Poeme-France : Lecture Écrit Prison

Poeme : Ame Blesser

Poème Prison
Publié le 04/06/2006 00:06

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Ame Blesser

Livrer a mon seul et unique atout
J’avoue tout
Ma vie n’a ete que souffrance et misere
Maintenant qu’elle a changer, je repense a mon enfer

Je repense a mes yeux remplis d’eau
Je me rapelle que j’en fesait souvent trop
J’imagine encore la vivre et je retourne me peiné dans mon passé
Je me noye dans cette cruauté qui ne m’a jamais abandonné

Et je réussi a me convaincre de ne pas pleurer
Car ce qui est derriere moi, j’aurais du l’oublier
J’aurais du avancer dans le bon chemin
Et ne plus jamais repenser a mon énorme chagrin

Malgré qu’aujourd’hui est un nouveau jour, une nouvelle vie
Mon ame est mort et a peri
Malgré que je suis encore devant vos yeux, si sourriante
En dedant, je ne suis que mourrante

Vous croyez que ce n’est que mensonge mon histoire ?
Détrompez-vous, c’est simplement une fille qui n’a plus d’espoir
Une fille qui raconte sa vie et ces malheurs
Une fille qui reste forte malgré qu’a chaque nuits, elle pleurs
Une fille si sombre a l’allure si rayonnante
Une fille a l’allure si gentille mais en dedans si mechante

Je ne suis pas moi, j’incarne un personnage improviser
Je prefere nier que mon ame est gravement blesser
Je voulais vous montrez que ma misere, je pouvais la surmonter
Je me suis tromper, trop vite j’ai parler
 • Pieds Hyphénique: Ame Blesser

  li=vrer=a=mon=seul=et=u=ni=que=a=tout 11
  ja=voue=tout 3
  ma=vie=na=e=te=que=souf=fran=ce=et=mi=sere 12
  main=te=nant=quel=le=a=chan=ger=je=re=pen=se=a=mon=en=fer 16

  je=re=pen=se=a=mes=y=eux=rem=plis=deau 11
  je=me=ra=pel=le=que=jen=fe=sait=sou=vent=trop 12
  ji=ma=gineen=co=re=la=vi=vre=et=je=re=tour=ne=me=pei=né=dans=mon=pas=sé 20
  je=me=noye=dans=cette=cruau=té=qui=ne=ma=ja=mais=a=ban=don=né 16

  et=je=réus=si=a=me=con=vain=cre=de=ne=pas=pleu=rer 14
  car=ce=qui=est=der=rie=re=moi=jau=rais=du=lou=bli=er 14
  jau=rais=du=a=van=cer=dans=le=bon=che=min 11
  et=ne=plus=ja=mais=re=pen=ser=a=mon=é=nor=me=cha=grin 15

  mal=gré=quau=jourd=hui=est=un=nou=veau=jour=u=ne=nou=vel=le=vie 16
  mon=a=me=est=mort=et=a=pe=ri 9
  mal=gré=que=je=suis=en=co=re=de=vant=vos=y=eux=si=sour=riante 16
  en=de=dant=je=ne=suis=que=mour=ran=te 10

  vous=croyez=que=ce=nest=que=men=son=ge=mon=his=toi=re 13
  dé=trom=pez=vous=cest=sim=ple=ment=u=ne=fille=qui=na=plus=des=poir 16
  u=ne=fi=lle=qui=ra=conte=sa=vie=et=ces=mal=heurs 13
  une=fille=qui=res=te=for=te=mal=gré=qua=cha=que=nuits=el=le=pleurs 16
  u=ne=fi=lle=si=som=bre=a=lal=lu=re=si=ray=on=nan=te 16
  une=fille=a=lal=lu=re=si=gen=tille=mais=en=de=dans=si=me=chante 16

  je=ne=suis=pas=moi=jin=car=ne=un=per=son=nage=im=pro=vi=ser 16
  je=pre=fe=re=ni=er=que=mon=a=me=est=gra=ve=ment=bles=ser 16
  je=vou=lais=vous=mon=trez=que=ma=mise=re=je=pou=vais=la=sur=mon=ter 17
  je=me=suis=trom=per=trop=vi=te=jai=par=ler 11
 • Phonétique : Ame Blesser

  livʁe a mɔ̃ səl e ynikə atu
  ʒavu tu
  ma vi na ətə kə sufʁɑ̃sə e mizəʁə
  mɛ̃tənɑ̃ kεllə a ʃɑ̃ʒe, ʒə ʁəpɑ̃sə a mɔ̃n- ɑ̃fe

  ʒə ʁəpɑ̃sə a mεz- iø ʁɑ̃pli do
  ʒə mə ʁapεllə kə ʒɑ̃ fəzε suvɑ̃ tʁo
  ʒimaʒinə ɑ̃kɔʁə la vivʁə e ʒə ʁətuʁnə mə pεne dɑ̃ mɔ̃ pase
  ʒə mə nwaj dɑ̃ sεtə kʁɥote ki nə ma ʒamεz- abɑ̃dɔne

  e ʒə ʁeysi a mə kɔ̃vɛ̃kʁə də nə pa pləʁe
  kaʁ sə ki ε dəʁjəʁə mwa, ʒoʁε dy lublje
  ʒoʁε dy avɑ̃se dɑ̃ lə bɔ̃ ʃəmɛ̃
  e nə plys ʒamε ʁəpɑ̃se a mɔ̃n- enɔʁmə ʃaɡʁɛ̃

