Poeme-France : Lecture Écrit Passion

Poeme : Tulipe Noire

Poème Passion
Publié le 25/03/2012 18:59

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Tulipe Noire

Ô jolie fleur, fille de Protée
Aussi belle depuis des éternités
Soulève ta beauté, par l’effet
De ta splendeur
L’amour de mon bien aimé
Qui de sa flèche d’or, ma tirée
Dans un cœur innocent, ou fleurit les roses
Dis-moi, fière beauté
Pourquoi tu es toujours triste et solitaire ?
Ô ma religieuse !
Symbole de l’amour et de l’amitié
Des instants je reste rêveur
En tes enchantements
J’oubli, mon stress et tout mon moi
Aux rais de ta jolie robe, peinte de liesse,
De main d’une belle fée
Le soleil, au nom de ton village
De clartés vermeilles, se plait et se repose
Sous ta régence, de ton amour atteint
Le jeune printemps, depuis des âges
T’avait offert, son cœur et sa brillante couronne
D’un art sans pareil, du pinceau de son ouvrage
Avait embellit ton visage, d’un tel ravissement
Sur ton corps miroitant
L’aurore de ses larmes d’or
D’amour et de charme
Arrosait ton col et ton front et ton âme
Sans qu’une larme roule, à la fontaine de tes pas
La lune de ses yeux, myriade de couleur
Décore chaque soir ton parfumé vêtement,
Somptueux et riche satin
Ô belle fleur, fille unique de ton temps
J’aime ta fraicheur et ta forme
Ourlant de tes arpèges, ma passion
Sans crainte des lendemains
En ton belle image, mes peines, je noie
Et ma vie défaite, par tant d’effrois
Tu fleuris en moi, l’espoir de jours
Aux nouveaux horizons
Ô reine de toutes les fleurs
Mon âme je retrouve, dans l’espace de tes yeux
Fenêtres ouvertes sur tous les temps
Qui me parlent, de notre commun destin
Le23/03/2012**
 • Pieds Hyphénique: Tulipe Noire

  ô=jo=lie=fleur=fille=de=pro=tée 8
  aus=si=bel=le=de=puis=des=é=ter=ni=tés 11
  sou=lève=ta=beau=té=par=lef=fet 8
  de=ta=splen=deur 4
  la=mour=de=mon=bien=ai=mé 7
  qui=de=sa=flèche=dor=ma=ti=rée 8
  dans=un=cœur=in=nocent=ou=fleu=rit=les=roses 10
  dis=moi=fi=è=re=beau=té 7
  pour=quoi=tu=es=tou=jours=tristeet=so=li=taire 10
  ô=ma=re=li=gieu=se 6
  sym=bole=de=la=mour=et=de=la=mi=tié 10
  des=ins=tants=je=res=te=rê=veur 8
  en=tes=en=chan=te=ments 6
  jou=bli=mon=stress=et=tout=mon=moi 8
  aux=rais=de=ta=jo=lie=robe=peinte=de=lies=se 11
  de=main=du=ne=bel=le=fée 7
  le=so=leil=au=nom=de=ton=vil=lage 9
  de=clar=tés=ver=meilles=se=plait=et=se=re=pose 11
  sous=ta=ré=gence=de=ton=a=mour=at=teint 10
  le=jeune=prin=temps=de=puis=des=âges 8
  ta=vait=of=fert=son=cœur=et=sa=brillante=cou=ronne 11
  dun=art=sans=pa=reil=du=pin=ceau=de=son=ou=vrage 12
  avait=em=bel=lit=ton=vi=sage=dun=tel=ra=vis=se=ment 13
  sur=ton=corps=mi=roi=tant 6
  lau=ro=re=de=ses=lar=mes=dor 8
  da=mour=et=de=cha=rme 6
  ar=ro=sait=ton=col=et=ton=front=et=ton=âme 11
  sans=quune=lar=me=rou=le=à=la=fon=tai=ne=de=tes=pas 14
  la=lune=de=ses=yeux=my=ria=de=de=cou=leur 11
  dé=core=cha=que=soir=ton=par=fu=mé=vê=te=ment 12
  somp=tu=eux=et=ri=che=sa=tin 8
  ô=bel=le=fleur=filleu=ni=que=de=ton=temps 10
  jai=me=ta=frai=cheur=et=ta=forme 8
  our=lant=de=tes=ar=pèges=ma=pas=sion 9
  sans=crain=te=des=len=de=mains 7
  en=ton=bel=le=i=mage=mes=pei=nes=je=noie 11
  et=ma=vie=dé=faite=par=tant=def=frois 9
  tu=fleu=ris=en=moi=les=poir=de=jours 9
  aux=nou=veaux=ho=ri=zons 6
  ô=rei=ne=de=tou=tes=les=fleurs 8
  mon=â=me=je=re=trouve=dans=les=pa=ce=de=tes=yeux 13
  fe=nêtres=ou=ver=tes=sur=tous=les=temps 9
  qui=me=par=lent=de=notre=com=mun=des=tin 10
  le=vingt=trois=s=la=sh=zé=ro=trois=s=la=sh=deux=mille=douzeas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 29
 • Phonétique : Tulipe Noire

