Poeme-France : Lecture Écrit Éternel

Poeme : Un Rêve, Un Espoir, Un Cauchemard.

Poème Éternel
Publié le 16/01/2010 13:47

L'écrit contient 425 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Tyran

Un Rêve, Un Espoir, Un Cauchemard.

Nuit si sombre, si cauchemardesque, si terrifiante,
Terrible pénombre qui me plonge dans une transe croissante,
J’ai peur, je sens le rythme de mon cœur accélérer, accélérer,
Et mon imagination travailler, travailler.

Puis une lueur puissante naquît sous mes yeux, dans l’obscurité,
Illumina ma chambre comme en pleine journée ensoleillée,
Et apparu devant moi l’ébauche d’un être plutôt étrange,
Et au cours des secondes qui défilaient j’y reconnu un ange.

Il s’approcha tout doucement de moi, laissant une poussière argentée sur ses pas,
Il me murmura d’une mélodieuse, douce, et merveilleuse voix,
« N’ait crainte, je suis venue t’annoncer une si belle nouvelle,
Que bientôt ta vie et tout ce qui t’entoure semblera être une pur merveille. »

Certes, je ne comprenais pas de manière certaine ce qu’il voulait dire par là,
Aussi le laissais-je continuer, impatiente d’écouter ce bel être devant moi,
« Il y a un an de ça, tu perdis ton cheval, avec qui tu avais une magnifique confiance,
Et depuis lors, la douleur te consume sans que jamais tu ne présentes de défense.

Or, jeune fille, il n’est pas encore l’heure pour toi de rejoindre le paradis,
Nous avons donc décidé de ramener ta moitié à la vie,
Demain tu le retrouveras dans un box, ne te soucie pas de ce que les gens penseront,
On s’occupe de cela, occupe toi simplement d’entretenir ta merveilleuse passion. »

Sur ces mots il me quitta, et ma chambre replongea dans cette obscurité pesante,
Les larmes perlèrent sur mes joues, j’avais mal, j’étais heureuse, j’avais peur, j’étais impatiente,
Je croyais cet ange du plus profond de mon cœur, j’avais tellement besoin de revoir mon Javanais,
Je nageais en plein bonheur, mon cœur enfin re-fonctionnait, je ressentais pour la première fois en un an,
Le bien être que cet organe dans notre poitrine pouvait nous procurer inlassablement,

Je m’endormis, et lorsque que je me réveillai au petit matin,
Je m’habillai, me précipitant vers mon club qui avant avait été le sien,
Je regardai tous les box, sans exceptions, j’en vins même à regarder dans des endroits insolites,
Priant sans cesse, refusant l’idée même d’être réaliste.

Evidement de mon cheval, il n’y avait aucune trace,
Dés lors je haïs cet ange de malheur qui avait commençait à me remonter à la surface,
Et qui lorsque j’allais enfin m’en sortir,
Me laissa retomber brutalement afin de mieux me voir mourir.
 • Pieds Hyphénique: Un Rêve, Un Espoir, Un Cauchemard.

  nuit=si=som=bre=si=cau=che=mar=des=que=si=ter=ri=fi=an=te 16
  ter=ri=ble=pé=nom=bre=qui=me=plon=ge=dans=u=ne=tran=se=crois=san=te 18
  jai=peur=je=sens=le=ryth=me=de=mon=cœur=ac=cé=lé=rer=ac=cé=lé=rer 18
  et=mon=i=ma=gi=na=ti=on=tra=vail=ler=tra=vail=ler 14

  puis=u=ne=lueur=puis=san=te=na=quît=sous=mes=y=eux=dans=lobs=cu=ri=té 18
  il=lu=mi=na=ma=cham=bre=com=me=en=plei=ne=jour=née=en=so=leillée 17
  et=ap=pa=ru=de=vant=moi=lé=bau=che=dun=ê=tre=plu=tôt=é=tran=ge 18
  et=au=cours=des=se=con=des=qui=dé=fi=laient=jy=re=con=nu=un=an=ge 18

