Poeme : Pour Bilou

Pour Bilou

On s’est rencontré
Dans les pires moments de ma vie.
Tu m’as remarqué ; on s’est parlé
Dès cet instant, nous sommes devenus amis.

Le temps s’est écoulé
Peu à peu nous nous sommes oubliés.
Plus tard, nous nous sommes retrouvés.
J’ai commencé à t’aimer
Je découvrais qui tu étais
Je regardais ce que tu fesais.
J’aimerais seulement un instant
Te dire que mon amour pour toi est grand.
Voici mon plus beau rêve :
C’est que se touchent nos lêvres
Avant que le Soleil ne se lève.
Que nos corps s’embrasent dans un élan de passion.
Que l’amour guide notre imagination.

La plume de mon crayon
S’éteind d’un souffle long.
Mon cœur chavire
Tel une épave sans avenir.
Les frissons que tu me donnes,
Les notes que tu chantonnes
M’inspirent comme une mélodie
Sans laquelle il n’y aurait point de vie.

Maintenant, tu n’es plus juste mon ami.
Les choses changent dans la vie.
C’est pour sa que tu es mon confident ;
Tu es devenu mon amant.

Il faut se rendre à l’évidence
Cupidon m’a jeté une lance
Mais la tienne ne t’a pas touché
Car elle ne t’était pas destinée.

J’aimerais t’oublier pour de bon
Mais la pluie murmure ton nom.
Je voudrais être dans tes bras
Mais tant de larmes ont coulée pour toi.

Tout est fini.
Je t’oublis.
Tout mes sentiments pour toi sont partis.
Entre mes mains, je reprends ma vie.
Tel un os fracturé,
Mon cœur a été broyé.
Nos chemins se séparent
Et je continue avec mon radar.
Le radar découvre mais reste loin
Pourne pas que mon cœur sois à porté de main.
Je l’ouvrirai
Lorsque je sentirai
Que je puisse enfin aimer
Et être protégée.
J’attend juste le bon moment.
Je n’attend plus rien vraiment.
Tel un oiseau dont les ailes vibrent,
Mon cœur est rendu libre.
Comme une petite abeille ; je butine de fleur en fleur
Jusqu’à ce que toute les pétales meurent.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Bilou

  on=sest=ren=con=tré 5
  dans=les=pi=res=mo=ments=de=ma=vie 9
  tu=mas=re=mar=qué=on=sest=par=lé 9
  dès=cet=ins=tant=nous=sommes=de=ve=nus=a=mis 11

  le=temps=sest=é=cou=lé 6
  peu=à=peu=nous=nous=som=mes=ou=bli=és 10
  plus=tard=nous=nous=sommes=re=trou=vés 8
  jai=com=men=cé=à=tai=mer 7
  je=dé=cou=vrais=qui=tu=é=tais 8
  je=re=gar=dais=ce=que=tu=fe=sais 9
  jaime=rais=seu=le=ment=un=ins=tant 8
  te=dire=que=mon=a=mour=pour=toi=est=grand 10
  voi=ci=mon=plus=beau=rê=ve 7
  cest=que=se=tou=chent=nos=lê=vres 8
  avant=que=le=so=leil=ne=se=lève 8
  que=nos=corps=sem=brasent=dans=un=é=lan=de=pas=sion 12
  que=la=mour=guide=no=tre=i=ma=gi=na=tion 11

  la=plu=me=de=mon=cray=on 7
  sé=teind=dun=souf=fle=long 6
  mon=cœur=cha=vi=re 5
  tel=uneé=pa=ve=sans=a=ve=nir 8
  les=fris=sons=que=tu=me=don=nes 8
  les=no=tes=que=tu=chan=ton=nes 8
  mins=pirent=com=meu=ne=mé=lo=die 8
  sans=la=quel=le=il=ny=au=rait=point=de=vie 11

  mainte=nant=tu=nes=plus=jus=te=mon=a=mi 10
  les=cho=ses=chan=gent=dans=la=vie 8
  cest=pour=sa=que=tu=es=mon=con=fident 9
  tu=es=de=ve=nu=mon=a=mant 8

  il=faut=se=rendre=à=lé=vi=dence 8
  cu=pi=don=ma=je=té=une=lance 8
  mais=la=tienne=ne=ta=pas=tou=ché 8
  car=elle=ne=té=tait=pas=des=ti=née 9

  jai=me=rais=tou=blier=pour=de=bon 8
  mais=la=pluie=mur=mu=re=ton=nom 8
  je=vou=drais=ê=tre=dans=tes=bras 8
  mais=tant=de=lar=mes=ont=cou=lée=pour=toi 10

