Poeme : Mon Coeurfleur.

Mon Coeurfleur.

Mon cœur fleur, mon cœur jardin
De tant de gaités de tant de joies
Mon cœur plus paisible, que le printemps
A aimé l’auteur de ses chagrins
Un amour plus fort que tout dessein
Que le hasard, le sort et le destin
Ont mis en leurs jeux, sur mon chemin
Une Méduse, aux yeux puissants
Pour que ses feux se nourrices
De mon objet précieux
Comme une phalène, qui tourne et dance
Autour de la flamme, vers sa perte, vers son trépas
Suivant son sourire, suivant ses pas
J’ai oublié mon monde, j’ai oublié mon temps
Mon temps rose de parfum
De paix et de plaisirs innocents
J’ai oublié, mes beaux jours et mon soleil ami
Qui cajolait, avec tendresse, le feuillage de ma vie
Ma méduse, à transformer en pierre ma joie
Comme une fleur flétrie, pale et décolorée
Sans savoir, ou je vais, sans savoir ce que je veux
Sans pouvoir dire une parole, ni un mot
Sans pourtant rien ne me console
Après tant de douleurs, qu’à verser ma flamme
Ni forger l’espoir, par les sages propos
A mon cœur blessé et dolent
Après avoir été une jolie fleur de printemps
Après avoir été une jolie fontaine, qui coule
De félicités, et d’innocence
Ne peux plus restituer son harmonie
De mes propres mains, en prose,
Son malheur, j’ai composé,
J’apporte sa peine, lourd fardeau
Égaré, j’attends, son réveille, son retour ;
Cœur qui a adoré, la vie et la poésie
En larmes, je pleure sa triste passion.
Le 02/03/2012**

NB :
Méduse, l’une des gorgones dont, la superbe
Chevelure, s’ornait de serpents et qui avait le pouvoir de
De métamorphoser en pierre quiconque, la voyait.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Coeurfleur.

  mon=cœur=fleur=mon=cœur=jar=din 7
  de=tant=de=gai=tés=de=tant=de=joies 9
  mon=cœur=plus=pai=si=ble=que=le=prin=temps 10
  a=ai=mé=lau=teur=de=ses=cha=grins 9
  un=a=mour=plus=fort=que=tout=des=sein 9
  que=le=ha=sard=le=sort=et=le=des=tin 10
  ont=mis=en=leurs=jeux=sur=mon=che=min 9
  u=ne=mé=du=se=aux=y=eux=puis=sants 10
  pour=que=ses=feux=se=nour=ri=ces 8
  de=mon=ob=jet=pré=cieux 6
  commeu=ne=pha=lè=ne=qui=tour=ne=et=dance 10
  au=tour=de=la=flamme=vers=sa=per=te=vers=son=tré=pas 13
  sui=vant=son=sou=ri=re=sui=vant=ses=pas 10
  jai=ou=blié=mon=monde=jai=ou=bli=é=mon=temps 11
  mon=temps=ro=se=de=par=fum 7
  de=paix=et=de=plai=sirs=in=no=cents 9
  jai=ou=blié=mes=beaux=jours=et=mon=so=leil=a=mi 12
  qui=ca=jo=lait=a=vec=tendres=se=le=feuil=la=ge=de=ma=vie 15
  ma=mé=duse=à=trans=for=mer=en=pier=re=ma=joie 12
  commeu=ne=fleur=flé=trie=pa=le=et=dé=co=lo=rée 12
  sans=sa=voir=ou=je=vais=sans=sa=voir=ce=que=je=veux 13
  sans=pou=voir=direune=pa=ro=le=ni=un=mot 10
  sans=pour=tant=rien=ne=me=con=so=le 9
  après=tant=de=dou=leurs=quà=ver=ser=ma=flamme 10
  ni=for=ger=les=poir=par=les=sages=pro=pos 10
  a=mon=cœur=bles=sé=et=dolent 7
  après=a=voir=é=té=une=jo=lie=fleur=de=prin=temps 12
  après=a=voir=é=té=une=jo=lie=fon=tai=ne=qui=coule 13
  de=fé=li=ci=tés=et=din=no=cen=ce 10
  ne=peux=plus=res=ti=tuer=son=har=mo=nie 10
  de=mes=pro=pres=mains=en=pro=se 8
  son=mal=heur=jai=com=po=sé 7
  jap=por=te=sa=pei=ne=lourd=far=deau 9
  éga=ré=jat=tends=son=ré=veille=son=re=tour 10
  cœur=qui=a=a=do=ré=la=vieet=la=poé=sie 11
  en=lar=mes=je=pleure=sa=tris=te=pas=sion 10
  le=zé=ro=deux=s=la=sh=zé=ro=trois=s=la=sh=deux=mille=douzeas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30

  n=b=as=té=ris=queas=té=ris=que=mé=duse=lu=ne=des=gor=go=nes=dont=la=su=perbe 21
  che=ve=lure=sor=nait=de=ser=pents=et=qui=a=vait=le=pou=voir=de 16
  de=mé=ta=mor=pho=ser=en=pierre=qui=con=que=la=vo=yait 14
 • Phonétique : Mon Coeurfleur.