  o ʒɔli flœʁ, fijə də pʁɔte
  osi bεllə dəpɥi dεz- etεʁnite
  sulεvə ta bote, paʁ lefε
  də ta splɑ̃dœʁ
  lamuʁ də mɔ̃ bjɛ̃ εme
  ki də sa flεʃə dɔʁ, ma tiʁe
  dɑ̃z- œ̃ kœʁ inɔse, u fləʁi lε ʁozə
  di mwa, fjεʁə bote
  puʁkwa ty ε tuʒuʁ tʁistə e sɔlitεʁə ?
  o ma ʁəliʒjøzə !
  sɛ̃bɔlə də lamuʁ e də lamitje
  dεz- ɛ̃stɑ̃ ʒə ʁεstə ʁεvœʁ
  ɑ̃ tεz- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃
  ʒubli, mɔ̃ stʁεsz- e tu mɔ̃ mwa
  o ʁε də ta ʒɔli ʁɔbə, pɛ̃tə də ljεsə,
  də mɛ̃ dynə bεllə fe
  lə sɔlεj, o nɔ̃ də tɔ̃ vilaʒə
  də klaʁte vεʁmεjə, sə plε e sə ʁəpozə
  su ta ʁeʒɑ̃sə, də tɔ̃n- amuʁ atɛ̃
  lə ʒənə pʁɛ̃tɑ̃, dəpɥi dεz- aʒə
  tavε ɔfεʁ, sɔ̃ kœʁ e sa bʁijɑ̃tə kuʁɔnə
  dœ̃n- aʁ sɑ̃ paʁεj, dy pɛ̃so də sɔ̃n- uvʁaʒə
  avε ɑ̃bεlli tɔ̃ vizaʒə, dœ̃ tεl ʁavisəmɑ̃
  syʁ tɔ̃ kɔʁ miʁwatɑ̃
  loʁɔʁə də sε laʁmə- dɔʁ
  damuʁ e də ʃaʁmə
  aʁozε tɔ̃ kɔl e tɔ̃ fʁɔ̃ e tɔ̃n- amə
  sɑ̃ kynə laʁmə ʁulə, a la fɔ̃tεnə də tε pa
  la lynə də sεz- iø, miʁjadə də kulœʁ
  dekɔʁə ʃakə swaʁ tɔ̃ paʁfyme vεtəmɑ̃,
  sɔ̃ptɥøz- e ʁiʃə satɛ̃
  o bεllə flœʁ, fijə ynikə də tɔ̃ tɑ̃
  ʒεmə ta fʁεʃœʁ e ta fɔʁmə
  uʁlɑ̃ də tεz- aʁpεʒə, ma pasjɔ̃
  sɑ̃ kʁɛ̃tə dε lɑ̃dəmɛ̃
  ɑ̃ tɔ̃ bεllə imaʒə, mε pεnə, ʒə nwa
  e ma vi defεtə, paʁ tɑ̃ defʁwa
  ty fləʁiz- ɑ̃ mwa, lεspwaʁ də ʒuʁ
  o nuvo ɔʁizɔ̃
  o ʁεnə də tutə lε flœʁ
  mɔ̃n- amə ʒə ʁətʁuvə, dɑ̃ lεspasə də tεz- iø
  fənεtʁəz- uvεʁtə- syʁ tus lε tɑ̃
  ki mə paʁle, də nɔtʁə kɔmœ̃ dεstɛ̃
  lə vɛ̃t- tʁwa slaʃ zeʁo tʁwa slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Tulipe Noire

