Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Histoire D’Amour

Poème Amour
Publié le 06/11/2005 23:31

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Histoire D’Amour

J’ai commencer par t’aimer
Mais j’avais trop parler
Je me retrouvais devant toi
Sans voix
Ne sachant quoi dire
Je n’avais que le gout de mentir
Nier d’avoir parler
Nier d’avoir dit t’aimer
Mais il etais trop tard
Il fallais que j’affronte mon cauchemars
Je t’ai tout avouer
A ce moment j’ai crue rever
Car nos sentiments etais reciproque
Sa me fesait un gros choque
Plus tard tu me laissa
Sans jamais que je sache pourquoi
Tu disais que ce n’etais pas important
Mais ce l’etais pour moi
Je ne su jamais la raison
Jamais su pourquoi cette abandon
Pourtant tu est revenue
Tu pretendais de m’avoir laisser, tu etais decu
Moi j’enbarquai dans ton jeux
Et je crue a toute tes avoeux
C’est seulement plus tard
Que je realisai que tu etais un vrai cauchemars
Tu me forcais, me menacais
Tu etais simplement trop imparfait
Je t’ai laisser
Sans pitier
Te fesant voir la pire enfer
Essayant de te faire regretter tes manieres
Malgres sa tu as continuer a m’aimer
Malgres toute cette atrociter
Mais mon cœur, tu y avais dejas echaper
Car je t’avais remplacer
Pour realiser qu’il me trompais
Un autre con imparfait
Je l’ai quitter
Toi tu ne voulais plus me lacher
Tu prettendais avoir changer
De savoir aimer
Je t’ai fait confiance
Je t’ai redonner une autre chance
Mais c’est maintenent
Que je realise que tu me mens
Que tu me fais des promesse en l’air
Que tu retournes toujours en arriere
Que tu ne m’aime pas asser
Tellement que tu n’es pas capable le prouver

… J’aurai eu ma lecon…
… Je te quitterai avec raison…
… Je t’oublirai de ma vie…
… Je te laisserai dans l’oublie…
 • Pieds Hyphénique: Histoire D’Amour

  jai=com=men=cer=par=tai=mer 7
  mais=ja=vais=trop=par=ler 6
  je=me=re=trou=vais=de=vant=toi 8
  sans=voix 2
  ne=sa=chant=quoi=di=re 6
  je=na=vais=que=le=gout=de=men=tir 9
  ni=er=da=voir=par=ler 6
  nier=da=voir=dit=tai=mer 6
  mais=il=e=tais=trop=tard 6
  il=fal=lais=que=jaf=fronte=mon=cau=che=mars 10
  je=tai=tout=a=vou=er 6
  a=ce=mo=ment=jai=crue=re=ver 8
  car=nos=sen=ti=ments=e=tais=re=ci=proque 10
  sa=me=fe=sait=un=gros=choque 7
  plus=tard=tu=me=lais=sa 6
  sans=ja=mais=que=je=sa=che=pour=quoi 9
  tu=di=sais=que=ce=ne=tais=pas=im=por=tant 11
  mais=ce=le=tais=pour=moi 6
  je=ne=su=ja=mais=la=rai=son 8
  ja=mais=su=pour=quoi=cet=te=a=ban=don 10
  pour=tant=tu=est=re=ve=nue 7
  tu=pre=ten=dais=de=ma=voir=lais=ser=tu=e=tais=de=cu 14
  moi=jen=bar=quai=dans=ton=jeux 7
  et=je=crue=a=tou=te=tes=a=voeux 9
  cest=seu=le=ment=plus=tard 6
  que=je=rea=li=sai=que=tu=e=tais=un=vrai=cauche=mars 13
  tu=me=for=cais=me=me=na=cais 8
  tu=e=tais=sim=ple=ment=trop=im=par=fait 10
  je=tai=lais=ser 4
  sans=pi=ti=er 4
  te=fe=sant=voir=la=pi=re=en=fer 9
  es=sayant=de=te=faire=re=gret=ter=tes=ma=nieres 11
  mal=gres=sa=tu=as=con=ti=nuer=a=mai=mer 11
  mal=gres=tou=te=cet=te=a=tro=ci=ter 10
  mais=mon=cœur=tu=y=a=vais=de=jas=e=cha=per 12
  car=je=ta=vais=rem=pla=cer 7
  pour=rea=li=ser=quil=me=trom=pais 8
  un=au=tre=con=im=par=fait 7
  je=lai=quit=ter 4
  toi=tu=ne=vou=lais=plus=me=la=cher 9
  tu=pret=ten=dais=a=voir=chan=ger 8
  de=sa=voir=ai=mer 5
  je=tai=fait=con=fian=ce 6
  je=tai=re=don=ner=uneau=tre=chance 8
  mais=cest=main=tenent 4
  que=je=rea=lise=que=tu=me=mens 8
  que=tu=me=fais=des=promes=seen=lair 8
  que=tu=re=tournes=tou=jours=en=ar=riere 9
  que=tu=ne=mai=me=pas=as=ser 8
  tel=le=ment=que=tu=nes=pas=ca=pable=le=prou=ver 12

