ̃=ʒuʁ=ma 24
  vi=a=vεk=twa=twa=ki=ma=dɔ=ne=εs=pwaʁ=e=o=si=fεtə=lə=mɑ̃=su=fʁi=ʁə=də=pɥi=kə=ty 24
  εm=a=dʁεsə=plys=la=pa=ʁɔ=lə=mwa=ki=tε=mɔ̃=tʁə=mɔ̃=na=muʁ=kə=ʒa=vε=puʁ=twa=mwa=ki=tε=di=ʒə=tεmə 27
  mε=twa=o=kɔ̃=tʁεʁə=ty=ma=fε=o=tʁə=ʃo=zə=ty=ma=fε=dy=mal=paʁ=sə=kə=ty=ε=paʁ=ti=lwɛ̃=də=mwa=puʁ=kwa 29
  mwamə=mə=ʒə=nə=sε=pa=twa=ki=mə=fε=su=fʁi=ʁə=ɑ̃=dʁa=ɡɑ̃=lε=zo=tʁə=ki=tε=mə=mə=mə 24
  pa=kɔ=mə=ʒə=tε=mə=mε=zɑ̃=plys=ty=lə=fε=pa=ɑ̃=ka=ʃε=mε=ty=tə=mε=bjɛ̃=pʁə=də=mwa 24
  ɑ̃mə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=kɔ=mə=si=ty=lə=fe=sε=εs=pʁə=mε=sa=ʃə=kə=mə=mə=si=ty=nə=vø=pa=də=mwa 26
  mwa=ʒə=vu=dʁə=tu=ʒuʁ=də=twa=kaʁ=ʒə=tε=mə=e=sa=se=a=ʒa=mε 18

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

très beau texte! Bravo si tu veux j’aimerais bien te
parler sur msn alors je te donne mon e-mail:
roxouwalt@hotmail. com

Roxycutie xxx