Poeme : Le Temps De Mon Temps

Le Temps De Mon Temps

Le temps de mon temps
Lettres ouvertes,
De jours sans dates
D’hiéroglyphes obscurs
Je conjugue ses heurs
Entre sourires et douleurs
Sous les feux de sa rampe
J’avance, blessures
Dévore tous mes pas
Je chute, déchirures
Dans ses montés et descentes
Remue les cendres endormies
De ma mélancolie
Le temps de mon temps
A tout malheur me guide
J’ai ramé tous ses vents
Dans mes années d’attente
Ou meurt tout plaisir
A briser tous mes mats
Dans l’onde de ses vagues
Rien ne m’émeut, rien ne me ranime
Tout m’échappait je ne sais plus, si j’excite
Même les souvenirs,
Ne répondaient plus, à ma mémoire
Débordantes images,
Que je ne peux plus saisir
Le temps de mon temps,
Sous ses emprises de lassitudes,
Que je dorme, ou que je veille
Que je pleure, ou que je ris
Sous ses flux riants et ses attitudes
De frissons et de vertiges
Ce grand trou en travers duquel est planté
Mon corps, entre ces creux et ses racines
Grief éternel, en l’âme amère morsure
Le temps de mon temps
Ne se souvenait de moi
Qu’à travers les nuits étranges
Ou mon reflet, réapparait dans son miroir
Avec son odeur de sable.
Le 25/03/2012**

Je le dédie à un collègue, paralysé suite a un accident de voiture.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Temps De Mon Temps

  le=temps=de=mon=temps 5
  let=tres=ou=ver=tes 5
  de=jours=sans=da=tes 5
  dhié=ro=gly=phes=obs=curs 6
  je=con=ju=gue=ses=heurs 6
  entre=sou=ri=res=et=dou=leurs 7
  sous=les=feux=de=sa=rampe 6
  ja=van=ce=bles=su=res 6
  dé=vo=re=tous=mes=pas 6
  je=chu=te=dé=chi=rures 6
  dans=ses=mon=tés=et=des=centes 7
  re=mue=les=cendres=en=dor=mies 7
  de=ma=mé=lan=co=lie 6
  le=temps=de=mon=temps 5
  a=tout=mal=heur=me=guide 6
  jai=ra=mé=tous=ses=vents 6
  dans=mes=an=nées=dat=tente 6
  ou=meurt=tout=plai=sir 5
  a=bri=ser=tous=mes=mats 6
  dans=lon=de=de=ses=vagues 6
  rien=ne=mé=meut=rien=ne=me=ra=nime 9
  tout=mé=chap=pait=je=ne=sais=plus=si=jex=cite 11
  mê=me=les=sou=ve=nirs 6
  ne=ré=pon=daient=plus=à=ma=mé=moire 9
  dé=bor=dan=tes=i=mages 6
  que=je=ne=peux=plus=sai=sir 7
  le=temps=de=mon=temps 5
  sous=ses=em=prises=de=las=si=tudes 8
  que=je=dorme=ou=que=je=veille 7
  que=je=pleure=ou=que=je=ris 7
  sous=ses=flux=riants=et=ses=at=ti=tudes 9
  de=fris=sons=et=de=ver=tiges 7
  ce=grand=trou=en=tra=vers=du=quel=est=plan=té 11
  mon=corps=entre=ces=creux=et=ses=ra=cines 9
  grief=é=ter=nel=en=lâ=mea=mère=mor=sure 10
  le=temps=de=mon=temps 5
  ne=se=souve=nait=de=moi 6
  quà=tra=vers=les=nuits=é=tranges 7
  ou=mon=re=flet=ré=ap=pa=rait=dans=son=mi=roir 12
  a=vec=son=o=deur=de=sable 7
  le=vingt=cinq=s=la=sh=zé=ro=trois=s=la=sh=deux=mille=douzeas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 29

