Univers de poésie d'un auteur

Poème:Depuis Toujours

Le Poème

J’étais un tout petit garçon
Je cachais mes chagrins
Au fond du jardin
J’avais les cheveux longs

Souvent pleins de paille
Toujours en bataille
J’avais un visage aux traits longs et fins
Au soleil je préférais plutôt le crachin.

Quand viendra ce jour où je te rencontrerai ?
Déjà je t’imaginais
Blonde les yeux clairs
Tu me tendrais les mains

Je n’aurais qu’à les prendre
Pas besoin de te parler pour t’entendre
Ta voix douce déjà me câlinerais
Sans rien faire tu viendrais m’embrasser

On s’était rencontrés
Il y a plusieurs siècles
Je te connaissais
Tu me reconnaissais

C’est comme si rien ne s’était passé
Rien que du naturel
Rencontre du premier type
Rien de surnaturel.

Et moi comme tous les garçons
Je jouais à la guerre
Aux billes et aux canons
J’étais dans ma garnison

J’étais solitaire
Au fond de mon jardin perdu
Et te voilà sur mes terres
Moi qui n’y croyais plus

Je pouvais tout lire sur ton visage
C’était si naturel
Pas besoin d’inutiles bavardages
Tu es tellement belle

Je t’ai déjà connue
Dans une autre vie
Cela nous a suffi
Pour ne plus être perdus.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit219

Poète Vautuit219

Vautuit219 a publié sur le site 261 écrits. Vautuit219 est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Depuis Toujoursjé=tais=un=tout=pe=tit=gar=çon 8
je=ca=chais=mes=cha=grins 6
au=fond=du=jar=din 5
ja=vais=les=che=veux=long=s 7

sou=vent=pleins=de=pail=le 6
tou=jours=en=ba=tail=le 6
ja=vais=un=vi=sageaux=traits=longs=et=fins 9
au=so=leil=je=pré=fé=rais=plu=tôt=le=cra=chin 12

quand=vien=dra=ce=jour=où=je=te=ren=contre=rai 11
dé=jà=je=ti=ma=gi=nais 7
blon=de=les=y=eux=clairs 6
tu=me=ten=drais=les=mains 6

je=nau=rais=quà=les=prendre 6
pas=be=soin=de=te=par=ler=pour=ten=tendre 10
ta=voix=douce=dé=jà=me=câ=line=rais 9
sans=rien=faire=tu=vien=drais=mem=bras=ser 9

on=sé=tait=ren=con=trés 6
il=y=a=plu=sieurs=siècles 6
je=te=con=nais=sais 5
tu=me=re=con=nais=sais 6

cest=comme=si=rien=ne=sé=tait=pas=sé 9
rien=que=du=na=tu=rel 6
ren=contre=du=pre=mier=type 6
rien=de=sur=na=tu=rel 6

et=moi=comme=tous=les=gar=çons 7
je=jou=ais=à=la=guerre 6
aux=billes=et=aux=ca=nons 6
jé=tais=dans=ma=gar=ni=son 7

jé=tais=so=li=tai=re 6
au=fond=de=mon=jar=din=per=du 8
et=te=voi=là=sur=mes=terres 7
moi=qui=ny=cro=yais=plus 6

je=pou=vais=tout=lire=sur=ton=vi=sage 9
cé=tait=si=na=tu=rel 6
pas=be=soin=di=nu=tiles=ba=var=dages 9
tu=es=tel=le=ment=belle 6

je=tai=dé=jà=con=nue 6
dans=u=ne=au=tre=vie 6
ce=la=nous=a=suf=fi 6
pour=ne=plus=être=per=dus 6
Phonétique : Depuis Toujoursʒetεz- œ̃ tu pəti ɡaʁsɔ̃
ʒə kaʃε mε ʃaɡʁɛ̃
o fɔ̃ dy ʒaʁdɛ̃
ʒavε lε ʃəvø lɔ̃ɡ

suvɑ̃ plɛ̃ də pajə
tuʒuʁz- ɑ̃ batajə
ʒavεz- œ̃ vizaʒə o tʁε lɔ̃ɡz- e fɛ̃
o sɔlεj ʒə pʁefeʁε plyto lə kʁaʃɛ̃.

kɑ̃ vjɛ̃dʁa sə ʒuʁ u ʒə tə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁε ?
deʒa ʒə timaʒinε
blɔ̃də lεz- iø klεʁ
ty mə tɑ̃dʁε lε mɛ̃