  jau=rai=eu=ma=le=con 7
  je=te=quit=te=rai=a=vec=rai=son 10
  je=tou=bli=rai=de=ma=vie 8
  je=te=laisse=rai=dans=lou=blie 8
 • Phonétique : Histoire D’Amour

  ʒε kɔmɑ̃se paʁ tεme
  mε ʒavε tʁo paʁle
  ʒə mə ʁətʁuvε dəvɑ̃ twa
  sɑ̃ vwa
  nə saʃɑ̃ kwa diʁə
  ʒə navε kə lə ɡu də mɑ̃tiʁ
  nje davwaʁ paʁle
  nje davwaʁ di tεme
  mεz- il ətε tʁo taʁ
  il falε kə ʒafʁɔ̃tə mɔ̃ koʃəmaʁ
  ʒə tε tut- avue
  a sə mɔmɑ̃ ʒε kʁy ʁəve
  kaʁ no sɑ̃timɑ̃z- ətε ʁəsipʁɔkə
  sa mə fəzε œ̃ ɡʁo ʃɔkə
  plys taʁ ty mə lεsa
  sɑ̃ ʒamε kə ʒə saʃə puʁkwa
  ty dizε kə sə nətε pa ɛ̃pɔʁtɑ̃
  mε sə lətε puʁ mwa
  ʒə nə sy ʒamε la ʁεzɔ̃
  ʒamε sy puʁkwa sεtə abɑ̃dɔ̃
  puʁtɑ̃ ty ε ʁəvənɥ
  ty pʁətɑ̃dε də mavwaʁ lεse, ty ətε dəky
  mwa ʒɑ̃baʁkε dɑ̃ tɔ̃ ʒø
  e ʒə kʁy a tutə tεz- avø
  sε sələmɑ̃ plys taʁ
  kə ʒə ʁəalizε kə ty ətεz- œ̃ vʁε koʃəmaʁ
  ty mə fɔʁkε, mə mənakε
  ty ətε sɛ̃pləmɑ̃ tʁo ɛ̃paʁfε
  ʒə tε lεse
  sɑ̃ pitje
  tə fəzɑ̃ vwaʁ la piʁə ɑ̃fe
  esεjɑ̃ də tə fεʁə ʁəɡʁεte tε manjəʁə
  malɡʁə- sa ty a kɔ̃tinɥe a mεme
  malɡʁə- tutə sεtə atʁɔsite
  mε mɔ̃ kœʁ, ty i avε dəʒaz- εʃape
  kaʁ ʒə tavε ʁɑ̃plase
  puʁ ʁəalize kil mə tʁɔ̃pε
  œ̃n- otʁə kɔ̃ ɛ̃paʁfε
  ʒə lε kite
  twa ty nə vulε plys mə laʃe
  ty pʁεtɑ̃dεz- avwaʁ ʃɑ̃ʒe
  də savwaʁ εme
  ʒə tε fε kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə tε ʁədɔne ynə otʁə ʃɑ̃sə
  mε sε mɛ̃təne
  kə ʒə ʁəalizə kə ty mə mɑ̃
  kə ty mə fε dε pʁɔmεsə ɑ̃ lεʁ
  kə ty ʁətuʁnə- tuʒuʁz- ɑ̃n- aʁjəʁə
  kə ty nə mεmə pa ase
  tεllmɑ̃ kə ty nε pa kapablə lə pʁuve

  … ʒoʁε y ma ləkɔ̃…
  … ʒə tə kitəʁε avεk ʁεzɔ̃…
  … ʒə tubliʁε də ma vi…
  … ʒə tə lεsəʁε dɑ̃ lubli…
 • Pieds Phonétique : Histoire D’Amour

