Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : Eternelle Nature

Poème Nature
Publié le 10/03/2012 10:47

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Eternelle Nature

Les couleurs du soir sont divines
C’est de l’or qui m’emplit les yeux
De l’or qui baigne les ravines
Les plaines, les monts, les ravines
Dieu que ce paradis est beau !
Un monde étoffé, d’harmonie
Inspirant l’adoration, images de merveilles
Me ramène, à l’enfant que j’étais, plein de rêves
Qui voulait être un papillon,
Voler de jardin en jardin et de champ, en champ
Et dans ses amusements et ses danses joyeuses
Comme un nouveau né, noyer ses pauvres yeux
Dans ce paradis façonné et qui se dresse
Dans toutes ses beautés
Oublier l’enfant qui portait encore, dans son âme
Les traces de ses amères larmes,
L’enfant renié par le temps
Auquel la vie lui à fait mille mensonges
Ô nature sereine et éternelle
Nature qui sourit et que nous pleurons
Le printemps te protège à tout âge,
Jardin d’amour aux beaux accords
À ta vue le cœur se pâme
En tes fleurs, charmantes demoiselles
Se sont épanouis, en leur horizon, mes poèmes
Tressaillent, dans ton espace, et s’envolent
Mes chagrins, mes soupirs,
Ô nature, œil qui donne lumière aux lumières du monde
En tes mille lumières, laisse-moi planer, en plein ciel
Avec les parfums de tes brises,
En Icare, ou en Ibis rose, me donnait des ailes
Errer avec mes vers, en tes magiques aubades
Oublier ma vie, hôtesse maussade
Oublier sa course folle et changeante
Oublier mes crépuscules qui brulent
L’alphabet de mon être
Le 09/03/12. **
 • Pieds Hyphénique: Eternelle Nature

  les=cou=leurs=du=soir=sont=di=vines 8
  cest=de=lor=qui=mem=plit=les=yeux 8
  de=lor=qui=bai=gne=les=ra=vines 8
  les=plai=nes=les=monts=les=ra=vines 8
  dieu=que=ce=pa=ra=dis=est=beau 8
  un=monde=é=tof=fé=dhar=mo=nie 8
  ins=pi=rant=la=do=ra=tion=i=mages=de=mer=veilles 12
  me=ra=mène=à=len=fant=que=jé=tais=plein=de=rêves 12
  qui=vou=lait=ê=tre=un=pa=pillon 8
  vo=ler=de=jar=din=en=jar=din=et=de=champ=en=champ 13
  et=dans=ses=a=muse=ments=et=ses=dan=ses=joyeuses 11
  commeun=nou=veau=né=noyer=ses=pau=vres=yeux 9
  dans=ce=pa=ra=dis=fa=çon=né=et=qui=se=dresse 12
  dans=tou=tes=ses=beau=tés 6
  ou=blier=len=fant=qui=por=tait=en=core=dans=son=âme 12
  les=traces=de=ses=a=mè=res=lar=mes 9
  len=fant=re=ni=é=par=le=temps 8
  au=quel=la=vie=lui=à=fait=mille=men=songes 10
  ô=na=ture=se=reineet=é=ter=nelle 8
  na=ture=qui=sou=rit=et=que=nous=pleu=rons 10
  le=prin=temps=te=pro=tègeà=tout=â=ge 9
  jar=din=da=mour=aux=beaux=ac=cords 8
  à=ta=vue=le=cœur=se=pâme 7
  en=tes=fleurs=char=mantes=de=moi=selles 8
  se=sont=é=pa=nouis=en=leur=ho=ri=zon=mes=po=èmes 13
  tres=saillent=dans=ton=es=pace=et=sen=volent 9
  mes=cha=grins=mes=sou=pirs 6
  ô=na=ture=œil=qui=don=ne=lu=miè=reaux=lu=miè=res=du=monde 15
  en=tes=mille=lu=mières=lais=se=moi=pla=ner=en=plein=ciel 13
  a=vec=les=par=fums=de=tes=brises 8
  en=i=care=ou=en=i=bis=ro=se=me=don=nait=des=ailes 14
  er=rer=a=vec=mes=vers=en=tes=ma=gi=ques=au=bades 13
  ou=blier=ma=vie=hôtes=se=maus=sade 8
  ou=blier=sa=course=fol=leet=chan=geante 8
  ou=blier=mes=cré=pus=cules=qui=brulent 8
  lal=pha=bet=de=mon=ê=tre 7
  le=zé=ro=neuf=s=la=sh=zé=ro=trois=s=la=sh=douze=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 28
 • Phonétique : Eternelle Nature