  je=le=dé=dieà=un=col=lè=gue=pa=ra=ly=sé=suite=a=un=ac=ci=dent=de=voi=ture 21
 • Phonétique : Le Temps De Mon Temps

  lə tɑ̃ də mɔ̃ tɑ̃
  lεtʁəz- uvεʁtə,
  də ʒuʁ sɑ̃ datə
  djeʁɔɡlifəz- ɔpskyʁ
  ʒə kɔ̃ʒyɡ sεz- œʁ
  ɑ̃tʁə suʁiʁəz- e dulœʁ
  su lε fø də sa ʁɑ̃pə
  ʒavɑ̃sə, blesyʁə
  devɔʁə tus mε pa
  ʒə ʃytə, deʃiʁyʁə
  dɑ̃ sε mɔ̃tez- e desɑ̃tə
  ʁəmɥ lε sɑ̃dʁəz- ɑ̃dɔʁmi
  də ma melɑ̃kɔli
  lə tɑ̃ də mɔ̃ tɑ̃
  a tu malœʁ mə ɡidə
  ʒε ʁame tus sε vɑ̃
  dɑ̃ mεz- ane datɑ̃tə
  u məʁ tu plεziʁ
  a bʁize tus mε ma
  dɑ̃ lɔ̃də də sε vaɡ
  ʁjɛ̃ nə memø, ʁjɛ̃ nə mə ʁanimə
  tu meʃapε ʒə nə sε plys, si ʒεksitə
  mεmə lε suvəniʁ,
  nə ʁepɔ̃dε plys, a ma memwaʁə
  debɔʁdɑ̃təz- imaʒə,
  kə ʒə nə pø plys sεziʁ
  lə tɑ̃ də mɔ̃ tɑ̃,
  su sεz- ɑ̃pʁizə də lasitydə,
  kə ʒə dɔʁmə, u kə ʒə vεjə
  kə ʒə plœʁə, u kə ʒə ʁis
  su sε flyks ʁjɑ̃z- e sεz- atitydə
  də fʁisɔ̃z- e də vεʁtiʒə
  sə ɡʁɑ̃ tʁu ɑ̃ tʁavεʁ dykεl ε plɑ̃te
  mɔ̃ kɔʁ, ɑ̃tʁə sε kʁøz- e sε ʁasinə
  ɡʁjεf etεʁnεl, ɑ̃ lamə amεʁə mɔʁsyʁə
  lə tɑ̃ də mɔ̃ tɑ̃
  nə sə suvənε də mwa
  ka tʁavεʁ lε nɥiz- etʁɑ̃ʒə
  u mɔ̃ ʁəflε, ʁeapaʁε dɑ̃ sɔ̃ miʁwaʁ
  avεk sɔ̃n- ɔdœʁ də sablə.
  lə vɛ̃t- sɛ̃k slaʃ zeʁo tʁwa slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  ʒə lə dedi a œ̃ kɔlεɡ, paʁalize sɥitə a œ̃n- aksidɑ̃ də vwatyʁə.
 • Syllabes Phonétique : Le Temps De Mon Temps

