Poeme : Pour Qui ?

Pour Qui ?

Pour qui luis le soleil ?
Pour qui brillent les étoiles ?
Pour qui le bleu du ciel ?
Pour qui l’amour et le rêve ?
Pour qui les matins roses ?
Pour qui les parfums, de la vie
Des saisons ?
Pour qui les magiques couchants ?
Pour qui les aurores vermeilles ?
Pour qui les cieux constellées ?
Pour qui la beauté, de la nature
De l’immense univers ?
Pour qui l’obscurité,
Pour qui la clarté ?
Être humain, créature folle
Les as-tu tous oublié ?
De ta vie de ton existence
Tu as fait une tombe
Ne saurais-tu prendre conscience
Des réalités qui t’entourent ?
Tu te plains, tu te lamentes sans arrêt
Tu marches courbé, sans voir, sans entendre
En ta folle transe, rien ne te plaise
De ta détresse, plus amère que tes pleurs
Tu faisais sans cesse une conjuration
Du tourment, ton pain du jour
Tu prenais tes douleurs pour des insultes
Tu refusais obstinément, la raison qui te fuit
Tu maudis tes souffrances, tes lassitudes
Et le destin qui t’accule
Le désespoir et l’effroi, animent
Le trop-plein de ton âme
Pauvre insensé, figure pale
Même la lumière, tu là décriais
Éphémère humain, depuis les premiers âges
La mort est ton dernier rêve
Plus abject que les fortes vagues
De la mer sur les grèves.
Malheureux, ni le temps, ni les saisons
Ni le destin, n’ont pu comprendre
Tes folies sans raisons,
Etre humain tu n’aimais que toi-même.
Le 07/10/2008.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Qui ?

  pour=qui=luis=le=so=leil 6
  pour=qui=brillent=les=é=toiles 6
  pour=qui=le=bleu=du=ciel 6
  pour=qui=la=mour=et=le=rêve 7
  pour=qui=les=ma=tins=roses 6
  pour=qui=les=par=fum=s=de=la=vie 9
  des=sai=sons 3
  pour=qui=les=ma=gi=ques=cou=chants 8
  pour=qui=les=au=rores=ver=meilles 7
  pour=qui=les=cieux=cons=tel=lées 7
  pour=qui=la=beau=té=de=la=na=ture 9
  de=limmen=se=u=ni=vers 6
  pour=qui=lobs=cu=ri=té 6
  pour=qui=la=clar=té 5
  être=hu=main=cré=a=tu=re=folle 8
  les=as=tu=tous=ou=blié 6
  de=ta=vie=de=ton=exis=tence 7
  tu=as=fait=u=ne=tombe 6
  ne=sau=rais=tu=prendre=cons=cience 7
  des=ré=a=li=tés=qui=ten=tourent 8
  tu=te=plains=tu=te=lamen=tes=sans=ar=rêt 10
  tu=mar=ches=cour=bé=sans=voir=sans=en=tendre 10
  en=ta=fol=le=transe=rien=ne=te=plaise 9
  de=ta=détres=se=plus=a=mè=re=que=tes=pleurs 11
  tu=fai=sais=sans=ces=seune=con=ju=ra=tion 10
  du=tourment=ton=pain=du=jour 6
  tu=pre=nais=tes=dou=leurs=pour=des=in=sultes 10
  tu=re=fu=sais=obs=ti=nément=la=rai=son=qui=te=fuit 13
  tu=mau=dis=tes=souf=frances=tes=las=si=tudes 10
  et=le=des=tin=qui=tac=cule 7
  le=déses=poir=et=lef=froi=a=niment 8
  le=trop=plein=de=ton=âme 6
  pauvrein=sen=sé=fi=gu=re=pale 7
  même=la=lu=miè=re=tu=là=dé=criais 9
  éphé=mère=hu=main=de=puis=les=pre=miers=âges 10
  la=mort=est=ton=der=nier=rêve 7
  plus=ab=ject=que=les=fortes=vagues 7
  de=la=mer=sur=les=grèves 6
  malheu=reux=ni=le=temps=ni=les=sai=sons 9
  ni=le=des=tin=nont=pu=com=prendre 8
  tes=fo=lies=sans=rai=sons 6
  etre=hu=main=tu=nai=mais=que=toi=même 9
  le=zé=ro=sept=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=hu=it 15
 • Phonétique : Pour Qui ?