  malɡʁe koʒuʁdɥi εt- œ̃ nuvo ʒuʁ, ynə nuvεllə vi
  mɔ̃n- amə ε mɔʁ e a pəʁi
  malɡʁe kə ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə dəvɑ̃ voz- iø, si suʁʁjɑ̃tə
  ɑ̃ dədɑ̃, ʒə nə sɥi kə muʁʁɑ̃tə

  vu kʁwaje kə sə nε kə mɑ̃sɔ̃ʒə mɔ̃n- istwaʁə ?
  detʁɔ̃pe vu, sε sɛ̃pləmɑ̃ ynə fijə ki na plys dεspwaʁ
  ynə fijə ki ʁakɔ̃tə sa vi e sε malœʁ
  ynə fijə ki ʁεstə fɔʁtə malɡʁe ka ʃakə nɥi, εllə plœʁ
  ynə fijə si sɔ̃bʁə a lalyʁə si ʁεjɔnɑ̃tə
  ynə fijə a lalyʁə si ʒɑ̃tijə mεz- ɑ̃ dədɑ̃ si mεʃɑ̃tə

  ʒə nə sɥi pa mwa, ʒɛ̃kaʁnə œ̃ pεʁsɔnaʒə ɛ̃pʁɔvize
  ʒə pʁəfəʁə nje kə mɔ̃n- amə ε ɡʁavəmɑ̃ blese
  ʒə vulε vu mɔ̃tʁe kə ma mizəʁə, ʒə puvε la syʁmɔ̃te
  ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe, tʁo vitə ʒε paʁle
 • Pieds Phonétique : Ame Blesser

  li=vʁe=a=mɔ̃=səl=e=y=ni=kə=a=tu 11
  ʒa=vu=tu 3
  ma=vi=na=ə=tə=kə=su=fʁɑ̃=sə=e=mi=zə=ʁə 13
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kεl=lə=a=ʃɑ̃=ʒe=ʒə=ʁə=pɑ̃=sə=a=mɔ̃=nɑ̃=fe 16

  ʒə=ʁə=pɑ̃=sə=a=mε=zi=ø=ʁɑ̃=pli=do 11
  ʒə=mə=ʁa=pεl=lə=kə=ʒɑ̃=fə=zε=su=vɑ̃=tʁo 12
  ʒi=ma=ʒinəɑ̃=kɔ=ʁə=la=vi=vʁə=e=ʒə=ʁə=tuʁ=nə=mə=pε=ne=dɑ̃=mɔ̃=pase 19
  ʒə=mə=nwaj=dɑ̃=sεtə=kʁɥo=te=ki=nə=ma=ʒa=mε=za=bɑ̃=dɔ=ne 16

  e=ʒə=ʁe=y=si=a=mə=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=də=nə=pa=plə=ʁe 15
  kaʁ=sə=ki=ε=də=ʁj=ə=ʁə=mwa=ʒo=ʁε=dy=lu=blj=e 15
  ʒo=ʁε=dy=a=vɑ̃=se=dɑ̃=lə=bɔ̃=ʃə=mɛ̃ 11
  e=nə=plys=ʒa=mε=ʁə=pɑ̃=se=a=mɔ̃=ne=nɔʁ=mə=ʃa=ɡʁɛ̃ 15

  mal=ɡʁe=ko=ʒuʁ=dɥi=ε=tœ̃=nu=vo=ʒuʁ=y=nə=nu=vεl=lə=vi 16
  mɔ̃=na=mə=ε=mɔʁ=e=a=pə=ʁi 9
  mal=ɡʁe=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=də=vɑ̃=vo=zi=ø=si=suʁ=ʁjɑ̃tə 16
  ɑ̃=də=dɑ̃=ʒə=nə=sɥi=kə=muʁ=ʁɑ̃=tə 10

  vu=kʁwa=j=e=kə=sə=nε=kə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=mɔ̃=nis=twa=ʁə 15
  de=tʁɔ̃=pe=vu=sε=sɛ̃plə=mɑ̃=y=nə=fi=jə=ki=na=plys=dεs=pwaʁ 16
  y=nə=fi=jə=ki=ʁa=kɔ̃=tə=sa=vi=e=sε=ma=lœ=ʁə 15
  ynə=fi=jə=ki=ʁεs=tə=fɔʁ=tə=mal=ɡʁe=ka=ʃa=kə=nɥi=εl=lə=plœʁ 17
  y=nə=fi=jə=si=sɔ̃=bʁə=a=la=ly=ʁə=si=ʁε=jɔ=nɑ̃=tə 16
  ynə=fi=jəa=la=ly=ʁə=si=ʒɑ̃=ti=jə=mε=zɑ̃=də=dɑ̃=si=mε=ʃɑ̃tə 17

  ʒə=nə=sɥi=pa=mwa=ʒɛ̃=kaʁnə=œ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=ɛ̃=pʁɔ=vi=ze 16
  ʒə=pʁə=fə=ʁə=nj=e=kə=mɔ̃=na=mə=ε=ɡʁa=və=mɑ̃=ble=se 16
  ʒə=vu=lε=vu=mɔ̃=tʁe=kə=ma=mizəʁə=ʒə=pu=vε=la=syʁ=mɔ̃=te 16
  ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe=tʁo=vi=tə=ʒε=paʁ=le 11

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
13/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.