  lə=tɑ̃=də=mɔ̃=tɑ̃ 5
  lε=tʁə=zu=vεʁ=tə 5
  də=ʒuʁ=sɑ̃=da=tə 5
  dje=ʁɔ=ɡli=fə=zɔp=skyʁ 6
  ʒə=kɔ̃=ʒyɡ=sε=zœ=ʁə 6
  ɑ̃tʁə=su=ʁi=ʁə=ze=du=lœʁ 7
  su=lε=fø=də=sa=ʁɑ̃pə 6
  ʒa=vɑ̃=sə=ble=sy=ʁə 6
  de=vɔ=ʁə=tus=mε=pa 6
  ʒə=ʃy=tə=de=ʃi=ʁyʁə 6
  dɑ̃=sε=mɔ̃=te=ze=de=sɑ̃tə 7
  ʁəmɥ=lε=sɑ̃dʁə=zɑ̃=dɔʁ=mi 6
  də=ma=me=lɑ̃=kɔ=li 6
  lə=tɑ̃=də=mɔ̃=tɑ̃ 5
  a=tu=ma=lœʁ=mə=ɡidə 6
  ʒε=ʁa=me=tus=sε=vɑ̃ 6
  dɑ̃=mε=za=ne=da=tɑ̃tə 6
  u=məʁ=tu=plε=ziʁ 5
  a=bʁi=ze=tus=mε=ma 6
  dɑ̃=lɔ̃=də=də=sε=vaɡə 6
  ʁjɛ̃nə=me=mø=ʁjɛ̃=nə=mə=ʁa=nimə 8
  tu=me=ʃa=pεʒə=nə=sε=plys=si=ʒεk=sitə 10
  mε=mə=lε=su=və=niʁ 6
  nə=ʁe=pɔ̃=dε=plys=a=ma=me=mwaʁə 9
  de=bɔʁ=dɑ̃=tə=zi=maʒə 6
  kə=ʒə=nə=pø=plys=sε=ziʁ 7
  lə=tɑ̃=də=mɔ̃=tɑ̃ 5
  su=sε=zɑ̃pʁizə=də=la=sitydə 6
  kə=ʒə=dɔʁmə=u=kə=ʒə=vεjə 7
  kə=ʒə=plœʁə=ukə=ʒə=ʁis 6
  su=sε=flyks=ʁjɑ̃=ze=sε=za=ti=tydə 9
  də=fʁi=sɔ̃=ze=də=vεʁ=tiʒə 7
  sə=ɡʁɑ̃=tʁu=ɑ̃=tʁa=vεʁ=dy=kεl=ε=plɑ̃=te 11
  mɔ̃=kɔʁ=ɑ̃tʁə=sε=kʁø=ze=sε=ʁasinə 8
  ɡʁjεf=e=tεʁ=nεl=ɑ̃=laməa=mε=ʁə=mɔʁsyʁə 9
  lə=tɑ̃=də=mɔ̃=tɑ̃ 5
  nə=sə=suvə=nε=də=mwa 6
  ka=tʁa=vεʁ=lε=nɥi=ze=tʁɑ̃ʒə 7
  u=mɔ̃ʁə=flε=ʁe=a=pa=ʁε=dɑ̃=sɔ̃=mi=ʁwaʁ 11
  a=vεk=sɔ̃=nɔ=dœʁ=də=sablə 7
  lə=vɛ̃t=sɛ̃k=slaʃ=ze=ʁo=tʁwa=slaʃ=dø=milə=du=zəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 26

  ʒə=lə=de=di=a=œ̃=kɔ=lεɡ=pa=ʁa=li=ze=sɥitəa=œ̃=nak=si=dɑ̃=də=vwa=tyʁə 20

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2012 20:38Raymonde Verney

c’est touchant de dédier ta belle poésie à ton ami malade
la lecture est en cascade c’est bien pensé
amitiés
raymonde

Auteur de Poésie
30/03/2012 22:22Tulipe Noire

Merci Raymonde, de votre aimable lecture, mes amitiés.

Auteur de Poésie
31/03/2012 01:31Skrame2014

Un bon moment de lecture, belle dédicace
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
31/03/2012 10:31Tulipe Noire

Merci mes amis, Bisounours, Skrame, et Kérry-Choupi, pour votre partage.

Auteur de Poésie
23/04/2012 23:04Tulipe Noire

que le bon dieu vous protège mon ami et merci de votre partage, mes amitiés.

Auteur de Poésie
28/04/2012 23:22Flamboyant972

Un écrit très touchant, cependant les mots me manque à bientôt Amitiés

Auteur de Poésie
28/04/2012 23:35Tulipe Noire

MERCI FLAMBOYANT, pour ton partage et bon weekend.