Poeme-France : Lecture Écrit Défaut

Poeme : Playeuse ?

Poème Défaut
Publié le 20/10/2005 03:10

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Playeuse ?

Tu as ozer me traiter de playeuse
Comme si je ne savais pas faire mon role d’amoureuse
Et le pire c’est que c’etais faux
Tu as seulement voullu me blesser avec tes mots
Et sa la marcher
Car c’est a fond que tu m’as blesser
De te pardonner ?
Jamais ! Je vais continuer de faiker
Je vais t’en vouloir tout ma vie
Je ne pensais pas que tu t’aurais autant permis
De me juger
Sans te regarder
Ce n’est pas parce que je l’ai quitter
Parce que il ne savait pas aimer
Que tu as une bonne raison de me traiter de playeuse
Je cherchais seulement a etre heureuse
Ce n’est pas comme si je l’avais tromper
Je n’ai pas encore ta mechanceter pour avoir cette idee
La seul chose que je peux te dire c’est « moove »
Il n’y a personne qui veux d’une jalouse
Si je les garde mes « chum »
C’est parce que je n’ai pas ton caractere de « bum »
Les gars
Je ne les utilise pas
Je sors avec parce que je les aime
Pas seulement dans le but de leur faire de la peine
Toi ce n’est que pour ne pas rester celibataire
Alors la prochaine fois regarde toi avant de dire un commentaire
 • Pieds Hyphénique: Playeuse ?

  tu=as=o=zer=me=trai=ter=de=playeu=se 10
  comme=si=je=ne=sa=vais=pas=fai=re=mon=ro=le=da=mou=reuse 15
  et=le=pi=re=cest=que=ce=tais=faux 9
  tu=as=seule=ment=voul=lu=me=bles=ser=a=vec=tes=mots 13
  et=sa=la=mar=cher 5
  car=cest=a=fond=que=tu=mas=bles=ser 9
  de=te=par=don=ner 5
  ja=mais=je=vais=con=ti=nuer=de=fai=ker 10
  je=vais=ten=vou=loir=tout=ma=vie 8
  je=ne=pen=sais=pas=que=tu=tau=rais=au=tant=per=mis 13
  de=me=ju=ger 4
  sans=te=re=gar=der 5
  ce=nest=pas=par=ce=que=je=lai=quit=ter 10
  par=ce=que=il=ne=sa=vait=pas=ai=mer 10
  que=tu=as=une=bon=ne=rai=son=de=me=trai=ter=de=playeuse 14
  je=cher=chais=seule=ment=a=e=tre=heu=reuse 10
  ce=nest=pas=comme=si=je=la=vais=trom=per 10
  je=nai=pas=en=core=ta=me=chan=ce=ter=pour=a=voir=cet=te=i=dee 17
  la=seul=chose=que=je=peux=te=di=re=cest=moove 11
  il=ny=a=per=sonne=qui=veux=du=ne=ja=louse 11
  si=je=les=gar=de=mes=chum 7
  cest=par=ce=que=je=nai=pas=ton=ca=rac=te=re=de=bum 14
  les=gars 2
  je=ne=les=u=ti=li=se=pas 8
  je=sors=a=vec=par=ce=que=je=les=aime 10
  pas=seule=ment=dans=le=but=de=leur=fai=re=de=la=peine 13
  toi=ce=nest=que=pour=ne=pas=res=ter=ce=li=ba=taire 13
  a=lors=la=pro=chaine=fois=re=gar=de=toi=a=vant=de=di=reun=com=men=taire 18
 • Phonétique : Playeuse ?