  lε kulœʁ dy swaʁ sɔ̃ divinə
  sε də lɔʁ ki mɑ̃pli lεz- iø
  də lɔʁ ki bεɲə lε ʁavinə
  lε plεnə, lε mɔ̃, lε ʁavinə
  djø kə sə paʁadiz- ε bo !
  œ̃ mɔ̃də etɔfe, daʁmɔni
  ɛ̃spiʁɑ̃ ladɔʁasjɔ̃, imaʒə də mεʁvεjə
  mə ʁamεnə, a lɑ̃fɑ̃ kə ʒetε, plɛ̃ də ʁεvə
  ki vulε εtʁə œ̃ papijɔ̃,
  vɔle də ʒaʁdɛ̃ ɑ̃ ʒaʁdɛ̃ e də ʃɑ̃, ɑ̃ ʃɑ̃
  e dɑ̃ sεz- amyzəmɑ̃z- e sε dɑ̃sə ʒwajøzə
  kɔmə œ̃ nuvo ne, nwaje sε povʁəz- iø
  dɑ̃ sə paʁadi fasɔne e ki sə dʁεsə
  dɑ̃ tutə sε bote
  ublje lɑ̃fɑ̃ ki pɔʁtε ɑ̃kɔʁə, dɑ̃ sɔ̃n- amə
  lε tʁasə də sεz- amεʁə laʁmə,
  lɑ̃fɑ̃ ʁənje paʁ lə tɑ̃
  okεl la vi lɥi a fε milə mɑ̃sɔ̃ʒə
  o natyʁə səʁεnə e etεʁnεllə
  natyʁə ki suʁi e kə nu pləʁɔ̃
  lə pʁɛ̃tɑ̃ tə pʁɔtεʒə a tut- aʒə,
  ʒaʁdɛ̃ damuʁ o boz- akɔʁd
  a ta vɥ lə kœʁ sə pamə
  ɑ̃ tε flœʁ, ʃaʁmɑ̃tə dəmwazεllə
  sə sɔ̃t- epanui, ɑ̃ lœʁ ɔʁizɔ̃, mε pɔεmə
  tʁesaje, dɑ̃ tɔ̃n- εspasə, e sɑ̃vɔle
  mε ʃaɡʁɛ̃, mε supiʁ,
  o natyʁə, œj ki dɔnə lymjεʁə o lymjεʁə dy mɔ̃də
  ɑ̃ tε milə lymjεʁə, lεsə mwa plane, ɑ̃ plɛ̃ sjεl
  avεk lε paʁfœ̃ də tε bʁizə,
  ɑ̃n- ikaʁə, u ɑ̃n- ibi ʁozə, mə dɔnε dεz- εlə
  eʁe avεk mε vεʁ, ɑ̃ tε maʒikz- obadə
  ublje ma vi, otεsə mosadə
  ublje sa kuʁsə fɔlə e ʃɑ̃ʒɑ̃tə
  ublje mε kʁepyskylə ki bʁyle
  lalfabε də mɔ̃n- εtʁə
  lə zeʁo nəf slaʃ zeʁo tʁwa slaʃ duzə. asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Eternelle Nature