  o=ʒɔ=li=flœʁ=fi=jə=də=pʁɔ=te 9
  o=si=bεllə=dəp=ɥi=dε=ze=tεʁ=ni=te 10
  su=lε=və=ta=bo=te=paʁ=le=fε 9
  də=ta=splɑ̃=dœ=ʁə 5
  la=muʁ=də=mɔ̃=bj=ɛ̃=ε=me 8
  ki=də=sa=flεʃə=dɔʁ=ma=ti=ʁe 8
  dɑ̃=zœ̃=kœʁ=i=nɔse=u=flə=ʁi=lε=ʁozə 10
  di=mwa=fj=ε=ʁə=bo=te 7
  puʁ=kwa=ty=ε=tu=ʒuʁ=tʁistə=e=sɔ=litεʁə 10
  o=ma=ʁə=li=ʒj=ø=zə 7
  sɛ̃=bɔlə=də=la=muʁ=e=də=la=mi=tje 10
  dε=zɛ̃s=tɑ̃=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=vœ=ʁə 9
  ɑ̃=tε=zɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 6
  ʒu=bli=mɔ̃=stʁεs=ze=tu=mɔ̃=mwa 8
  o=ʁεdə=ta=ʒɔ=li=ʁɔ=bə=pɛ̃=tə=də=ljεsə 11
  də=mɛ̃=dy=nə=bεl=lə=fe 7
  lə=sɔ=lεj=o=nɔ̃=də=tɔ̃=vi=la=ʒə 10
  də=klaʁ=te=vεʁ=mεjə=sə=plε=e=sə=ʁə=pozə 11
  su=ta=ʁe=ʒɑ̃sə=də=tɔ̃=na=muʁ=a=tɛ̃ 10
  lə=ʒə=nə=pʁɛ̃=tɑ̃=dəp=ɥi=dε=za=ʒə 10
  ta=vε=ɔ=fεʁ=sɔ̃=kœʁ=e=sa=bʁi=jɑ̃tə=ku=ʁɔnə 12
  dœ̃=naʁ=sɑ̃=pa=ʁεj=dy=pɛ̃=sodə=sɔ̃=nuvʁaʒə 10
  a=vε=ɑ̃=bεl=li=tɔ̃=vi=zaʒə=dœ̃=tεl=ʁa=vi=sə=mɑ̃ 14
  syʁ=tɔ̃=kɔʁ=mi=ʁwa=tɑ̃ 6
  lo=ʁɔ=ʁə=də=sε=laʁ=mə=dɔʁ 8
  da=muʁ=e=də=ʃaʁ=mə 6
  a=ʁo=zε=tɔ̃=kɔl=e=tɔ̃=fʁɔ̃=e=tɔ̃=namə 11
  sɑ̃=kynə=laʁ=mə=ʁu=lə=a=la=fɔ̃=tε=nə=də=tε=pa 14
  la=lynə=də=sε=ziø=mi=ʁja=də=də=ku=lœʁ 11
  de=kɔʁə=ʃa=kə=swaʁ=tɔ̃=paʁ=fy=me=vε=tə=mɑ̃ 12
  sɔ̃p=tɥ=ø=ze=ʁi=ʃə=sa=tɛ̃ 8
  o=bεllə=flœʁ=fi=jə=y=nikə=də=tɔ̃=tɑ̃ 10
  ʒε=mə=ta=fʁε=ʃœ=ʁə=e=ta=fɔʁ=mə 10
  uʁ=lɑ̃=də=tε=zaʁ=pε=ʒə=ma=pa=sjɔ̃ 10
  sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dε=lɑ̃=də=mɛ̃ 7
  ɑ̃=tɔ̃=bεllə=i=maʒə=mε=pε=nə=ʒə=nwa 10
  e=ma=vi=de=fε=tə=paʁ=tɑ̃=de=fʁwa 10
  ty=flə=ʁi=zɑ̃=mwa=lεs=pwaʁ=də=ʒuʁ 9
  o=nu=vo=ɔ=ʁi=zɔ̃ 6
  o=ʁε=nə=də=tu=tə=lε=flœ=ʁə 9
  mɔ̃=namə=ʒə=ʁə=tʁu=və=dɑ̃=lεs=pa=sə=də=tε=ziø 13
  fə=nε=tʁə=zu=vεʁ=tə=syʁ=tus=lε=tɑ̃ 10
  ki=mə=paʁ=le=də=nɔtʁə=kɔ=mœ̃=dεs=tɛ̃ 10
  lə=vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=ze=ʁo=tʁwa=slaʃ=dø=milə=du=zəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 26

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2012 20:47Tulipe Noire

merci beaucoup, mes amis bisounours et Luky, de votre commentaire et de votre aimable lecture,merci.

Auteur de Poésie
25/03/2012 21:08Murmure

Quel puissant poème. Tu nous en fais partager toute l’émotion telle que, j’imagine, tu la ressens toi-même.
Un éclat magenta dans mon coeur à présent, je te remercie pour ce partage d’émotions
Murmure

Auteur de Poésie
25/03/2012 21:51Tulipe Noire

Merci beaucoup, Murmure, pour votre partage, moi aussi j’ai aimé beaucoup vos poèmes et que je trouve très poètiques dans le vrai sens du terme, merci et mes amitiés.

Auteur de Poésie
27/03/2012 20:15Skrame2014

Très beau poème que j’aime...Joli!
Amitié,
SKrame

Auteur de Poésie
29/03/2012 13:18Marcel42

Belle supplique.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
29/03/2012 14:52Tulipe Noire

Merci Marcel, pour votre partage.

Auteur de Poésie
30/03/2012 01:42Tulipe Noire

mon ami devant ta très belle des belles plumes, je n’ajoute rien, merci pour ton partage et ta noble personne, que je salut de tout mon coeur.:)

Auteur de Poésie
21/04/2012 08:27Lemmiath

Joli autoportrait.

Auteur de Poésie
21/04/2012 12:40Tulipe Noire

Merci Mr Lemmiath, pour votre commentaire, et par votre présence, je salut toute la Belgique.