Poeme : Envoles Moi

Envoles Moi

Sulfureuse, palpitante et trépidante, je n’en puis plus d’ainsi attendre
Ton souffle, ton cœur tes lèvres, me faisant dès lors prisonnière de ce charme qui est tien.

Introduit dans cette folle course, tu ne peux t’en détacher
Je fais dès à présent de toi cavalier de mes sens
Je chevaucherais chaque recoins de ton absurde
Chaque lignes, chaque creux, chaque pleins
Passionnée de tant de beauté je prendrais modèle de ton souffle
Pour dessiner la splendeur d’une éternité consumée
Je prendrais des tes yeux les braises luxuriantes d’une promesse d’avenir
Détacherais les étoiles qui rayonnent dans cet esprit fou de m’aimer
Les déposerais au coins de tes lèvres,
Pour enfin de ma langues cueillir leurs fruit langoureux.

Amoureuse, imprudente et impuissante, je ne te résiste pas
Tu le sais, la malice se lit dans ta voix, délice charnel

Accroche toi, envoles moi
Emmènes moi là bas, je te suivrais, crois moi,
De tes ailes je prendrais la forme,
Pour que les anges puissent enfin se trouver vaincus,
Devant tant de force, nul ne résiste
Ni même la divine résultante de nos croyance.
Envoles toi, accroche moi,
Je n’ai plus peur, je ne suis plus là.

Doucereuse, palpitante et épuisée, dans tes bras je redescendrais
Serrant près de toi cette vie ranimée, cette nuit tant prisée

Des secondes qui, tel un affront,
Nous font redescendre en ce bas monde
Oh délice,
Comme la vie est bien fade au coté de ton paradis
Pauvre mortelle éprise de la perfection
Éveille moi, rendors toi,
Je caresserais le jour qui ne cessera de me ramener
Sans cesse vers cette nouvelle réalité
Amoureuse du rêve, éveille toi, rendors moi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Envoles Moi

  sul=fu=reuse=pal=pi=tan=teet=tré=pi=dan=te=je=nen=puis=plus=dain=si=at=tendre 19
  ton=souf=fle=ton=cœur=tes=lèvres=me=fai=sant=dès=lors=pri=son=niè=re=de=ce=char=me=qui=est=tien 23

  in=tro=duit=dans=cette=fol=le=cour=se=tu=ne=peux=ten=dé=ta=cher 16
  je=fais=dès=à=pré=sent=de=toi=ca=va=lier=de=mes=sens 14
  je=che=vau=che=rais=cha=que=re=coins=de=ton=ab=su=rde 14
  cha=que=li=gnes=cha=que=creux=cha=que=pleins 10
  pas=sion=née=de=tant=de=beau=té=je=pren=drais=mo=dèle=de=ton=souffle 16
  pour=des=si=ner=la=splen=deur=duneé=ter=ni=té=con=su=mée 14
  je=pren=drais=des=tes=yeux=les=braises=luxu=rian=tes=du=ne=pro=mes=se=da=ve=nir 19
  dé=tache=rais=les=é=toi=les=qui=rayon=nent=dans=cet=es=prit=fou=de=mai=mer 18
  les=dé=po=se=rais=au=coins=de=tes=lè=vres 11
  pour=en=fin=de=ma=lan=gues=cueil=lir=leurs=fruit=lan=gou=reux 14

  amou=reuse=im=pru=den=teet=im=puis=san=te=je=ne=te=ré=sis=te=pas 17
  tu=le=sais=la=ma=lice=se=lit=dans=ta=voix=dé=li=ce=char=nel 16

  ac=cro=che=toi=en=vo=les=moi 8
  em=mè=nes=moi=là=bas=je=te=sui=vrais=crois=moi 12
  de=tes=ai=les=je=pren=drais=la=for=me 10
  pour=que=les=an=ges=puis=sent=en=fin=se=trou=ver=vain=cus 14
  de=vant=tant=de=for=ce=nul=ne=ré=sis=te 11
  ni=mê=me=la=di=vi=ne=ré=sul=tan=te=de=nos=croyance 14
  en=vo=les=toi=ac=cro=che=moi 8
  je=nai=plus=peur=je=ne=suis=plus=là 9

  douce=reu=se=pal=pi=tan=teet=é=pui=sée=dans=tes=bras=je=re=des=cen=drais 18
  ser=rant=près=de=toi=cette=vie=ra=ni=mée=cet=te=nuit=tant=pri=sée 16