  lε=ku=lœʁ=dy=swaʁ=sɔ̃=di=vinə 8
  sεdə=lɔʁ=ki=mɑ̃=pli=lε=zi=ø 8
  də=lɔʁ=ki=bε=ɲə=lε=ʁa=vinə 8
  lε=plε=nə=lε=mɔ̃=lε=ʁa=vinə 8
  djø=kə=sə=pa=ʁa=di=zε=bo 8
  œ̃=mɔ̃də=e=tɔ=fe=daʁ=mɔ=ni 8
  ɛ̃s=pi=ʁɑ̃=la=dɔ=ʁa=sjɔ̃=i=maʒə=də=mεʁ=vεjə 12
  mə=ʁa=mεnə=a=lɑ̃=fɑ̃=kə=ʒe=tε=plɛ̃=də=ʁεvə 12
  ki=vu=lε=εtʁə=œ̃=pa=pi=jɔ̃ 8
  vɔ=le=də=ʒaʁ=dɛ̃=ɑ̃=ʒaʁ=dɛ̃=e=də=ʃɑ̃=ɑ̃=ʃɑ̃ 13
  e=dɑ̃=sε=za=myzə=mɑ̃=ze=sε=dɑ̃=sə=ʒwa=jøzə 12
  kɔməœ̃=nu=vo=ne=nwa=je=sε=po=vʁə=ziø 10
  dɑ̃sə=pa=ʁa=di=fa=sɔ=ne=e=ki=sə=dʁεsə 11
  dɑ̃=tu=tə=sε=bo=te 6
  u=blje=lɑ̃=fɑ̃=ki=pɔʁ=tε=ɑ̃=kɔʁə=dɑ̃=sɔ̃=namə 12
  lε=tʁasə=də=sε=za=mε=ʁə=laʁmə 8
  lɑ̃=fɑ̃=ʁə=nj=e=paʁ=lə=tɑ̃ 8
  o=kεl=la=vi=lɥi=a=fε=milə=mɑ̃=sɔ̃ʒə 10
  o=na=tyʁə=sə=ʁε=nəe=e=tεʁ=nεllə 9
  na=tyʁə=ki=su=ʁi=e=kə=nu=plə=ʁɔ̃ 10
  lə=pʁɛ̃=tɑ̃tə=pʁɔ=tε=ʒə=a=tutaʒə 8
  ʒaʁ=dɛ̃=da=muʁ=o=bo=za=kɔʁd 8
  a=ta=vɥ=lə=kœʁ=sə=pa=mə 8
  ɑ̃=tε=flœʁ=ʃaʁ=mɑ̃tə=də=mwa=zεllə 8
  sə=sɔ̃=te=pa=nui=ɑ̃=lœʁ=ɔ=ʁi=zɔ̃=mε=pɔεmə 12
  tʁe=sa=je=dɑ̃=tɔ̃=nεs=pasə=e=sɑ̃=vɔ=le 11
  mε=ʃa=ɡʁɛ̃=mε=su=piʁ 6
  o=na=tyʁə=œj=ki=dɔ=nə=ly=mjε=ʁəo=ly=mjε=ʁə=dy=mɔ̃də 15
  ɑ̃=tε=milə=ly=mjε=ʁə=lε=sə=mwa=pla=ne=ɑ̃=plɛ̃=sjεl 14
  a=vεk=lε=paʁ=fœ̃=də=tε=bʁizə 8
  ɑ̃=ni=kaʁə=u=ɑ̃=ni=bi=ʁo=zə=mə=dɔ=nε=dε=zεlə 14
  e=ʁe=a=vεk=mε=vεʁ=ɑ̃=tε=ma=ʒik=zobadə 11
  u=blje=ma=vi=o=tεsə=mo=sadə 8
  u=blje=sa=kuʁsə=fɔ=lə=e=ʃɑ̃ʒɑ̃tə 8
  u=blje=mε=kʁe=pys=kylə=ki=bʁy=le 9
  lal=fa=bε=də=mɔ̃=nε=tʁə 7
  lə=ze=ʁo=nəf=slaʃ=ze=ʁo=tʁwa=slaʃ=duzə=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 24

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/03/2012 11:24Tulipe Noire

c’est une réalité que j’ai vécu à la campagne, depuis longtemps quand j’étais tout petit à l’age de sept ans, et çà fait partie de l’anneau de ma vie perturbé., merci pour von com.

Auteur de Poésie
10/03/2012 13:19Tulipe Noire

merci LUKY.

Auteur de Poésie
10/03/2012 16:56Skrame2014

Oh! oui la nature est terriblement profonde...Joli mon amie!
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
16/03/2012 17:24Solfege34

je voudrais être un papillon pour survoler cette éternelle nature
superbe mon ami vraiment superbe!!

Auteur de Poésie
16/03/2012 17:29Tulipe Noire

merci beaucoup, Solange pour votre aimable lecture.

Auteur de Poésie
07/04/2012 17:29Tulipe Noire

Merci beaucoup Lyrra77,de votre coup du coeur .