  puʁ ki lɥi lə sɔlεj ?
  puʁ ki bʁije lεz- etwalə ?
  puʁ ki lə blø dy sjεl ?
  puʁ ki lamuʁ e lə ʁεvə ?
  puʁ ki lε matɛ̃ ʁozə ?
  puʁ ki lε paʁfœ̃, də la vi
  dε sεzɔ̃ ?
  puʁ ki lε maʒik kuʃɑ̃ ?
  puʁ ki lεz- oʁɔʁə vεʁmεjə ?
  puʁ ki lε sjø kɔ̃stεlle ?
  puʁ ki la bote, də la natyʁə
  də limɑ̃sə ynive ?
  puʁ ki lɔpskyʁite,
  puʁ ki la klaʁte ?
  εtʁə ymɛ̃, kʁeatyʁə fɔlə
  lεz- a ty tusz- ublje ?
  də ta vi də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  ty a fε ynə tɔ̃bə
  nə soʁε ty pʁɑ̃dʁə kɔ̃sjɑ̃sə
  dε ʁealite ki tɑ̃tuʁe ?
  ty tə plɛ̃, ty tə lamɑ̃tə sɑ̃z- aʁε
  ty maʁʃə kuʁbe, sɑ̃ vwaʁ, sɑ̃z- ɑ̃tɑ̃dʁə
  ɑ̃ ta fɔlə tʁɑ̃zə, ʁjɛ̃ nə tə plεzə
  də ta detʁεsə, plysz- amεʁə kə tε plœʁ
  ty fəzε sɑ̃ sεsə ynə kɔ̃ʒyʁasjɔ̃
  dy tuʁme, tɔ̃ pɛ̃ dy ʒuʁ
  ty pʁənε tε dulœʁ puʁ dεz- ɛ̃syltə
  ty ʁəfyzεz- ɔpstinemɑ̃, la ʁεzɔ̃ ki tə fɥi
  ty modi tε sufʁɑ̃sə, tε lasitydə
  e lə dεstɛ̃ ki takylə
  lə dezεspwaʁ e lefʁwa, anime
  lə tʁo plɛ̃ də tɔ̃n- amə
  povʁə ɛ̃sɑ̃se, fiɡyʁə palə
  mεmə la lymjεʁə, ty la dekʁjε
  efemεʁə ymɛ̃, dəpɥi lε pʁəmjez- aʒə
  la mɔʁ ε tɔ̃ dεʁnje ʁεvə
  plysz- abʒεkt kə lε fɔʁtə- vaɡ
  də la mεʁ syʁ lε ɡʁεvə.
  maləʁø, ni lə tɑ̃, ni lε sεzɔ̃
  ni lə dεstɛ̃, nɔ̃ py kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  tε fɔli sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  εtʁə ymɛ̃ ty nεmε kə twa mεmə.
  lə zeʁo sεt slaʃ di- slaʃ dø milə ɥit.
 • Syllabes Phonétique : Pour Qui ?