  mɔ̃ kœʁ flœʁ, mɔ̃ kœʁ ʒaʁdɛ̃
  də tɑ̃ də ɡεte də tɑ̃ də ʒwa
  mɔ̃ kœʁ plys pεziblə, kə lə pʁɛ̃tɑ̃
  a εme lotœʁ də sε ʃaɡʁɛ̃
  œ̃n- amuʁ plys fɔʁ kə tu desɛ̃
  kə lə-azaʁ, lə sɔʁ e lə dεstɛ̃
  ɔ̃ miz- ɑ̃ lœʁ ʒø, syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
  ynə medyzə, oz- iø pɥisɑ̃
  puʁ kə sε fø sə nuʁʁisə
  də mɔ̃n- ɔbʒε pʁesjø
  kɔmə ynə falεnə, ki tuʁnə e dɑ̃sə
  otuʁ də la flamə, vεʁ sa pεʁtə, vεʁ sɔ̃ tʁepa
  sɥivɑ̃ sɔ̃ suʁiʁə, sɥivɑ̃ sε pa
  ʒε ublje mɔ̃ mɔ̃də, ʒε ublje mɔ̃ tɑ̃
  mɔ̃ tɑ̃ ʁozə də paʁfœ̃
  də pε e də plεziʁz- inɔsɑ̃
  ʒε ublje, mε bo ʒuʁz- e mɔ̃ sɔlεj ami
  ki kaʒɔlε, avεk tɑ̃dʁεsə, lə fœjaʒə də ma vi
  ma medyzə, a tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ pjeʁə ma ʒwa
  kɔmə ynə flœʁ fletʁi, palə e dekɔlɔʁe
  sɑ̃ savwaʁ, u ʒə vε, sɑ̃ savwaʁ sə kə ʒə vø
  sɑ̃ puvwaʁ diʁə ynə paʁɔlə, ni œ̃ mo
  sɑ̃ puʁtɑ̃ ʁjɛ̃ nə mə kɔ̃sɔlə
  apʁε tɑ̃ də dulœʁ, ka vεʁse ma flamə
  ni fɔʁʒe lεspwaʁ, paʁ lε saʒə pʁɔpo
  a mɔ̃ kœʁ blese e dɔle
  apʁεz- avwaʁ ete ynə ʒɔli flœʁ də pʁɛ̃tɑ̃
  apʁεz- avwaʁ ete ynə ʒɔli fɔ̃tεnə, ki kulə
  də felisite, e dinɔsɑ̃sə
  nə pø plys ʁεstitɥe sɔ̃-aʁmɔni
  də mε pʁɔpʁə- mɛ̃, ɑ̃ pʁozə,
  sɔ̃ malœʁ, ʒε kɔ̃poze,
  ʒapɔʁtə sa pεnə, luʁ faʁdo
  eɡaʁe, ʒatɑ̃, sɔ̃ ʁevεjə, sɔ̃ ʁətuʁ,
  kœʁ ki a adɔʁe, la vi e la pɔezi
  ɑ̃ laʁmə, ʒə plœʁə sa tʁistə pasjɔ̃.
  lə zeʁo dø slaʃ zeʁo tʁwa slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  εn be : asteʁiskə asteʁiskə medyzə, lynə dε ɡɔʁɡɔnə dɔ̃, la sypεʁbə
  ʃəvəlyʁə, sɔʁnε də sεʁpɑ̃z- e ki avε lə puvwaʁ də
  də metamɔʁfoze ɑ̃ pjeʁə kikɔ̃kə, la vwajε.
 • Syllabes Phonétique : Mon Coeurfleur.

