Poeme-France : Lecture Écrit Être

Poeme : Pensées, Ma Lumiere

Poème Être
Publié le 07/04/2012 13:52

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Pensées, Ma Lumiere

Depuis longtemps, je vous suis et je vous écoute
Depuis longtemps vous êtes, mes jours, mes routes
Mon seul livre et ses grands pages
Miroir de mon esprit, qui me reflète
Ses enthousiasmes et ses fautes
Astres pleins de clartés et secourables
Ou je peux voyager en silence
A travers tants de cieux et de paysages
Ou je peux lire, à travers ces doux voyages
L’inconnu aux lointains rivages
De la vie et ses amers ouvrages
Remonter le temps qui court, dans ses folies extrêmes
Pensées ! Doux Parfum d’un ange
Une par une, vous accourez, braves à mes sens
Telle une abeille qui s’élance, sur une rose
Tirant de mon esprit, toutes les belles choses
Tel un soleil qui sortait des sombres nuages
Par votre fraicheur s’enivre toute ma raison
Sur les ailes du rêve qui m’arrose, je plane
Sur un ciel de mots exemptaient de toutes peines
Et de jolies phrases,
De ce que j’ai imaginé se retrouve
Ce que j’ai oublié et ce qui est perdu
Dans l’eau claire de votre vive fontaine
Pensées ! Oh pensées, amis que je nomme
Plus clairvoyantes que mes yeux, dans mes jours sombres
À mes cotés, mon soleil qui s’amplifie et qui m’enflamme
Vous donnez une âme, à mon âme égarée
Un sourire à ma muse, que la lune sous sa mantille étoilée
L’éclaira de son divin visage
Pour sa tendre chaleur qui court et qui lisse
Les rimes de ma solitude et ma mélancolie
Qui me brulait de ses petits feux
Pensées ! À ma fidélité, nourrissants de ma mémoire
Même si je me perds, en un clin d’œil, en gais papillons
Dans votre vol, je vole aux soleils de vos cieux
En tout temps et en tous lieux//
Le 05/04/2012. *****
 • Pieds Hyphénique: Pensées, Ma Lumiere

  de=puis=long=temps=je=vous=suis=et=je=vous=é=coute 12
  de=puis=long=temps=vous=êtes=mes=jours=mes=routes 10
  mon=seul=li=vre=et=ses=grands=pa=ges 9
  mi=roir=de=mon=es=prit=qui=me=re=flète 10
  ses=en=thou=si=as=mes=et=ses=fau=tes 10
  as=tres=pleins=de=clar=tés=et=se=cou=rables 10
  ou=je=peux=vo=ya=ger=en=si=len=ce 10
  a=tra=vers=tants=de=cieux=et=de=pay=sages 10
  ou=je=peux=lire=à=tra=vers=ces=doux=voyages 10
  lin=con=nu=aux=loin=tains=ri=va=ges 9
  de=la=vie=et=ses=a=mers=ou=vra=ges 10
  re=mon=ter=le=temps=qui=court=dans=ses=fo=lies=ex=trêmes 13
  pen=sées=doux=par=fum=dun=an=ge 8
  une=par=u=ne=vous=ac=cou=rez=bra=ves=à=mes=sens 13
  tel=leune=a=bei=lle=qui=sé=lan=ce=sur=u=ne=rose 13
  ti=rant=de=mon=es=prit=toutes=les=bel=les=choses 11
  tel=un=so=leil=qui=sor=tait=des=sombres=nuages 10
  par=votre=frai=cheur=sen=i=vre=tou=te=ma=rai=son 12
  sur=les=ailes=du=rêve=qui=mar=ro=se=je=plane 11
  sur=un=ciel=de=mots=exemp=taient=de=toutes=peines 10
  et=de=jo=lies=phra=ses 6
  de=ce=que=jai=i=ma=gi=né=se=re=trouve 11
  ce=que=jai=ou=blié=et=ce=qui=est=per=du 11
  dans=leau=clai=re=de=votre=vi=ve=fon=taine 10
  pen=sées=oh=pen=sées=a=mis=que=je=nomme 10
  plus=clair=voyantes=que=mes=yeux=dans=mes=jours=sombres 10
  à=mes=co=tés=mon=so=leil=qui=sam=pli=fieet=qui=men=flamme 14
  vous=don=nez=une=â=me=à=mon=â=meé=ga=rée 12
  un=sou=rireà=ma=mu=se=que=la=lu=ne=sous=sa=man=tille=é=toi=lée 17
  lé=clai=ra=de=son=di=vin=vi=sa=ge 10
  pour=sa=tendre=cha=leur=qui=court=et=qui=lisse 10
  les=rimes=de=ma=so=li=tu=deet=ma=mé=lan=co=lie 13
  qui=me=bru=lait=de=ses=pe=tits=feux 9
  pen=sées=à=ma=fi=dé=li=té=nour=ris=sants=de=ma=mé=moire 15
  même=si=je=me=perds=en=un=clin=dœil=en=gais=pa=pillons 13
  dans=votre=vol=je=voleaux=so=leils=de=vos=cieux 10
  en=tout=temps=et=en=tous=lieux=s=la=sh=s=lash 12
  le=zé=ro=cinq=s=la=sh=zé=ro=quatre=s=la=sh=deux=mille=douze=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30
 • Phonétique : Pensées, Ma Lumiere