  il=sap=pro=cha=tout=douce=ment=de=moi=lais=sant=u=ne=pous=siè=rear=gen=tée=sur=ses=pas 21
  il=me=mur=mu=ra=du=ne=mé=lo=dieu=se=dou=ce=et=mer=veilleu=se=voix 18
  nait=crainte=je=suis=ve=nue=tan=non=cer=u=ne=si=bel=le=nou=vel=le 18
  que=bien=tôt=ta=vieet=tout=ce=qui=ten=toure=sem=ble=ra=ê=tre=u=ne=pur=mer=vei=lle 21

  certes=je=ne=com=pre=nais=pas=de=ma=niè=re=cer=tai=ne=ce=quil=vou=lait=di=re=par=là 22
  aus=si=le=lais=sais=je=con=ti=nuer=im=pa=tiente=dé=cou=ter=ce=bel=ê=tre=de=vant=moi 22
  il=y=a=un=an=de=ça=tu=per=dis=ton=che=val=a=vec=qui=tu=a=vais=une=ma=gni=fi=que=con=fiance 27
  et=de=puis=lors=la=dou=leur=te=con=sume=sans=que=ja=mais=tu=ne=pré=sen=tes=de=dé=fense 22

  or=jeune=fille=il=nest=pas=en=co=re=lheu=re=pour=toi=de=re=join=dre=le=pa=ra=dis 21
  nous=a=vons=donc=dé=ci=dé=de=ra=me=ner=ta=moi=ti=é=à=la=vie 18
  de=main=tu=le=re=trouve=ras=dans=un=box=ne=te=sou=cie=pas=de=ce=que=les=gens=pen=se=ront 23
  on=soc=cupe=de=ce=la=oc=cu=pe=toi=sim=ple=ment=den=tre=te=nir=ta=mer=veilleu=se=pas=sion 23

  sur=ces=mots=il=me=quit=ta=et=ma=chambre=re=plon=gea=dans=cet=teobs=cu=ri=té=pe=sante 21
  les=lar=mes=per=lèrent=sur=mes=joues=ja=vais=mal=jé=tais=heu=reu=se=ja=vais=peur=jé=tais=im=pa=tiente 24
  je=cro=yais=cet=ange=du=plus=pro=fond=de=mon=cœur=ja=vais=tel=le=ment=be=soin=de=re=voir=mon=ja=va=nais 26
  je=na=geais=en=plein=bon=heur=mon=cœur=en=fin=re=fonc=tion=nait=je=res=sen=tais=pour=la=pre=mière=fois=en=un=an 27
  le=bien=être=que=cet=or=ga=ne=dans=no=tre=poi=tri=ne=pou=vait=nous=pro=cu=rer=in=las=sa=ble=ment 25

  je=men=dor=mis=et=lors=que=que=je=me=ré=veillai=au=pe=tit=ma=tin 17
  je=mha=billai=me=pré=ci=pi=tant=vers=mon=club=qui=a=vant=a=vait=é=té=le=sien 20
  je=re=gar=dai=tous=les=box=sans=ex=cep=tions=jen=vins=mêmeà=re=gar=der=dans=des=en=droits=in=so=lites 24
  pri=ant=sans=ces=se=re=fu=sant=li=dée=mê=me=dê=tre=ré=a=lis=te 18

  evi=de=ment=de=mon=che=val=il=ny=a=vait=au=cu=ne=tra=ce 16
  dés=lors=je=haïs=cet=ange=de=malheur=qui=a=vait=com=men=çait=à=me=re=mon=ter=à=la=sur=face 23
  et=qui=lors=que=jal=lais=en=fin=men=sor=tir 11
  me=lais=sa=re=tom=ber=bru=ta=le=ment=a=fin=de=mieux=me=voir=mou=rir 18
 • Phonétique : Un Rêve, Un Espoir, Un Cauchemard.