  ʒε=kɔ=mɑ̃se=paʁ=tε=me 6
  mε=ʒa=vε=tʁo=paʁ=le 6
  ʒə=məʁə=tʁu=vεdə=vɑ̃=twa 6
  sɑ̃=vwa 2
  nə=sa=ʃɑ̃=kwa=di=ʁə 6
  ʒə=na=vεkə=lə=ɡu=də=mɑ̃=tiʁ 8
  nj=e=da=vwaʁ=paʁ=le 6
  nje=da=vwaʁ=di=tε=me 6
  mε=zil=ə=tε=tʁo=taʁ 6
  il=fa=lεkə=ʒa=fʁɔ̃tə=mɔ̃=ko=ʃə=maʁ 9
  ʒə=tε=tu=ta=vu=e 6
  asə=mɔ=mɑ̃=ʒε=kʁy=ʁə=ve 7
  kaʁ=no=sɑ̃=ti=mɑ̃zə=tε=ʁə=sipʁɔkə 8
  samə=fə=zε=œ̃=ɡʁo=ʃɔkə 6
  plys=taʁ=ty=mə=lε=sa 6
  sɑ̃=ʒa=mεkə=ʒə=sa=ʃə=puʁ=kwa 8
  ty=di=zεkə=sə=nə=tε=pa=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 10
  mε=sə=lə=tε=puʁ=mwa 6
  ʒə=nə=sy=ʒa=mε=la=ʁε=zɔ̃ 8
  ʒa=mε=sy=puʁ=kwa=sεtəa=bɑ̃=dɔ̃ 8
  puʁ=tɑ̃=ty=ε=ʁə=vənɥ 6
  typʁə=tɑ̃=dε=də=ma=vwaʁ=lε=se=ty=ə=tε=də=ky 13
  mwa=ʒɑ̃=baʁ=kε=dɑ̃=tɔ̃=ʒø 7
  e=ʒə=kʁy=a=tutə=tε=za=vø 8
  sε=sə=lə=mɑ̃=plys=taʁ 6
  kə=ʒə=ʁəa=li=zεkə=ty=ə=tε=zœ̃=vʁε=ko=ʃə=maʁ 13
  tymə=fɔʁ=kε=mə=mə=na=kε 7
  tyə=tε=sɛ̃=plə=mɑ̃=tʁo=ɛ̃=paʁ=fε 9
  ʒə=tε=lε=se 4
  sɑ̃=pi=tj=e 4
  tə=fə=zɑ̃=vwaʁ=la=piʁəɑ̃=fe 7
  e=sε=jɑ̃də=tə=fε=ʁə=ʁə=ɡʁε=te=tε=ma=njə=ʁə 13
  mal=ɡʁə=sa=ty=a=kɔ̃=tin=ɥe=a=mε=me 11
  mal=ɡʁə=tutə=sε=təa=tʁɔ=si=te 8
  mε=mɔ̃=kœʁ=ty=i=a=vεdə=ʒa=zε=ʃa=pe 11
  kaʁ=ʒə=ta=vε=ʁɑ̃=plase 6
  puʁʁəa=li=ze=kil=mə=tʁɔ̃=pε 7
  œ̃=notʁə=kɔ̃=ɛ̃=paʁ=fε 6
  ʒə=lε=ki=te 4
  twa=tynə=vu=lε=plys=mə=la=ʃe 8
  ty=pʁε=tɑ̃=dε=za=vwaʁ=ʃɑ̃=ʒe 8
  də=sa=vwaʁ=ε=me 5
  ʒə=tε=fε=kɔ̃=fjɑ̃=sə 6
  ʒə=tεʁə=dɔ=ne=y=nəo=tʁə=ʃɑ̃sə 8
  mε=sε=mɛ̃=tə=ne 5
  kə=ʒə=ʁəa=lizə=kə=ty=mə=mɑ̃ 8
  kə=tymə=fε=dε=pʁɔ=mε=səɑ̃=lεʁ 8
  kə=tyʁə=tuʁnə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=na=ʁjə=ʁə 9
  kə=tynə=mε=mə=pa=ase 6
  tεl=lmɑ̃kə=ty=nε=pa=ka=pa=blə=lə=pʁu=ve 11

  ʒo=ʁε=y=malə=kɔ̃ 6
  ʒə=tə=kitə=ʁε=a=vεk=ʁε=zɔ̃ 9
  ʒə=tu=bli=ʁεdə=ma=vi 7
  ʒə=tə=lεsə=ʁε=dɑ̃=lu=bli 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2006 02:55Princesse Déchainée

Magnifique ce poème. . . j’en ai le souffle coupé!!! Non mais sérieusement je viens de découvrir une nouvelle excellente auteure. . j’aime vraiment ce poème. . continue, il faudra écrire ensemble un jour 😃
-xxx- Princesse Déchainée -xxx-