  ty a ɔze mə tʁεte də plεjøzə
  kɔmə si ʒə nə savε pa fεʁə mɔ̃ ʁɔlə damuʁøzə
  e lə piʁə sε kə sətε fo
  ty a sələmɑ̃ vuly mə blese avεk tε mo
  e sa la maʁʃe
  kaʁ sεt- a fɔ̃ kə ty ma blese
  də tə paʁdɔne ?
  ʒamε ! ʒə vε kɔ̃tinɥe də fεke
  ʒə vε tɑ̃ vulwaʁ tu ma vi
  ʒə nə pɑ̃sε pa kə ty toʁεz- otɑ̃ pεʁmi
  də mə ʒyʒe
  sɑ̃ tə ʁəɡaʁde
  sə nε pa paʁsə kə ʒə lε kite
  paʁsə kə il nə savε pa εme
  kə ty a ynə bɔnə ʁεzɔ̃ də mə tʁεte də plεjøzə
  ʒə ʃεʁʃε sələmɑ̃ a εtʁə œʁøzə
  sə nε pa kɔmə si ʒə lavε tʁɔ̃pe
  ʒə nε pa ɑ̃kɔʁə ta mεʃɑ̃səte puʁ avwaʁ sεtə idi
  la səl ʃozə kə ʒə pø tə diʁə sεst « muvə »
  il ni a pεʁsɔnə ki vø dynə ʒaluzə
  si ʒə lε ɡaʁdə məs « ʃym »
  sε paʁsə kə ʒə nε pa tɔ̃ kaʁaktəʁə də « bym »
  lε ɡaʁ
  ʒə nə lεz- ytilizə pa
  ʒə sɔʁz- avεk paʁsə kə ʒə lεz- εmə
  pa sələmɑ̃ dɑ̃ lə byt də lœʁ fεʁə də la pεnə
  twa sə nε kə puʁ nə pa ʁεste səlibatεʁə
  alɔʁ la pʁoʃεnə fwa ʁəɡaʁdə twa avɑ̃ də diʁə œ̃ kɔmɑ̃tεʁə
 • Pieds Phonétique : Playeuse ?

  ty=a=ɔ=ze=mə=tʁε=te=də=plε=jøzə 10
  kɔmə=si=ʒə=nə=sa=vε=pa=fε=ʁə=mɔ̃=ʁɔ=lə=da=mu=ʁøzə 15
  e=lə=pi=ʁə=sε=kə=sə=tε=fo 9
  ty=asə=lə=mɑ̃=vu=ly=mə=ble=se=a=vεk=tε=mo 13
  e=sa=la=maʁ=ʃe 5
  kaʁ=sε=ta=fɔ̃=kə=ty=ma=ble=se 9
  də=tə=paʁ=dɔ=ne 5
  ʒa=mε=ʒə=vε=kɔ̃=tin=ɥe=də=fε=ke 10
  ʒə=vε=tɑ̃=vu=lwaʁ=tu=ma=vi 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pakə=ty=to=ʁε=zo=tɑ̃=pεʁ=mi 12
  də=mə=ʒy=ʒe 4
  sɑ̃=tə=ʁə=ɡaʁ=de 5
  sə=nε=pa=paʁ=sə=kə=ʒə=lε=ki=te 10
  paʁ=sə=kə=il=nə=sa=vε=pa=ε=me 10
  kə=ty=a=ynə=bɔ=nə=ʁε=zɔ̃=də=mə=tʁε=te=də=plε=jøzə 15
  ʒə=ʃεʁ=ʃεsə=lə=mɑ̃=a=ε=tʁə=œ=ʁøzə 10
  sə=nε=pa=kɔmə=si=ʒə=la=vε=tʁɔ̃=pe 10
  ʒə=nε=pa=ɑ̃=kɔʁə=ta=mε=ʃɑ̃=sə=te=puʁ=a=vwaʁ=sε=tə=i=di 17
  la=səl=ʃozə=kə=ʒə=pø=tə=di=ʁə=sεst=muvə 11
  il=ni=a=pεʁ=sɔnə=ki=vø=dy=nə=ʒaluzə 10
  si=ʒə=lε=ɡaʁ=də=məs=ʃym 7
  sε=paʁsə=kə=ʒə=nε=pa=tɔ̃=ka=ʁak=tə=ʁə=də=bym 13
  lε=ɡaʁ 2
  ʒə=nə=lε=zy=ti=li=zə=pa 8
  ʒə=sɔʁ=za=vεk=paʁ=sə=kə=ʒə=lε=zεmə 10
  pasə=lə=mɑ̃=dɑ̃=lə=byt=də=lœʁ=fε=ʁə=də=lapεnə 12
  twasə=nε=kə=puʁ=nə=pa=ʁεs=te=sə=li=ba=tεʁə 12
  a=lɔʁ=la=pʁo=ʃεnə=fwa=ʁə=ɡaʁ=də=twa=a=vɑ̃=də=di=ʁəœ̃=kɔ=mɑ̃=tεʁə 18

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.