Poeme : Être Pére

Être Pére

J’ai étais paralysées par cette nouvelle
J’ai pourtant juré de n’jamais m’séparer d’elle
J’ai appris ça donc tard dans la soirée
Une chose a laquelle j’n’aurais vraiment pas pensé
Elle est arrivé comme a son habitude
Souriante, travailleuse, à fond dans ces études
La femme parfaite a laquelle j’ai pu rêvé
Ici même avec moi est devenu réalité
Pourtant sous ce belle ange de lumière
Résidait une souffrance amère
Quelque chose de difficile à oublier
Un secret enfouie en elle et impossible à cacher
« D’un amour douloureux elle eu un bébé »

Moi, papa je devenais
Mais je ne savais si j’étais encore prêt
Assumer un enfant n’est pas un long fleuve tranquille
Je savais que mon engagement serai difficile
Et lorsque elle me l’a montré
Des larmes de joie ont coulé
Ce n’étais pas mon enfant mais papa il m’a appelé
Je n’est pu résisté a tant de beauté
L’innocence de cette enfant et mon amour pour sa mère
Mon fait accepté pour eux de devenir père ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Être Pére

  jai=é=tais=pa=ra=ly=sées=par=cet=te=nou=velle 12
  jai=pour=tant=ju=ré=de=n=ja=mais=m=sé=pa=rer=delle 14
  jai=ap=pris=ça=donc=tard=dans=la=soi=rée 10
  une=cho=sea=la=quel=le=j=nau=rais=vrai=ment=pas=pen=sé 14
  el=le=est=ar=ri=vé=com=me=a=son=ha=bi=tu=de 14
  sou=rian=te=tra=vail=leu=se=à=fond=dans=ces=é=tu=des 14
  la=fem=me=par=fai=te=a=la=quel=le=jai=pu=rê=vé 14
  ici=mê=me=a=vec=moi=est=de=ve=nu=ré=a=li=té 14
  pour=tant=sous=ce=bel=le=an=ge=de=lu=mi=è=re 13
  ré=si=dait=u=ne=souf=fran=ce=a=mè=re 11
  quel=que=cho=se=de=dif=fi=ci=le=à=ou=bli=er 13
  un=se=cret=en=fouie=en=elle=et=im=pos=sible=à=ca=cher 14
  dun=a=mour=dou=lou=reux=el=le=eu=un=bé=bé 13

  moi=pa=pa=je=de=ve=nais 7
  mais=je=ne=sa=vais=si=jé=tais=en=co=re=prêt 12
  as=su=mer=un=en=fant=nest=pas=un=long=fleu=ve=tran=quille 14
  je=sa=vais=que=mon=en=ga=ge=ment=se=rai=dif=fi=cile 14
  et=lors=que=el=le=me=la=mon=tré 9
  des=lar=mes=de=joie=ont=cou=lé 8
  ce=né=tais=pas=mon=en=fant=mais=pa=pa=il=ma=ap=pe=lé 15
  je=nest=pu=ré=sis=té=a=tant=de=beau=té 11
  lin=nocen=ce=de=cet=teen=fant=et=mon=a=mour=pour=sa=mère 14
  mon=fait=ac=cep=té=pour=eux=de=de=ve=nir=pè=re 13
 • Phonétique : Être Pére

  ʒε etε paʁalize paʁ sεtə nuvεllə
  ʒε puʁtɑ̃ ʒyʁe də nʒamε msepaʁe dεllə
  ʒε apʁi sa dɔ̃k taʁ dɑ̃ la swaʁe
  ynə ʃozə a lakεllə ʒnoʁε vʁεmɑ̃ pa pɑ̃se
  εllə εt- aʁive kɔmə a sɔ̃-abitydə
  suʁjɑ̃tə, tʁavajøzə, a fɔ̃ dɑ̃ sεz- etydə
  la famə paʁfεtə a lakεllə ʒε py ʁεve
  isi mεmə avεk mwa ε dəvəny ʁealite
  puʁtɑ̃ su sə bεllə ɑ̃ʒə də lymjεʁə
  ʁezidε ynə sufʁɑ̃sə amεʁə
  kεlkə ʃozə də difisilə a ublje
  œ̃ sεkʁε ɑ̃fui ɑ̃n- εllə e ɛ̃pɔsiblə a kaʃe
  « dœ̃n- amuʁ duluʁøz- εllə y œ̃ bebe »