  puʁ=ki=lɥi=lə=sɔ=lεj 6
  puʁ=ki=bʁi=j=e=lε=ze=twa=lə 9
  puʁ=ki=lə=blø=dy=sjεl 6
  puʁ=ki=la=muʁ=e=lə=ʁε=və 8
  puʁ=ki=lε=ma=tɛ̃=ʁo=zə 7
  puʁ=ki=lε=paʁ=fœ̃=də=la=vi 8
  dε=sε=zɔ̃ 3
  puʁ=ki=lε=ma=ʒik=ku=ʃɑ̃ 7
  puʁ=ki=lε=zo=ʁɔ=ʁə=vεʁ=mεjə 8
  puʁ=ki=lε=sj=ø=kɔ̃s=tεl=le 8
  puʁ=ki=la=bo=te=də=la=na=tyʁə 9
  də=li=mɑ̃=sə=y=ni=veʁ 7
  puʁ=ki=lɔp=sky=ʁi=te 6
  puʁ=ki=la=klaʁ=te 5
  εtʁə=y=mɛ̃=kʁe=a=ty=ʁə=fɔlə 8
  lε=za=ty=tus=zu=blj=e 7
  də=ta=vi=də=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 8
  ty=a=fε=y=nə=tɔ̃=bə 7
  nə=so=ʁε=ty=pʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=sjɑ̃sə 8
  dε=ʁe=a=li=te=ki=tɑ̃=tu=ʁe 9
  tytə=plɛ̃=tytə=la=mɑ̃=tə=sɑ̃=za=ʁε 9
  ty=maʁʃə=kuʁ=be=sɑ̃=vwaʁ=sɑ̃=zɑ̃tɑ̃dʁə 8
  ɑ̃=ta=fɔlə=tʁɑ̃=zə=ʁjɛ̃=nə=tə=plεzə 9
  də=ta=de=tʁεsə=plys=za=mε=ʁə=kə=tε=plœʁ 11
  tyfə=zε=sɑ̃=sε=səy=nə=kɔ̃=ʒy=ʁa=sjɔ̃ 10
  dy=tuʁ=me=tɔ̃=pɛ̃=dy=ʒuʁ 7
  typʁə=nε=tε=du=lœʁ=puʁ=dε=zɛ̃=syl=tə 10
  tyʁə=fy=zε=zɔp=sti=ne=mɑ̃=la=ʁε=zɔ̃=ki=tə=fɥi 13
  ty=mo=di=tε=su=fʁɑ̃sə=tε=la=si=tydə 10
  e=lə=dεs=tɛ̃=ki=ta=ky=lə 8
  lə=de=zεs=pwaʁ=e=le=fʁwa=a=ni=me 10
  lə=tʁo=plɛ̃=də=tɔ̃=na=mə 7
  povʁə=ɛ̃=sɑ̃=se=fi=ɡy=ʁə=palə 8
  mεmə=la=ly=mjε=ʁə=ty=la=de=kʁjε 9
  e=fe=mεʁəy=mɛ̃=dəp=ɥi=lε=pʁə=mje=zaʒə 10
  la=mɔʁ=ε=tɔ̃=dεʁ=nje=ʁε=və 8
  plys=zab=ʒεkt=kə=lε=fɔʁ=tə=vaɡə 8
  də=la=mεʁ=syʁ=lε=ɡʁε=və 7
  malə=ʁø=ni=lə=tɑ̃=ni=lε=sε=zɔ̃ 9
  ni=lə=dεs=tɛ̃=nɔ̃=py=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 8
  tε=fɔ=li=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 6
  εtʁə=y=mɛ̃=ty=nε=mε=kə=twamεmə 8
  lə=ze=ʁo=sεt=slaʃ=di=slaʃ=dø=milə=ɥ=it 11

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/02/2012 01:36Skrame2014

Très joli et fort...J’aime bcp!
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
25/02/2012 15:29Moz

Superbement écris!!!
Mais quand l’humain devient douleur...parfois à en faire saigner ça douleur...Il faut savoir essuyer ces pleurs....
Pour qu’il...puisse voir la réalité avec bonheur....
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
25/02/2012 16:19Tulipe Noire

merci SKRAME, LUKY ET MOZ de votre aimable lecture, mes amitiés et mes respects.