  mɔ̃=kœ=ʁə=flœʁ=mɔ̃=kœʁ=ʒaʁ=dɛ̃ 8
  də=tɑ̃=də=ɡε=te=də=tɑ̃=də=ʒwa 9
  mɔ̃=kœʁ=plys=pε=zi=blə=kə=lə=pʁɛ̃=tɑ̃ 10
  a=ε=me=lo=tœ=ʁə=də=sε=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  œ̃=na=muʁ=plys=fɔʁ=kə=tu=de=sɛ̃ 9
  kə=lə-a=zaʁ=lə=sɔʁ=e=lə=dεs=tɛ̃ 10
  ɔ̃=mi=zɑ̃=lœ=ʁə=ʒø=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  y=nə=me=dy=zə=o=zi=ø=pɥi=sɑ̃ 10
  puʁ=kə=sε=fø=sə=nuʁ=ʁi=sə 8
  də=mɔ̃=nɔb=ʒε=pʁe=sj=ø 7
  kɔməy=nə=fa=lε=nə=ki=tuʁ=nə=e=dɑ̃sə 10
  o=tuʁdə=la=fla=mə=vεʁ=sa=pεʁ=tə=vεʁ=sɔ̃=tʁe=pa 13
  sɥi=vɑ̃=sɔ̃=su=ʁi=ʁə=sɥi=vɑ̃=sε=pa 10
  ʒε=u=blje=mɔ̃=mɔ̃də=ʒε=u=blje=mɔ̃=tɑ̃ 10
  mɔ̃=tɑ̃=ʁo=zə=də=paʁ=fœ̃ 7
  də=pε=e=də=plε=ziʁ=zi=nɔ=sɑ̃ 9
  ʒε=u=blje=mε=bo=ʒuʁ=ze=mɔ̃=sɔ=lεj=a=mi 12
  ki=ka=ʒɔ=lε=a=vεk=tɑ̃=dʁεsə=lə=fœ=ja=ʒə=də=ma=vi 15
  ma=me=dyzə=a=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=ɑ̃=pje=ʁə=ma=ʒwa 12
  kɔməy=nə=flœʁ=fle=tʁi=pa=lə=e=de=kɔ=lɔ=ʁe 12
  sɑ̃=sa=vwaʁ=uʒə=vε=sɑ̃=sa=vwaʁ=sə=kə=ʒə=vø 12
  sɑ̃=pu=vwaʁ=diʁəynə=pa=ʁɔ=lə=ni=œ̃=mo 10
  sɑ̃=puʁ=tɑ̃=ʁj=ɛ̃=nə=mə=kɔ̃=sɔ=lə 10
  a=pʁε=tɑ̃də=du=lœʁ=ka=vεʁ=se=ma=flamə 10
  ni=fɔʁ=ʒe=lεs=pwaʁ=paʁ=lε=saʒə=pʁɔ=po 10
  a=mɔ̃=kœ=ʁə=ble=se=e=dɔ=le 9
  a=pʁε=za=vwaʁ=e=te=ynə=ʒɔ=li=flœʁ=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 13
  a=pʁε=za=vwaʁ=e=te=ynə=ʒɔ=li=fɔ̃=tεnə=kikulə 12
  də=fe=li=si=te=e=di=nɔ=sɑ̃=sə 10
  nə=pø=plys=ʁεs=tit=ɥe=sɔ̃-aʁ=mɔ=ni 10
  də=mε=pʁɔ=pʁə=mɛ̃=ɑ̃=pʁo=zə 8
  sɔ̃=ma=lœ=ʁə=ʒε=kɔ̃=po=ze 8
  ʒa=pɔʁ=tə=sa=pε=nə=luʁ=faʁ=do 9
  e=ɡa=ʁe=ʒa=tɑ̃=sɔ̃=ʁe=vεjə=sɔ̃ʁə=tuʁ 10
  kœʁ=ki=a=a=dɔ=ʁe=la=vi=e=la=pɔ=e=zi 13
  ɑ̃=laʁmə=ʒə=plœ=ʁə=sa=tʁis=tə=pa=sjɔ̃ 10
  lə=ze=ʁo=dø=slaʃ=ze=ʁo=tʁwa=slaʃ=dø=milə=du=zəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 27

  εn=be=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=me=dy=zə=ly=nə=dε=ɡɔʁ=ɡɔ=nə=dɔ̃=la=sy=pεʁbə 21
  ʃə=və=lyʁə=sɔʁ=nε=də=sεʁ=pɑ̃=ze=ki=a=vε=lə=pu=vwaʁdə 15
  də=me=ta=mɔʁ=fo=ze=ɑ̃=pje=ʁə=ki=kɔ̃kə=la=vwa=jε 14

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/03/2012 16:49Tulipe Noire

un grand merci, mes amis pour votre aimable lecture et agréable sentiment,mes amitiés les plus sincéres de tout mon coeur, merci.

Auteur de Poésie
03/03/2012 17:29Marcel42

Agréable lecture
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
08/03/2012 14:51Solfege34

un coeur en fleur un grand coeur en pleure pour un coup de coeur!!
j’adoreeeeee

Auteur de Poésie
08/03/2012 14:53Tulipe Noire

merci mon amieSolange, pour votre grand coeur et pour votre grande et aimable personne, merci.

Auteur de Poésie
22/05/2012 22:17Petite Muse

un coup de coeur pour ce magnifique poème ,très réussi vraiment, bravo !!

Auteur de Poésie
22/05/2012 22:27Tulipe Noire

Mon cher LUK, comment te dire Merci, et plus que çà, merci pour ces jolis imagesmises en chaque poème, d’une main de maitre
MERCI aussi à Petite muse pour son sympa commentaire, mes amitiés. 😘

Auteur de Poésie
23/05/2012 00:15Ancien Membre

Ravissante façon de conjuguer son cœur.
J’ai bien aimé.
Merci.

Auteur de Poésie
23/05/2012 11:15Tulipe Noire

Merci mon ami friponet.