  des=se=con=des=qui=tel=un=af=front 9
  nous=font=re=des=cen=dre=en=ce=bas=mon=de 11
  oh=dé=li=ce 4
  comme=la=vieest=bien=fa=de=au=co=té=de=ton=pa=ra=dis 14
  pau=vre=mor=tel=le=é=pri=se=de=la=per=fec=ti=on 14
  évei=lle=moi=ren=dors=toi 6
  je=cares=se=rais=le=jour=qui=ne=ces=se=ra=de=me=ra=me=ner 16
  sans=ces=se=vers=cet=te=nou=vel=le=ré=a=li=té 13
  amou=reu=se=du=rê=ve=é=vei=lle=toi=ren=dors=moi 13
 • Phonétique : Envoles Moi

  sylfyʁøzə, palpitɑ̃tə e tʁepidɑ̃tə, ʒə nɑ̃ pɥi plys dɛ̃si atɑ̃dʁə
  tɔ̃ suflə, tɔ̃ kœʁ tε lεvʁə, mə fəzɑ̃ dε lɔʁ pʁizɔnjεʁə də sə ʃaʁmə ki ε tjɛ̃.

  ɛ̃tʁɔdɥi dɑ̃ sεtə fɔlə kuʁsə, ty nə pø tɑ̃ detaʃe
  ʒə fε dε a pʁezɑ̃ də twa kavalje də mε sɑ̃s
  ʒə ʃəvoʃəʁε ʃakə ʁəkwɛ̃ də tɔ̃n- absyʁdə
  ʃakə liɲə, ʃakə kʁø, ʃakə plɛ̃
  pasjɔne də tɑ̃ də bote ʒə pʁɑ̃dʁε mɔdεlə də tɔ̃ suflə
  puʁ desine la splɑ̃dœʁ dynə etεʁnite kɔ̃syme
  ʒə pʁɑ̃dʁε dε tεz- iø lε bʁεzə lyksyʁjɑ̃tə dynə pʁɔmεsə davəniʁ
  detaʃəʁε lεz- etwalə ki ʁεjɔne dɑ̃ sεt εspʁi fu də mεme
  lε depozəʁεz- o kwɛ̃ də tε lεvʁə,
  puʁ ɑ̃fɛ̃ də ma lɑ̃ɡ kœjiʁ lœʁ fʁɥi lɑ̃ɡuʁø.

  amuʁøzə, ɛ̃pʁydɑ̃tə e ɛ̃pɥisɑ̃tə, ʒə nə tə ʁezistə pa
  ty lə sε, la malisə sə li dɑ̃ ta vwa, delisə ʃaʁnεl

  akʁoʃə twa, ɑ̃vɔlə mwa
  ɑ̃mεnə mwa la ba, ʒə tə sɥivʁε, kʁwa mwa,
  də tεz- εlə ʒə pʁɑ̃dʁε la fɔʁmə,
  puʁ kə lεz- ɑ̃ʒə pɥise ɑ̃fɛ̃ sə tʁuve vɛ̃kys,
  dəvɑ̃ tɑ̃ də fɔʁsə, nyl nə ʁezistə
  ni mεmə la divinə ʁezyltɑ̃tə də no kʁwajɑ̃sə.
  ɑ̃vɔlə twa, akʁoʃə mwa,
  ʒə nε plys pœʁ, ʒə nə sɥi plys la.

  dusəʁøzə, palpitɑ̃tə e epɥize, dɑ̃ tε bʁa ʒə ʁədesɑ̃dʁε
  seʁɑ̃ pʁε də twa sεtə vi ʁanime, sεtə nɥi tɑ̃ pʁize

  dε səɡɔ̃də ki, tεl œ̃n- afʁɔ̃,
  nu fɔ̃ ʁədesɑ̃dʁə ɑ̃ sə ba mɔ̃də
  ɔ delisə,
  kɔmə la vi ε bjɛ̃ fadə o kɔte də tɔ̃ paʁadi
  povʁə mɔʁtεllə epʁizə də la pεʁfεksjɔ̃
  evεjə mwa, ʁɑ̃dɔʁ twa,
  ʒə kaʁesəʁε lə ʒuʁ ki nə sesəʁa də mə ʁaməne
  sɑ̃ sεsə vεʁ sεtə nuvεllə ʁealite
  amuʁøzə dy ʁεvə, evεjə twa, ʁɑ̃dɔʁ mwa…
 • Syllabes Phonétique : Envoles Moi

  syl=fy=ʁøzə=pal=pi=tɑ̃=tə=e=tʁe=pi=dɑ̃=tə=ʒə=nɑ̃=pɥi=plys=dɛ̃=si=a=tɑ̃dʁə 20
  tɔ̃=suflə=tɔ̃=kœʁ=tε=lε=vʁə=mə=fə=zɑ̃=dε=lɔʁ=pʁi=zɔ=njε=ʁə=də=sə=ʃaʁ=mə=ki=ε=tjɛ̃ 23

