Poeme : Lumière

Lumière

Lumière

Lumière songe du lac de la nuit
Assise dans l’ombre, fuyant le bruit
Elle contemple une étoile rose
Coquette, frivole qui prend la pose

Lumière des ombres silhouette blanche
Un rai se glisse caresse la branche
De l’arbre solaire occulte savant
Visionnaire juste et pédant
Lumière nymphe timide elle s’avance
Buvant la sève d’ifs en transhumance
Cueille la rose figurine d’ambre
La tige fière rosit un peu se cambre.

Raymonde verney

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lumière

  lu=mi=è=re 4

  lu=miè=re=son=ge=du=lac=de=la=nuit 10
  as=si=se=dans=lom=bre=fuy=ant=le=bruit 10
  el=le=con=tem=ple=une=é=toi=le=rose 10
  co=quet=te=fri=vo=le=qui=prend=la=pose 10

  lu=miè=re=des=om=bres=sil=houet=te=blanche 10
  un=rai=se=glis=se=ca=res=se=la=branche 10
  de=lar=bre=so=laire=oc=cul=te=sa=vant 10
  vi=si=on=nai=re=jus=te=et=pé=dant 10
  lu=mière=nym=phe=ti=mi=de=elle=sa=vance 10
  bu=vant=la=sè=ve=difs=en=trans=hu=mance 10
  cuei=lle=la=ro=se=fi=gu=ri=ne=dambre 10
  la=tige=fiè=re=ro=sit=un=peu=se=cambre 10

  ray=mon=de=ver=ney 5
 • Phonétique : Lumière

  lymjεʁə

  lymjεʁə sɔ̃ʒə dy lak də la nɥi
  asizə dɑ̃ lɔ̃bʁə, fyiɑ̃ lə bʁɥi
  εllə kɔ̃tɑ̃plə ynə etwalə ʁozə
  kɔkεtə, fʁivɔlə ki pʁɑ̃ la pozə

  lymjεʁə dεz- ɔ̃bʁə- siluεtə blɑ̃ʃə
  œ̃ ʁε sə ɡlisə kaʁεsə la bʁɑ̃ʃə
  də laʁbʁə sɔlεʁə ɔkyltə savɑ̃
  vizjɔnεʁə ʒystə e pedɑ̃
  lymjεʁə nɛ̃fə timidə εllə savɑ̃sə
  byvɑ̃ la sεvə difs ɑ̃ tʁɑ̃ʃymɑ̃sə
  kœjə la ʁozə fiɡyʁinə dɑ̃bʁə
  la tiʒə fjεʁə ʁozi œ̃ pø sə kɑ̃bʁə.

  ʁεmɔ̃də vεʁne
 • Syllabes Phonétique : Lumière

  ly=mj=ε=ʁə 4

  ly=mjε=ʁə=sɔ̃=ʒə=dy=lak=də=la=nɥi 10
  a=si=zə=dɑ̃=lɔ̃bʁə=fy=i=ɑ̃=lə=bʁɥi 10
  εl=lə=kɔ̃=tɑ̃plə=y=nə=e=twa=lə=ʁozə 10
  kɔ=kε=tə=fʁi=vɔ=lə=ki=pʁɑ̃=la=pozə 10

  ly=mjε=ʁə=dε=zɔ̃bʁə=si=lu=ε=tə=blɑ̃ʃə 10
  œ̃=ʁε=sə=ɡli=sə=ka=ʁε=sə=la=bʁɑ̃ʃə 10
  də=laʁ=bʁə=sɔ=lεʁə=ɔ=kyl=tə=sa=vɑ̃ 10
  vi=zj=ɔ=nε=ʁə=ʒys=tə=e=pe=dɑ̃ 10
  ly=mjεʁə=nɛ̃=fə=ti=mi=də=εl=lə=savɑ̃sə 10
  by=vɑ̃=la=sε=və=difs=ɑ̃=tʁɑ̃=ʃy=mɑ̃sə 10
  kœjə=la=ʁo=zə=fi=ɡy=ʁi=nə=dɑ̃=bʁə 10
  la=tiʒə=fjε=ʁə=ʁo=zi=œ̃=pø=sə=kɑ̃bʁə 10

  ʁε=mɔ̃=də=vεʁ=ne 5

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2012 15:47Tulipe Noire

Magnifique poème, très bien inspiréet que je trouve très original, mes amitiés
TLP NOIRE****

Auteur de Poésie
26/03/2012 09:38Raymonde Verney

merci pour la lecture tulipe noire
amitiés
raymonde