  nɥi si sɔ̃bʁə, si koʃəmaʁdεskə, si teʁifjɑ̃tə,
  teʁiblə penɔ̃bʁə ki mə plɔ̃ʒə dɑ̃z- ynə tʁɑ̃zə kʁwasɑ̃tə,
  ʒε pœʁ, ʒə sɑ̃s lə ʁitmə də mɔ̃ kœʁ akseleʁe, akseleʁe,
  e mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ tʁavaje, tʁavaje.

  pɥiz- ynə lɥœʁ pɥisɑ̃tə naki su mεz- iø, dɑ̃ lɔpskyʁite,
  ilymina ma ʃɑ̃bʁə kɔmə ɑ̃ plεnə ʒuʁne ɑ̃sɔlεje,
  e apaʁy dəvɑ̃ mwa leboʃə dœ̃n- εtʁə plyto etʁɑ̃ʒə,
  e o kuʁ dε səɡɔ̃də ki defilε ʒi ʁəkɔny œ̃n- ɑ̃ʒə.

  il sapʁoʃa tu dusəmɑ̃ də mwa, lεsɑ̃ ynə pusjεʁə aʁʒɑ̃te syʁ sε pa,
  il mə myʁmyʁa dynə melɔdjøzə, dusə, e mεʁvεjøzə vwa,
  « nε kʁɛ̃tə, ʒə sɥi vənɥ tanɔ̃se ynə si bεllə nuvεllə,
  kə bjɛ̃to ta vi e tu sə ki tɑ̃tuʁə sɑ̃bləʁa εtʁə ynə pyʁ mεʁvεjə. »

  sεʁtə, ʒə nə kɔ̃pʁənε pa də manjεʁə sεʁtεnə sə kil vulε diʁə paʁ la,
  osi lə lεsε ʒə kɔ̃tinɥe, ɛ̃pasjɑ̃tə dekute sə bεl εtʁə dəvɑ̃ mwa,
  « il i a œ̃n- ɑ̃ də sa, ty pεʁdi tɔ̃ ʃəval, avεk ki ty avεz- ynə maɲifikə kɔ̃fjɑ̃sə,
  e dəpɥi lɔʁ, la dulœʁ tə kɔ̃symə sɑ̃ kə ʒamε ty nə pʁezɑ̃tə də defɑ̃sə.

  ɔʁ, ʒənə fijə, il nε pa ɑ̃kɔʁə lœʁ puʁ twa də ʁəʒwɛ̃dʁə lə paʁadi,
  nuz- avɔ̃ dɔ̃k deside də ʁaməne ta mwatje a la vi,
  dəmɛ̃ ty lə ʁətʁuvəʁa dɑ̃z- œ̃ bɔks, nə tə susi pa də sə kə lε ʒɑ̃ pɑ̃səʁɔ̃,
  ɔ̃ sɔkypə də səla, ɔkypə twa sɛ̃pləmɑ̃ dɑ̃tʁətəniʁ ta mεʁvεjøzə pasjɔ̃. »

  syʁ sε moz- il mə kita, e ma ʃɑ̃bʁə ʁəplɔ̃ʒa dɑ̃ sεtə ɔpskyʁite pəzɑ̃tə,
  lε laʁmə- pεʁlεʁe syʁ mε ʒu, ʒavε mal, ʒetεz- œʁøzə, ʒavε pœʁ, ʒetεz- ɛ̃pasjɑ̃tə,
  ʒə kʁwajε sεt ɑ̃ʒə dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ, ʒavε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də ʁəvwaʁ mɔ̃ ʒavanε,
  ʒə naʒεz- ɑ̃ plɛ̃ bɔnœʁ, mɔ̃ kœʁ ɑ̃fɛ̃ ʁə fɔ̃ksjɔnε, ʒə ʁəsɑ̃tε puʁ la pʁəmjεʁə fwaz- ɑ̃n- œ̃n- ɑ̃,
  lə bjɛ̃ εtʁə kə sεt ɔʁɡanə dɑ̃ nɔtʁə pwatʁinə puvε nu pʁɔkyʁe ɛ̃lasabləmɑ̃,