ʒə noʁε ka lε pʁɑ̃dʁə
pa bəzwɛ̃ də tə paʁle puʁ tɑ̃tɑ̃dʁə
ta vwa dusə deʒa mə kalinəʁε
sɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə ty vjɛ̃dʁε mɑ̃bʁase

ɔ̃ setε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
il i a plyzjœʁ sjεklə
ʒə tə kɔnεsε
ty mə ʁəkɔnεsε

sε kɔmə si ʁjɛ̃ nə setε pase
ʁjɛ̃ kə dy natyʁεl
ʁɑ̃kɔ̃tʁə dy pʁəmje tipə
ʁjɛ̃ də syʁnatyʁεl.

e mwa kɔmə tus lε ɡaʁsɔ̃
ʒə ʒuεz- a la ɡeʁə
o bijəz- e o kanɔ̃
ʒetε dɑ̃ ma ɡaʁnizɔ̃

ʒetε sɔlitεʁə
o fɔ̃ də mɔ̃ ʒaʁdɛ̃ pεʁdy
e tə vwala syʁ mε teʁə
mwa ki ni kʁwajε plys

ʒə puvε tu liʁə syʁ tɔ̃ vizaʒə
setε si natyʁεl
pa bəzwɛ̃ dinytilə bavaʁdaʒə
ty ε tεllmɑ̃ bεllə

ʒə tε deʒa kɔnɥ
dɑ̃z- ynə otʁə vi
səla nuz- a syfi
puʁ nə plysz- εtʁə pεʁdys.
Syllabes Phonétique : Depuis Toujoursʒe=tε=zœ̃=tupə=ti=ɡaʁ=sɔ̃ 7
ʒə=ka=ʃε=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 6
o=fɔ̃=dy=ʒaʁ=dɛ̃ 5
ʒa=vε=lε=ʃə=vø=lɔ̃ɡ 6

su=vɑ̃=plɛ̃=də=pa=jə 6
tu=ʒuʁ=zɑ̃=ba=ta=jə 6
ʒa=vε=zœ̃=vizaʒəo=tʁε=lɔ̃ɡ=ze=fɛ̃ 8
o=sɔ=lεj=ʒə=pʁe=fe=ʁεplytolə=kʁa=ʃɛ̃ 9

kɑ̃=vjɛ̃dʁasə=ʒuʁ=uʒə=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁε 9
de=ʒaʒə=ti=ma=ʒi=nε 6
blɔ̃=də=lε=zi=ø=klεʁ 6
ty=mə=tɑ̃=dʁε=lε=mɛ̃ 6

ʒə=no=ʁε=ka=lε=pʁɑ̃dʁə 6
pabə=zwɛ̃də=tə=paʁ=le=puʁtɑ̃tɑ̃dʁə 6
ta=vwadusə=de=ʒamə=ka=linə=ʁε 7
sɑ̃=ʁjɛ̃fεʁə=ty=vjɛ̃=dʁε=mɑ̃=bʁase 7

ɔ̃=se=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 6
il=i=a=ply=zjœʁ=sjεklə 6
ʒə=tə=kɔ=nε=sε 5
ty=mə=ʁə=kɔ=nε=sε 6

sεkɔmə=si=ʁjɛ̃nə=se=tε=pase 6
ʁjɛ̃=kə=dy=na=ty=ʁεl 6
ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=dy=pʁə=mje=tipə 6
ʁjɛ̃=də=syʁ=na=ty=ʁεl 6

e=mwakɔmə=tus=lε=ɡaʁ=sɔ̃ 6
ʒə=ʒu=ε=za=la=ɡeʁə 6
o=bi=jə=ze=o=ka=nɔ̃ 7
ʒe=tε=dɑ̃=ma=ɡaʁ=ni=zɔ̃ 7

ʒe=tε=sɔ=li=tε=ʁə 6
ofɔ̃də=mɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃=pεʁ=dy 6
e=tə=vwa=la=syʁ=mε=te=ʁə 8
mwa=ki=ni=kʁwa=jε=plys 6

ʒə=pu=vε=tuliʁə=syʁ=tɔ̃vizaʒə 6
se=tε=si=na=ty=ʁεl 6
pabə=zwɛ̃=di=ny=tilə=bavaʁdaʒə 6
ty=ε=tεl=lmɑ̃=bεl=lə 6

ʒə=tε=de=ʒa=kɔ=nəɥ 6
dɑ̃=zy=nə=o=tʁə=vi 6
sə=la=nu=za=sy=fi 6
puʁnə=plys=zε=tʁə=pεʁ=dys 6

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
18/03/2023 21:58Anya

Très jolie et très touchante déclaration d’amour

Poème Amour
Du 18/03/2023 05:31

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.