  tout=est=fi=ni 4
  je=tou=blis 3
  tout=mes=sen=timents=pour=toi=sont=par=tis 9
  entre=mes=mains=je=re=prends=ma=vie 8
  tel=un=os=frac=tu=ré 6
  mon=cœur=a=é=té=broy=é 7
  nos=che=mins=se=sé=parent 6
  et=je=con=ti=nuea=vec=mon=ra=dar 9
  le=ra=dar=dé=couvre=mais=res=te=loin 9
  pourne=pas=que=mon=cœur=sois=à=por=té=de=main 11
  je=lou=vri=rai 4
  lors=que=je=sen=ti=rai 6
  que=je=puis=se=en=fin=ai=mer 8
  et=ê=tre=pro=té=gée 6
  jat=tend=jus=te=le=bon=mo=ment 8
  je=nat=tend=plus=rien=vrai=ment 7
  tel=un=oi=seau=dont=les=ailes=vibrent 8
  mon=cœur=est=ren=du=li=bre 7
  commeu=ne=pe=ti=te=a=bei=lle=je=bu=ti=ne=de=fleur=en=fleur 16
  jus=quà=ce=que=toute=les=pé=tales=meurent 9
 • Phonétique : Pour Bilou

  ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dɑ̃ lε piʁə mɔmɑ̃ də ma vi.
  ty ma ʁəmaʁke, ɔ̃ sε paʁle
  dε sεt ɛ̃stɑ̃, nu sɔmə dəvənysz- ami.

  lə tɑ̃ sεt- ekule
  pø a pø nu nu sɔməz- ublje.
  plys taʁ, nu nu sɔmə ʁətʁuve.
  ʒε kɔmɑ̃se a tεme
  ʒə dekuvʁε ki ty etε
  ʒə ʁəɡaʁdε sə kə ty fəzε.
  ʒεməʁε sələmɑ̃ œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  tə diʁə kə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ε ɡʁɑ̃.
  vwasi mɔ̃ plys bo ʁεvə :
  sε kə sə tuʃe no lεvʁə
  avɑ̃ kə lə sɔlεj nə sə lεvə.
  kə no kɔʁ sɑ̃bʁaze dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃ də pasjɔ̃.
  kə lamuʁ ɡidə nɔtʁə imaʒinasjɔ̃.

  la plymə də mɔ̃ kʁεjɔ̃
  setɛ̃d dœ̃ suflə lɔ̃.
  mɔ̃ kœʁ ʃaviʁə
  tεl ynə epavə sɑ̃z- avəniʁ.
  lε fʁisɔ̃ kə ty mə dɔnə,
  lε nɔtə kə ty ʃɑ̃tɔnə
  mɛ̃spiʁe kɔmə ynə melɔdi
  sɑ̃ lakεllə il ni oʁε pwɛ̃ də vi.

  mɛ̃tənɑ̃, ty nε plys ʒystə mɔ̃n- ami.
  lε ʃozə ʃɑ̃ʒe dɑ̃ la vi.
  sε puʁ sa kə ty ε mɔ̃ kɔ̃fide,
  ty ε dəvəny mɔ̃n- amɑ̃.

  il fo sə ʁɑ̃dʁə a levidɑ̃sə
  kypidɔ̃ ma ʒəte ynə lɑ̃sə
  mε la tjεnə nə ta pa tuʃe
  kaʁ εllə nə tetε pa dεstine.

  ʒεməʁε tublje puʁ də bɔ̃
  mε la plɥi myʁmyʁə tɔ̃ nɔ̃.
  ʒə vudʁεz- εtʁə dɑ̃ tε bʁa
  mε tɑ̃ də laʁməz- ɔ̃ kule puʁ twa.

  tut- ε fini.
  ʒə tubli.
  tu mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa sɔ̃ paʁti.
  ɑ̃tʁə mε mɛ̃, ʒə ʁəpʁɑ̃ ma vi.
  tεl œ̃n- os fʁaktyʁe,
  mɔ̃ kœʁ a ete bʁwaje.
  no ʃəmɛ̃ sə sepaʁɑ̃
  e ʒə kɔ̃tinɥ avεk mɔ̃ ʁadaʁ.
  lə ʁadaʁ dekuvʁə mε ʁεstə lwɛ̃
  puʁnə pa kə mɔ̃ kœʁ swaz- a pɔʁte də mɛ̃.
  ʒə luvʁiʁε
  lɔʁskə ʒə sɑ̃tiʁε
  kə ʒə pɥisə ɑ̃fɛ̃ εme
  e εtʁə pʁɔteʒe.
  ʒatɑ̃ ʒystə lə bɔ̃ mɔmɑ̃.
  ʒə natɑ̃ plys ʁjɛ̃ vʁεmɑ̃.
  tεl œ̃n- wazo dɔ̃ lεz- εlə vibʁe,
  mɔ̃ kœʁ ε ʁɑ̃dy libʁə.
  kɔmə ynə pətitə abεjə, ʒə bytinə də flœʁ ɑ̃ flœʁ
  ʒyska sə kə tutə lε petalə məʁe.
 • Syllabes Phonétique : Pour Bilou

  ɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 5
  dɑ̃=lε=piʁə=mɔ=mɑ̃=də=ma=vi 8
  ty=maʁə=maʁ=ke=ɔ̃=sε=paʁ=le 8
  dε=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=nu=sɔmə=də=və=nys=za=mi 11

  lə=tɑ̃=sε=te=ku=le 6
  pø=a=pø=nu=nu=sɔmə=zu=blje 8
  plys=taʁ=nu=nu=sɔmə=ʁə=tʁu=ve 8
  ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=tε=me 7
  ʒə=de=ku=vʁε=ki=ty=e=tε 8
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=dεsə=kə=ty=fə=zε 8
  ʒεmə=ʁε=sə=lə=mɑ̃=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 8
  tə=diʁə=kə=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ε=ɡʁɑ̃ 10
  vwa=si=mɔ̃=plys=bo=ʁε=və 7
  sε=kə=sə=tu=ʃe=no=lε=vʁə 8
  a=vɑ̃kə=lə=sɔ=lεj=nə=sə=lεvə 8
  kə=no=kɔʁ=sɑ̃=bʁa=ze=dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃də=pa=s=jɔ̃ 13
  kə=la=muʁ=ɡidə=nɔ=tʁə=i=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 11

  la=ply=mə=də=mɔ̃=kʁε=j=ɔ̃ 8
  se=tɛ̃d=dœ̃=su=flə=lɔ̃ 6
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʃa=vi=ʁə 6
  tεl=ynəe=pa=və=sɑ̃=za=və=niʁ 8
  lε=fʁi=sɔ̃=kə=ty=mə=dɔ=nə 8
  lε=nɔ=tə=kə=ty=ʃɑ̃=tɔ=nə 8
  mɛ̃s=pi=ʁe=kɔməy=nə=me=lɔ=di 8
  sɑ̃=la=kεllə=il=ni=o=ʁε=pwɛ̃də=vi 9

  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=nε=plys=ʒys=tə=mɔ̃=na=mi 10
  lε=ʃo=zə=ʃɑ̃=ʒe=dɑ̃=la=vi 8
  sε=puʁ=sakə=ty=ε=mɔ̃=kɔ̃=fi=de 9
  ty=ε=də=və=ny=mɔ̃=na=mɑ̃ 8

  il=fo=sə=ʁɑ̃dʁə=a=le=vi=dɑ̃sə 8
  ky=pi=dɔ̃=maʒə=te=y=nə=lɑ̃sə 8
  mε=la=tjεnə=nə=ta=pa=tu=ʃe 8
  kaʁ=εllə=nə=te=tε=pa=dεs=ti=ne 9

  ʒε=mə=ʁε=tu=blje=puʁ=də=bɔ̃ 8
  mε=la=plɥi=myʁ=my=ʁə=tɔ̃=nɔ̃ 8
  ʒə=vu=dʁε=zε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 8
  mε=tɑ̃də=laʁ=mə=zɔ̃=ku=le=puʁ=twa 9

  tu=tε=fi=ni 4
  ʒə=tu=bli 3
  tu=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa=sɔ̃=paʁ=ti 10
  ɑ̃=tʁə=mε=mɛ̃ʒə=ʁə=pʁɑ̃=ma=vi 8
  tεl=œ̃=nos=fʁak=ty=ʁe 6
  mɔ̃=kœʁ=a=e=te=bʁwa=j=e 8
  no=ʃə=mɛ̃=sə=se=pa=ʁɑ̃ 7
  e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=a=vεk=mɔ̃=ʁa=daʁ 9
  lə=ʁa=daʁ=de=kuvʁə=mε=ʁεs=tə=lwɛ̃ 9
  puʁnə=pa=kə=mɔ̃=kœʁ=swa=za=pɔʁ=te=də=mɛ̃ 11
  ʒə=lu=vʁi=ʁε 4
  lɔʁ=skə=ʒə=sɑ̃=ti=ʁε 6
  kə=ʒə=pɥi=sə=ɑ̃=fɛ̃=ε=me 8
  e=ε=tʁə=pʁɔ=te=ʒe 6
  ʒa=tɑ̃=ʒys=tə=lə=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 8
  ʒə=na=tɑ̃=plys=ʁj=ɛ̃=vʁε=mɑ̃ 8
  tεl=œ̃=nwa=zo=dɔ̃=lε=zεlə=vi=bʁe 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=ʁɑ̃=dy=li=bʁə 8
  kɔməy=nə=pə=ti=tə=a=bεjə=ʒə=by=ti=nə=də=flœʁ=ɑ̃=flœʁ 15
  ʒys=kasə=kə=tu=tə=lε=pe=ta=lə=mə=ʁe 11

PostScriptum

Un poeme dédié a mon ami bilou

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.