  ʒə mɑ̃dɔʁmi, e lɔʁskə kə ʒə mə ʁevεjε o pəti matɛ̃,
  ʒə mabijε, mə pʁesipitɑ̃ vεʁ mɔ̃ klyb ki avɑ̃ avε ete lə sjɛ̃,
  ʒə ʁəɡaʁdε tus lε bɔks, sɑ̃z- εksεpsjɔ̃, ʒɑ̃ vɛ̃ mεmə a ʁəɡaʁde dɑ̃ dεz- ɑ̃dʁwaz- ɛ̃sɔlitə,
  pʁjɑ̃ sɑ̃ sεsə, ʁəfyzɑ̃ lide mεmə dεtʁə ʁealistə.

  əvidəmɑ̃ də mɔ̃ ʃəval, il ni avε okynə tʁasə,
  des lɔʁ ʒə-aj sεt ɑ̃ʒə də malœʁ ki avε kɔmɑ̃sε a mə ʁəmɔ̃te a la syʁfasə,
  e ki lɔʁskə ʒalεz- ɑ̃fɛ̃ mɑ̃ sɔʁtiʁ,
  mə lεsa ʁətɔ̃be bʁytaləmɑ̃ afɛ̃ də mjø mə vwaʁ muʁiʁ.
 • Pieds Phonétique : Un Rêve, Un Espoir, Un Cauchemard.

  nɥi=si=sɔ̃=bʁə=si=ko=ʃə=maʁ=dεs=kə=si=te=ʁi=fj=ɑ̃=tə 16
  te=ʁi=blə=pe=nɔ̃=bʁə=ki=mə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=zy=nə=tʁɑ̃=zə=kʁwa=sɑ̃=tə 18
  ʒε=pœʁ=ʒə=sɑ̃s=lə=ʁit=mə=də=mɔ̃=kœʁ=ak=se=le=ʁe=ak=se=le=ʁe 18
  e=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sj=ɔ̃=tʁa=va=j=e=tʁa=va=je 15

  pɥi=zy=nə=lɥœʁ=pɥi=sɑ̃=tə=na=ki=su=mε=zi=ø=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 18
  i=ly=mi=na=ma=ʃɑ̃=bʁə=kɔ=mə=ɑ̃=plε=nə=ʒuʁ=ne=ɑ̃=sɔ=lε=je 18
  e=a=pa=ʁy=də=vɑ̃=mwa=le=bo=ʃə=dœ̃=nε=tʁə=ply=to=e=tʁɑ̃=ʒə 18
  e=o=kuʁ=dε=sə=ɡɔ̃=də=ki=de=fi=lε=ʒi=ʁə=kɔ=ny=œ̃=nɑ̃=ʒə 18

  il=sa=pʁo=ʃa=tu=dusə=mɑ̃=də=mwa=lε=sɑ̃=y=nə=pu=sjε=ʁəaʁ=ʒɑ̃=te=syʁ=sε=pa 21
  il=mə=myʁ=my=ʁa=dynə=me=lɔ=djø=zə=du=sə=e=mεʁ=vε=jø=zə=vwa 18
  nε=kʁɛ̃=tə=ʒə=sɥi=vənɥ=ta=nɔ̃=se=y=nə=si=bεl=lə=nu=vεl=lə 18
  kə=bjɛ̃=to=ta=vi=e=tusə=ki=tɑ̃=tu=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa=ε=tʁəy=nə=pyʁ=mεʁ=vεjə 20

  sεʁtə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa=də=ma=njε=ʁə=sεʁ=tε=nə=sə=kil=vu=lε=di=ʁə=paʁ=la 22
  o=silə=lε=sε=ʒə=kɔ̃=tin=ɥe=ɛ̃=pa=sjɑ̃=tə=de=ku=te=sə=bεl=ε=tʁə=də=vɑ̃=mwa 22
  il=i=a=œ̃=nɑ̃də=sa=ty=pεʁ=di=tɔ̃=ʃə=val=a=vεk=ki=ty=a=vε=zy=nə=ma=ɲi=fi=kə=kɔ̃=fjɑ̃sə 27
  e=dəp=ɥi=lɔʁ=la=du=lœʁ=tə=kɔ̃=symə=sɑ̃=kə=ʒa=mε=ty=nə=pʁe=zɑ̃=tə=də=de=fɑ̃sə 22