  mwa, papa ʒə dəvənε
  mε ʒə nə savε si ʒetεz- ɑ̃kɔʁə pʁε
  asyme œ̃n- ɑ̃fɑ̃ nε pa œ̃ lɔ̃ fləvə tʁɑ̃kjə
  ʒə savε kə mɔ̃n- ɑ̃ɡaʒəmɑ̃ səʁε difisilə
  e lɔʁskə εllə mə la mɔ̃tʁe
  dε laʁmə- də ʒwa ɔ̃ kule
  sə netε pa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ mε papa il ma apəle
  ʒə nε py ʁeziste a tɑ̃ də bote
  linɔsɑ̃sə də sεtə ɑ̃fɑ̃ e mɔ̃n- amuʁ puʁ sa mεʁə
  mɔ̃ fε aksεpte puʁ ø də dəvəniʁ pεʁə ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Être Pére

  ʒε=e=tε=pa=ʁa=li=ze=paʁ=sε=tə=nu=vεl=lə 13
  ʒε=puʁ=tɑ̃=ʒy=ʁe=də=nʒa=mε=mse=pa=ʁe=dεl=lə 13
  ʒε=a=pʁi=sa=dɔ̃k=taʁ=dɑ̃=la=swa=ʁe 10
  y=nə=ʃo=zə=a=la=kεl=lə=ʒno=ʁε=vʁε=mɑ̃=pa=pɑ̃se 14
  εl=lə=ε=ta=ʁi=ve=kɔ=mə=a=sɔ̃-a=bi=ty=də 14
  su=ʁjɑ̃=tə=tʁa=va=jøzə=a=fɔ̃=dɑ̃=sε=ze=tydə 12
  la=famə=paʁ=fε=tə=a=la=kεllə=ʒε=py=ʁε=ve 12
  i=si=mεməa=vεk=mwa=ε=də=və=ny=ʁe=a=li=te 13
  puʁ=tɑ̃=su=sə=bεl=lə=ɑ̃=ʒə=də=ly=mjε=ʁə 12
  ʁe=zi=dε=y=nə=su=fʁɑ̃=sə=a=mεʁ=ə 11
  kεl=kə=ʃo=zə=də=di=fi=si=lə=a=u=blje 12
  œ̃=sε=kʁε=ɑ̃=fui=ɑ̃=nεlləe=ɛ̃=pɔ=siblə=a=ka=ʃe 13
  dœ̃=na=muʁ=du=lu=ʁø=zεllə=y=œ̃=be=be 12

  mwa=pa=pa=ʒə=də=və=nε 7
  mε=ʒə=nə=sa=vε=si=ʒe=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=pʁε 12
  a=sy=me=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=nε=pa=œ̃=lɔ̃flə=və=tʁɑ̃=kjə 13
  ʒə=sa=vεkə=mɔ̃=nɑ̃=ɡa=ʒə=mɑ̃=sə=ʁε=di=fisilə 12
  e=lɔʁ=skə=εl=lə=mə=la=mɔ̃=tʁe 9
  dε=laʁ=mə=də=ʒwa=ɔ̃=ku=le 8
  sə=ne=tε=pa=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=mε=pa=pa=il=ma=apə=le 14
  ʒə=nε=py=ʁe=zis=te=a=tɑ̃=də=bo=te 11
  li=nɔ=sɑ̃sə=də=sε=təɑ̃=fɑ̃=e=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=sa=mεʁə 14
  mɔ̃=fε=ak=sεp=te=puʁ=ødə=də=və=niʁ=pε=ʁə 12

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/01/2004 00:00Akopalyks 57

salut il est tro bien ton poème. c’est peut etre une question bete mais c’est toi ki la inventé?ou pluto je dir c " une histoir vré"?

Auteur de Poésie
27/01/2004 00:00Triste Inconnu

chaque poéme est une invention tiré d’une histoire vrai et réel qui t’est arrivé à toi même ou a quelqu’un que tu connais !!!