Poeme : Good Vibes

Good Vibes

Quelque part, on y serait heureux sur Terre
Juste toi et moi
Juste en balade et en amoureux
Juste toi et moi
Viens que je t’envole ma belle
Main dans la main et que ce monde soit en fête
À ce lieu du Cosmos, à notre vibe d’infinidad…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Good Vibes

  quel=que=part=on=y=se=rait=heu=reux=sur=terre 11
  jus=te=toi=et=moi 5
  jus=te=en=ba=lade=et=en=a=mou=reux 10
  jus=te=toi=et=moi 5
  viens=que=je=ten=vo=le=ma=belle 8
  main=dans=la=main=et=que=ce=monde=soit=en=fête 11
  à=ce=lieu=du=cos=mos=à=notre=vibe=din=fi=ni=dad 13
 • Phonétique : Good Vibes

  kεlkə paʁ, ɔ̃n- i səʁε œʁø syʁ teʁə
  ʒystə twa e mwa
  ʒystə ɑ̃ baladə e ɑ̃n- amuʁø
  ʒystə twa e mwa
  vjɛ̃ kə ʒə tɑ̃vɔlə ma bεllə
  mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ e kə sə mɔ̃də swa ɑ̃ fεtə
  a sə ljø dy kɔsmos, a nɔtʁə vibə dɛ̃finidad…
 • Syllabes Phonétique : Good Vibes

  kεl=kə=paʁ=ɔ̃=ni=sə=ʁε=œ=ʁø=syʁ=te=ʁə 12
  ʒys=tə=twa=e=mwa 5
  ʒys=tə=ɑ̃=ba=ladə=e=ɑ̃=na=mu=ʁø 10
  ʒys=tə=twa=e=mwa 5
  vj=ɛ̃=kə=ʒə=tɑ̃=vɔ=lə=ma=bεl=lə 10
  mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=e=kə=sə=mɔ̃=də=swa=ɑ̃=fεtə 12
  asə=ljø=dy=kɔs=mos=anɔtʁə=vi=bə=dɛ̃=fi=ni=dad 12

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2021 17:19Lamarque

Court mais bien dit poétiquement. Au plaisir d nouveaux échanges. J’aime