  ɔʁ=ʒə=nə=fi=jə=il=nε=pa=ɑ̃=kɔʁə=lœʁ=puʁ=twa=də=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=pa=ʁa=di 21
  nu=za=vɔ̃=dɔ̃k=de=si=de=də=ʁa=mə=ne=ta=mwa=tj=e=a=la=vi 18
  də=mɛ̃=tylə=ʁə=tʁu=və=ʁa=dɑ̃=zœ̃=bɔks=nə=tə=su=si=pa=də=sə=kə=lε=ʒɑ̃=pɑ̃=sə=ʁɔ̃ 23
  ɔ̃=sɔ=kypə=də=sə=la=ɔ=ky=pə=twa=sɛ̃=plə=mɑ̃=dɑ̃=tʁə=tə=niʁ=ta=mεʁ=vε=jø=zə=pa=sjɔ̃ 24

  syʁ=sε=mo=zil=mə=ki=ta=e=ma=ʃɑ̃bʁə=ʁə=plɔ̃=ʒa=dɑ̃=sε=təɔp=sky=ʁi=te=pə=zɑ̃tə 21
  lε=laʁmə=pεʁ=lε=ʁe=syʁ=mε=ʒu=ʒa=vε=mal=ʒe=tε=zœ=ʁø=zə=ʒa=vε=pœʁ=ʒe=tε=zɛ̃=pa=sjɑ̃tə 24
  ʒə=kʁwa=jε=sεt=ɑ̃ʒə=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ=ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=bə=zwɛ̃=də=ʁə=vwaʁ=mɔ̃=ʒa=va=nε 25
  ʒə=na=ʒε=zɑ̃=plɛ̃=bɔ=nœʁ=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=fɛ̃ʁə=fɔ̃k=sjɔ=nε=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=zɑ̃=nœ̃=nɑ̃ 27
  lə=bjɛ̃=εtʁə=kə=sεt=ɔʁ=ɡa=nə=dɑ̃=nɔ=tʁə=pwa=tʁi=nə=pu=vε=nu=pʁɔ=ky=ʁe=ɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃ 25

  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=mi=e=lɔʁ=skə=kə=ʒə=mə=ʁe=vε=jε=o=pə=ti=ma=tɛ̃ 18
  ʒə=ma=bi=jε=mə=pʁe=si=pi=tɑ̃=vεʁ=mɔ̃=klyb=ki=a=vɑ̃=a=vε=e=te=lə=sjɛ̃ 21
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=dε=tus=lε=bɔks=sɑ̃=zεk=sεp=sjɔ̃=ʒɑ̃=vɛ̃=mεməa=ʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=dε=zɑ̃=dʁwa=zɛ̃=sɔ=litə 24
  pʁj=ɑ̃=sɑ̃=sε=sə=ʁə=fy=zɑ̃=li=de=mε=mə=dε=tʁə=ʁe=a=lis=tə 18

  ə=vi=də=mɑ̃=də=mɔ̃=ʃə=val=il=ni=a=vε=o=ky=nə=tʁa=sə 17
  des=lɔʁ=ʒə-aj=sεt=ɑ̃ʒə=də=ma=lœʁ=ki=a=vε=kɔ=mɑ̃=sε=a=mə=ʁə=mɔ̃=te=a=la=syʁ=fasə 24
  e=ki=lɔʁ=skə=ʒa=lε=zɑ̃=fɛ̃=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 11
  mə=lε=sa=ʁə=tɔ̃=be=bʁy=ta=lə=mɑ̃=a=fɛ̃=də=mjø=mə=vwaʁ=mu=ʁiʁ 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.