  dəpɥi lɔ̃tɑ̃, ʒə vu sɥiz- e ʒə vuz- ekutə
  dəpɥi lɔ̃tɑ̃ vuz- εtə, mε ʒuʁ, mε ʁutə
  mɔ̃ səl livʁə e sε ɡʁɑ̃ paʒə
  miʁwaʁ də mɔ̃n- εspʁi, ki mə ʁəflεtə
  sεz- ɑ̃tuzjasməz- e sε fotə
  astʁə- plɛ̃ də klaʁtez- e səkuʁablə
  u ʒə pø vwajaʒe ɑ̃ silɑ̃sə
  a tʁavεʁ tɑ̃ də sjøz- e də pεizaʒə
  u ʒə pø liʁə, a tʁavεʁ sε du vwajaʒə
  lɛ̃kɔny o lwɛ̃tɛ̃ ʁivaʒə
  də la vi e sεz- amez- uvʁaʒə
  ʁəmɔ̃te lə tɑ̃ ki kuʁ, dɑ̃ sε fɔliz- εkstʁεmə
  pɑ̃se ! du paʁfœ̃ dœ̃n- ɑ̃ʒə
  ynə paʁ ynə, vuz- akuʁe, bʁavəz- a mε sɑ̃s
  tεllə ynə abεjə ki selɑ̃sə, syʁ ynə ʁozə
  tiʁɑ̃ də mɔ̃n- εspʁi, tutə lε bεllə ʃozə
  tεl œ̃ sɔlεj ki sɔʁtε dε sɔ̃bʁə- nɥaʒə
  paʁ vɔtʁə fʁεʃœʁ sɑ̃nivʁə tutə ma ʁεzɔ̃
  syʁ lεz- εlə dy ʁεvə ki maʁozə, ʒə planə
  syʁ œ̃ sjεl də moz- εɡzɑ̃ptε də tutə pεnə
  e də ʒɔli fʁazə,
  də sə kə ʒε imaʒine sə ʁətʁuvə
  sə kə ʒε ublje e sə ki ε pεʁdy
  dɑ̃ lo klεʁə də vɔtʁə vivə fɔ̃tεnə
  pɑ̃se ! ɔ pɑ̃se, ami kə ʒə nɔmə
  plys klεʁvwajɑ̃tə kə mεz- iø, dɑ̃ mε ʒuʁ sɔ̃bʁə
  a mε kɔte, mɔ̃ sɔlεj ki sɑ̃plifi e ki mɑ̃flamə
  vu dɔnez- ynə amə, a mɔ̃n- amə eɡaʁe
  œ̃ suʁiʁə a ma myzə, kə la lynə su sa mɑ̃tijə etwale
  leklεʁa də sɔ̃ divɛ̃ vizaʒə
  puʁ sa tɑ̃dʁə ʃalœʁ ki kuʁ e ki lisə
  lε ʁimə də ma sɔlitydə e ma melɑ̃kɔli
  ki mə bʁylε də sε pəti fø
  pɑ̃se ! a ma fidelite, nuʁʁisɑ̃ də ma memwaʁə
  mεmə si ʒə mə pεʁd, ɑ̃n- œ̃ klɛ̃ dœj, ɑ̃ ɡε papijɔ̃
  dɑ̃ vɔtʁə vɔl, ʒə vɔlə o sɔlεj də vo sjø
  ɑ̃ tu tɑ̃z- e ɑ̃ tus ljø slaʃ slaʃ
  lə zeʁo sɛ̃k slaʃ zeʁo katʁə slaʃ dø milə duzə. asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Pensées, Ma Lumiere

  dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=ʒə=vu=sɥi=ze=ʒə=vu=ze=kutə 12
  dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=vu=zε=tə=mε=ʒuʁ=mε=ʁu=tə 12
  mɔ̃=səl=li=vʁə=e=sε=ɡʁɑ̃=pa=ʒə 9
  mi=ʁwaʁ=də=mɔ̃=nεs=pʁi=ki=mə=ʁə=flε=tə 11
  sε=zɑ̃=tu=zjas=mə=ze=sε=fo=tə 9
  as=tʁə=plɛ̃=də=klaʁ=te=ze=sə=ku=ʁa=blə 11
  u=ʒə=pø=vwa=ja=ʒe=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 10
  a=tʁa=vεʁ=tɑ̃=də=sjø=ze=də=pε=i=za=ʒə 12
  u=ʒə=pø=li=ʁə=a=tʁa=vεʁ=sε=du=vwa=jaʒə 12
  lɛ̃=kɔ=ny=o=lwɛ̃=tɛ̃=ʁi=va=ʒə 9
  də=la=vi=e=sε=za=me=zu=vʁa=ʒə 10
  ʁə=mɔ̃=te=lə=tɑ̃=ki=kuʁ=dɑ̃=sε=fɔ=li=zεk=stʁεmə 13
  pɑ̃=se=du=paʁ=fœ̃=dœ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ynə=paʁ=y=nə=vu=za=ku=ʁe=bʁa=və=za=mε=sɑ̃s 13
  tεllə=ynə=a=bεjə=ki=se=lɑ̃=sə=syʁ=y=nə=ʁozə 12
  ti=ʁɑ̃=də=mɔ̃=nεs=pʁi=tu=tə=lε=bεl=lə=ʃozə 12
  tεl=œ̃=sɔ=lεj=ki=sɔʁ=tε=dε=sɔ̃=bʁən=ɥa=ʒə 12
  paʁ=vɔtʁə=fʁε=ʃœʁ=sɑ̃=ni=vʁə=tu=tə=ma=ʁε=zɔ̃ 12
  syʁ=lε=zε=lə=dy=ʁεvə=ki=ma=ʁo=zə=ʒə=planə 12
  syʁ=œ̃=sjεl=də=mo=zεɡ=zɑ̃p=tε=də=tu=tə=pεnə 12
  e=də=ʒɔ=li=fʁa=zə 6
  də=sə=kə=ʒε=i=ma=ʒi=ne=sə=ʁə=tʁu=və 12
  sə=kə=ʒε=u=blj=e=e=sə=ki=ε=pεʁ=dy 12
  dɑ̃=lo=klε=ʁə=də=vɔ=tʁə=vi=və=fɔ̃=tε=nə 12
  pɑ̃=se=ɔ=pɑ̃=se=a=mi=kə=ʒə=nɔ=mə 11
  plys=klεʁ=vwa=jɑ̃=tə=kə=mε=zi=ø=dɑ̃=mε=ʒuʁsɔ̃bʁə 12
  a=mε=kɔ=te=mɔ̃=sɔ=lεj=ki=sɑ̃=pli=fi=e=ki=mɑ̃=flamə 15
  vu=dɔ=ne=zynəa=mə=a=mɔ̃=na=mə=e=ɡa=ʁe 12
  œ̃=su=ʁiʁəa=ma=my=zə=kə=la=ly=nə=su=sa=mɑ̃=ti=jə=e=twa=le 18
  le=klε=ʁa=də=sɔ̃=di=vɛ̃=vi=za=ʒə 10
  puʁ=sa=tɑ̃=dʁə=ʃa=lœʁ=ki=kuʁ=e=ki=li=sə 12
  lε=ʁimə=də=ma=sɔ=li=ty=dəe=ma=me=lɑ̃=kɔ=li 13
  ki=mə=bʁy=lε=də=sε=pə=ti=fø 9
  pɑ̃se=a=ma=fi=de=li=te=nuʁ=ʁi=sɑ̃=də=ma=me=mwaʁə 14
  mεmə=si=ʒə=mə=pεʁd=ɑ̃=nœ̃=klɛ̃=dœj=ɑ̃=ɡε=pa=pi=jɔ̃ 14
  dɑ̃=vɔ=tʁə=vɔl=ʒə=vɔlə=o=sɔ=lεj=də=vo=sjø 12
  ɑ̃=tu=tɑ̃=ze=ɑ̃=tus=lj=ø=slaʃ=slaʃ 10
  lə=ze=ʁo=sɛ̃k=slaʃ=ze=ʁo=katʁə=slaʃ=dø=mi=lə=du=zə=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 28

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/06/2012 00:03Skrame2014

Je ne sais pas par quel mauvais soleil je pu rater une si jolie plume, plein de douceur, d’espoir et très joliment maquiller...Bravo mon amie je bcp aimé cette lecture
Amitié,
Skrame

Auteur de Poésie
07/06/2012 18:18Tulipe Noire

Très gentille de votre part mes amis , merci de vos sympa commentaire, mes saluts.

Auteur de Poésie
07/06/2012 18:30Daniel

Ouf!!!!Je ne suis pas le seul à avoir loupé ce beau poème.
Une plume pleine de cette lumière avec ses uniques pensées.
Amicalement......Daniel......

Auteur de Poésie
07/06/2012 18:35Tulipe Noire

MERCI MON AMI DANIEL, DE VOTRE SYMPA COMMENTAIRE, MES AMITIES.