Poeme-France : Lecture Écrit Avenir

Poeme : Le Mien

Poème Avenir
Publié le 11/11/2005 15:00

L'écrit contient 114 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Vava78

Le Mien

Ton avenir ma puce
Voila commen jle voi
Tu sera une chirugiène
Mé moi papa
Jve pa de sa
Jve mon avenir a moi
Celui don je rève
Chaque nui
Celui de ma futur fille
Ki me souri
Je m’imagine
Avec mé chevau
O triple galo
Je dor dan lé bra de mon mari
É je gagne tré bien ma vi
Toi papa
L’avenir ke tu me destine
Je ne l’aime pa
Je veu ke se soi moi ki choisisse
Désoler
Mé papa je ne serai ni inférmière ni top model
Papa mon avenir a moi
Pour le moment
Il né kan rève
Mé je te promet ke je serai heureuse
 • Pieds Hyphénique: Le Mien

  ton=ave=nir=ma=puce 5
  voi=la=commen=j=le=voi 6
  tu=se=ra=une=chi=ru=giène 7
  mé=moi=pa=pa 4
  jve=pa=de=sa 4
  jve=mon=ave=nir=a=moi 6
  ce=lui=don=je=rève 5
  cha=que=nui 3
  ce=lui=de=ma=fu=tur=fille 7
  ki=me=sou=ri 4
  je=mi=ma=gine 4
  a=vec=mé=che=vau 5
  o=triple=ga=lo 4
  je=dor=dan=lé=bra=de=mon=ma=ri 9
  é=je=gagne=tré=bien=ma=vi 7
  toi=pa=pa 3
  lave=nir=ke=tu=me=des=tine 7
  je=ne=laime=pa 4
  je=veu=ke=se=soi=moi=ki=choi=sisse 9
  dé=so=ler 3
  mé=pa=pa=je=ne=se=rai=ni=in=fér=mière=ni=top=mo=del 15
  pa=pa=mon=ave=nir=a=moi 7
  pour=le=mo=ment 4
  il=né=kan=rève 4
  mé=je=te=promet=ke=je=se=rai=heu=reuse 10
 • Phonétique : Le Mien

  tɔ̃n- avəniʁ ma pysə
  vwala kɔmɛ̃ ʒlə vwa
  ty səʁa ynə ʃiʁyʒjεnə
  me mwa papa
  ʒvə pa də sa
  ʒvə mɔ̃n- avəniʁ a mwa
  səlɥi dɔ̃ ʒə ʁεvə
  ʃakə nɥi
  səlɥi də ma fytyʁ fijə
  ki mə suʁi
  ʒə mimaʒinə
  avεk me ʃəvo
  o tʁiplə ɡalo
  ʒə dɔʁ dɑ̃ le bʁa də mɔ̃ maʁi
  e ʒə ɡaɲə tʁe bjɛ̃ ma vi
  twa papa
  lavəniʁ kə ty mə dεstinə
  ʒə nə lεmə pa
  ʒə vø kə sə swa mwa ki ʃwazisə
  dezɔle
  me papa ʒə nə səʁε ni ɛ̃feʁmjεʁə ni tɔp mɔdεl
  papa mɔ̃n- avəniʁ a mwa
  puʁ lə mɔmɑ̃
  il ne kɑ̃ ʁεvə
  me ʒə tə pʁɔmε kə ʒə səʁε œʁøzə
 • Pieds Phonétique : Le Mien

  tɔ̃=navə=niʁ=ma=pysə 5
  vwa=la=kɔ=mɛ̃ʒlə=vwa 5
  ty=sə=ʁa=y=nə=ʃi=ʁy=ʒjεnə 8
  me=mwa=pa=pa 4
  ʒvə=pa=də=sa 4
  ʒvə=mɔ̃=na=və=niʁ=a=mwa 7
  səl=ɥi=dɔ̃=ʒə=ʁε=və 6
  ʃa=kə=nɥi 3
  səl=ɥi=də=ma=fy=tyʁ=fi=jə 8
  ki=mə=su=ʁi 4
  ʒə=mi=ma=ʒi=nə 5
  a=vεk=me=ʃə=vo 5
  o=tʁi=plə=ɡa=lo 5
  ʒə=dɔʁ=dɑ̃=le=bʁadə=mɔ̃=ma=ʁi 8
  e=ʒə=ɡa=ɲə=tʁe=bjɛ̃=ma=vi 8
  twa=pa=pa 3
  la=və=niʁ=kə=ty=mə=dεs=tinə 8
  ʒə=nə=lε=mə=pa 5
  ʒə=vøkə=sə=swa=mwa=ki=ʃwa=zisə 8
  de=zɔ=le 3
  me=pa=paʒə=nə=sə=ʁε=ni=ɛ̃=feʁ=mjε=ʁə=ni=tɔp=mɔ=dεl 15
  pa=pa=mɔ̃=na=və=niʁ=a=mwa 8
  puʁ=lə=mɔ=mɑ̃ 4
  il=ne=kɑ̃=ʁε=və 5
  me=ʒə=tə=pʁɔmεkə=ʒə=sə=ʁε=œ=ʁøzə 9

PostScriptum

mé papa je taime mé laisse moi choisir

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.