  ɛ̃=tʁɔd=ɥi=dɑ̃=sε=tə=fɔ=lə=kuʁ=sə=ty=nə=pø=tɑ̃=de=ta=ʃe 17
  ʒə=fε=dε=a=pʁe=zɑ̃=də=twa=ka=va=lj=e=də=mε=sɑ̃s 15
  ʒə=ʃə=vo=ʃə=ʁε=ʃa=kə=ʁə=kwɛ̃=də=tɔ̃=nab=syʁ=də 14
  ʃa=kə=li=ɲə=ʃa=kə=kʁø=ʃa=kə=plɛ̃ 10
  pa=sj=ɔ=ne=də=tɑ̃=də=bo=te=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=mɔ=dε=lə=də=tɔ̃=su=flə 19
  puʁ=de=si=ne=la=splɑ̃=dœ=ʁə=dy=nə=e=tεʁ=ni=te=kɔ̃=sy=me 17
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=dε=tε=ziø=lε=bʁεzə=lyk=sy=ʁjɑ̃=tə=dy=nə=pʁɔ=mε=sə=da=və=niʁ 20
  de=ta=ʃə=ʁε=lε=ze=twa=lə=ki=ʁε=jɔ=ne=dɑ̃=sεt=εs=pʁi=fu=də=mε=me 20
  lε=de=po=zə=ʁε=zo=kwɛ̃=də=tε=lε=vʁə 11
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=də=ma=lɑ̃ɡ=kœjiʁ=lœ=ʁə=fʁɥi=lɑ̃=ɡu=ʁø 13

  a=mu=ʁø=zə=ɛ̃=pʁy=dɑ̃=tə=e=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=tə=ʒə=nə=tə=ʁe=zis=tə=pa 20
  ty=lə=sε=la=ma=li=sə=sə=li=dɑ̃=ta=vwa=de=li=sə=ʃaʁ=nεl 17

  a=kʁo=ʃə=twa=ɑ̃=vɔ=lə=mwa 8
  ɑ̃=mε=nə=mwa=la=ba=ʒə=tə=sɥi=vʁε=kʁwa=mwa 12
  də=tε=zε=lə=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=la=fɔʁ=mə 10
  puʁ=kə=lε=zɑ̃=ʒə=pɥi=se=ɑ̃=fɛ̃=sə=tʁu=ve=vɛ̃=kys 14
  də=vɑ̃=tɑ̃=də=fɔʁ=sə=nyl=nə=ʁe=zis=tə 11
  ni=mε=mə=la=di=vi=nə=ʁe=zyl=tɑ̃=tə=də=no=kʁwa=j=ɑ̃=sə 17
  ɑ̃=vɔ=lə=twa=a=kʁo=ʃə=mwa 8
  ʒə=nε=plys=pœ=ʁə=ʒə=nə=sɥi=plys=la 10

  du=sə=ʁø=zə=pal=pi=tɑ̃=tə=e=ep=ɥi=ze=dɑ̃=tε=bʁa=ʒə=ʁə=de=sɑ̃=dʁε 20
  se=ʁɑ̃=pʁε=də=twa=sε=tə=vi=ʁa=ni=me=sε=tə=nɥi=tɑ̃=pʁi=ze 17

  dε=sə=ɡɔ̃=də=ki=tεl=œ̃=na=fʁɔ̃ 9
  nu=fɔ̃=ʁə=de=sɑ̃=dʁə=ɑ̃=sə=ba=mɔ̃=də 11
  ɔ=de=li=sə 4
  kɔ=mə=la=vi=ε=bj=ɛ̃=fa=də=o=kɔ=te=də=tɔ̃=pa=ʁa=di 17
  po=vʁə=mɔʁ=tεl=lə=e=pʁi=zə=də=la=pεʁ=fεk=s=j=ɔ̃ 15
  e=vε=jə=mwa=ʁɑ̃=dɔʁ=twa 7
  ʒə=ka=ʁe=sə=ʁε=lə=ʒuʁ=ki=nə=se=sə=ʁa=də=mə=ʁa=mə=ne 17
  sɑ̃=sε=sə=vεʁ=sε=tə=nu=vεl=lə=ʁe=a=li=te 13
  a=mu=ʁø=zə=dy=ʁε=və=e=vε=jə=twa=ʁɑ̃=dɔʁ=mwa 14

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/05/2012 21:05Jade

envole toi bien haut
amitié
jade