Poème-France.com

Poeme : L’Ombre Et La LumiereL’Ombre Et La Lumiere

Je suis l’étranger
Venu d’outre-mer
Voiler de rameaux de rêves,
Ou pousse le feuillage de l’innocence
Du pur éclat du jour
Ou le tendre soleil, dans mon île vierge
Te séduira de son grand amour
Et la belle lune te contera
Les plus belles histoires
Je suis l’enfant du rose horizon
Qui dorme en paix, dans nos berges
J’erre de ville en ville
À travers les rues, sans rimes
Que la lumière à désertée
Où règne le mensonge,
Et brise le flot du temps
Avant le nom du jour
Je suis cet inconnu
Une écriture illisible
Devant tant d’aveuglement
Avec les jours âpres et farouches,
Je marche, sans voix, sans envie
Ou la raison sombrait,
Dans ses rubans d’ombres
Pleurant sans larme, mes souffrances
Je rentre et je sors de la même porte
De l’amertume et de la peur
Dans les lieux qui se répètent
Pareil à une feuille morte,
Que chassait le vent
Aucun mot, aucun alphabet,
Ne correspondait à mon être
Qu’émana la vague ultime du sort,
Je ne sais plus si j’ai existé
Et j’existe encore
Dans la vie, ce grand dictionnaire !
Un mot, un alphabet, ou une simple lettre
Dans l’ombre de ses recoins,
Je suis l’étranger, que le désespoir,
Portait dans sa litière
Des deux côtés, un abîme
Les regards froids et le silence
Qui cheminent dans les yeux de la haine
Et la nuit fumant mon corps
Crépitant de flammes
Que le temps regarda, sans peine
Sans savoir, un seul mot de mon être.
Le 24/06/2012**
Tulipe Noire

PostScriptum

J’ai voulu saluer dans ce poème tant d’émigrés vivant partout en Europe, qui vivent en souffrance, malgré le défi qu’ils portent, m’ont frappé de la bonté et l’amour qui brillent dans leurs yeux, que se soit des étudiants ou des travailleurs, aussi je souffre quand je voix une partie d’entre-eux vivre dans les rues, des SDF qui attendent chaque jour l’aurore de la mort et surtout les vieux.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi letʁɑ̃ʒe
vəny dutʁə mεʁ
vwale də ʁamo də ʁεvə,
u pusə lə fœjaʒə də linɔsɑ̃sə
dy pyʁ ekla dy ʒuʁ
u lə tɑ̃dʁə sɔlεj, dɑ̃ mɔ̃n- ilə vjεʁʒə
tə sedɥiʁa də sɔ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ
e la bεllə lynə tə kɔ̃təʁa
lε plys bεlləz- istwaʁə
ʒə sɥi lɑ̃fɑ̃ dy ʁozə ɔʁizɔ̃
ki dɔʁmə ɑ̃ pε, dɑ̃ no bεʁʒə
ʒeʁə də vilə ɑ̃ vilə
a tʁavεʁ lε ʁy, sɑ̃ ʁimə
kə la lymjεʁə a dezεʁte
u ʁεɲə lə mɑ̃sɔ̃ʒə,
e bʁizə lə flo dy tɑ̃
avɑ̃ lə nɔ̃ dy ʒuʁ
ʒə sɥi sεt ɛ̃kɔny
ynə ekʁityʁə iliziblə
dəvɑ̃ tɑ̃ davøɡləmɑ̃
avεk lε ʒuʁz- apʁəz- e faʁuʃə,
ʒə maʁʃə, sɑ̃ vwa, sɑ̃z- ɑ̃vi
u la ʁεzɔ̃ sɔ̃bʁε,
dɑ̃ sε ʁybɑ̃ dɔ̃bʁə
pləʁɑ̃ sɑ̃ laʁmə, mε sufʁɑ̃sə
ʒə ʁɑ̃tʁə e ʒə sɔʁ də la mεmə pɔʁtə
də lamεʁtymə e də la pœʁ
dɑ̃ lε ljø ki sə ʁepεte
paʁεj a ynə fœjə mɔʁtə,
kə ʃasε lə vɑ̃
okœ̃ mo, okœ̃ alfabε,
nə kɔʁεspɔ̃dε a mɔ̃n- εtʁə
kemana la vaɡ yltimə dy sɔʁ,
ʒə nə sε plys si ʒε εɡziste
e ʒεɡzistə ɑ̃kɔʁə
dɑ̃ la vi, sə ɡʁɑ̃ diksjɔnεʁə !
œ̃ mo, œ̃n- alfabε, u ynə sɛ̃plə lεtʁə
dɑ̃ lɔ̃bʁə də sε ʁəkwɛ̃,
ʒə sɥi letʁɑ̃ʒe, kə lə dezεspwaʁ,
pɔʁtε dɑ̃ sa litjεʁə
dε dø kote, œ̃n- abimə
lε ʁəɡaʁd fʁwaz- e lə silɑ̃sə
ki ʃəmine dɑ̃ lεz- iø də la-εnə
e la nɥi fymɑ̃ mɔ̃ kɔʁ
kʁepitɑ̃ də flamə
kə lə tɑ̃ ʁəɡaʁda, sɑ̃ pεnə
sɑ̃ savwaʁ, œ̃ səl mo də mɔ̃n- εtʁə.
lə vɛ̃t- katʁə slaʃ zeʁo si- slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə